Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

432c351f6b605a21387a374b16e306a6
Gửi bởi: Thái Dương 22 tháng 3 2019 lúc 17:44:52 | Được cập nhật: 19 giờ trước (0:55:54) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 388 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

THI TH THPT QU GIA NĂM 2017 MÔN LÝỘ ẬĐ 1Ề ỐS GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT NGÔ GIA TƯỜ KÌ THI KSCL ÔN THI THPT QU GIA IIIỐ ẦNĂM 2016 2017ỌĐ thi môn: líề ậTh gian làm bài 50 phút, không th gian giaoờ ờđề(Đ thi 40 câu tr nghi m; câu 40)ề ếCâu 1: đi áp xoay chi Uặ ề0 cos( +3 vào hai đo ch thìầ ạc ng dòng đi trong ch có bi th Iườ ứ0 cos( 4 ). ch pha gi đi nộ ệáp hai đo ch và ng dòng đi trong ch làầ ườ ạA. 3 rad. B. 12 rad. C. 6 rad. D. 127 rad.Câu 2: vào hai cu dây thu hi đi thặ ế()2 cos( )u Vw j= thì dòng đi ch qua cu dây là ộ()0cos( )i Aw= Giá tr aị ủ là:A. 43 B. 2 C. 4 D. 2pj=- .Câu 3: đi áp ệu 200 cos100 t= (V) vào hai đo ch ti mầ ồđi tr thu 100ệ ầW và cu thu có ả1Hp Bi th ng dòngể ườ ộđi trong đo ch làệ ạA. cos(100 )4p= (A). B. cos(100 )4p= (A).C. cos(100 )4p= (A). D. cos(100 )4p= (A).Câu 4: ch dao ng đi LC lí ng cu thu có Lộ ưở ảvà đi có đi dung đang có dao ng đi do. Uụ ọ0 là đi áp iệ ạgi hai đi n; và là đi áp gi hai đi và ng dòng đi nữ ườ ệtrong ch th đi t. th đúng làạ ứA. 20Ci (U )L= B. 20Li (U )C= .C. 20i LC (U )= D. 20i LC(U )= .Câu 5: ngu đi phát sóng âm có công su không trong môi tr ngộ ườtruy âm ng ng và không th âm. ng âm trí cách ngu nề ướ ườ ồâm là 60 dB. Bi ng âm chu Iế ườ ẩ0 10 -12 W/m 2. Công su ngu âmấ ồnày ngằA. 31,4 mW. B. 0,314 mW. C. 6,28 mW. D. 3,14 mW.Câu 6: có kh ng 100 dao ng đi hòa, khi tác ng lên tộ ượ ậcó 0,8 thì 0,6 m/s. Khi tác ng lên có nộ ớ0, thì là ậ0, m/s. năng làơ ậA. 0,5 J. B. 2,5 J. C. 0,05 J. D. 0,25 .Câu 7: trí trong trên có ngu âm đi phát âm ng ng raạ ướkhông gian công su không i. Hai đi và trên sao cho OPớ ượ ấvuông góc OQ. thi xác nh ng âm chuy ngớ ườ ộth ng gia không ng Q, sau kho ng th gian tẳ ướ ờ1 thì đo cượm ng âm nh t; ti đó chuy ng th ng và sau kho ng th gianứ ườ ờ0,125t1 thì đi Q. ng âm đo là 20 dB. ng âmế ườ ượ ườ ột mà máy đo làạ ượA. dB. B. 26 dB. C. dB. D. 24 dB.Câu 8: dao ng đi hoà có biên ng 0,5 m. Quãng ng đi cộ ườ ượtrong chu kì làA. m. B. 2,5 m. C. 10 m. D. m.Câu 9: Hai con lò xo gi ng nhau treo vào hai đi trên cùng giá ngang.ắ ằCh tr Ox có ph ng th ng ng, chi trên xu ng i. Ph ng trìnhọ ươ ướ ươdao ng hai con là ắ1x cos(10 3t )= cm và 2πx cos(10 3t )2= cm (t tính ngằs ). Bi lò xo có ng 50 N/m, gia tr ng tr ng 10 m/sế ườ 2. do haiợ ựcon tác ng lên giá trong quá trình dao ng có làắ ạA. 5,8 N. B. 5,2 N. C. 6,8 N. D. 4,5 N.Câu 10: Kho ngả cách gi aữ hai mể rên ph ng truy nề sóng nầ nhau nh tấ và daođ ngộ cùng pha nhau làớ ọA. truy sóng.ậ B. chu .C. ch pha.ộ D. sóng.Câu 11: con dài 25cm, hòn bi có kh ng 10 mang đi tích 10ộ ượ -4C.L 10 m/sấ 2. Treo con gi hai kim lo song song th ng ng cáchắ ứnhau 20cm. hai hi đi th chi 80V. Chu kì dao ng conặ ướ ủl biên góc nh làắ ỏA. 0,91 s. B. 0,96 s. C. 2,92 s. D. 0,58 s.Câu 12: Ph ng trình sóng ngu có ng ươ ạu cos 3pæ ö=ç ÷è (u tính ng cm, tínhằb ng s). sóng ướ 240 cm. truy sóng ngố ằA. 30 cm/s. B. 20 cm/s. C. 50 cm/s. D. 40 cm/s.Câu 13: Hai âm có cùng cao là hai âm có cùngộA. .ầ B. ng âm.ườ ộC. biên .ộ D. ng âm.ứ ườ ộCâu 14: Khi có sóng ngừ trên tộ iợ dây đàn i,ồ khoả cách từ tộ ngụ nếnút nầ nó nh ngấ ằA. bộ sóng.B. nguyên bư sóng.C. ph bộ sóng.D. aộ sóng.Câu 15: Trên dây dài m, hai nh, có sóng ng ng sóng.ộ ụB sóng sóng trên dây làướ ủA. m. B. 0,5 m. C. m. D. 0,25 m.Câu 16: Cho ch đi bi tr R, cu thu có ả2L H=p ,t đi có đi dung ệ-410C F=p ti p. vào hai đo ch đi áp xoayắ ệchi 100 50 Hz. Thay ch có công su ấ2cos2j giá tr Rị ủkhi đó làA. 50 B. 150 C. 100 D. 200 .Câu 17: nh có chuy ng là ng hai dao ng đi hòa cùngộ ềph ng. Hai dao ng này có ph ng trình là ươ ươ1 1cosx tw= và 2cos2x tpwæ ö= +ç ÷è Eọlà năng t. Kh ng ngơ ượ ằA. ()2 21 2EA Aw+ B. 21 2EA Aw+ C. ()2 21 22EA Aw+ D. 21 22EA Aw+ .Câu 18: ch đi dao ng đi hòa có li ph thu vào th gian theo quyộ ờlu ậx 4cos t6pæ ö= +ç ÷è (x tính ng cm, tính ng s). dao ng này làằ ộA. Hz. B. Hz. C. Hz. D. 6p Hz.Câu 19: Cho đo ch xoay chi AB đi tr thu và cu dây cộ ắn ti p. Đi áp vào hai đo ch có 50 Hz và có giá tr hi ng Uố ụkhông i. Đi áp gi hai và gi hai cu dây có cùng giá trổ ịhi ng nh ch pha nhau góc π/3. công su ng thì ng ta ph iệ ườ ảm ti ch đi có đi dung 100 µF và khi đó công su tiêu thắ ụtrên ch là 100 W. Khi ch thêm thì công su tiêu th trên ch ngạ ằA. 80 W. B. 75 W. C. 86,6 W. D. 70,7 W.Câu 20: khung dây quay quanh tr ụD trong tr ng có mộ ườ ảng vuông góc tr quay khung góc ω= 150 vòng/phút. thôngừc qua khung dây là 10 Wb. Su đi ng hi ng trong khung dây ngự ằA. 252 V. B. 25π V. C. 502 V. D. 50π V.Câu 21: ch dao ng đi đi có đi dung 0,125 và tộcu có 50 H. Đi tr thu ch không đáng Hi đi nệ ệth gi hai đi là V. ng dòng đi trong ch làế ườ ạA. 7,5 A. B. 7,5 mA. C. 0,15 A. D. 15 mA.Câu 22: Sóng đi tệ ừA. không truy trong chân không.ề ượ B. là sóng ngang.C. là sóng c.ọ D. không mang năng ng.ượCâu 23: Sóng FM Đài Ti ng nói Vi Nam ch ng trình ca nh phát cho khu củ ươ ựVĩnh Phúc có 105,1MHz. Bi 3.10ầ m/s, hãy tìm sóng sóng đóướ ủA. 0,2854m. B. 0,968 m. C. 2,9682 m. D. 2,8544 m.Câu 24: vào hai cu máy bi áp lí ng đi áp xoayặ ưở ệchi có giá tr hi ng không thì đi áp hi ng hai cu th hề ởlà 300 V. gi ph ba ng vòng dây cu th thì đi ápế ệhi ng hai nó làệ ủA. 100 V. B. 220 V. C. 200 V. D. 110 V.Câu 25: Hai con lò xo trên ngang không ma sát, hai hai tắ ận ng kh ng mặ ượ1 m2 hai lò xo còn nh vào hai ng th ng ngầ ườ ứđ di sao cho tr chính chúng trùng nhau. ng ng ng lò xoố ươ ỗl là kầ ượ1 100 N/m, k2 400 N/m. mậ1 bên trái, mặ2 bên ph i. Kéo mặ ả1 vềbên trái và m2 bên ph buông nh hai cùng th đi cho chúng dao ngề ộđi hòa cùng năng 0,125 J. Khi hai trí cân ng chúng cách nhau 10 cm.ề ằKho ng cách ng nh gi hai trong quá trình dao ng làả ộA. 3,32 cm. B. 6,25 cm. C. 9,8 cm. D. 2,5 cm.Câu 26: Khi dao ng đi hòa, chuy ng trí cân ng ra vộ ịtrí biên là chuy ngể ộA. nhanh u.ầ B. ch u.ậ C. nhanh n.ầ D. ch n.ậ ầCâu 27: dây AB đàn căng ngang dài 120 cm, hai nh đang có sóngộ ịd ng nh. ng ng sóng là 4a. Kho ng cách gi hai đi ng nhauừ ứqua đi nút dao ng cùng biên ng là 20 cm. ng sóng trên AB làể ụA. 6. B. 10. C. 2. D. 8.Câu 28: có gia tr ng tr ng g, con có chi dài dây treo ườ ềdao ng đi hoà chu kì T, con có chi dài dây treo ề2 dao ng đi hoàộ ềv chu kì làớA. T. B. C. 2T. D. T/.Câu 29: Trên có hai ngu gi ng nhau và cách nhau 16 cm dao ng theoặ ướ ộph ng th ng ng và sóng có sóng cm. ng th ng mươ ướ ườ ằtrên vuông góc đo AB và AB H, cách là cm (H không thu cặ ướ ộđo AB). Đi trên ng th ng dao ng biên cách tạ ườ ộkho ng nh làả ấA. 1,25 cm. B. 2,1 cm. C. 3,33 cm. D. 0,03 cm.Câu 30: sinh làm thí nghi đo đi tr thu R. sinh này iộ ốti cu thu và đi thành ch đi AB, trong đó đi dung Cế ệcó th thay c. vào hai AB đi áp xoay chi Uể ượ ề0 cosωt (V) (v iớU0 và không i). qu thí nghi bi di ng th nh hình Bi tổ ượ ếCLCLRRUUUUUUU220, trong đó UR UL và UC là đi áp hi ng trên đi trầ ượ ởthu n, cu và đi n. Giá tr đi tr thu làầ ầA. 50 B. 20 C. 40 D. 30 .Câu 31: ch dao ng LC lí ng cu thu có 0,1 vàộ ưở ảt đi có đi dung đang có dao ng đi do.ệ ng dòng đi trongườ ệm ch có bi th 0,5cos2000t (i tính ng A, tính ng s). th đi mà ngạ ườđ dòng đi trong ch ng ng hi ng thì hi đi th gi haiộ ườ ữb có ngả ằA. 145 V. B. 1425 V. C. 312 V. D. 26 V.Câu 32: con ng đi hòa góc rad/s có giaộ ơt tr ng tr ng 10 m/số ườ 2. Chi dài dây treo con làề ắA. 50 cm. B. 62,5 cm. C. 125 cm. D. 81,5 cm.Câu 33: máy bi áp có hai cu dây, cu có 500 vòng, cu th cóộ ấ100 vòng. vào cu đi áp xoay chi có giá tr hi ng 100ặ ụV thì đi áp hi ng cu th làệ ấA. 50 V. B. 200 V. C. 10 V. D. 20 V.Câu 34: ch dao ng LC lí ng cu thu có 50 mHộ ưở ảvà đi nụ có đi dung đang có dao ng đi do.ệ Đi áp gi haiệ ữb đi là 12 V. th đi mà ng dòng đi trong ch ng ườ ằ0, 03 Athì đi tích trên có ng ằ15 14 µC. góc ch làầ ạA. 5.10 rad/s. B. 2.10 rad/s.C. 5.10 rad/s. D. 25.10 rad/s.Câu 35: dao ng đi hòa theo tr Ox. Chuy ng cộ ượbi th ng ph ng trình 5cos(2ể ươ 2) (cm). Biên dao ng làộ ậA. cm. B. 10 cm. C. cm. D. cm.Câu 36: góc dao ng đi trong ch LC lí ng xác nh iầ ưở ượ ởbi th cể ứA. LC2 B. LC21 .C. LC21 D. LC1 .Câu 37: Đi áp th hai đo ch đi là ệ()u 220 2cos100 V= .Đi áp hi ng ngệ ằA. 220 V. B. 2202 V.C. 1102 V. D. 100 V.Câu 38: Đo ch đi đi tr thu R, cu dây thu và đi Cạ ệm ti p. vào hai đo ch đó đi áp Uắ ệ2 cos ωt (V và làmthay đi dung đi thì th đi áp hi ng gi hai iổ ạb ng 2U. Quan gi kháng Zằ ảL và đi tr thu làệ ầA. ZL R. B. ZL R/3 .C. ZL R3 D. ZL 3R.Câu 39: con dao ng đi hòa có gia tr ng tr ng 9,8ộ ườm/s chu kì s. Qu nh con có kh ng 50 g. ượ Bi biên độgóc α0 0,15 rad 3,1416. năng dao ng con ngơ ằA. 5,5.10 -2 J. B. 10 -2 J.C. 0,993.10 -2 J. D. 0,55.10 -2 J.Câu 40: Cho ch đi xoay chi đi tr thu n, cu thu và tạ ụđi ti theo th đó. vào hai ch đi áp xoay chi có giá trệ ịhi ng không và góc thay c. Đi áp hi ng gi hai nổ ượ ảt đi và đi áp hi ng hai cu là Uụ ượC UL ph thu vào ,chúng bi di ng các th nh hình bên, ng ng các ng Uượ ươ ườC ,UL Khi ω1 thì UC là Uạ ạm Giá tr Uị ủm làA. 2150 V. B. 3100 V.C. 3150 V. D. 3200 V.----------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảĐáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn lýề ậ1 11 21 31 B2 12 22 32 B3 13 23 33 D4 14 24 34 B5 15 25 35 A6 16 26 36 D7 17 27 37 A8 18 28 38 C9 19 29 39 D10 20 30 40 BĐ 2Ề ỐS GIÁO ĐÀO OỞ HÀTĨNHTR NG THPT LÊ NG PHONGƯỜ THI TH THPT QU GIAỀ ỐMôn: lý 12ậTh gian làm bài: 60ờ phút(40 câu tr nghi m)ắ ệCâu 1: dao ng đi hòa biên theo tr Ox và có trí cân ngộ ằt O. khiạ ạA. trí biên.ậ ịB. qua trí cân ng.ậ ằC. có li 0,5A và đang ng trí cân ng.ậ ướ ằD. có li 0,5A và đang ng ra trí biên.ậ ướ ịCâu 2: Sóng ngang truy trong các môi tr ng:ề ượ ườA. ngỏ B. nắC. ch n, ngề D. KhíCâu 3: ch đi RLC ti vào hai đo ch hi đi nạ ệth hi ng 100V khi bi tr trong ch có giá tr là R1 và R2 thì công su trongế ấm ch là nh nhau khạ R1+ R2 =100 Ω. Thì công su trong ch là:ấ ạA. 57W B. 100W. C. 145W D. 50WCâu 4: Sóng đi tệ ừA. ch truy trong môi tr ng ch t.ỉ ượ ườ ấB. truy trong chân không.ề ượC. truy đi không mang theo năng ng.ề ượD. có th là sóng ho sóng ngang.ể ặCâu 5: ngu phát sóng vô tuy phát ra sóng có 10 MHz truy nộ ềsóng là 3.10 m/s. sóng đi là:ướ ừA. 0,3 m. B. 300 C. 30 D. mCâu 6: Tia ngo dùngử ượA. tìm khuy bên trong ph ng kim lo i.ể