Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các dạng bài tập chia động từ

c15b573c454f3c89058e3b3c4dd73214
Gửi bởi: Hello Chào 13 tháng 9 2016 lúc 18:11 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:04 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bµi thø nhÊt: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc 1. (come). What may, we will go ahead. >>> Come. -§©y lµ c©u mÖnh lÖnh thøc ®éng tõ ®­îc chia d¹ng nguyªn thÓ. 2. We suggest that this application (apply) next year. >>> apply Ta cã mét sè cÊu tróc cña suggest: Suggest that do (Nguyªn thÓ kh«ng chia) (®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh ng­êi nãi nãi vËy, cßn ng­êi nghe cãthùchiÖn hay kh«ng kh«ng quan t©m, kh¸c c©u d­íi) 2_ suggest to sbody that should do 3. If you (teach) me, would learn quickly. >>> taught ®©y lµ c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 4. Is it not time we (set) our house on order >>>> set §©y lµ mét c©u hái sö dông cÊu tróc d­íi, do set cã d¹ng chia ph©n tõ qu¸ khøvµ ph©n tõ hai lµ cïng d¹ng set_set_set nªn ta s­ dông \"set\" víi vai trß lµ ®éng tõ thêi qu¸khø. CÊu tróc: It\'s (not) time to do ®· ®Õn giê lµm g× (®óng thêi ®iÓm) It\'s (not) time did something. (§· ®Õn giê ®Ó lµm g× h¬i trÔ métchót) It\'s (not) time have done. (§· trÔ giê ®Ó lµm g×) Cã thÓ sö dông mét sè tr¹ng tõ trong cÊu tróc c©u nµy: Highly it\'s highly time ....... ®Ó nhÊn m¹nh... The committee recommends that the annual subscription (be) increased to $3. >>> be Committee uû ban Annual subcription: tiÒn ®ãng gãp hµng n¨m cÊu tróc: recommend that do (Vinf) suggest that do ... Gäi ®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh, cho nªn ®éng tõ ph¶i chia d¹ng nguyªn thÓ, do®ã trong c©u ta chia ®éng tõ to be d¹ng \"be\" *** TiÕng anh Anh, ng­êi ta cã sö dông should tr­íc ®éng tõ nguyªn thÓ,nh­ng anh mü ng­êi ta bá should ®i... 6. (Be) that as it may, our expenditure is bound to increase >>> Be Expenditure: Sù tiªu dïng, phÝ tæn... be bound (adj) to cã h­íng nh­ thÕ nµo ®ã... \" h·y nh­ vËy ®i, chi phÝ cña chóng ta cã xu h­íng gia t¨ng\" C©u nµy chia ®Ó be d¹ng nguyªn thÓ v×This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.+ §©y kh«ng ph¶i lµ c©u rót gän do cã cïng chñ ng÷, nÕu xÐt t×nh huèng lµc©u rót gän th× be ph¶i chia lµ Being Trong tiÕng anh, mét c©u cã thÓ l­îc chñ ng÷ ®i, vµ ®éng tõ d¹ngnguyªn thÓ kh«ng to, ®©y lµ mét tr­êng hîp.. 7. \"Hello Anna\". The part last night was great. You should (come) >>> have come. ®©y lµ mét h×nh thøc c©u gi¶ ®Þnh trong qu¸ khø, thùc tÕ Ann kh«ng ®Õn b÷atiÖc tèi qua, nªn ng­êi b¹n nãi r»ng c« Êy nªn ®Õn. 8. The speed limit is 30 miles an hour but Tom is driving at 50. He shouldn\'t (be driving so fast... >>> have been driving ... §©y lµ c©u gi¶ ®Þnh, ng­êi nãi nãi r»ng, Tom kh«ng nªn vÉn l¸i xe nhanh nh­thÕ... Hµnh ®éng nµy ®ang x¶y ra, ng­êi nãi nãi trong lóc Tom vÉn ®ang l¸i xe, do ®ã,®éng tõ ph¶i thêi tiÕp diÔn, thêi hoµn thµnh tiÕp diÔn do trong cÊu tróc gi¶ ®Þnh nµy,hµnh ®éng ®· b¾t ®Çu x¶y ra tõ trong qu¸ khø kÐo dµi ®Õn hiÖn t¹i, cho nªn ta dïngHTHTTD. 9. They insisted that we (have) dinner with them. >>> had. 10. She demanded that should (apologize) to her. >>> apologize §©y lµ cÊu tróc c©u gi¶ ®Þnh apologize ®Ó nguyªn d¹ng kh«ng chia. ®©y cãthÓ bá should ®i v× tiÕng anh mü ng­êi ta th­êng bë should ttrong khi tiÕng anh Anh,ng­êi ta ®Ó nguyªn. 11. If it (rain) can you bring in the washing from the garden >> rains c©u gi¶ ®Þnh dïng víi if c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 1) 12. It was necessary that every member (inform) himself of these rules >>>> informed 13. wish (be) in bed. >>> Were C©u ­íc kh«ng cã thùc hiÖn t¹i 14. He spoke to me as if he (be) my father. >>> were 15. It\'s time you (be) in bed >>> were kÞp giê lµm g×, ng­êi ta dïng: It\'s time for sb to do sthing H¬i trÔ mét tÝ: It\'s time did. 16. I\'d rather we (have) dinner now. >>> Have had. §»ng sau would rather ph¶i lµ mét ®éng tõ nguyªn thÓ bá to (bare infinitive) nh­ng ®»ng sau preferph¶i lµ mét verb+ing.* c©u cã mét chñ ng÷:Thêi hiÖn t¹i: Subject Would rather (not) bare infinitiveThêi qu¸ khø Subject would rather have (P2)- c©u cã hai chñ ng÷: C©u gi¶ ®Þnh víi would rather ...Lµ lo¹i c©u diÔn ®¹t ng­êi thø nhÊt muèn ng­êi thø lµm mét viÖc g× ®ã, nh­ng lµm hay kh«ng cßn tuú thuécvµo vµo phÝa ng­êi thø 2. Do vËy cÊu tróc ®éng tõ sau chñ ng÷ ph¶i lµ nguyªn thÓ bá Subject1 Would ratherthat Subject2 bare infinitiveThis document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.to C«ng thøc 1.Subject1 Would rather that Subject2 bare infinitive2. §iÒu kiÖn kh«ng thùc hiÖn ®­îc hiÖn t¹i (nghÜa cña c©u tr¸i víi thùc tÕ).§éng tõ sau chñ ng÷ sÏ chia Simple past, ®éng tõ to be sÏ ph¶i ®­îc chia thµnh Were tÊt c¶ c¸c ng«i C«ngthøc 2Subject1 would rather that Subject2 Simple past...3. §iÒu kiÖn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc trong qu¸ khø NghÜa cña c©u lµ tr¸i víi thùc tÕ.)Trong lo¹i c©u nµy ®éng tõ mÖnh ®Ò thø sÏ ph¶i ®­îc chia Past perfect C«ng thøc 1. Subject1 would rather that Subject2 Past perfect 17. if only (listen) to my parents >>> had listen. C©u gi¶ ®Þnh tr¸i víi thùc tÕ, tøc trong qu¸ khø thùc tÕ lµ t«i ®· kh«ng nghe lêicha mÑ... c¸c cÊu tróc gi¶ ®Þnh cña if only +... Hi väng lµ... if only do If only will do Gi¸ mµ...Tr¸i víi thùc tÕ trong qu¸ khø hoÆc hiÖn t¹i if only did (hien tai) wish did if only had done wish had done 18. He behaves as though he (be) millionaire. >> were ®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh, tr¸i víi hiÖn t¹i ,lµ anh ta kh«ng thÓ trë thµnh méttØ phó ngay hiÖn t¹i ®­îc... CÊu tróc As though/ as if cÊu tróc gi¶ ®Þnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc hiÖn t¹i: do as though did As if Ai ®ã hiÖn t¹i lµm g× ®ã nh­ thÓ g× ®ã qu¸ khø: did as though had done As if CÊu tróc as though as if mµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc (trong t­¬ng lai) khi ®ã sÏ kh«ng tu©n theo hai c«ng thøc trªn, tuú theo t×nh huèng mµ ta chia vÕ sau asthough/ as if cho phï hîp He smiles as if he has finished his homeworkThis document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.19. If we had enough, we could (buy) tape_recorder >>>> Would buy C©u ®iÒu kiÖn lo¹i hai 20. just imagine some one (be) following us >>> were/was.. Hay thö h×nh dung nh­ lµ ai ®ã ®ang theo chóng ta 21. If he had listened to me, he (make) that mistake. >>>> Wouldn\'t have made. 22. He never could (play) the piano. >>> play 23. We (love) to go aboard if we had chance >>> would love. 24. Mustn\'t there (be) another reason for his behaviour. >>> be ... cÊu tróc There must be sthing.... 25. It\'s raining. I\'d better (stay at home. >>> stay 26. He demands everyone (be) present on time >>> c©u gi¶ ®Þnh, Chia be 27. God (save) the queen >>> ®©y còng lµ mét h×nh thøc c©u gi¶ ®Þnh- C©u gi¶ ®Þnh cßn dïng ®­îc trong mét sè c©u c¶m th¸n, th­êng bao hµm c¸c thÕ lùc siªu nhiªn. Chia: save 28. suggest That you (feel) over-tired_(qu¸ mÖt). >>> were feeling ®©y l¹i kh«ng lµ mét c©u gi¶ ®Þnh, lµ mét c©u b×nh th­êng víi NÕu lµ c©u gi¶ ®Þnh th× nghÜa kh«ng xu«i, t«i Gîi r»ng b¹n mÖt... Do vËy ph¶i c¨n cø c¶ vµo nghÜa cña c©u mµ chia... VÒ nghÜa, t«i cø nghÜ lµ b¹n ®ang qu¸ mÖt c¬ ®Êy... gõòi; laÌm naÒy ra trong triìhis cool response suggested that he didn\'t like the idea lõÌi ðaìp laònh nhaòt cuÒa anh ta khiêìn ta phaÒi nghiÞ rãÌng anh ta không thiìch yì kiêìn âìy aìm chiÒ; ðýa ra giaÒ thuyêìt laÌ 29. If were (feel) over-tired, wouldn\'t go on. >>>> were feeling 30. We (hope) you could come and have lunch with us tomorrow. >>>> were hoping 31. By the time we (stop), we had driven six hundred miles. >>> stopped. 32. It is high desirable that every effort (be) made to reduce expenditure. >>>were 33. It the truth (be) known to any of you, it must be told to us all >>>> had been known. c©u nµy kh«ng tu©n theo qui t¾c cña c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 1, lo¹i hay lo¹i 3mµ lµ sù chén lÉn.. VÕ ®Çu, NÕu nh­ ai trong sè c¸c b¹n biÕt sù thËt (biÕt th× ®· biÕt råi, biÕt tõThis document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.tr­íc, cho nªn míi dïng c©u qu¸ khø hoµn thµnh), th× ph¶i nãi cho t«i, vÕ mÖnh ®Ò chÝnh®Ó dk v× cã thÓ trong t­¬ng lai ng­êi ta sÏ nãi... 34. He wishes he (pass) the exams. >>> Had passed Thùc tÕ th× anh ta ®· tr­ît, tr­ît trong qu¸ khø, vµ anh ta ­íc tr¸i víi thùc tÕtrong qu¸ khø lµ anh ta ®· ®ç 35. Suppose every word of this (be) true, what action would the committee wish totake >>> be 36. Whatever (be) difficulties before us, we must face them. >>>> be 37. We have already decided that this meeting (be) adjourned until tomorrow. >>> be 38. If the truth (be) known, there would be public outcry >>>> were outcry: tiÕng la thÐt la thÐt... c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 39. They wish it (not rain) so much in England. >>> Didn\'t rain c©u nµy diÔn d¹t muèn chung chung hiÖn t¹i, kh«ng cã thêi ®iÓm côthÓ. Do ®ã, mÖnh ®Ò sau wish ®Ó qu¸ khø ®¬n. 40. I\'d go out if it (not be) raining. >>> weren\'t C©u ®iÒu kiÖn laäi hai diÔn d¹t muèn hiÖn t¹i, nÕu trêi mµ hiÖn t¹ikh«ng m­a th× toi sÏ ®i 41. (give) you cigarette if had one but I\'m afraid haven\'t. >>> Would give C©u ®iÒu kiÖn lo¹i hai, diÔn ®¹t t×nh huèng tr¸i víi hiÖn t¹i 42. If (see) you when you passed me in the street, would have said hello. >>> had seen. 43. Do you wish you (study) science instead of language >>> had studied. chó trong c©u nµy, hiÖn t¹i b¹n ®· ®ang häc ngo¹i ng÷ råi, vµ hµnh ®éngb¾t ®Çu häc nµy ®· diÔn ra tõ l©u råi.... Trong c©u nµy muèn diÔn ®¹t muèn r»ng ­íc r»ngb¹n ®· häc m«n khoa häc thay v× häc ngo¹i ng÷. Do ®ã chia mÖnh ®Ò sau wish qu¸ khøhoµn thµnh ®Ó diÔn ®¹t muèn tr¸i víi thùc tÕ, tr¸i víi qu¸ khø... cÊu tróc Wish Did (diÔn d¹t ­íc muèn tr¸i hiÖn thùc) wish had did (DiÔn d¹t ­íc tr¸i thùc tÕ) 44. We might (win) if we\'d played better. >>> have won. C©u ®iÒu kiÖn lo¹i (c©u gi¶ ®Þnh) 45. Should he fail the exams, (be) very sad. >>> Would be §©y lµ c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 2, ®©y diÔn ®¹t ®¶o trî tõ should lªn tr­íc ®éng tõchÝnh trong c©u vµ bá if ®i. 46. We would rather (stay at home) than (attend) the wedding.This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.>>> stay at home ......... attend. DiÔn ®¹t hiÖn t¹i thÝch nhµ h¬n lµ tham dù ®¸m c­íi. Chó r»ng sau cÊu tróc would rather lo¹i cn nh­ vËy, cã thÓ cã hai d¹ng do/have done.... diÔn ®¹t hiÖn t¹i thÝch nh­ thÕ nµo hoÆc diÔn ®¹t mét muèn trong qu¸ khøthÝch nh­ thÕ nµo ®ã. 47. He advised that we (go) immediately >>> go. Lµ mét h×nh thøc cña c©u gi¶ ®Þnh 48, Due to Jim\'s Robbies, Mary recommends that we should (buy) that book forhim. >>> buy Recommend quyÕt ®Þnh sau ®ã lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh cho nªn chia buy d¹ngnguyªn thÓ. 49. (convince) that they were trying to poison him, he refused to eat anything. >>> Convinced having been convinced. bÞ thuyÕt phôc r»ng hä ®ang cè g¾ng ®Çu ®éc anh ta, anh ta tõ chèi ¨n mäi thø 50. Don\'t worry We (give) you fifteen pounds now. >>> will give. II -- Bµi tËp thø hai cña ®éng tõ :(chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng) ........... to the cinema if it doesn\'t rain. a. go b. will go c. had gone d. went. 2. It\'s good thing father..... dead. a. will be b. be c. is d. was 3. He ought to have let me ....... he was going out. a. to know b. knew c. knows d. know 4. ............ everything can to help you a. Do b. shall do c. would do d. had done 5. I\'ll have it ............. to you immediately a. send b. to send c. sending d. sent 6. ............ what am saying a, you understand b. did you understand c. Do you understand d. You understood. 7. wish ......... her a. am b. be will be d. were 8. It\'s 10 years since last ......... herThis document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.a. see b. seeing c. saw d. have seen 9. When was the last time you .............. the garage a. cleaned. b. clean c. have cleaned d. are cleaning 10. whose babies ........... they are a. do you think b. have you thought c. Will you think d. were you thinking 11. How did you feel when you ........... in front of the class a. stand up b. will stand up c. stood up d. are standing up 12. He suggests we ................ to the cinema together. a. will go b. went c. are going d. go 13. It\'s very dangerous. You ............. careful. a. will be b. be c. have been d. are ®©y lµ h×nh thøc c©u mÖnh lÖnh thøc: Be careful...! Nh­ng cã sö dôngchñ tõ, nh­ng ®éng tõ tobe nguyªn thÓ kh«ng to. 14. .................. out of your home without getting legal advice. a. do not move b. not move c. won\'t move d. didn\'t move 15. Never ........... the front door without looking through the peephole (lç nhá®Ó nh×n qua cöa, t­êng...) a. open b. have opended c. to open d. opening 16, And now, please do ........... crying. a. stopping b. stopped c. being stopped d. stop Trong tr­êng hîp nµy, dïng trî tõ do tr­íc ®éng tõ chÝnh trongc©u mÖnh lÖnh lµ ®Ó nhÊn m¹nh diÔn ®¹t 17. ................ for instance, the new proposals for students loans a. be taking b. takes c. take d. taken proposal: ®Ò nghÞ loans: tiÒn cho vay take for instance: lÊy lµm vÝ dô, nh÷ng ®Ò nghÞ míi cho nh÷ngkho¶n vay cña sinh viªn .... 18. But ......... for moment that the automobile industry had developed at thesame rate as computers.This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.a. supposed b. suppose c. supposing d. to suppose Chó r»ng ,trong c©u but ®ãng vai trß lµ liªn tõ, kh«ng liªn quang× ®Õn cÊu tróc c©u, trong tr­êng hîp c©u diÔn ®¹t l­îc chñ ng÷, ®éng tõ chÝnh ®Ód¹ng nguyªn thÓ, suppose for moment that.... 19. Now, let\'s ................. typical poor country like Indonesia with rich onelike Canada. a. comparing b. compares c. compared d. compare 20. Let Phillip ........... look at it. had b. has c. is having d. have 21. So you admit something ........... wrong a. be b, would be??? c, being d. is??????????? 22. Will you tell Watson ......... in little cafe a. had been b. am being ?? c. be d. will be23. How dare you ......... to me like that ?a. spoke b. speak c. speaking d. to speak 24. Why don\'t we ................ them what they want a. give b. gave c. to give d. had given 25. How about ...... this motorbike to go there a. use b. using c. to use d. uses??III--- Dang 3: G¹ch ch©n ®éng tõ ®óng ®Ó hoµn chØnh c©u: 1. Don\'t forget (locking to lock) the door before going to bed. 2. You are expected (knowing to know te safety regulation of the college. cÊu tróc duy nhat Expect to do sthing 3. If followed his advice, (will be would be) fool. 4. He describes the accident as if he (saw has seen it himselfThis document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.- thùc tÕ th× tai n¹n ®· x¶y ra, b¶n th©n anh ta kh«ng cã mÆt ®ã, cho nªnanh ta kh«ng thÓ quan s¸t, hµnh ®éng anh ta nh×n thÊy lµ tr¸i víi thùc tÕ. Do ®ã®©y lµ c©u gi¶ ®Þnh kh«ng cã thËt Víi cÊu tróc as if, as though: sau ®ã lµ qkd, qkht, trong tr­êng hîpkhong tuan theo hai cÊu tróc nµy th× kh«ng lµ c©u gi¶ ®Þnh, mµ mang hµm diÔn®¹t tr¸i víi hiÖn t¹i, nh­ng trong t­¬ng lai cã thÓ lµ x¶y ra he smilesas if he have finished his work... 5. He left us hours ago. By now he must (has been have been) at home 6. The mother looks at her son as though to say/ saying something. 7. Oh There is much remains (to do to be done) 8. He was so angry that nobody dared to come/ come) 9. It seemed that lot of things which we can do now couldn\'t (do/ be done) ahundred years ago. 10. If we had checked the petrol before we started, we wouldn\'t stop/ wouldn\'thave stopped here. 11. She would do this test easily if she (practised practise more 12. Tell me what you (see saw) at the village this morning. 13. He (doesn\'t stop/ hasn\'t stopped eating since he arrived. 14. It\'s just struck midnight. It\'s high time we (leave/left)! struck qu¸ khø cña strike: ®Ëp, ®¸nh, va, g©y kinh sî, ån H¬i trÔ mét tÝ råi 15. If only we (have had phone am tired of queuing outside the publicphone box. 16/ You (had have better take off your wet shoes. 17. If only he (knew had known then that the disease was curable. 18. My parents were very strict. They wouldn\'t let me (staying stay out latein the evening. 19. bought calculator. It didn\'t work. wish (didn\'t buy hadn\'t bought it This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.20. have never read Shakespeare before. Now they make me to study study)it at school 21. when was small, used to (going go fishing with my brother 22. When first Visited Britain, couldn\'t get used to (driving drive on theleft 23. You needn\'t (did do it again 24. She insisted attended attend her party insist on sth/ doing sth- insist that menh de ... 25. expect he (be/ is there by now.IV --- Dang bai 4: Chia dang dung cho cac dong tu trong doan van (Chia dong tu co ngu canh cu the)1. Ronnie has had busy day. He has been making lot of preperation. He ------woke----(wake) up early, went to the rent-a-car office, and -------hired-------(hire) anew car. Then, after quick breakfast, he --------went------(go) to John\'s house,borrowed long ladder, which he ----put----- (put) on the roof of the car, and ----drove--(drive) to work. During his coffee break, he ---made----- (make) copy ofcertificate, and before he ----had-------(have) lunch he visisted the bank and -------closed--(close) his account. After lunch, he just ......had....(have) the travel agent\'sbook hotel room. Trong ®o¹n v¨n nµy, ng­êi nãi kÓ l¹i mét lo¹t hµnh ®éng x¶y ra cñaRonnie, ta chØ cã thÓ dïng th× qu¸ khø. Nh­ng tÊt c¶ ®Òu lµ qu¸ khø ®¬n v× tÊt c¶c¸c hµnh ®éng cña Jonnie ®Òu n»m trong kÕ ho¹ch cña mét ngµy bËn rén cña anhta c¶...2.I was walking along the deserted main street of small seaside town in the north ofEngland looking for somewhere to make phone call. My car ......had broken.....(break) down outside the town and wanted to contact the AA. The street ......ran...... (run) parallel to the sea and was joined to it by number of narrow side streets.Low grey clouds ..........were drifting.......... (drift_ troi dat) across the sky and there...........was ....... (be) cold damp with blowing off the sea which nearly threw meoff my feet when ....was acrossing............ (across) one of the side streets. It .........This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.