Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

9bc437b960f13f0f689b2cf41b21017d
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra 27 tháng 10 2017 lúc 17:24 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 4:41 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1628 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

bài: Em hãy nêu nh mình bài thề Đoàn thuy nềđánh cá tác gi Huy n.ủ ậHuy là trong nh ng nhà th tiêu bi phong trào Thậ ơM i. Sau cách ng ông nhanh chóng hoà nh vào công cu khángớ ộchi vĩ đi và tr ng kì dân c. Hoà bình i, ng trang thế ườ ơHuy áp th cu ng đang lên. Bài th “Đoànậ ơthuy đánh cá” đc sáng tác Hòn Gai năm 1958 nhân chuy nề ượ ếđi th dài ngày. Bài th th là bài ca ca ng cu ngự ốc nh ng con ng lao đng i.ủ ườ ớV đôi quan sát o, trí ng ng phong phú, trái tim nh yớ ưở ượ ạc và tài năng ngh thu điêu luy n, nhà th đã lên tr tả ướ ắchúng ta khung nh lao đng hăng say trên bi n. bài th nh tả ộb tranh mài ng nh ng màu huy o, cu hút vôứ ốcùng:M tr xu ng bi nh hòn aặ ửSóng đã cài then đêm aậ ửĐoàn thuy đánh cá ra kh iề ơCâu hát căng bu gió kh i.ồ ơĐoàn thuy đánh cá vào lúc hoàng hôn, tr nh hòn aề ửđ đang vào lòng đi ng mênh mông, màn đêm buôngỏ ươxu ng, thúc ngày. Bi kín đáo nh gian phòng aố ủthiên nhiên cách nói th riêng bi “sóng đã cài then đêm a”.ở ửChính vào th đi y, ng dân tay vào công vi quen thu cờ ộc mình: Ra kh đánh cá! bi đêm không nh mà ápủ ấh lên ti ng hát âm vang, náo c, th hi ni vui to aẳ ủng lao đng đc gi phóng, ti ng hát hoà cùng gió, th căngườ ượ ổbu đa đoàn thuy ra kh i. hát ca ng giàu có và hàoồ ựphóng bi cùng đp lung linh, di kì nó trong đêm:ủ ủHát ng cá bi đông ngằ ặCá thu bi đông nh đoàn thoiể ưĐêm ngày bi muôn lu ng sángệ ồĐn ta đoàn cá i!ế ướ ơS say mê đp bi đã làm gi bao nh nh tự ấv trong vi đánh cá, đem ni vui và nh cho ng dân.ả ưC nh đánh cá trong đêm đc nhà th miêu ng ng tr tìnhả ượ ữmãnh li t. Tác gi nh nh thân vào thiên nhiên, công vi c, và conệ ệng i:ườThuy ta lái gió bu trăngề ồL gi mây cao bi ngướ ằRa đu xa dò ng bi nậ ểDàn đan th tr vây giăng.ế ướCon thuy đánh cá nh bé tr bi bao la đã tr thành conề ướ ởthuy kì vĩ, kh ng hoà nh kích th ng thiênề ướ ủnhiên, vũ tr Con thuy đó đang bay gi không gian trong đêmụ ộthu tinh tuy đp. Nh ng hình nh “lái gió”, “bu trăng”, “mâyỷ ồcao”, “bi ng” ph ng ph phong th đi nh ng đmể ậch hi th c. Chuy ra kh đánh cá cũng gi ng nh tr đánhấ ậth hào hùng. Cũng thăm dò, cũng dàn đan th tr và vâyậ ủb ng…l i! Đã bao đi nay, ng dân có quan ch ch bi nằ ướ ểc thu bi nh lòng bàn tay, bao loài cá thu tên, thu cả ộdáng và thu thói quen chúng:ộ ủCá nh cá chim cùng cá đéụCá song lánh đu đen ngấ ồCái đuôi em qu trăng vàng choéẫĐêm th sao lùa Long.ở ướ ạTrên bi đêm, ánh trăng lung linh dát c, cá qu đuôi sóngặ ẫsánh trăng vàng, ti ng “em” lên nhiên, trìu n. Bài ca cáế ọv ti ngân vang: Lúc náo c, lúc th tha thi t. Trăng th cẫ ứcùng ng dân, trăng cùng sóng bên thuy nh gõ nh pư ịph ho cho ti ng hát, trăng chi sáng cho ng dân kéo đc nh ngụ ượ ữm cá đy …V ng dân, bi bao la “nh lòng ”, yẻ ậthiên nhiên và con ng th hoà p, nh nhàng. Nh đi côngườ ệvi càng kh tr ng, sôi khi bóng đêm tàn, ngày đang đn:ệ ươ ếSao kéo tr sángờ ướ ờTa kéo xoăn tay chùm cá ngặV đuôi vàng loé ng đôngẩ ạL bu lên đón ng ng.ướ ồBao công lao đã đc đn bù, dáng ng ng dân đang choãiấ ượ ườ ưchân, nghiêng ng nh vào đôi tay cu cu đườ ểkéo lên nh ng ng trĩu đp làm sao! Màu phongữ ướ ắphú, lánh c, đuôi vàng bao loài cá càng khi cho nhấ ảr ng đông thêm Nh đi câu th “l bu lên đónạ ướ ồn ng ng” ch rãi, giác thanh th n, vui i, ph ánh tâmắ ươ ảtr ng hài lòng ng dân tr nh ng qu đp chuy nạ ướ ếra kh i.ơKh th cu cùng miêu nh tr đoàn thuy đánh cá:ổ ềCâu hát căng bu gió kh iồ ơĐoàn thuy ch đua cùng tr iề ờM tr đi bi nhô màu iặ ớM cá huy hoàng muôn ph i.ắ ơV là ti ng hát kho kho ng dân dày sông đangẫ ướv lên làm ch cu đi. Ti ng hát hoà trong gió, th căng bu mươ ồđa đoàn ng ra kh đêm tr nay cùng đoàn thuy đy cáư ườ ướ ắhân hoan n. Hình nh “đoàn thuy ch đua cùng tr i” tề ấth mà cũng hào hùng. Nó ph ánh thói quen lâu đi aự ủng dân là đa cá tr khi tr sáng đng th cũng hàm nóiư ướ ờlên khí th đi lên nh trong công cu xây ng đtế ấn c. Hoà cùng ni vui to ng i, nhà th ch cánhướ ườ ắcho trí ng ng mình bay ng. Đoàn thuy đi trên bi n,ưở ượ ểgi màu ng ng tinh khôi và ánh tr ph chi trongữ ếmuôn ngàn cá khi nhà th liên ng đn hàng ngàn nh ng tắ ưở ặtr nh xíu đang to ng vui. Đn đây tranh bi ng pờ ậtràn màu sáng và ăm ch ng trong ng dáng hình, ngắ ươ ừđng nét nh, ng i.ườ ườ“Đoàn thuy đánh cá” là bài ca lao đng ng kh i, hào hùng.ề ởBài ca dành cho bi hào phóng, cho nh ng con ng cù, ganấ ườ ầgóc đang làm giàu cho đt c. ng tr tình và ngh thu tấ ướ ậđiêu luy đc tác gi ng trong bài th đã cu hút ng đcệ ượ ườ ọth Chúng ta cùng chia ni vui to nhà th cậ ảnh ng ng lao đng đang kiêu hãnh ng ng cao đu trên conữ ườ ầđng đi ng lai sáng.ườ ươ ươ