Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân lớp 12

526ce44446ff09b2ffe1504d4b174a8e
Gửi bởi: Thái Dương 11 tháng 3 2019 lúc 21:59 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:42 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 378 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO GIA LAIỞ ẠC TR NG THPT -CH PRÔNGỤ ƯỜ ƯB TR NGHI ỆDÙNG ÔN THI THPT QU GIAỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂN 12Ụ(Tài li hành )ệ ộTháng 12 năm 2016C TRÚC M: PH NẤ Ầ- ng mô cho ngân hàng câu tr nghi m, Tóm lí thuy bài bài 9.ả ế- th ng câu tr nghi 397 câu /9 bài.ệ ồ- Có ph đáp án riêng cho bài.ầ ỗPH I: LÍ THUY TẦ ẾBÀI 1: PHÁP LU VÀ NGẬ ỐI. BẢNG MÔ TẢ:C đấ Nh nbi tậ ếMĐ1S câu: câuốT %: 30%ỉ Thông hi uểMĐ2S câu: câuốT %: 30%ỉ ngậ ụMĐ3S câu: câuốT %: 20%ỉ ng caoậ ụMĐ4S câu: câuốT %: 20%ỉ ệCh đủ ềKhái ni mệpháp lu tậ Trình bày kháini phápệlu t, các cậ ặtr ng PLư Phân tích kháini pháp lu .Cho ví dụ .- Phân tích cácđ tr ng aặ ủpháp lu t.ậ ng tậ ộs dung đố ểphân bi iệ ớcác quy ph mạxã khácộ Liên th cệ ựti nễ các nấđ liên quanềđ dungế ộpháp lu t.ậB ch tả ấc phápủlu tậ rõ ảch phápấ ủlu Phân tích nảch xã vàấ ộb ch giaiả ấc phápấ ủlu t.ậ nậ ng tụ ộs dung bàiố ộh vào các nọ ấđ xã i.ề Liên tệ ộs dungố ộvào trongth ti nự ễcu ng.ộ ốM quanốh gi aệ ữpháp lu tậv oớ ạđ cứ Nêu quanốh gi phápệ ữlu oậ ạđ cứ Phân tích ốquan gi ữpháp lu và oậ ạđ c.ứ Phân bi phápệlu c.ậ Liên cựti nễII. TÓM DUNG:Ắ Ộ1. Khái ni pháp lu tệ ậa. Pháp lu là gì ?ậ- khi thành Vi Nam dân ch ng hòa (nay là nhà ng hòa xãừ ướ ướ ộh ch nghĩa Vi Nam) cho nay, ta đã ban hành hi pháp, đó làộ ướ ếnh ng hi pháp (ữ HP): HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013. HP2013 là hi pháp nh và có hi thi hành ngày 01/01/2014.ả ừ- Pháp lu là th ng các quy chung do nhà ban hành và oậ ướ ượ ảđ th hi ng quy nhà c.ả ướb. Các tr ng pháp lu t:ặ ậ- ính quy ph ph bi nạ Pháp lu áp ng nhi n, nhi i, ng i, trongậ ượ ườm lĩnh ng xã i.ọ ộ- ính quy c, bu chungề Pháp lu th hi ng nh quy nhà c, bu cậ ượ ướ ộđ ng trong xã i.ố ượ ộ- Tính xác nhị ch ch hình th c:ặ Các văn quy ph pháp lu do quan nhà có th quy ban hành.ả ướ ềQu ban hành Hi pháp.ố Các văn quy ph pháp lu luôn chính xác, rõ ràng, quy nh ch chả ượ ẽtrong Hi pháp và lu ban hành.ế ậ2. ch pháp lu t.ả ậa. ch giai pháp lu t.ả ậ- PL mang ch giai sâu vì PL do nhà ban hành mà nhà iả ướ ướ ạdi cho giai quy n, th hi chí giai quy ban hành vàệ ềb th hi ng quy nhà c. ướ- PL nhà ta mang ch giai công nhân và nhân dân lao ng,ủ ướ ộth hi chí giai công nhân.ể ấb. ch xã pháp lu t.ả Các quy ph pháp lu ngu th ti ng xã i, do các thành viên ộtrong xã th hi n.ộ Các qui ph PL th hi trong th ti ng xã vì phát tri ượ ểc xã iủ ộ3. quan gi pháp lu kinh chính tr c:ố ứa. Quan gi pháp lu kinh (ệ gi i)ả ảb. Quan gi pháp lu chính tr (ệ gi i)ả ảc. Quan gi pháp lu cệ Nhà luôn ng chuy nh ng quy ph có tính ph bi n, phùướ ếh phát tri và ti xã thành các quy ph pháp lu t.ợ Khi y, các giá tr không ch tuân th ng ni tin, ng tâm aấ ượ ươ ủcá nhân hay do ép lu xã mà còn nhà th cứ ượ ướ ựhi ng nh quy nhà c.ệ ướ BÀI 2: TH HI PHÁP LU TỰ ẬI. NG MÔ TẢ ẢC đấ Nh bi tậ ếMĐ1S câu: 15 câuốT %: 30%ỉ Thông hi uểMĐ2S câu: 15 câuốT %: 30%ỉ ngậ ụMĐ3S câu: 10 câuốT %: 20%ỉ ng caoậ ụMĐ4S câu: 10 câuốT %: 20%ỉ ệCh đủ ề1 Khái ni m, ệcác hình th ứth ựhi ệpháp lu tậ Trình bàykhái ni th cệ ựhi pháp lu t,ệ ậcác hình th cứth hi phápự ệlu tậ Cho VD- Phân tích cượn ng đi gi ngữ ốnhau và khácnhau gi cácữhình th th cứ ựhi pháp lu tệ Nh xét cácậtình hu ng th cố ựhi pháp lu tệ ậtrong ngờ ng các hìnhậ ụth th hi nứ ệpháp lu trongậth cu ngự ố2. Viph mạpháp Nêu cượkhái ni việph phápạ Phân bi việph pháp lu tạ ậvà vi ph oạ Nh xét, đánhậgiá các hànhềvi vi ph phápạ -Nâng cao th cứtôn tr ng phápọlu t, ng hậ ộlu vàậtráchnhi mệpháp lý lu và tráchậnhi pháp lýệ- Trình bày cáclo VPPL vàạtrách nhi mệpháp lý c.ứ- Cho VD- Phân bi sệ ựkhác nhau gi viữph hình vàạ ựvi ph hànhạchính lu và tráchậnhi pháp lýệtrong tình hu ngốc th .ụ nh ng hành viữth hi đúngự ệpháp lu t, ngậ ồth phê phánờnh ng hành vi làmữtrái quy nh.ị- Gi quy tìnhả ếhu ng trong cu cố ộs ngốII. TÓM DUNG:Ắ Ộ1. Khái ni m, các hình th và các giai đo th hi pháp lu tệ ậa. Khái ni th hi pháp lu tệ Th hi PL là quá trình ho ng có đích làm cho nh ng qui nh PLạ ủđi vào cu ng, tr thành nh ng hành vi pháp các cá nhân, ch c.ộ ứb. Các hình th th hi pháp lu tứ ậG hình th sau:STT Hình th th cứ ựhi pháp lu tệ dungộ1 ng phápử ụlu tậ Các cá nhân ch ng đúng cácổ ắquy mình, làm nh ng gì pháp lu choề ậphép làm2 Thi hành pháplu Các cá nhân, ch th hi nghĩa ,ổ ụch ng làm nh ng gì pháp lu qui nh ph iủ ảlàm.3 Tuân th phápủlu tậ Các cá nhân, ch không làm nh ng đi phápổ ềlu m.ậ ấ4 Áp ng phápụlu tậ Căn pháp lu ra quy nh làm phát sinh,ứ ịch quy n, nghĩa th cá nhân, tấ ổch ứ* Gi ng nhau: là ho ng có đích nh PL vào ng, tr thànhố ởhành vi pháp ng th hi n.ợ ườ ệ* Khác nhau: Trong hình th ng PL thì ch th PL có th th hi ho cứ ặkhông th hi quy PL cho phép theo chí mình không ép bu tự ượ ộph th hi n.ả ệ2. Vi ph pháp lu và trách nhi pháp lí.ạ ệa. Vi ph pháp lu t.ạ ậ* Các hi VPPLấ .- Th nh tứ :Là hành vi trái PL xâm các quan xã pháp lu oạ ượ ảv .ệ Bi hi n:ể ệ+ Hành ng:ộ Ch th làm nh ng vi không làm theo quy nh phápủ ượ ủlu t.ậVD Nhà máy th ch nhi …ả ễ+ Không hành ng:ộ Ch th không làm nh ng vi ph làm theo quy nh aủ ủPL.VD SX-KD không thu đi xe mô tô đèo ba ng i….ộ ườ- Th 2ứ Do ng có ng trách nhi pháp lí th hi n.ườ ệNăng trách nhi pháp lý làự :+ tu nh nh (16 tu i) tâm sinh lí bình th ng.ạ ườ+ Có th nh th và đi khi hành vi mình.ể ượ ủ+ Ch trách nhi hành vi mìnhị ủ- Th 3ứ Ng vi ph ph có i.ườ ỗ+ ýỗ ố• tr ti p: Ch th nh th tr qu cho XH và ng khác nh ngố ướ ườ ưv mong mu nó raẫ ả• gián ti p: Ch th nh th tr qu cho XH và ng khác, tuyố ướ ườkhông mong mu nh ng cho nó ra.ố ẩ+ vô ýỗ• Vô do quá tin: Ch th nh th tr qu cho XH và ng khácự ướ ườnh ng hi ng không ra.ư ẩ• Vô do th Ch th không nh th tr qu cho xã và ng iả ướ ườkhác* Khái ni m:ệ VPPL là hành vi trái pháp lu và có do ch th có năng tráchậ ựnhi pháp lí th hi n, xâm các quan xã pháp lu .ệ ượ ệb. Trách nhi pháp lí:ệ Khái ni m:ệ TNPL là nghĩa mà các cá nhân ho ch ph gánh ch uụ ậqu hành vi VPPL mình ủ- Trách nhi pháp lý áp ng nh mệ ượ :+ Bu ch th VPPL ch hành vi trái pháp lu (m đích tr ng ph t)ộ ạ+ Giáo răn đe ng khác không vi ph pháp lu t. ườ (m đích giáo c)ụ ục. Các lo VPPL và trách nhi pháp lí.ạ ệ- Vi ph hình .ạ ự+ Khái ni m:ệ là hành vi vi ph lu t, gây nguy hi cho xã coi là ph mạ ạđ quy nh lu Hình .ượ ự+ Ch th :ủ Ch là cá nhân và do ng có năng trách nhi hình gây ra.ỉ ườ ự• Tâm sinh lý bình th ng, có kh năng nh th c.ườ ứ• 16 tu tr lên ch trách nhi hình ph ạ• 14 16 tu ch trách nhi hình ph nghiêmủ ướ ấtr ng do và bi nghiêm tr ng. ọL ý:ư vi lý ng ch thành niên (t 14 18 tu i) ph theoệ ườ ướ ộnguyên giáo là ch u, không áp ng hình ph tù chung thân và tắ ửhình nh giúp ch sai m, phát tri lành nh, tr thành công dân cóằ ởích cho xã i.ộ+ Trách nhi hình :ệ các ch tài nghiêm kh nh (7 HP chính) và hìnhớ ấph sung do tòa án áp ng ng ph i.ạ ườ ộ- Vi ph hành chính:ạ+ Khái ni m:ệ là hành vi vi ph pháp lu có nguy hi cho xã th pạ ấh ph m, xâm ph các quy qu lí nhà .ơ ướ+ Ch th :ủ là cá nhân ho ch cặ ứ+ Trách nhi hành chính:ệ Ng vi ph ph ch trách nhi hành chính theoườ ệquy nh pháp lu t.ị ậ• Ng 14 16 tu ph vi ph hành chính do ý.ườ ướ ố• Ng 16 tu tr lên ph hành chính vi ph hành chính doườ ạmình gây ra .- Vi ph dân .ạ ự+ Khái ni m:ệ là hành vi VPPL, xâm các quan tài và quan nhânạ ệthân.Vi ph này th ng th hi vi ch th không th hi ho th hi khôngạ ườ ệđúng các ng dân .ợ ự+ Ch th :ủ là cá nhân ho ch cặ ứ+ Trách nhi dân sệ TA áp ng ch th vi ph nh th ng thi tụ ườ ệh ho th hi nghĩa do hai bên tho thu n.ạ ậNg tu ch 18 tu khi tham gia các giao ch dân ph cườ ượng di theo pháp lu ng ý, có ác quy n, nghĩa trách nhi dân sườ ựphát sinh giao ch dân do ng di xác và th hi n.ừ ườ ệ- Vi ph lu t:ạ ậ+ Khái ni m:ệ là hành vi xâm các quan lao ng, công nhà …doạ ướpháp lu lao ng, pháp lu hành chính .ậ ệ+ Ch thủ Cán công nhân, viên; HSSV...ộ+ Trách nhi lu t:ệ do th tr ng quan áp ng ch th VP lu tủ ưở ậnh khi trách, nh cáo, ng, sa th i.ư ươ ảNh y: VPPL là ki pháp lý và là truy trách nhi pháp lý.ư ệChú ý: Truy trách nhi PL ph o:ứ ả+ Tính pháp chế+ Tính công ng và nhân oằ ạ+ Tính phù pợBÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH NG TR PHÁP LU T.Ẳ ƯỚ ẬI. NG MÔ TẢ ẢM cứđộ Nh bi tậ ếMĐ1S câu: 6ốT 30%ỷ Thông hi uểMĐ2S câu: 6ốT 30%ỷ ngậ ụMĐ3S câu: 4ốT 20%ỷ ng caoậ ụMĐ4S câu: 4ốT 20%ỷ ệ1 Khái ni công dânệbình ng tr cẳ ướpháp lu t.ậ Phân tích kháiượni m. Liên th cệ ựti nễ Liên th tệ ế2 Công dân bình ngẳv quy và nghĩaề ềv .ụ Hi th nàoể ượ ếlà công dân cượbình ng tr PLẳ ướv quy n, nghĩaề Phân tíchđ ví cượ ụth .ể Bi phân tích,ếđánh giá đúngvi th hi nệ ệquy bình ngề ẳv .ụ CD trongủth .ự ế3 Công dân bình ngẳv trách nhi phápề ệlí Hi th nàoể ượ ếlà công dân cượbình ng tr PLẳ ướth hi tráchự ệnhi pháp lí .ệ Phân tíchđ ví cượ ụth .ể Liên th tệ ếII. TÓM DUNGẮ ỘCông dân bình ng tr pháp lu t:ẳ ướ là công dân nam, thu các dân c,ọ ộtôn giáo, thành ph n, xã khác nhau không phân bi trongầ ửvi ng quy n, th hi nghĩa và ch trách nhi pháp lí theo quy nhệ ưở ịc pháp lu t.( quy nh đi 52 hi pháp 1992)ủ ế1. Công dân BĐ quy và nghĩa về ụ- Bình ng là vi bình ng các CT, KT, VH… không phân bi tẳ ệnam …ữ- Khái ni m:ệ công dân bình ng quy và nghĩa có nghĩa là bình ng vẳ ềh ng quy và làm nghĩa tr nhà và xã theo quy nh phápưở ướ ướ ủlu t. Quy và nghĩa công dân không tách nghĩa công dân.ậ ủ- Bi hi n:ể ệ+B kỳ công dân nào có các đi ki theo quy nh pháp lu cấ ượh ng quy và th hi nghĩa mìnhưở ủ+ Quy và nghĩa công dân không phân bi dân c, gi tính, tôn giáo, giàuề ớnghèo, thành ph và XH.ầ ị2. Công dân bình ng trách nhi pháp lí.ẳ ệB kỳ công dân nào( dù nào, làm ngh gì) vi ph pháp lu uấ ềph ch trách nhi hành vi vi ph pháp lu mình và lý theo quyả ửđ nh pháp lu t.ị ậ- Khi công dân vi ph pháp lu tính ch và vi ph nh nhau, trongạ ưm hoàn nh nh nhau thì ng gi trí quan tr ng trong máy nhà cộ ườ ướcho ng lao ng bình th ng ph ch trách nhi pháp lý nh nhau,ế ườ ườ ưkhông phân bi .ị ử3. Trách nhi NN trong vi quy bình ng công dânệ ủtr pháp lu tướ .- Quy và nghĩa công dân quy nh trong Hi pháp và lu t.ề ượ ậ- Nhà có trách nhi đi ki ch và tinh th cho công dân có khướ ảnăng th hi quy và nghĩa mình.ự ượ ủ- Nhà còn lý nghiêm minh nh ng hành vi xâm ph quy và ích aướ ủcông dân, xã i.ộ- Nhà không ng ng i, hoàn thi th ng pháp lu phù ngướ ừth kì nh nh.ờ ịBài 4: QUY BÌNH NG CÔNG DÂN TRONG LĨNH CỀ ỰC NG XÃ IỦ ỘI. NG MÔ TẢ ẢN dungộ Nh bi tậ ếMĐ1 câu: 12 ốT 30%ỷ Thông hi uểMĐ2S câu: 12ốT 30%ỷ ngậ ụMĐ3S câu: 8ốT 20%ỷ ngậ ụcaoMĐ4S câu: 8ốT 20%ỷ ệ1.Bìnhđ ngẳtrong hônnhân vàgia đình Khái ni m, iệ ộdung bình ngẳtrong hôn nhânvà gia đình Hi iể ượ ộdung, ch bìnhả ấđ ng trong hônẳnhân và gia đình sosánh quan vệ ợch ng trong giaiồđo hi nay vàạ ệth phong ki nờ Gi quy tìnhả ếhu ng trên cố ơs ngở ụki th đãế ứh cọ Liên hệth rútự ếbài choọb thânả2. Bìnhđ ngẳtrong laođ ngộ Khái ni m, iệ ộdung bình ngẳtrong lao ngộ Hi iể ượ ộdung, ch bìnhả ấđ ng trong laoẳđ ngộ Gi quy tìnhả ếhu ng trên cố ơs ngở ụki th đãế ứh cọ Liên hệth rútự ếbài choọb thânả3. Bìnhđ ngẳtrong kinhdoanh Khái ni m, iệ ộdung bình ngẳtrong kinhdoanh Hi iể ượ ộdung, ch bìnhả ấđ ng trong kinhẳdoanh Gi quy tìnhả ếhu ng trên cố ơs ngở ụki th đãế ứh cọ Liên hệth rútự ếbài choọb thânảII. TÓM DUNG:Ắ Ộ1. Bình ng trong hôn nhân và gia đình.ẳa. Th nào là bình ng trong hôn nhân và gia đình.ế Khái ni mệ Bình ng trong hôn nhân và gia đình hi là bình ng nghĩaẳ ượ ềv và quy gi ch ng và gi các thành viên trong gia đình trên nguyênụ ởt dân ch công ng, tôn tr ng nhau, không phân bi trong cácủ ửm quan ph vi gia đình và xã i.ố ộb. dung bình ng trong hôn nhân và gia đình.ộ ẳ* Bình ng gi và ch ng.ẳ ồ- Trong quan nhân thân.ệV ch ng bình ng nhau có nghĩa và quy ngang nhau t.ợ ặ+ ch ng tôn tr ng, gi gìn danh uy tín cho nhau, tôn tr ng quy do tínợ ựng ng, tôn giáo nhau...ưỡ ủ+ Giúp đi ki cho nhau phát tri t...ỡ ặ- Trong quan tài n.ệ ảV ,ch ng có quy và nghĩa ngang nhau trong tài chung. Ngoài ra,ợ ảgi và ch ng có quy có tài riêngữ ả* Bình ng gi cha, và con.ẳ ẹ* cha, :ố ẹ- Cha có nghĩa và quy ngang nhau con cái.ẹ ớ+ Cha di tr pháp lu cho con ch thành niên và con đã thành niênẹ ướ ưnh ng năng hành vi dân .ư ự+ Cha không phân bi các con (trai, gái, con nuôi); không cẹ ượ ượl ng lao ng con ch thành niên, không xúi c, ép bu con làmạ ộnh ng vi trái pháp lu t.ữ ậ* con:ố ớ- Các con có quy và nghĩa ngang nhau trong gia đình.ề ụ- Con có phân yêu quý, kính tr ng, chăm sóc nuôi ng cha mổ ưỡ ẹ- Con không có hành vi xúc ph ng đãi cha Có quy có tài nượ ượ ảriêng, ch ngh nghi cho mìmh.ự ệ* Bình ng gi ông bà và cháu.ẳ ữ+ ông bà (n i, ngo i)ố Có nghĩa và quy trông nom, chăm sóc, giáo cháu, ng và nêu ựg ng cho con cháu.ươ ố+ cháu:ố Có ph kính tr ng, chăm sóc, ph ng ng ông bà (n i,ổ ưỡ ộngo i).ạ* Bình ng gi anh, ch em.ẳ ịAnh ch em có ph th ng yêu chăm sóc, giúp nhau có nghĩa và quy nị ươ ềđùm c,nuôi ng nhau trong tr ng không còn cha ,ho cha khôngọ ưỡ ườ ẹcòn đi ki chăm sóc,ề nuôi ng, giáo con.ưỡ ụ2. Bình ng trong lao ng.ẳ ộa. Th nào là bình ng trong lao ng.ế ộ– Khái ni m: Bình ng trong lao ng hi là bình ng gi công dânệ ượ ọtrong th hi quy lao ng thông qua tìm vi làm; bình ng gi ng sự ườ ửd ng lao ng và ng lao ng thông qua ng lao ng; bình ng gi laoụ ườ ữđ ng nam và trong ng quan, doanh nghi và trong ph vi c.ộ ướ- Th hi n.ể ệ+ Bình ng trong vi th hi quy lao ng.ẳ ộ+ Bình ng gi ng ng lao ng và ng lao ng ườ ườ ộ+ Bình ng gi lao ng nam và nẳ ữb. dung bình ng trong lao ng.ộ ộ* Công dân bình ng trong th hi quy lao ng.ẳ ộ- do ng lao ngượ ộ+ ch vi làmự ệ+ Làm vi cho aiệ+ kì đâuấ ở- Ng lao ng ph tu (15 tu i) ng dung lao ng (18 tuô )ườ ườ ỉ- Không phân bi gi tính, dân c, tín ng ng, tôn giáo, ngu gia đình…ệ ưỡ ố* Công dân bình ng trong giao ng lao ng(HĐLĐ)ẳ ộ- HĐLĐ: là tho thu gi ng lao ng và ng ng lao ng đi uự ườ ườ ềki lao ng, vi làm có tr công, quy và nghĩa hai bên trong quan laoệ ệđ ng.ộ- Hình th giao HĐLĐứ ế+ ng mi ngằ ệ+ ng văn nằ ả- Nguyên giao HĐLĐắ ế+ do nguy bình ngự ẳ+ Không trái pháp lu t, tho thậ ướ ể+ Giao tr ti pế ế- sao ph kí HĐLĐ:ạ là pháp lý pháp lu quy và íchơ ợh pháp hai bên.ợ ủ* Bình ng gi lao ng nam và lao ng .ẳ ữ- Tìm vi làm, tu i, tiêu chu n.ệ ẩ- Ti công, ti th ng, BHXH, đi ki lao ng.ề ưở ộ- Ng ng lao ng không ph ng ch ng lao ngườ ượ ươ ộv ph ngh ch thai n.ớ ả3. Bình ng trong kinh doanh.ẳa. Th nào là bình ng trong kinh doanh.ế ẳ- Khái ni m:Bình ng trong kinh doanh có nghĩa là cá nhân, ch khi thamệ ứgia vào các quan kinh vi ch ngành ngh đi kinh doanh, aệ ựch hình th ch kinh doanh, vi th hi quy và nghĩa trongọ ụquá trình xu kinh doanh bình ng theo quy nh pháp lu tả ậ- Bình ng trong kinh doanh th hi n:ẳ ượ ệ+ do kinh doanh, ch đăng kí kinh doanh, tự ư+ do ch ngh đi m, hình th ch doanh nghi p, th hi quy vàự ềnghĩa .ụ+ Bình ng trên pháp lu tẳ ậb. dung quy bình ng trong kinh doanh.ộ ẳ- do ch hình th ch kinh doanh.ự ứ- ch đăng kí kinh doanh (pháp lu không m)ự ấ- Bi tác, phát tri n, nh tranh lành nh.ế ạ- Bình ng nghĩa trong quá trình kinh doanhẳ ụ- Bình ng trong tìm ki th tr ng, khách hàng, kí ngẳ ườ ồBài 5: QUY BÌNH NG GI CÁC DÂN TÔN GIÁOỀ ỘI. NG MÔ :Ả ẢN iộdung Nh bi tậ ếMĐ1 câu: 12 ốT 30%ỷ Thông hi uểMĐ2S câu: 12 ốT 30%ỷ ngậ ụMĐ3S câu: 8ốT 20%ỷ ng caoậ ụMĐ4S câu: ốT 20%ỷ ệ1. Bìnhđ ngẳgi aữ Khái ni m,ện dung, ýộnghĩa quy nề Hi ch tể ấquy bìnhềđ ng gi cácẳ Li th cệ ựt lý cácế ửtình hu ngố Rút ra bài choượ ọb thânảLên án các hành vi gây