Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Thanh Bình 1, Đồng Tháp

cf83543df07ea471a255a7d1ec43baf2
Gửi bởi: Thái Dương 20 tháng 3 2019 lúc 17:31:51 | Được cập nhật: hôm kia lúc 13:18:53 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 383 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT THANH BÌNH 1

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 08/06/2017
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát
) đề
Mã đề thi
132

ĐỀ CHÍNH THỨC.
(Đề gồm có 06 trang)
Câu 1:Cho hà
m sốy log 1  x 2  2x  . Tâp̣nghiêm
t phương trıǹh y '  0 là
:
̣ của bấ
3

A.   ;1

B.  ; 0

C. 1;

D.  2;

Câu 2:Với các số thực dương a, b bất kỳ và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng
?
a log a
ln b
A. log ab 
B. log 
.
.
ln a
b log b
1
C. log ab  log a .
D. log a.log blog ab  .
b
Câu 3: Cho đồ thị hàm số y x 3  3x  1 như hình bên. Tìm giá trị của m để phương trình

x 3  3x  m 
0 có ba nghiệm thực phân biệt.

3 .
B.  2 m 

A.  2 m  2 .

3
C.  1 m 

.

D.  2  m  2 .

Câu 4:Cho hàm số y  x. 3 x. 4 x . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. y ' 

17
24.24 x 7

.

B. y ' 

7
24.24 x 7

.

C. y ' 

7.24 x 7
.
24

17.24 x 7
D. y ' 
.
24
3

Câu 5:Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn 1;5 , biết rằng

5

f ' x dx 3; f ' x dx 4 . Tính
1

1

3

I f '  x dx
5

A. I  1
B. I 1
C. I 7
D. I  7
Câu 6:Với các số thực dương a, b tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 3a 4 
 3a 4 
A. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
B. log3  2  3  2.log 3a  2.log 3b .
 b 
 b 
 3a 4 
C. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
 b 

 3a 4 
D. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
 b 

Câu 7:Tìm nguyên hàm của hàm số f  x  cos 3x  1
1
1
A. f  x dx  sin 3x  1  C .
B. f  x dx  sin 3x  1  C .
3
3x
1
C. f  x dx  cos 3x  1  C .
D. f  x dx 3sin 3x  1  C .
3
3x  1
Câu 8:Cho hàm số f  x  
. Trong các khẳng định sau, hãy tìm khẳng định đúng
?
 x 1
Trang 1/6 - Mã đề thi 132

f  x  nghịch biến trên mỗi khoảng  ;1 và 1; .
A.
B.đồng biến trên mỗi khoảng   ;1 và 1; .
f  x  nghịch biến trên  .
C.
D.đòng biến trên  \ 1 .
Câu 9:Đồ thị bên dưới là của hàm số nào sau đây?
y

2
-1

O 1

x

x 2
x 1
x 3
2 x 1
.
.
.
.
B. y 
C. y 
D. y 
x 1
x 1
x 1
1 x
Câu 10:
Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới.
A. y 

x
y’

0

1

0

+10

3




+



y
4

4

Khẳng định nào sau đây là khẳng định ĐÚNG?
A. Hàm số đạt cực đại tại x 1 .
B.Hàm số có 3 điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng -3.
D.Hàm số có 2 điểm cực đại.
2x  1
Câu 11:
Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f  x   2
và F 2  3 . Tính F 1  .
x  x 1
7
7
A. F 1  3  ln
B. F 1  3  ln .
C. F 1  3  ln 2 .
D. F 1  3  ln 2 .
3
3
Câu 12:
Cho số phức z 2  i . Điểm nào dưới đây biểu diễn cho số phức nghịch đảo của z?
 21 
 2 1
A. P   ; 
B. Q(2;  1)
C. M  ;   .
D. N 2;1
 55 
 5 5
2 x 1
Câu 13:
Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y 
là:
1 x
A. 1.
B.2.
C. 0.
D.3.
x
Câu 14:
Cho hình cong (H) giới hạn bởi các đường y xe ; y 0; x 0 và x 1 . Đường thẳng x k
với 0  k  1 chia (H) thành 2 phần có diện tích là S 1 và S2 như hình vẽ bên. Để S1 S2 thì k thoả mãn hệ
thức nào trong các hệ thức sau:

Trang 2/6 - Mã đề thi 132

1
A. e k 
.
1 k

2
1
C. e k 
D. e k 
.
.
1 k
2  2kCâu 15:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a 1; 2;1 , b  2;3; 4, c 0;1; 2 vàd  4; 2; 0 .
  
Biế
t d xa  yb  zc . Tổng x  y  z là
:
A. 2.
B.4.
C. 5.
D.3.

B. e k 

2
.
2 k

 x 2  t

Câu 16:
Cho điểm A( 1; 0
; 0
) và đường thẳng  :  y 1 2t. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu
 z t

vuông góc của A trên .
1
51

3
A. H 1;  1; 3.
B. H 3 ;3; 1.
C. H  ; ;  1 .
D. H  ; 0;   .
2
22

2
Câu 17:
Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 6 và diện tích xung quanh bằng
60 . Tính thể tích V
của khối nón (N).
A. 69 .
B. 96 .
C. 53 .
D. 35 .
e

dx
a.ln 3  b.ln 2  c . Tính tổng S a  b  c .
Câu 18:
Biết rằng I  
2
1 x ln x  3ln x  2 
A. S 3 .

B. S 2 .

C. S 0 .

Câu 19:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm

D. S 4 .

A 1;3;  4  và B  1; 2; 2 . Viết phương

trình mặt phẳng trung trực   của đoạn thẳng AB.
A.   : 4x  2y 12z  7 0 .

B.   : 4x  2y  12z  7 0 .

C.   : 4x  2y  12z  17 0 .

D.   : 4x  2y 12z 17 0 .

Câu 20:
Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có độ dài đáy bằng 3a và chiều cao bằng h. Tính
thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.
A. a 2h .
B. 3a h2 .
C. 27 a h2 .
D. 9a h2 .
x y1 z  2
Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : 

và mặt phẳng
1
2
3
 P  : x 2 y 2 z  3 0 . Tìm tọa độ điểm M thuộc d và có hoành độ âm sao cho khoảng cách từ M đến
mp(P) bằng 2.
A. M  1; 3; 5  .

B. M  2;  3; 1 .

C. M   2;  5;  8 .

D. M  1; 5;  7  .

Câu 22:
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y x 3  2mx 2  m 2x  2 đạt cực tiểu tại x 1.
A. m 
B. m  1.
C. m 
D. m 1  m 3.
3.

1.
Câu 23:
Hình tứ diện đều có tất cả bao nhiêu mặt đối xứng?
A. 4.
B.3.
C. 6.
Câu 24: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của
log x  40  log 60  x   2 .
A. 10.

B.20.

x

C. Vô số.

Câu 25:
Tìm tập hợp tất cả các giá trị củam để hàm số y 

thỏa

D.12.
mãn bất

phương

trình

D.18.
2x  1
nghịch biến trên khoảng
x m

2;.
1
1
1
1
A.   2;  .
B.   2;  .
C.   ;  .
D.   ;  .
2
2
2
2Câu 26:
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a , cạnh bên SC 2a và SC vuông góc
với mặt phẳng đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132

R
A.

2a
.
3

B. R 2a .

C.

Câu 27:
Biết đường thẳng y 3x  4 cắt đồ thị hàm số
y1; y2 . Tính y1  y 2.
A. y1  y 2 11

R

a 13
.
2

y

4x  2
tại hai điểm phân biệt có tung độ
x 1

C. y1  y 2 10 .

.B. y1  y 2 9 .

D. R 3a .

D. y1  y 2 1 .

Câu 28:
Trong không gian với hê ̣
to ạđô ̣Oxyz, cho điể
m A 1; 2;1 vàđường thẳng d :
Phương trı̀
nh măṭphẳng chứa A vàvuông góc với d là
:
A. x  y  z  1 0 .
B. x  y  z  1 0 .
C. x  y  z 0 .

x 1 y  2 z

 .
1
1
1

D. x  y  z  2 0 .

Câu 29:
Xét số phức z thỏa mãn 2iz i  1z  1  i  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. z  2.

B. z 2 2.

C. z 1.

D. z 2.

Câu 30:
Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số
phức w z 2  iz

A. Phần thực là 2 và phần ảo là  2 .
C. Phần thực là 2 và phần ảo là 10 .

B.Phần thực là  2 và phần ảo là 2.
D.Phần thực là  2 và phần ảo là  10 .

Câu 31:
Cho số phức z a  bi a, b   thỏa mãn 1  2i  z  2z 14  5i . Tính P a 2  b
A. 1.

B.3.

C.  1 .

D.  2 .

Câu 32:
Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  3  2i 2 là:
A. Đường tròn tâm I   3; 2 , bán kính R 2 .

B.Đường tròn tâm I 3;  2  , bán kính R 2 .

C. Đường tròn tâm I  3;  2  , bán kính R  2 .

D.Đường tròn tâm I 3;  2  , bán kính R 4 .

Câu 33:
Tìm m để hàm số y mx 4  2 m 1 x

2

 2 có ba cực trị?
A. m 
2.
B. 1  m 
2.
C. 0  m 
1.
D. m 
0.
Câu 34:
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết AC’ tạo với
mặt phẳng (A’B’C’) một góc 600 và AC' 4a . Tính thê tích của khối đa diện ABCB’C’.
a3
2a 3
A. .
B. a 3 .
C. 3a3
.D.
.
3
3
Câu 35:
Biết rằng điểm A(  2; 0)là điểm cực trị của đồ thị hàm số y x 3+ax 2  bx  c và điểm B(1; 0)
thuộc đồ thị của hàm số đã cho. Tính y(2) .
A. y(2)  16 .
B. y(2) 8 .
C. y(2) 16 .
D. y(2)  8 .
Câu 36:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và O là giao điểm của 2 đường chéo. Tính
thể tích khối chóp S.OAB biết thể tích S.ABCD là 24.
A. 12.
B.6.
C. 24.
D.8.
 x 3  t
 x  t '


Câu 37:
Cho hai đường thẳng d:  y 1 t và d’:  y 2  3t '. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 z 2  2t
 z 2t '


A. d và d’ chéo nhau

B.d và d’ cắt nhau
Trang 4/6 - Mã đề thi 132

C. d và d’ chéo nhau và vuông góc với nhau.
D.d và d’ vuông góc với nhau.
Câu 38:
Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số y log ax, y log bx, y log cx được
cho trong hình bên. Tìm khẳng định đúng.

A. b  a  c.

B. a  b  c.

C. a  c  b.

Câu 39:
Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để phương trình
thực phân biệt ?
A. 1; 10 .
B. 10;  .
C. 3; 10 .D. b  c  a.
2 x  3 m. 4 x  1 có hai nghiệmD. 1;3 .

Câu 40:
Cho hàm số y  x3  3x2  4. Đường thẳng qua hai điểm cực trị của ham số là:
A. 2 x  y  4 0.
B. 2 x  y  4 0.
C. 2 x  y  4 0.
D. 2 x  y  4 0.
Câu 41:
Trong không gian với hê ̣
toạđô ̣Oxyz, cho điể
m A 2;1;3  vàđường thẳng d :

x 1 y 2 z

 .
2
1
1

Măṭphẳng (P) chứa A vàd. Phương trıǹh măṭcầ
u tâm O tiế
p xúc với măṭphẳng (P) là
:
12
24
A. x 2  y 2  z 2  .
B. x 2  y 2  z 2 3 .
C. x 2  y 2  z 2 6 .
D. x 2  y 2  z 2 
5
5
Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai măṭ phẳng

 P : 2x  y  z  1 0

và

Q : x  2y  z  5 0 . Khi đógiao tuyến của (P) và(Q) cómôṭvéc tơ chı̉phương là:
A. u 1;3;5 .
B. u   1; 3; 5  .
C. u  2;1; 1 .
D. u 1; 2;1 .
Câu 43:Tı m
t cảcá
c giátri ̣
của tham sốmđểđường thẳng d : y  x  m cắ
t đồthi ̣
hà
m số
̀ tấ

 2x  1
taịhai điể
m A, B sao cho AB2 2 .
x1
A. m1,m 2.
B. m1,m 1.
C. m 7,m5.

y

D. m1,m 7.

Câu 44:
Người ta thả một số lá bèo vào một hồ nước, sau 10 giờ số lượng lá bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt
hồ. Biết rằng sau mỗi giờ số lượng lá bèo tăng gấp 10 lần số lượng lá bèo trước đó và tốc độ tăng không
đổi. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu số lượng lá bèo phủ kín tối thiểu một phần tư hồ?
A. 10−log4 (giờ).
B.10log4 (giờ).
C. 1+10log4 (giờ).
D.10−10log4 (giờ).
Câu 45:Năng lượng của một trận động đất được tính bằng E 1, 74.1019.101,44M với M là số lớn theo
thang độ Richter. Thành phố A xảy ra một trận động đất 8 độ Richter và năng lượng của nó gấp 14 lần
trận động đất đang xảy ra tại thành phố B. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất tại thành phố B là bao
nhiêu ?
A. 7,9 độ Richter.
B.7,8 độ Richter.
C. 9,6 độ Richter.
D.7,2 độ Richter.
Câu 46:
Một chiếc cổng Parabol cao 16m và 2 chân cổng cách nhau 8m như hình vẽ. Nhà thiết kế xây
dựng xây 2 cây cột AD, BC cách nhau 4m (2 cây cột này đối xứng với nhau qua trục đối xứng của
Parabol), 2 phần cổng nhỏ ở 2 bên dành cho xe máy và xe đạp qua lại và phần cổng to ở giữa chỉ dành
riêng cho xe bus . Tính diện tích phần thiết diện cổng dành cho xe bus đi qua.

176 2
A. S 
m  .
3

128 2
B. S 
m  .
3

C. S 

64 2
m  .
3

D. S 

256 2
m  .
3

Trang 5/6 - Mã đề thi 132

Câu 47:

y

Hỏi hình bên (phần được tô) là miền
biểu diễn hình học của số phức z  x  yi
1

thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

O

1

2

A. x2  y2 4, y  x và

B. x2  y2 4, 0  y  x.

C. x2  y2 4 và 0  x 2.

D. x2  y2 4 và y  x.

x

Câu 48:
Một công ty dự kiến chi 1 tỷ đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có dung tích 5 lít.
2. Chi phí để làm mặt đáy là
Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là 100.000 đ/m
2
120.000 đ/m . Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được. (Giả sử chi phí cho các mối nối
không đáng kể).
A. 58135 thùng.
B.12525 thùng
C. 18209 thùng
D.57582 thùng
Câu 49: Cho các số thực dương 1  a  b  0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a
P  3log a 4  log 2b ab  .
b
3
5
A. Pmin  .
B. Pmin 3 .
C. Pmin  .
D. Pmin 4 .
2
2
Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm S 0; 0;1, A 1;1; 0 . Hai điểm

M m;0;0 ,N 0; n;0

 thay đổi sao cho

(SMN).
A. d A, SMN  1 .

m
n 1 và m  0, n  0 . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng

B. d A, SMN  4 .

C. d A, SMN   2 . D. d A, SMN  2 .

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 6/6 - Mã đề thi 132

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT THANH BÌNH 1

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 08/06/2017
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát
) đề
Mã đề thi
209

ĐỀ CHÍNH THỨC.
(Đề gồm có 06 trang)
Câu 1:Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới.

x 
y’

0

10

+1
0
+

3





y
4

4

Khẳng định nào sau đây là khẳng định ĐÚNG?
A. Hàm số đạt cực đại tại x 1 .
B.Hàm số có 3 điểm cực trị.
C. Hàm số có 2 điểm cực đại.
D.Hàm số có giá trị lớn nhất bằng -3.
3
Câu 2: Cho đồ thị hàm số y x  3x  1 như hình bên. Tìm giá trị của m để phương trình

x 3  3x  m 
0 có ba nghiệm thực phân biệt.

3 .
3 .
B.  2  m  2 .
C.  1 m 
D.  2 m 
3x  1
Câu 3:Cho hàm số f  x  
. Trong các khẳng định sau, hãy tìm khẳng định đúng?
 x 1
A. đòng biến trên  \ 1 .
A.  2 m  2 .

B.đồng biến trên mỗi khoảng   ;1 và 1; .
C.

f  x  nghịch biến trên  .

D.

f  x  nghịch biến trên mỗi khoảng  ;1 và 1; .
3

Câu 4:Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn 1;5 , biết rằng

5

f ' x dx 3; f '  x dx 4 . Tính
1

1

3

I f '  x dx
5

A. I  1
B. I 1
C. I 7
D. I  7
Câu 5:Với các số thực dương a, b tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
 3a 4 
 3a 4 
A. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
B. log3  2  3  2.log 3a  2.log 3b .
 b 
 b 
 3a 4 
C. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
 b 

 3a 4 
D. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
 b 
Trang 1/6 - Mã đề thi 209

Câu 6:Tìm nguyên hàm của hàm số f  x  cos 3x  1
1
A. f  x dx  sin 3x  1  C .
3
1
C. f  x dx  cos 3x  1  C .
3

B. f  x dx 

1
sin 3x  1  C .
3x

D. f  x dx 3sin 3x  1  C .
2 x 1
là:
1 x
C. 1.

Câu 7:Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y 
A. 0.

B.3.

D.2.

Câu 8:Cho hàm số y  x. 3 x. 4 x . Mệnh đề nào dưới đây đúng
?
A. y ' 

7
24

24. x

7

17.24 x 7
B. y ' 
.
24

.

C. y ' 

7.24 x 7
.
24

D. y ' 

17
24.24 x 7

.

Câu 9:Cho hà
m sốy log 1  x 2  2x  . Tâp̣nghiêm
t phương trıǹh y '  0 là
:
̣ của bấ
3

A.   ;1

B. 2;

C. 1;

D.  ; 0

Câu 10:
Cho số phức z 2  i . Điểm nào dưới đây biểu diễn cho số phức nghịch đảo của z?
 21 
 2 1
A. N  2;1
B. P   ; 
C. M  ;   .
D. Q(2;  1)
 55 
 5 5
2x  1
Câu 11:
Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f  x   2
và F 2  3 . Tính F 1  .
x  x 1
7
7
A. F 1  3  ln .
B. F 1  3  ln
C. F 1  3  ln 2 .
D. F 1  3  ln 2 .
3
3
Câu 12:
Với các số thực dương a, b bất kỳ và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
a log a
1
A. log ab  log a .
B. log 
.
b
b log b
ln b
C. log a.log blog ab  .
D. log ab 
.
ln a
Câu 13:
Đồ thị bên dưới là của hàm số nào sau đây?
y

2
-1

A. y 

x 2
.
x 1

O 1

x

B. y 

x 1
.
x 1

C. y 

x 3
.
1 x

D. y 

2 x 1
.
x 1

 x 3  t
 x  t '


Câu 14:
Cho hai đường thẳng d:  y 1 t và d’:  y 2  3t '. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 z 2  2t
 z 2t '


A. d và d’ chéo nhau
C. d và d’ chéo nhau và vuông góc với nhau.
Câu 15:
Tìm m để hàm số y mx 4  2 m 1 x
A. m 
2.

B. 1  m 
2.

B.d và d’ cắt nhau
D.d và d’ vuông góc với nhau.
2

 2 có ba cực trị?
C. 0  m 
1.

D. m 
0.

Trang 2/6 - Mã đề thi 209

e

dx
Câu 16:
Biết rằng I  
a.ln 3  b.ln 2  c . Tính tổng S a  b  c .
2
1 x ln x  3ln x  2 
A. S 2 .

B. S 4 .

C. S 0 .

D. S 3 .

Câu 17:
Tìm tập hợp tất cả các giá trị củam để hàm số y 

2x  1
nghịch biến trên khoảng
x m

2;.
1
1
1
1
A.   2;  .
B.   2;  .
C.   ;  .
D.   ;  .
2
2
2
2
Câu 18:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và O là giao điểm của 2 đường chéo. Tính
thể tích khối chóp S.OAB biết thể tích S.ABCD là 24.
A. 6.
B.12.
C. 8.
D.24.
Câu 19:
Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có độ dài đáy bằng 3a và chiều cao bằng h. Tính
thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.
A. a 2h .
B. 3a h2 .
C. 27 a h2 .
D. 9a h2 .
Câu 20:
Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 6 và diện tích xung quanh bằng
60 . Tính thể tích V
của khối nón (N).
A. 96 .
B. 35 .
C. 69 .
D. 53 .
x 1 y 2 z
Câu 21:
Trong không gian với hê ̣
toạđô ̣Oxyz, cho điể
m A 2;1;3  vàđường thẳng d :

 .
1
2
1
Măṭphẳng (P) chứa A vàd. Phương trın
h

t
cầ
u
tâm
O
tiế
p
xu
c

i

t
phẳ
n
g
(P)
la
:
̣
̣
́ ́
̀
̀
12
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
A. x  y  z  .
B. x  y  z 3 .
C. x  y  z 
D. x  y 2  z 2 6 .
5
5

Câu 22:
Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  3  2i 2 là:
A. Đường tròn tâm I   3; 2 , bán kính R 2 .

B.Đường tròn tâm I 3;  2  , bán kính R 2 .

C. Đường tròn tâm I  3;  2  , bán kính R 2 .

D.Đường tròn tâm I 3;  2  , bán kính R 4 .

Câu 23:
Hình tứ diện đều có tất cả bao nhiêu mặt đối xứng?
A. 3.
B.4.
C. 12.

D.6.
3

Câu 24:
Biết rằng điểm A(  2; 0)là điểm cực trị của đồ thị hàm số y x +ax 2  bx  c và điểm B(1; 0)
thuộc đồ thị của hàm số đã cho. Tính y(2) .
A. y(2) 16 .
B. y(2) 8 .
C. y(2)  8 .
D. y(2)  16 .
Câu 25:
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a , cạnh bên SC 2a và SC vuông góc
với mặt phẳng đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
2a
a 13
R
.
.
R
B. R 2a .
D. R 3a .
2
3
C.
A.
Câu 26:
Biết đường thẳng y 3x  4 cắt đồ thị hàm số
y1; y2. Tính y1  y 2.
A. y1  y 2 11

.B. y1  y 2 9 .

y

4x  2
tại hai điểm phân biệt có tung độ
x 1

C. y1  y 2 10 .

Câu 27:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm

D. y1  y 2 1 .

A 1;3;  4  và B  1; 2; 2 . Viết phương

trình mặt phẳng trung trực   của đoạn thẳng AB.
A.   : 4x  2y 12z  7 0 .

B.   : 4x  2y 12z 17 0 .

C.   : 4x  2y  12z  7 0 .

D.   : 4x  2y  12z  17 0 .

Câu 28:
Cho số phức z a  bi a, b   thỏa mãn 1  2i  z  2z 14  5i . Tính P a 2  b
A. 1.

B.  2 .

C. 3.

D.  1 .
Trang 3/6 - Mã đề thi 209

Câu 29:
Trong không gian với hê ̣
to ạđô ̣Oxyz, cho điể
m A 1; 2;1 vàđường thẳng d :
Phương trı̀
nh măṭphẳng chứa A vàvuông góc với d là
:
A. x  y  z  1 0 .
B. x  y  z 0 .
C. x  y  z  2 0 .

x 1 y  2 z

 .
1
1
1

D. x  y  z  1 0 .

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai măṭ phẳng

 P : 2x  y  z  1 0

và

Q : x  2y  z  5 0 . Khi đógiao tuyến của (P) và(Q) cómôṭvéc tơ chı̉phương là:
A. u 1;3;5 .
B. u   1; 3; 5  .
C. u  2;1; 1 .
D. u 1; 2;1 .
Câu 31:
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y x 3  2mx 2  m 2x  2 đạt cực tiểu tại x 1.
A. m  1.
B. m 1  m 3.
C. m 
D. m 
1.
3.Câu 32:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a 1; 2;1 , b  2;3; 4, c 0;1; 2 vàd  4; 2; 0 .
  
Biết d xa  yb  zc . Tổng x  y  z là
:
A. 4.
B.3.
C. 2.
D.5.
Câu 33:
Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để phương trình
thực phân biệt ?
A. 1; 10 .
B. 10;  .
C. 3; 10 .2 x  3 m. 4 x  1 có hai nghiệmD. 1;3 .

x y1 z  2


và mặt phẳng
1
2
3
 P  : x 2 y 2 z  3 0 . Tìm tọa độ điểm M thuộc d và có hoành độ âm sao cho khoảng cách từ M đến

Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
mp(P) bằng 2.
A. M  2;  5;  8  .

B. M   1; 5;  7  .

d:

C. M   1; 3; 5 .

D. M  2;  3; 1 .

Câu 35:
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a.Biết AC’ tạo với
mặt phẳng (A’B’C’) một góc 600 và AC' 4a . Tính thê tích của khối đa diện ABCB’C’.
a3
2a 3
A. .
B. 3a3 .
C.
.
D. a 3 .
3
3
Câu 36:
Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số y log ax, y log bx, y log cx được
cho trong hình bên. Tìm khẳng định đúng.

A. a  c  b.

B. b  a  c.

C. a  b  c.

D. b  c  a.

 x 2  t

Câu 37:
; 0
) và đường thẳng  :  y 1 2t. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu
Cho điểm A( 1; 0
 z t

vuông góc của A trên .
1
3
51

A. H 3 ;3; 1.
B. H  ; 0;   .
C. H 1;  1; 3.
D. H  ; ;  1 .
2
2
22

Câu 38: Có bao nhiêu giá
log x  40  log 60  x   2 .
A. 18.

B.Vô số.
3

trị

nguyên

dương
C. 10.

của

x

thỏa

mãn

bất

phương

trình

D.20.

2

Câu 39:
Cho hàm số y  x  3x  4. Đường thẳng qua hai điểm cực trị của ham số là:
Trang 4/6 - Mã đề thi 209

A. 2 x  y  4 0.

B. 2 x  y  4 0.

C. 2 x  y  4 0.

D. 2 x  y  4 0.

Câu 40:
Xét số phức z thỏa mãn 2iz i  1z  1  i  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. z 1.

B. z  2.

C. z 2 2.

D. z 2.

Câu 41:
Cho hình cong (H) giới hạn bởi các đường y xe x; y 0; x 0 và x 1 . Đường thẳng x k
với 0  k  1 chia (H) thành 2 phần có diện tích là S 1 và S2 như hình vẽ bên. Để S1 S2 thì k thoả mãn hệ
thức nào trong các hệ thức sau:

2
1
2
1
.
B. e k 
.
C. e k 
.
D. e k 
.
2 k
1 k
1 k
2  2k
Câu 42:
Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số

phức w z 2  iz

A. e k 

A. Phần thực là  2 và phần ảo là 2.
B.Phần thực là  2 và phần ảo là  10 .
C. Phần thực là 2 và phần ảo là 10 .
D.Phần thực là 2 và phần ảo là  2 .
Câu 43:
Người ta thả một số lá bèo vào một hồ nước, sau 10 giờ số lượng lá bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt
hồ. Biết rằng sau mỗi giờ số lượng lá bèo tăng gấp 10 lần số lượng lá bèo trước đó và tốc độ tăng không
đổi. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu số lượng lá bèo phủ kín tối thiểu một phần tư hồ?
A. 10−log4 (giờ).
B.10log4 (giờ).
C. 1+10log4 (giờ).
D.10−10log4 (giờ).
Câu 44:Năng lượng của một trận động đất được tính bằng E 1, 74.1019.101,44M với M là số lớn theo
thang độ Richter. Thành phố A xảy ra một trận động đất 8 độ Richter và năng lượng của nó gấp 14 lần
trận động đất đang xảy ra tại thành phố B. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất tại thành phố B là bao
nhiêu ?
A. 7,8 độ Richter.
B.7,2 độ Richter.
C. 7,9 độ Richter.
D.9,6 độ Richter.
Câu 45:Tı m
t cảcá
c giátri ̣
của tham sốmđểđường thẳng d : y  x  m cắ
t đồthi ̣
hà
m số
̀ tấ

 2x  1
taịhai điể
m A, B sao cho AB2 2 .
x1
A. m 7,m5.
B. m1,m 2.
C. m1,m 7.

y

D. m1,m 1.

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm S 0; 0;1, A 1;1; 0 . Hai điểm

M m;0;0 ,N 0; n;0  thay đổi sao cho m 
n 1 và m  0, n  0 . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng
(SMN).
A. d A, SMN  1 .
B. d A, SMN  4 . C. d A, SMN   2 . D. d A, SMN  2 .
Câu 47:
Một chiếc cổng Parabol cao 16m và 2 chân cổng cách nhau 8m như hình vẽ. Nhà thiết kế xây
dựng xây 2 cây cột AD, BC cách nhau 4m (2 cây cột này đối xứng với nhau qua trục đối xứng của
Trang 5/6 - Mã đề thi 209

Parabol), 2 phần cổng nhỏ ở 2 bên dành cho xe máy và xe đạp qua lại và phần cổng to ở giữa chỉ dành
riêng cho xe bus . Tính diện tích phần thiết diện cổng dành cho xe bus đi qua.

128 2
64
176 2
256 2
A. S 
B. S  m 2  .
C. S 
D. S 
m .
m .


m  .
3
3
3
3
Câu 48: Cho các số thực dương 1  a  b  0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a
P  3log a 4  log 2b ab  .
b
5
3
A. Pmin 3 .
B. Pmin  .
C. Pmin  .
D. Pmin 4 .
2
2
Câu 49:
Một công ty dự kiến chi 1 tỷ đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có dung tích 5 lít.
2. Chi phí để làm mặt đáy là
Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là 100.000 đ/m
2
120.000 đ/m . Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được. (Giả sử chi phí cho các mối nối
không đáng kể).
A. 12525 thùng
B.18209 thùng
C. 57582 thùng
D.58135 thùng.
Câu 50:
y

Hỏi hình bên (phần được tô) là miền
biểu diễn hình học của số phức z  x  yi
1

thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

O

1

2

x

A. x2  y2 4, y  x và

B. x2  y2 4, 0  y  x.

C. x2  y2 4 và y  x.

D. x2  y2 4 và 0  x 2.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 6/6 - Mã đề thi 209

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT THANH BÌNH 1

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 08/06/2017
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát
) đề
Mã đề thi
357

ĐỀ CHÍNH THỨC.
(Đề gồm có 06 trang)
Câu 1:Tìm nguyên hàm của hàm số f  x  cos 3x  1
1
A. f x dx  sin 3x  1  C .
3
1
C. f  x dx  cos 3x  1  C .
3

B. f  x dx 

1
sin 3x  1  C .
3x

D. f  x dx 3sin 3x  1  C .

2 x 1
là:
1 x
A. 0.
B.3.
C. 1.
D.2.
3
Câu 3: Cho đồ thị hàm số y x  3x  1 như hình bên. Tìm giá trị của m để phương trình

Câu 2:Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y 

x 3  3x  m 
0 có ba nghiệm thực phân biệt.

3 .
3 .
B.  2 m  2 .
C.  2  m  2 .
A.  1 m 
D.  2 m 
Câu 4:Với các số thực dương a, b tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng
?
4
4
 3a 
 3a 
A. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
B. log3  2  3  2.log 3a  2.log 3b .
 b 
 b 
 3a 4 
 3a 4 
C. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
D. log3  2  1  4.log 3a  2.log 3b .
 b 
 b 
Câu 5:Cho số phức z 2  i . Điểm nào dưới đây biểu diễn cho số phức nghịch đảo của z?
 21 
 2 1
A. P   ; 
B. M  ;   .
C. N 2;1
D. Q(2;  1)
 55 
 5 5
Câu 6:Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới.

x
y’

0

1

0

+10


+

3





y
4

4

Khẳng định nào sau đây là khẳng định ĐÚNG?
A. Hàm số có 3 điểm cực trị.
B.Hàm số có giá trị lớn nhất bằng -3.
C. Hàm số có 2 điểm cực đại.
D.Hàm số đạt cực đại tại x 1 .
Câu 7:Cho hàm số y  x. 3 x. 4 x . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. y ' 

7
24

24. x

7

.

17.24 x 7
B. y ' 
.
24

C. y ' 

7.24 x 7
.
24

D. y ' 

17
24.24 x 7

.

Trang 1/6 - Mã đề thi 357

3x  1
. Trong các khẳng định sau, hãy tìm khẳng định đúng?
 x 1
A. đồng biến trên mỗi khoảng   ;1 và 1; .

Câu 8:Cho hàm số f  x  

B.đòng biến trên  \ 1 .
C.

f  x  nghịch biến trên mỗi khoảng  ;1 và 1; .

D.

f  x  nghịch biến trên  .

Câu 9:Cho hà
m sốy log 1  x 2  2x  . Tâp̣nghiêm
t phương trıǹh y '  0 là
:
̣ của bấ
3

A.  ; 0 .

B. 1; .

C.   ;1 .

Câu 10:
Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f  x  

D.  2;

2x  1
và F 2  3 . Tính F 1  .
x  x 1
2

7
7
B. F 1  3  ln .
C. F 1  3  ln 2 .
D. F 1  3  ln 2 .
.
3
3
Câu 11:
Với các số thực dương a, b bất kỳ và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
a log a
1
A. log 
B. log ab  log a .
.
b log b
b
ln b
C. log ab 
D. log a.log blog ab  .
.
ln a
Câu 12:
Đồ thị bên dưới là của hàm số nào sau đây?

A. F 1  3  ln

y

2
-1

A. y 

x 2
.
x 1

O 1

x

B. y 

x 1
.
x 1

C. y 

x 3
.
1 x

D. y 
3

Câu 13:
Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn 1;5 , biết rằng

2 x 1
.
x 1

5

f ' x dx 3; f '  x dx 4 . Tính
1

1

3

I f '  x dx
5

A. I 1
B. I  1
C. I  7
Câu 14:
Hình tứ diện đều có tất cả bao nhiêu mặt đối xứng?
A. 12.
B.6.
C. 3.

D. I 7
D.4.

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai măṭ phẳng

 P : 2x  y  z  1 0

và

Q : x  2y  z  5 0 . Khi đógiao tuyến của (P) và(Q) cómôṭvéc tơ chı̉phương là:
A. u 1;3;5 .
B. u   1; 3; 5  .
C. u  2;1; 1 .
D. u 1; 2;1 .
Câu 16:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a 1; 2;1 , b  2;3; 4, c 0;1; 2 vàd  4; 2; 0 .
  
Biế
t d xa  yb  zc . Tổng x  y  z là
:
A. 2.
B.4.
C. 5.
D.3.
Câu 17:
Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có độ dài đáy bằng 3a và chiều cao bằng h. Tính
thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.
A. 27 a h2 .
B. 9a h2 .
C. a 2h .
D. 3a h2 .
Trang 2/6 - Mã đề thi 357

e

dx
Câu 18:
a.ln 3  b.ln 2  c . Tính tổng S a  b  c .
Biết rằng I  
2
1 x ln x  3ln x  2 
A. S 4 .

B. S 3 .

C. S 0 .

Câu 19:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm

D. S 2 .

A 1;3;  4  và B  1; 2; 2 . Viết phương

trình mặt phẳng trung trực   của đoạn thẳng AB.
A.   : 4x  2y 12z 17 0 .

B.   : 4x  2y  12z  7 0 .

C.   : 4x  2y 12z  7 0 .

D.   : 4x  2y  12z  17 0 .

Câu 20:
Trong không gian với hê ̣
toạđô ̣Oxyz, cho điể
m A 2;1;3  vàđường thẳng d :

x 1 y 2 z

 .
2
1
1

Măṭphẳng (P) chứa A vàd. Phương trın
u tâm O tiế
p xúc với măṭphẳng (P) là
:
̀h măṭcầ
12
24
A. x 2  y 2  z 2  .
B. x 2  y 2  z 2 3 .
C. x 2  y 2  z 2 
D. x 2  y 2  z 2 6 .
5
5
4x  2
Câu 21:
Biết đường thẳng y 3x  4 cắt đồ thị hàm số y 
tại hai điểm phân biệt có tung độ
x 1
y1; y2. Tính y1  y 2.
A. y1  y 2 11
.B. y1  y 2 9 .
C. y1  y 2 1 .
D. y1  y 2 10 .
x y1 z  2


và mặt phẳng
1
2
3
 P  : x 2 y 2 z  3 0 . Tìm tọa độ điểm M thuộc d và có hoành độ âm sao cho khoảng cách từ M đến

Câu 22: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
mp(P) bằng 2.
A. M   1; 5;  7  .

B. M   2;  5;  8 .

d:

C. M   1; 3; 5 .

D. M  2;  3; 1 .

Câu 23:
Biết rằng điểm A(  2; 0) là điểm cực trị của đồ thị hàm số y x 3+ax 2  bx  c và điểm B(1; 0)
thuộc đồ thị của hàm số đã cho. Tính y(2) .
A. y(2) 16 .
B. y(2) 8 .
C. y(2)  8 .
D. y(2)  16 .
Câu 24:
Cho số phức z a  bi a, b   thỏa mãn 1  2i  z  2z 14  5i . Tính P a 2  b
A. 3.
B.  2 .
C.  1 .
D.1.
Câu 25:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và O là giao điểm của 2 đường chéo. Tính
thể tích khối chóp S.OAB biết thể tích S.ABCD là 24.
A. 12.
B.6.
C. 24.
D.8.
Câu 26:
Tìm m để hàm số y mx 4  2 m 1 x
A. 0  m 
1.

B. 1  m 
2.

2

 2 có ba cực trị?
C. m 
0.

Câu 27:
Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để phương trình
thực phân biệt ?
A. 1;3 .
B. 3; 10 .
C. 10;  .D. m 
2.
2 x  3 m. 4 x  1 có hai nghiệmD. 1; 10 .

Câu 28:
Trong không gian với hê ̣
to ạđô ̣Oxyz, cho điể
m A 1; 2;1 vàđường thẳng d :
Phương trıǹh măṭphẳng chứa A vàvuông góc với d là
:
A. x  y  z  1 0 .
B. x  y  z 0 .
C. x  y  z  2 0 .

x 1 y  2 z

 .
1
1
1

D. x  y  z  1 0 .

Câu 29:
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a.Biết AC’ tạo với
mặt phẳng (A’B’C’) một góc 600 và AC' 4a . Tính thê tích của khối đa diện ABCB’C’.
a3
2a 3
A. .
B. 3a 3 .
C.
.
a 3 . D.
3
3
Câu 30:
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y x 3  2mx 2  m 2x  2 đạt cực tiểu tại x 1.
A. m  1.
B. m 1  m 3.
C. m 
1.
D. m 
3.
Trang 3/6 - Mã đề thi 357

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  3  2i 2 là:
Câu 31:

A. Đường tròn tâm I   3; 2 , bán kính R 2 .

B.Đường tròn tâm I   3;  2  , bán kính R 2 .

C. Đường tròn tâm I 3;  2  , bán kính R 2 .

D.Đường tròn tâm I 3;  2  , bán kính R 4 .

Câu 32:
Cho hàm số y  x3  3x2  4. Đường thẳng qua hai điểm cực trị của ham số là:
A. 2 x  y  4 0.
B. 2 x  y  4 0.
C. 2 x  y  4 0.
D. 2 x  y  4 0.
x
Câu 33:
Cho hình cong (H) giới hạn bởi các đường y xe ; y 0; x 0 và x 1 . Đường thẳng x k
với 0  k  1 chia (H) thành 2 phần có diện tích là S 1 và S2 như hình vẽ bên. Để S1 S2 thì k thoả mãn hệ
thức nào trong các hệ thức sau:

2
1
2
1
.
B. e k 
.
C. e k 
.
D. e k 
.
2 k
1 k
1 k
2  2k
Câu 34:
Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số y log ax, y log bx, y log cx được

A. e k 

cho trong hình bên. Tìm khẳng định đúng.

A. a  c  b.
B. a  b  c.
C. b  c  a.
D. b  a  c.
Câu 35:
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a , cạnh bên SC 2a và SC vuông góc
với mặt phẳng đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
2a
a 13
R
.
R
.
B. R 2a .
D. R 3a .
2
3
C.
A.
Câu 36:
Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số
phức w z 2  iz

A. Phần thực là 2 và phần ảo là 10 .
C. Phần thực là 2 và phần ảo là  2 .
Câu 37: Có bao nhiêu giá trị
log x  40  log 60  x   2 .
A. 18.

B.Vô số.

nguyên

B.Phần thực là  2 và phần ảo là  10 .
D.Phần thực là  2 và phần ảo là 2.
dương của x thỏa mãn bất phương
C. 10.

trình

D.20.
Trang 4/6 - Mã đề thi 357

Câu 38:
60 . Tính thể tích V
Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 6 và diện tích xung quanh bằng
của khối nón (N).
A. 53 .
B. 35 .
C. 96 .
D. 69 .
 x 3  t
 x  t '


Câu 39:
Cho hai đường thẳng d:  y 1 t và d’:  y 2  3t '. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 z 2  2t
 z 2t '


A. d và d’ chéo nhau
C. d và d’ cắt nhau

B.d và d’ chéo nhau và vuông góc với nhau.
D.d và d’ vuông góc với nhau.
2x  1
Câu 40:
Tìm tập hợp tất cả các giá trị củam để hàm số y 
nghịch biến trên khoảng
x m
2;.
1

A.   ;  .
2


1

B.   ;  .
2


1

C.   2;  .
2


1

D.   2;  .
2


 x 2  t

Câu 41:
; 0
) và đường thẳng  :  y 1 2t. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu
Cho điểm A( 1; 0
 z t

vuông góc của A trên .
1
51

3
A. H 1;  1; 3.
B. H  ; ;  1 .
C. H 3 ;3; 1.
D. H  ; 0;   .
2
22

2
Câu 42:
Xét số phức z thỏa mãn 2iz i  1z  1  i  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. z 2 2.

B. z  2.

Câu 43:

C. z 2.

D. z 1.
y

Hỏi hình bên (phần được tô) là miền
biểu diễn hình học của số phức z  x  yi
thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

1
O

1

2

x

A. x2  y2 4, y  x và

B. x2  y2 4, 0  y  x.

C. x2  y2 4 và y  x.

D. x2  y2 4 và 0  x 2.

Câu 44:
Người ta thả một số lá bèo vào một hồ nước, sau 10 giờ số lượng lá bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt
hồ. Biết rằng sau mỗi giờ số lượng lá bèo tăng gấp 10 lần số lượng lá bèo trước đó và tốc độ tăng không
đổi. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu số lượng lá bèo phủ kín tối thiểu một phần tư hồ?
A. 10log4 (giờ).
B.10−10log4 (giờ).
C. 1+10log4 (giờ).
D.10−log4 (giờ).
Câu 45:
Một chiếc cổng Parabol cao 16m và 2 chân cổng cách nhau 8m như hình vẽ. Nhà thiết kế xây
dựng xây 2 cây cột AD, BC cách nhau 4m (2 cây cột này đối xứng với nhau qua trục đối xứng của
Parabol), 2 phần cổng nhỏ ở 2 bên dành cho xe máy và xe đạp qua lại và phần cổng to ở giữa chỉ dành
riêng cho xe bus . Tính diện tích phần thiết diện cổng dành cho xe bus đi qua.

Trang 5/6 - Mã đề thi 357

128 2
A. S 
m  .
3

B. S 

64 2
m  .
3

176 2
C. S 
m  .
3

D. S 

256 2
m  .
3

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm S 0; 0;1, A 1;1; 0 . Hai điểm

M m;0;0 ,N 0; n;0  thay đổi sao cho m 
n 1 và m  0, n  0 . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng
(SMN).
A. d A, SMN  2 . B. d A, SMN   2 . C. d A, SMN  1 .
D. d A, SMN  4 .
Câu 47:Năng lượng của một trận động đất được tính bằng E 1, 74.1019.101,44M với M là số lớn theo
thang độ Richter. Thành phố A xảy ra một trận động đất 8 độ Richter và năng lượng của nó gấp 14 lần
trận động đất đang xảy ra tại thành phố B. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất tại thành phố B là bao
nhiêu ?
A. 7,9 độ Richter.
B.9,6 độ Richter.
C. 7,2 độ Richter.
D.7,8 độ Richter.
Câu 48:
Một công ty dự kiến chi 1 tỷ đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có dung tích 5 lít.
2. Chi phí để làm mặt đáy là
Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là 100.000 đ/m
2
120.000 đ/m . Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được. (Giả sử chi phí cho các mối nối
không đáng kể).
A. 12525 thùng
B.18209 thùng
C. 57582 thùng
D.58135 thùng.
Câu 49: Cho các số thực dương 1  a  b  0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a
P  3log a 4  log 2b ab  .
b
3
5
A. Pmin 4 .
B. Pmin  .
C. Pmin 3 .
D. Pmin  .
2
2
Câu 50:Tı m
t cảcá
c giátri ̣
của tham sốmđểđường thẳng d : y  x  m cắ
t đồthi ̣
hà
m số
̀ tấ

 2x  1
taịhai điể
m A, B sao cho AB2 2 .
x1
A. m1,m 1.
B. m1,m 7.
C. m1,m 2.

y

D. m 7,m5.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 6/6 - Mã đề thi 357