Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm x:

a) 15 - x = 10;              15 - x = 8;                42 - x = 5

b) 32 - x = 14;              32 - x = 18;               x - 14 = 18

Hướng dẫn giải

a) 15 - x = 10;             15 - x = 8;                 42 - x = 5

           x = 15 - 10              x = 15 - 8                   x = 42 - 5 

           x = 5                       x = 7                          x = 37

b) 32 - x = 14;             32 - x = 18;              x - 14 = 18

           x = 32 - 14              x = 32 - 18         x        = 18 + 14

           x = 18                     x = 14                x        = 32

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:18

Các câu hỏi cùng bài học