Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ văn - Số 2

2aa2e509088e920c32953fa2ca58f3ed
Gửi bởi: administrator 21 tháng 2 2016 lúc 6:25 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 16:32 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 2422 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content":
S? GD&?T THANH HA TR??NG THPT H?U L?C 4
-------------


Ph?n I. ??c hi?u (3,0 ?i?m)
?? KI?M TRA CH?T L??NG N THI THPT QU?C GIA
N?m h?c 2015 - 2016 Mn thi: Ng? v?n
Th?i gian lm bi: 180 pht
??c v?n b?n sau ?y v tr? l?i cc cu h?i t? Cu 1 ??n Cu 4:
V? vua v nh?ng bng hoa
M?t ng vua n? r?t c ti ch?m sc nh?ng cy hoa v ng ?ang mu?n tm m?t ng??i k? v? mnh. ng quy?t ??nh ?? nh?ng bng hoa quy?t ??nh, v th? ng ??a cho t?t c? m?i ng??i m?i ng??i m?t h?t gi?ng. Ng??i no tr?ng ???c nh?ng bng hoa ??p nh?t t? h?t gi?ng ny s? ???c ln ngi.
M?t c gi tn l Serena c?ng mu?n tham gia vo cu?c c?nh tranh ?? tr?ng ???c bng hoa ??p nh?t. C gieo h?t gi?ng trong m?t ci ch?u r?t ??p, ch?m sc n r?t k? cng, nh?ng ??i mi m ch?ng th?y h?t gi?ng n?y m?m.
N?m sau, c th?y m?i ng??i t? t?p t?i cung ?i?n v?i nh?ng ch?u hoa r?t ??p. Serena r?t th?t v?ng, nh?ng v?n t?i cu?c t? h?p v?i ch?u hoa tr?ng r?ng. Nh vua ki?m tra t?t c? ch?u hoa, r?i d?ng l?i ? ch?u hoa c?a Serena. Ngi h?i "t?i sao ch?u hoa c?a c khng c g?" "Th?a ?i?n h?, ti ? lm m?i th? ?? n l?n ln nh?ng ti ? th?t b?i" - c gi tr? l?i. "Khng, c khng th?t b?i. Nh?ng h?t gi?ng m ta ??a cho m?i ng??i ??u ? ???c n??ng chn, v th? chng khng th? n?y m?m. Ta khng bi?t t?t c? nh?ng bng hoa ??p ny ? ?u ra. C ? r?t trung th?c, v th? c x?ng ?ng c ???c v??ng mi?n. C s? l n? hong c?a v??ng qu?c ny". (D?n theo Qu t?ng cu?c s?ng)
Cu 1. Xc ??nh ph??ng th?c bi?u ??t chnh c?a v?n b?n trn? (0,25 ?i?m)
Cu 2. Nu n?i dung chnh c?a v?n b?n trn. (0,5 ?i?m)
Cu 3. Hy gi?i thch v sao c Serena l?i ???c nh vua phong lm n? hong ? (0,25 ?i?m)
Cu 4. Anh/ch? hy rt ra bi h?c cho b?n thn khi ??c xong cu chuy?n trn. Tr? l?i trong kho?ng 5-7 dng. (0,5 ?i?m)
??c bi th? sau ?y v tr? l?i cc cu h?i t? Cu 5 ??n Cu 8: Thuy?n v bi?n
Em s? k? anh nghe
Chuy?n con thuy?n v bi?n: "T? ngy no ch?ng bi?t
Ch? c thuy?n m?i hi?u
Bi?n mnh mng nh??ng no Ch? c bi?n m?i bi?t

Thuy?n nghe l?i bi?n kh?i Cnh h?i u, sng bi?c ?a thuy?n ?i mun n?i

Lng thuy?n nhi?u kht v?ng V tnh bi?n bao la
Thuy?n ?i hoi khng m?i Bi?n v?n xa... cn xa

Nh?ng ?m tr?ng hi?n t? Bi?n nh? c gi nh?
Th th?m g?i tm t?
Quanh m?n thuy?n sng v?


C?ng c khi v c? Bi?n ? ?t x thuy?n
(V tnh yu mun thu? C bao gi? ??ng yn?)
Thuy?n ?i ?u, v? ?u


Nh?ng ngy khng g?p nhau Bi?n b?c ??u th??ng nh? Nh?ng ngy khng g?p nhau Lng thuy?n ?au - r?n v?

N?u t? gi thuy?n r?i Bi?n ch? cn sng gi"

N?u ph?i cch xa anh Em ch? cn bo t?.
(D?n theo Th? Xun Qu?nh, NXB Gio D?c, 2014)
Cu 5. Bi th? trn vi?t v? ?? ti g? Vi?t theo th? th? no? (0,25 ?i?m)
Cu 6. Hy nu n?i dung chnh c?a bi th? trn. (0,5 ?i?m)
Cu 7. Trong bi th? trn, tc gi? ? s? d?ng bi?n php tu t? no qua hai hnh ?nh thuy?n, bi?n? (0,25 ?i?m)
Cu 8. Hy nh?n xt quan ni?m tnh yu c?a Xun Qu?nh trong bi th? trn. Tr? l?i trong kho?ng 5-7 dng. (0,5 ?i?m)
Ph?n II. Lm v?n (7,0 ?i?m) Cu 1. (3,0 ?i?m):
C nh?n ??nh cho r?ng: Ng??i tr? hi?n nay "x?u x". Hy vi?t bi v?n trnh by ki?n c?a anh (ch?) v? nh?n ??nh trn.
Cu 2. (4,0 ?i?m):
S? k?t h?p gi?a tnh dn t?c v tnh hi?n ??i trong ?o?n th? sau:
Ta v?, mnh c nh? ta
Ta v?, ta nh? nh?ng hoa cng ng??i.

R?ng xanh hoa chu?i ?? t??i ?o cao n?ng nh dao gi th?t l?ng.
Ngy xun m? n? tr?ng r?ng
Nh? ng??i ?an nn chu?t t?ng s?i giang. Ve ku r?ng phch ?? vng
Nh? c em gi hi m?ng m?t mnh. R?ng thu tr?ng r?i ho bnh
Nh? ai ti?ng ht n tnh thu? chung.
(Trch Vi?t B?c - T? H?u, Ng? v?n 12, T?p m?t, NXB Gio d?c, 2008, tr.111)
???????????..H?T??????????.
H? tn th sinh ?.????????????. SBD ?????..

TR??NG THPT H?U L?C 4
T? Ng? v?n
--------Ph?n I. ??c hi?u (3,0 ?i?m)
H??NG D?N CH?M ?? KI?M TRA CH?T L??NG N THI THPT QU?C GIA
N?m h?c 2015 - 2016 Mn thi: Ng? v?n
Th?i gian lm bi: 180 pht
Cu 1. Ph??ng th?c bi?u ??t chnh l ph??ng th?c t? s?/t? s?. (0,25 ?i?m)
Cu 2. N?i dung: k? v? vi?c m?t v? vua mu?n l?a ch?n ng??i k? v? b?ng cch th? lng trung th?c c?a m?i ng??i t? nh?ng h?t gi?ng hoa ? ???c n??ng chn v ch? c duy nh?t c gi tn Serena l ng??i chi?n th?ng nh? lng trung th?c c?a mnh; thng qua cu chuy?n V? vua v nh?ng bng hoa ?? kh?ng ??nh tnh trung th?c s? ?em l?i cho chng ta nh?ng mn qu b?t ng? (0,5 ?i?m)
Cu 3. C Serena l?i ???c nh vua phong lm n? hong v C ? r?t trung th?c khi tr?ng ?ng h?t gi?ng hoa m nh vua ban/ C khng tm m?i cch ?? c ch?u hoa ??p nh? ng??i khc m ch? ch?m sc h?t gi?ng nh vua ? ban.... (0,25 ?i?m)
Cu 4. Bi h?c c?a b?n thn: Con ng??i c?n ph?i s?ng trung th?c, c lng tin vo s? trung th?c c?a b?n thn/ c lng trung th?c con ng??i s? g?t hi ???c nhi?u thnh cng trong cu?c s?ng... Cu tr? l?i c s?c thuy?t ph?c. (0,5 ?i?m)
Cu 5. Bi th? vi?t v? ?? ti tnh yu, th? th? t? do 5 ch?. (0,25 ?i?m)
Cu 6. N?i dung chnh c?a bi th?:
T? cu chuy?n mang tnh ?n d? v? "thuy?n v bi?n", nh th? ? di?n t? tnh yu c?a "anh" v "em" v?i nh?ng cung b?c: th?u hi?u, ??ng c?m, nh? nhung v kht khao g?p g?, qua ? th? hi?n quan ni?m v? tnh yu c?a mnh. (0,5 ?i?m)
Cu 7. Trong bi th?, tc gi? ? s? d?ng bi?n php tu t? ?n d? qua hai hnh ?nh nh? thuy?n, bi?n. Thuy?n ch? ng??i con trai, bi?n ch? ng??i con gi (Bi?n nh? c gi nh?) (0,25 ?i?m)
Cu 8.
- Nu quan ni?m tnh yu c?a Xun Qu?nh: Tnh yu lun l s? ??ng c?m, th?u hi?u c?a hai ng??i ? m?c ?? su s?c; lun h??ng v? nhau v?i n?i nh? nhung da di?t. Nh?n xt v? quan ni?m ?: ?ng hay sai, ??p hay khng ??p, ph h?p hay khng ph h?p v?i tnh yu ?i l?a?. (Cu tr? l?i ph?i h?p l, c tnh thuy?t ph?c cao). (0,5 ?i?m)
Ph?n II. Lm v?n (7,0 ?i?m)
Cu 1. (3,0 ?i?m): V? nh?n ??nh cho r?ng: Ng??i tr? hi?n nay "x?u x".

I. Yu c?u v? k? n?ng: Bi?t cch lm bi NLXH, k?t c?u ch?t ch?, di?n ??t l?u lot, v?n c c?m xc, khng m?c l?i chnh t?, dng t?, ng? php?
II. Yu c?u v? ki?n th?c: Th sinh c th? linh ho?t trong cch trnh by, nh?ng c?n lm r ???c cc sau:
- Nu v?n ?? ngh? lu?n. (0,25 ?i?m)
- Gi?i quy?t v?n ?? (2,5 ?i?m)
+ Gi?i thch: Ng??i tr? hi?n nay "x?u x". X?u khng d?ng l?i ? ph??ng di?n hnh th?c m mu?n nh?n m?nh s? xu?ng c?p ? cc ph??ng di?n thu?c v? nhn cch c?a m?t b? ph?n ng??i tr? hi?n nay. (0,5 ?i?m)
+ Bn lu?n
? Khng th? ph? nh?n th?c t? l d ???c h??ng nh?ng ?i?u ki?n t?t (??t n??c ha bnh, cu?c s?ng ?m no, c ?i?u ki?n h?c hnh...) nh?ng m?t b? ph?n gi?i tr? hi?n nay v?n ?ang "x?u x" v? nhi?u m?t nh? v?n ha ?ng x?, l?i ?n ti?ng ni, hnh ??ng ... (HS nu v phn tch d?n ch?ng) (0,5 ?i?m)
? Hi?n t??ng ? xu?t pht t? nhi?u nguyn nhn nh?: th?c b?n thn, s? quan tm, gio d?c c?a gia ?nh, b?i c?nh x h?i... S? x?u x c?a m?t b? ph?n ng??i tr? l d?u hi?u ?ng bu?n, lm v?i ?i truy?n th?ng t?t ??p c?a thanh nin Vi?t Nam (HS nu v phn tch d?n ch?ng). (0,5 ?i?m)
? Bn c?nh ? m?t b? ph?n l?n gi?i tr? ?ang gi? vai tr quan tr?ng trong vi?c xy d?ng v pht tri?n ??t n??c, gp ph?n ??a ??t n??c h?i nh?p v?i th? gi?i, lm r?ng danh cho T? qu?c v?i nh?ng c?ng hi?n cao ??p, h? s?ng ??p, s?ng c ??c m?, s?n sng ???ng ??u v?i kh kh?n ?? kh?ng ??nh b?n thn, c?ng hi?n cho x h?i (HS nu v phn tch d?n ch?ng) (0,5 ?i?m)
? Nh?n ??nh ng??i tr? hi?n nay "x?u x" khng sai n?u nhn vo r?t nhi?u nh?ng hi?n t??ng x?u xu?t hi?n trong x h?i th?i gian qua. Tuy nhin cng b?ng m ni, cch nh?n xt nh? trn v?n c ph?n bi quan b?i bn c?nh m?t b? ph?n ng??i tr? s?ng ch k?, xu?ng c?p v? v?n ha, l?i s?ng v?n cn r?t nhi?u nh?ng t?m g??ng ng??i tr? s?ng ??p r?t ?ng ?? noi theo. (0,5 ?i?m)
- Th sinh nu bi h?c nh?n th?c, hnh ??ng c?a b?n thn. (0,25 ?i?m)
+ Ph phn, lo?i b? l?i s?ng x?u x c?a m?t b? ph?n ng??i tr?
+ H?c t?p, pht huy l?i s?ng ??p

+ Khng ng?ng h?c t?p, tu d??ng ?? tr? thnh ng??i c ch, ???c m?i ng??i qu m?n
Cu 2 (4,0 ?i?m)
I. Yu c?u v? k? n?ng trnh by:
??m b?o m?t v?n b?n ngh? lu?n c b? c?c r rng, h?p l, t? ch?c s?p x?p m?t cch lgic, ch?t ch?, hnh v?n tri ch?y, m?ch l?c, ch? vi?t r rng, c?n th?n, khng m?c l?i v? chnh t?, dng t?, di?n ??t?
II. Yu c?u v? ki?n th?c
1. Gi?i thi?u tc gi?, tc ph?m, v?n ?? ngh? lu?n. (0,5 ?i?m)
2. S? k?t h?p gi?a tnh dn t?c v tnh hi?n ??i trong ?o?n th? (3,0 ?i?m)
a. Tnh dn t?c (1,0 ?i?m)
- Bi?u hi?n c?a tnh dn t?c trong hnh th?c (ngn ng?, th? th?, gi?ng ?i?u,? ) (0,5 ?i?m)
+ Th? th? l?c bt: v?n l m?t trong nh?ng th? th? mang tnh dn t?c su s?c.
+ L?i k?t c?u ??i ?p quen thu?c trong ca dao.
+ Ngn ng? th?: giu tnh dn t?c (s? d?ng c?p ??i t? mnh - ta).
+ Nh?p ?i?u: quen thu?c c?a ca dao gp ph?n t?o nn gi?ng th? tm tnh ng?t ngo, tha thi?t.
- Bi?u hi?n c?a tnh dn t?c trong n?i dung (?? ti, ch? ??, c?m h?ng,?) (0,5 ?i?m)
+ ?? ti: n?m trong ?? ti vi?t v? m?t cu?c chia tay, ti?n bi?t mang tnh truy?n th?ng.
+ Ch? ??: b?c tranh t? bnh v? b?n ma (xun, h?, thu, ?ng) v?i bt php ch?m ph, cc nt v? ??n s? ph h?p v?i v?n ho ph??ng ?ng.
+ C?m h?ng: tnh yu thin nhin ??t n??c, con ng??i qua n?i nh?.
b. Tnh hi?n ??i (1,0 ?i?m)
+ L?i k?t c?u: ???c v?n d?ng m?t cch sng t?o. Ta (ng??i ?i) l nh?ng cn b? khng chi?n,
mnh (ng??i ? l?i) l ng??i dn Vi?t B?c.
+ Th? th? l?c bt: mang mu s?c hi?n ??i trong ?i?p khc nh?p 2/4 ? m?t s? cu l?c g?n v?i ?i?p t? "nh?" ?em ??n cho ng??i ??c nh?ng xc c?m th?m m? th v? .
+ Ngn ng? th?: c?p ??i t? mnh - ta s? d?ng sng t?o: ?ng vai tr nh? m?t th? php ngh? thu?t ??c ?o th? hi?n s? phn thn c?a tc gi? - ci ti tr? tnh, ??i t? mnh dng ? ngi th? hai k?t h?p v?i ??i t? ta (?i?p ba l?n) di?n t? chi?u su n?i ni?m c?a ng??i ?i trong n?i nh? da di?t c?nh v ng??i.
+ Hnh ?nh th?: con ng??i l hnh ?nh trung tm c?a b?c tranh thin nhin.
- Bi?u hi?n c?a tnh hi?n ??i trong n?i dung (?? ti, ch? ??, c?m h?ng,?)
+ ?? ti: cu?c chia tay mang s? ki?n th?i s? c tnh l?ch s?.

+ Ch? ??: b?c tranh t? bnh v? b?n ma ???c tc gi? b?t ??u b?ng ma ?ng ??n ma xun, ma h? v ma thu ph h?p v?i ti?n trnh pht tri?n c?a cch m?ng dn t?c.
c. Tnh dn t?c v tnh hi?n ??i trong ?o?n th? ???c T? H?u k?t h?p hi ho, nhu?n nhuy?n ??n t? nhin. B?c tranh tuy?t ??p v? thin nhin, con ng??i Vi?t B?c (??c bi?t tm cu th? cu?i c? cu l?c ni v? c?nh th cu bt ni v? ng??i) ?y th? hi?n su s?c tnh c?m yu th??ng, g?n b c?a ng??i ?i v?i m?nh ??t chi?n khu. Ng??i ??c nh? nh?p vo giai ?i?u ring v?a thn thu?c v?a m?i m? ?? nh?n bi?t v cng thm t? ho, c th?c b?o t?n m?t th? th? mang b?n s?c v?n ho dn t?c ??c ?o. (1,0 ?i?m)
3. ?nh gi (0,5 ?i?m)
?o?n th? ? th? hi?n ???c s? k?t h?p gi?a tnh dn t?c v tnh hi?n ??i ? c? ngh? thu?t v n?i dung t? t??ng. Qua ?, ng??i ??c c th? hi?u r h?n ?ng gp ??y ngh?a c?a th? T? H?u ??i v?i s? nghi?p cch m?ng chung c?a dn t?c v n?n v?n h?c n??c nh.

S? GD&?T B?C NINH
TR??NG THPT THU?N THNH S? 1
?? KH?O ST THPT QU?C GIA L?N 1 N?M H?C 2015-2016
Mn thi: Ng? v?n
Th?i gian lm bi: 180 pht, khng k? th?i gian pht ??

Ph?n 1: ??c - hi?u (3,0 ?i?m)
??c v?n b?n sau v tr? l?i cc cu h?i t? Cu 1 ??n Cu 4:
Lm th?, ?y l dng l?i v nh?ng d?u hi?u thay cho l?i ni, t?c l ch? - ?? th? hi?n m?t tr?ng thi tm l ?ang rung chuy?n khc th??ng. Lm th? l ?ang s?ng, khng ph?i ch? nhn l?i s? s?ng, lm m?t cu th? yu, tm h?n c?ng rung ??ng nh? khi c ng??i yu tr??c m?t. Bi th? l nh?ng cu, nh?ng l?i di?n ln, lm s?ng ngay ln m?t tnh c?m, m?t n?i ni?m trong lng ng??i ??c. Ta ni truy?n sang hnh nh? ng??i ??c ch? ??ng yn m nh?n. Nh?ng k th?c, ci tr?ng thi tm l truy?n sang ?y l ng??i ??c t? t?o cho mnh, khi nhn nh?ng ch?, khi nghe nh?ng l?i, khi m?i s?i dy c?a tm h?n rung ln v ch?m th?y nh?ng hnh ?nh, nh?ng ngh?a, nh?ng mong mu?n, nh?ng tnh c?m m l?i v ch? c?a bi th? ko theo ??ng sau nh? v?ng sng xung quanh ng?n l?a.
(Nguy?n ?nh Thi, M?y ngh? v? th?, Ng? v?n 12, t?p m?t)
Cu 1: Xc ??nh phong cch ngn ng? chnh c?a v?n b?n? (0,25 ?i?m)
Cu 2: Ch? ra cu v?n nu n?i dung chnh c?a v?n b?n? (0,25 ?i?m)
Cu 3: Theo Nguy?n ?nh Thi, nh th? dng ph??ng ti?n/ch?t li?u no ?? th? hi?n tnh c?m, c?m xc c?a mnh? (0,5 ?i?m)
Cu 4: Trong s? nh?ng bi th? ? h?c ho?c ? ??c, bi th? no ?? l?i cho anh (ch?) ?n t??ng su ??m nh?t? Tnh c?m/c?m h?ng ch? ??o m nh th? g?i g?m trong bi th? ? l g? Tnh c?m/c?m h?ng ?y ? tc ??ng nh? th? no ??n ??i s?ng tinh th?n c?a anh (ch?)? Hy tr? l?i ng?n g?n trong kho?ng 10 - 12 dng. (0,5 ?i?m)
??c ?o?n th? sau v tr? l?i cu h?i t? Cu 5 ??n Cu 8:
Bn kia sng ?u?ng
Qu h??ng ta la n?p th?m n?ng Tranh ?ng H? g l?n nt t??i trong Mu dn t?c sng b?ng trn gi?y ?i?p Qu h??ng ta t? ngy kh?ng khi?p
Gi?c ko ln ngn ng?t l?a hung tn Ru?ng ta kh Nh ta chy

Ch ng? m?t ?n L??i di l s?c mu
Ki?t cng ng th?m b? hoang
(Bn kia sng ?u?ng - Hong C?m, SGK Ng? v?n 12, Nng cao, T?p m?t, NXB Gio
d?c Vi?t Nam, 2013,tr.17)
Cu 5: Xc ??nh cc ph??ng th?c bi?u ??t s? d?ng trong ?o?n th?. (0,25 ?i?m)
Cu 6: Tm nh?ng t? ng?, hnh ?nh th? hi?n lng c?m th gi?c c?a tc gi?. (0,25 ?i?m)
Cu 7: ?o?n th? th? hi?n tm t?, tnh c?m g c?a nh th? ? (0,5 ?i?m)
Cu 8: T? ?o?n th? trn, hy vi?t m?t ?o?n v?n ng?n (10 - 12 cu) v? tnh yu qu h??ng c?a thanh nin hi?n nay. (0,5 ?i?m)
Ph?n 2: Lm v?n (7,0 ?i?m) Cu 1: (3,0 ?i?m)
Thi quen l t?m g??ng ph?n chi?u con ng??i b?n v gip b?n khng bao gi? th?t b?i ho?c khi?n b?n s?p ?? tr??c ngai vng c?a s? thnh cng.
Anh, ch? hy vi?t m?t bi v?n ng?n (kho?ng 600 t?) trnh by suy ngh? c?a mnh v? ki?n trn.
Cu 2: (4,0 ?i?m)
C?m nh?n c?a anh, ch? v? hai ?o?n th? sau:
Nh? g nh? nh? ng??i yu
Tr?ng ln ??u ni, n?ng chi?u l?ng n??ng Nh? t?ng b?n khi cng s??ng
S?m khuya b?p l?a ng??i th??ng ?i v?.
(Vi?t B?c - T? H?u, Ng? v?n 12, t?p 1, NXB Gio d?c, tr.110)
Con sng d??i lng su Con sng trn m?t n??c i con sng nh? b?
Ngy ?m khng ng? ???c
Lng em nh? ??n anh C? trong m? cn th?c.
(Sng - Xun Qu?nh, Ng? v?n 12, t?p 1, NXB Gio d?c, tr.155)
...................H?t..........................
(Th sinh khng s? d?ng ti li?u. Cn b? coi thi khng gi?i thch g thm.)A. H??ng d?n chung
H??NG D?N CH?M

- Gim kh?o c?n n?m v?ng yu c?u c?a H??ng d?n ch?m thi ?? ?nh gi t?ng qut bi lm c?a th sinh, trnh cch ??m cho ?i?m. Do ??c tr?ng c?a mn Ng? v?n nn gim kh?o c?n linh ho?t trong qu trnh ch?m, khuy?n khch nh?ng bi vi?t c c?m xc, sng t?o nh?ng khng tri v?i chu?n m?c ??o ??c v php lu?t.
- Vi?c chi ti?t ha ?i?m s? c?a cc cu (n?u c) trong H??ng d?n ch?m thi ph?i ??m b?o khng sai l?ch v?i t?ng ?i?m c?a m?i cu v ???c th?ng nh?t trong h?i ??ng ch?m thi.
B. H??ng d?n ch?m c? th?

Ph?n 1: ??c - hi?u (3,0 ?i?m)

1. Yu c?u v? k? n?ng:
- Th sinh c k? n?ng ??c hi?u v?n b?n.
- Di?n ??t r rng, khng m?c cc l?i chnh t?, dng t?, ng? php.
2. Yu c?u v? ki?n th?c:
Cu 1: Phong cch ngn ng? ngh? thu?t
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng ph??ng n trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.
Cu 2: Cu: Lm th?, ?y l dng l?i v nh?ng d?u hi?u thay cho l?i ni, t?c l ch? - ?? th? hi?n m?t tr?ng thi tm l ?ang rung chuy?n khc th??ng.
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng n?i dung trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.
Cu 3: Theo Nguy?n ?nh Thi, nh th? dng ph??ng ti?n/ch?t li?u l ngn ng? (l?i v ch?) ?? th? hi?n tnh c?m,c?m xc c?a mnh
- ?i?m 0,5: Tr? l?i ?ng n?i dung trn.
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng m?t ph?n n?i dung trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.
Cu 4: Th sinh nu tn m?t bi th?, nu ???c tnh c?m/c?m h?ng ch? ??o, ch? ra tc ??ng c?a bi th? ??n ??i s?ng tinh th?n. N?i dung cu tr? l?i ph?i h?p l, c s?c thuy?t ph?c.

- ?i?m 0,5: Tr? l?i ?ng n?i dung trn.
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng m?t ph?n n?i dung trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.
Cu 5: Miu t?, t? s?, bi?u c?m
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng n?i dung trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.
Cu 6: kh?ng khi?p, ngn ng?t l?a hung tn, ru?ng ta kh, nh ta chy, ch ng? m?t ?n, l??i di l s?c mu.
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng n?i dung trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.
Cu 7: - Ni?m t? ho v? truy?n th?ng v?n ha v tnh yu thi?t tha v?i qu h??ng.
? N?i ?au xt khi qu h??ng b? gi?c xm chi?m.
? Lng c?m th qun xm l??c.
- ?i?m 0,5: Tr? l?i ?ng n?i dung trn.
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng m?t ph?n n?i dung trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.
Cu 8: Th sinh c th? trnh bu suy ngh? theo nh?ng h??ng khc nhau, nh?ng c?n lm r cc n?i dung:
- th?c trch nhi?m c?a m?i ng??i v?i qu h??ng (hi?n nay: th?i bnh)
- Ph phn nh?ng bi?u hi?n c?a thi ?? ch k?, bng quan tr??c nh?ng v?n ?? c?a qu h??ng; nh?ng bi?u hi?n c?a tnh yu qu h??ng ch?a ?ng ??n.
- ?i?m 0,5: Tr? l?i ?ng n?i dung trn.
- ?i?m 0,25: Tr? l?i ?ng m?t ph?n n?i dung trn.
- ?i?m 0: Tr? l?i sai ho?c khng tr? l?i.

Ph?n 2: Lm v?n (7,0 ?i?m)

Cu 1: 3,0 ?i?m
a. Yu c?u v? k? n?ng:
- Th sinh bi?t cch lm bi ngh? lu?n x h?i.
- V?n d?ng t?t cc thao tc l?p lu?n.

- Khng m?c l?i chnh t?, dng t?, ng? php.
- Khuy?n khch nh?ng bi vi?t sng t?o.
b. Yu c?u v? ki?n th?c
Th sinh c th? trnh by theo nhi?u cch nh?ng c?n lm n?i b?t cc sau ?y:
1. M? bi (0,25 ?i?m)
Yu c?u b?t bu?c d?n d?t, gi?i thi?u ???c v trch d?n tr?c ti?p ki?n.
2. Thn bi (2,5 ?i?m)
a. Gi?i thch (0,5 ?i?m)
- Gi?i thch cc t? ng?, hnh ?nh (0,25 ?i?m)
+ Thi quen: l?i s?ng, cch s?ng hay hnh ??ng do l?p ?i l?p l?i lu ngy thnh quen, kh thay ??i.
+ T?m g??ng ph?n chi?u con ng??i b?n: thi quen ph?n chi?u chnh xc b?n l ng??i nh? th? no. Nhn vo thi quen c?a b?n ng??i ta c th? ?on ??nh ???c ??c ?i?m tnh cch, tm h?nb?n.
+ Gip b?n khng bao gi? th?t b?i ho?c khi?n b?n s?p ?? tr??c ngai vng c?a s? thnh cng: thi quen c th? gip ta ??t ???c k?t qu? t?t ??p nh? mong mu?n ho?c l nguyn nhn d?n ta ??n th?t b?i, ph?i gnh ch?u nh?ng h?u qu? ?ng ti?c.
- Gi?i thch ngh?a c? cu (0,25 ?i?m)
Kh?ng ??nh ngh?a c?a thi quen trong vi?c th? hi?n tnh cch, tm h?n con ng??i v tc ??ng, ?nh h??ng c?a n t?i cu?c s?ng, t?i s? thnh b?i c?a chng ta.
b. Suy ngh? v? ki?n (1,75 ?i?m)
* Thi quen l t?m g??ng ph?n chi?u con ng??i b?n (0,5 ?i?m)
- Thi quen khng ??n thu?n ch? l s? l?p ?i l?p l?i m chnh l b?n ch?t th? hai bn trong m?i con ng??i. Thi quen d nh? c?ng th??ng ph?n nh nh?ng tm t?, suy ngh?, tnh cch, l?i s?ng b?i n ???c hnh thnh t? nh?ng suy ngh?, s? thch, cch s?ng c?a m?i chng ta? (0,25 ?i?m)
- Nh?ng thi quen v ??c ?i?m con ng??i t??ng ?ng v?i nh?ng thi quen ?y; d?n ch?ng th?c t??(0,25 ?i?m)

* Thi quen gip b?n khng bao gi? th?t b?i ho?c khi?n b?n s?p ?? tr??c ngai vng c?a s? thnh cng (1,0 ?i?m)
- Nh?ng thi quen t?t gip b?n khng bao gi? th?t b?i (0,5 ?i?m)
+ T? m?t thi quen nh? c?ng c th? mang t?i thnh cng l?n cho con ng??i. N t?o d?ng cho con ng??i nh?n th?c ?ng ??n v su s?c v? b?n thn, gip con ng??i bi?t s?ng c chu?n m?c. Thi quen t?t s? gip chng ta c ph??ng h??ng ?ng ?? pht tri?n, n tr? thnh bn ??p trn con ???ng d?n t?i thnh cng. C thi quen t?t l b?n ? c ng??i d?n ???ng tuy?t v?i. (0,25 ?i?m)
+ Nh?ng d?n ch?ng th?c t?? (0,25 ?i?m)
- Nh?ng thi quen x?u khi?n b?n s?p ?? tr??c ngai vng c?a s? thnh cng (0,5 ?i?m)
+ N?u b?n hnh thnh thi quen x?u, b?t c? hnh vi no khng t?t c?a b?n c?ng s? khi?n b?n tu?t m?t c? h?i. Thi quen x?u sinh ra l??i v?n ??ng, l??i lao ??ng, l??i t? duy, suy ngh?? H?u qu? l con ng??i s? tr? nn y?u ?u?i v y?u km b?i v?y m khng th? c thnh cng. Thi quen x?u ? tr? thnh nh?ng hn ? c?n ???ng b?n.
+ Thi quen x?u ? thnh qu? ??ng, khi?n b?n thn chng ta h?i h?n khng k?p. L?i nh? n?u khng k?p th?i ng?n ch?n, lo?i b? cu?i cng s? l sai l?m l?n khng th? no s?a ??i ???c.
+ Nh?ng d?n ch?ng th?c t??
* M? r?ng v?n ?? (0,25 ?i?m)
- Thi quen ? l th? h?n su trong tm tr con ng??i, ?? c th? t?o d?ng m?t thi quen m?i hay t? b? thi quen c? khng ph?i d? dng. Con ng??i c?n s? kin tr, ph?n ??u b?n b?, ch, ngh? l?c m?i c th? th?c hi?n ???c.
- ?a s? cc nh khoa h?c ??u cho r?ng c ???c thnh cng, ?i?u quan tr?ng chnh l t? nh? ???c d?y b?o nh?ng thi quen t?t. Nn vi?c hnh thnh thi quen t?t t? nh? r?t c?n thi?t.
- Nh?ng thi quen khng ch? ?nh h??ng ??n b?n thn ta m cn c s?c ?nh h??ng l?n ??n c?ng ??ng, x h?i.
c. Bi h?c nh?n th?c v hnh ??ng (0,25 ?i?m)
- Bi h?c nh?n th?c: nh?n th?c ?ng ??n, su s?c v? s?c m?nh to l?n c?a thi quen trong cu?c s?ng?

- Bi h?c hnh ??ng: lo?i b? nh?ng thi quen x?u nh? l??i bi?ng, c?u th?, ? l?i, d?a d?m, tiu xi hoang ph?nui d??ng, rn luy?n thi quen t?t ?? cng thi quen t?t b??c vo t??ng lai: ch?m ch?, ng?n n?p. g?n gng, s?ch s?, khoa h?c, nghim tc, bi?t chia s?, thnh th?c, tch c?c suy ngh?, hnh ??ng?
3. K?t bi (0,25 ?i?m) Cch cho ?i?m:
- ?i?m 3 : ?p ?ng t?t c? cc yu c?u v? ki?n th?c, c th? m?c m?t vi l?i nh? v? chnh t? di?n ??t.
- ?i?m 2 : ?p ?ng ph?n l?n cc yu c?u v? ki?n th?c, c th? m?c m?t s? l?i chnh t?, di?n ??t.
- ?i?m 1: ?p ?ng ???c m?t ph?n yu c?u v? ki?n th?c, m?c nhi?u l?i chnh t?, di?n ??t.
- ?i?m 0: L?c ?? hon ton ho?c khng lm bi.
Cu 3: 4,0 ?i?m
a. Yu c?u v? k? n?ng:
? Th sinh bi?t cch lm bi ngh? lu?n v?n h?c.
? V?n d?ng t?t cc thao tc l?p lu?n.
? Khng m?c l?i chnh t?, dng t?, ng? php.
? Khuy?n khch nh?ng bi vi?t sng t?o.
b. Yu c?u v? ki?n th?c
Th sinh c th? trnh by theo nhi?u cch nh?ng c?n lm n?i b?t cc sau ?y:
1. Vi nt v? tc gi?, tc ph?m. (0,5 ?i?m)
? T? H?u l l c? ??u c?a th? ca cch m?ng v?i phong cch tr? tnh, chnh tr?. Vi?t B?c l m?t thnh cng xu?t s?c c?a ng. Bi th? th? hi?n m?t cch tinh t? tnh c?m cch m?ng gi?a nh?ng ng??i khng chi?n v ng??i dn Vi?t B?c.
? Xun Qu?nh l nh th? tr??ng thnh trong cu?c khng chi?n ch?ng M?. Th? Xun Qu?nh l ti?ng lng c?a m?t tm h?n ph? n? giu tr?c ?n, h?n h?u, chn th?c v lun da di?t trong kht v?ng v? h?nh phc bnh d? ??i th??ng. Sng l thi ph?m tiu bi?u cho h?n th? ?y.
2. C?m nh?n v? 2 ?o?n th? (3,0 ?i?m)

a. V? ?o?n th? trong bi Vi?t B?c (1,5 ?i?m)
* N?i dung (1,0 ?i?m)
? ?o?n th? th? hi?n n?i nh? su n?ng, ngh?a tnh c?a ng??i cn b? cch m?ng v?i qu h??ng Vi?t B?c.
? T? H?u di?n t? n?i ni?m th??ng nh? day d?t khn ngui c?a ng??i khng chi?n v?i Vi?t B?c lun th??ng tr?c, da di?t nh? trong n?i nh? c?a tnh yu ?i l?a. "Nh? g nh? nh? ng??i yu". Nh?ng n?i nh? khng dnh ring cho m?t ??i t??ng m n?i nh? dnh cho t?t c? ??ng bo v thin nhin Vi?t B?c. N?i nh? ??y v?i trong lng, gi?ng m?c kh?p khng gian, lung linh bao k? ni?m.
? Hi?n ln trong n?i nh? l hnh ?nh thin nhin Vi?t B?c v?i c?nh v?t bnh d?, ??n s?, ??m ?m: tr?ng ??u ni, n?ng chi?u l?ng n??ng, b?n khi cng s??ng?l nh?ng hnh ?nh r?t ??c tr?ng cho khung c?nh ni r?ng m ??m, th? m?ng.
? Trn ci n?n tr? tnh l hnh ?nh con ng??i Vi?t B?c t?n t?o, ch?u th??ng ch?u kh. Con ng??i v thin nhin hi ha g?n b trong n?i nh? ng??i khng chi?n v? xui.
* Ngh? thu?t (0,5 ?i?m)
? Th? th? l?c bt, nh?p ?i?u th? linh ho?t, uy?n chuy?n, m h??ng ng?t ngo, tha thi?t.
? Hnh ?nh th? gi?n d?, cch v von ??m ch?t dn gian, php ??i, php ?i?p hi ha, cn x?ng.
=> ?o?n th? tiu bi?u cho phong cch th? T? H?u: phong cch tr? tnh ??y c?m xc, th? th? l?c bt giu nh?c ?i?u v ??m s?c mu dn t?c, k?t h?p v?i cch l?a ch?n t? ng?, hnh ?nh giu ch?t g?i c?m
b. V? ?o?n th? trong bi Sng (1,5 ?i?m)
* N?i dung (1,0 ?i?m)
? ?o?n th? th? hi?n n?i nh? c?a tnh yu ?i l?a, m?t n?i nh? bao trm c? khng gian, tr?i di theoth?i gian, m ?nh c? vo ci v th?c.
? N?i nh? c?n co da di?t c?a em ???c g?i g?m qua hai hnh ?nh: sng v em. Sng nh? b? khng ng? ???c cn em nh? anh c? trong m? v?n cn thao th?c. Sng h??ng vo b?, em h??ng v? anh: ni?m kht khao g?n b v ??c nguy?n th?y chung
? N?i nh? ???c b?c l? tr?c ti?p, b?o d?n, chn thnh g?i m? v? ??p tm h?n ng??i ph? n?.


* Ngh? thu?t (0,5 ?i?m)
Th? th? n?m ch?, v?i hnh t??ng sng v?a ?n d? v?a giu tnh th?m m?, hnh ?nh th? giu s?c g?i, ?o?n th? su s?c, n? tnh.
S? so snh c?ng h??ng. Kh? th? di h?n hai cu ?? s?c m ch?a nh?ng c?m xc v b? trong n?i nh? tnh yu.
=> ?o?n trnh tiu bi?u cho phong cch th? Xun Qu?nh h?n h?u. chn thnh, ??m th?m, lun tr?ntr?, kht khao m?t tnh yu th?y chung, b?t di?t
3. ?nh gi s? t??ng ??ng, khc bi?t (0,5 ?i?m)
? T??ng ??ng: C? 2 ?o?n th? ??u b?c l? n?i nh? tha thi?t, b?i h?i, su l?ng c?a ng??i trong cu?c. N?i nh? ???c di?n t? b?ng m?t tm h?n nh?y c?m, tinh t? v?i m?t bt php ngh? thu?t ?iu luy?n, ti hoa.
? Khc bi?t:
+ ?o?n th? trong bi Vi?t B?c c?a T? H?u l n?i nh? v? thin nhin,con ng??i Vi?t B?c g?n v?i tnh c?m cch m?ng n tnh, th?y chung. ?o?n th? mang mu s?c dn t?c, truy?nth?ng.
+ ?o?n th? trong bi Sng c?a Xun Qu?nh l?i l n?i nh? c?a ng??i con gi ?ang yu g?i vo hnh t??ng sng, g?n v?i khng gian r?ng l?n c?a bi?n c?. Th? th? 5 ch?, xy d?ng thnh cng hai hnh t??ng sng v em, mang mu s?c hi?n ??i.
-> Nt t??ng ??ng th? hi?n s? g?p g? c?a nh?ng ti n?ng, t?m lng v?i con ng??i, qu h??ng. Nt khc bi?t cho th?y s? phong ph, ?a d?ng c?a th? ca Vi?t Nam hi?n ??i.
Cch cho ?i?m:
- ?i?m 3 -4: ?p ?ng t?t c? cc yu c?u v? ki?n th?c, c th? m?c m?t vi l?i nh? v? chnh t? di?n ??t.
- ?i?m 2: ?p ?ng ph?n l?n cc yu c?u v? ki?n th?c, c th? m?c m?t s? l?i chnh t?, di?n ??t.
- ?i?m 1: ?p ?ng ???c m?t ph?n yu c?u v? ki?n th?c, m?c nhi?u l?i chnh t?, di?n ??t.
- ?i?m 0: L?c ?? hon ton ho?c khng lm bi.

S? GD & ?T B?C NINH TR??NG THPT HM LONG

I . PH?N ??C HI?U (3 ?i?m)
?? THI TH? ??I H?C ??T II (2015 -2016)
Mn: Ng? V?n 12
(Th?i gian lm bi 120 pht, khng k? th?i gian giao ??)
??c hai ?o?n v?n b?n sau v th?c hi?n cc yu c?u t? cu 1 ??n cu 4.
L? chng ti t? tay m? l?n ln.
Cn nh?ng b v b?u th l?n xu?ng Chng mang dng gi?t m? hi m?n R? xu?ng lng th?m l?ng m? ti.
(M? v qu? - Nguy?n Khoa ?i?m)

Th?i gian ch?y qua tc m? M?t mu tr?ng ??n nn nao L?ng m? c? cng d?n xu?ng Cho con ngy m?t thm cao.
(Trong l?i m? ht - Tr??ng Nam H??ng)

Cu 1. Nu hai ph??ng th?c bi?u ??t n?i b?t trong ?o?n th? th? nh?t.
Cu 2. Xc ??nh ngh? thu?t t??ng ph?n trong t?ng ?o?n th? trn?
Cu 3. Nu hi?u qu? ngh? thu?t c?a php nhn ha trong cu th? "Th?i gian ch?y qua tc m?"?
Cu 4. Nh?ng ?i?m gi?ng nhau v? n?i dung v ngh? thu?t c?a hai ?o?n th? trn l g? Tr? l?i trong kho?ng 6 - 8 dng.
II. PH?N LM V?N (7 ?i?m) Cu 1. (3 ?i?m)
"??ng c? g?ng tr? thnh ng??i n?i ti?ng m tr??c h?t hy l ng??i c ch".
Hy vi?t m?t bi v?n ng?n (kho?ng 400 t?) trnh by suy ngh? c?a anh (ch?) v? ki?n trn.
Cu 2. (4 ?i?m).
C?m nh?n c?a anh (ch?) v? ?o?n th? sau:
" - Mnh v? mnh c nh? ta

M??i l?m n?m ?y thi?t tha m?n n?ng Mnh v? mnh c nh? khng
Nhn cy nh? ni, nhn sng ha ngu?n?
- Ti?ng ai tha thi?t bn c?n
Bng khung trong d? b?n ch?n b??c ?i o chm ??a bu?i phn li
C?m tay nhau bi?t ni g hm nay?"
(Sch gio khoa Ng? v?n 12, t?p 1, NXBGD 2008, tr 109)
- H?t-
(Th sinh khng s? d?ng ti li?u, cn b? coi thi khng gi?i thch g thm)

S? GD & ?T B?C NINH TR??NG THPT HM LONG

PH?N I: ??C HI?U (3.0 ?i?m)
?? THI TH? ??I H?C ??T II (2015 -2016)
Mn: Ng? V?n 12 ( kh?i D)
(Th?i gian lm bi 150 pht, khng k? th?i gian giao ??)
??c ?o?n trch sau v tr? l?i cc cu h?i t? cu 1 ??n cu 4:
"...Ni t?i sch l ni t?i tr khn c?a loi ng??i,n l k?t tinh thnh t?u v?n minh m hng bao th? h? tch l?y truy?n l?i cho mai sau. Sch ??a ??n cho ng??i ??c nh?ng hi?u bi?t m?i m? v? th? gi?i xung quanh, v? v? tr? bao la, v? nh?ng ??t n??c v nh?ng dn t?c xa xi.
Nh?ng quy?n sch khoa h?c c th? gip ng??i ??c khm ph ra v? tr? v t?n v?i nh?ng quy lu?t c?a n,hi?u ???c tri ??t trn trn mnh n c bao nhiu ??t n??c khc nhau v?i nh?ng thin nhin khc nhau. Nh?ng quy?n sch x h?i l?i gip ta hi?u bi?t v? ??i s?ng con ng??i trn cc ph?n ??t khc nhau ? v?i nh?ng ??c ?i?m v? kinh t?,l?ch s?, v?n ha, nh?ng truy?n th?ng,nh?ng kht v?ng.
Sch, ??c bi?t l nh?ng cu?n sch v?n h?c gip ta hi?u bi?t v? ??i s?ng bn trong tm h?n c?a con ng??i, qua cc th?i k khc nhau,nh?ng ni?m vui v n?i bu?n,h?nh phc v ?au kh?, nh?ng kht v?ng v ??u tranh c?a h?. Sch cn gip ng??i ??c pht hi?n ra chnh mnh,hi?u r mnh l ai gi?a v? tr? bao la ny, hi?u m?i ng??i c m?i quan h? nh? th? no v?i ng??i khc, v?i t?t c? m?i ng??i trong c?ng ??ng dn t?c v c?ng ??ng nhn lo?i ny. Sch gip cho ng??i ??c hi?u ???c ?u l h?nh phc,?u l n?i kh? c?a con ng??i v ph?i lm g ?? s?ng cho ?ng v ?i t?i m?t cu?c ??i th?t s?.
Sch m? r?ng nh?ng chn tr?i ??c m? v kht v?ng. Ta ??ng v?i l?i nh?n xt m c?ng l m?t l?i khuyn b?o ch l c?a M.Gorki: "Hy yu sch,n l ngu?n ki?n th?c, ch? c ki?n th?c m?i l con ???ng s?ng". V th?,m?i chng ta hy ??c sch,c? g?ng ??c sch cng nhi?u cng t?t".
(Trch V? vi?c ??c sch)
Cu 1.?o?n trch ???c vi?t theo phong cch ngn ng? no? (0,5 ?i?m)
Cu 2.Hy ghi l?i cu v?n nu khi qut ch? ?? c?a v?n b?n trn. (0,5 ?i?m)
Cu 3. Trong ?o?n trch,tc gi? ch? y?u s? d?ng thao tc l?p lu?n no? (0,5 ?i?m)
Cu 4. Anh/ch? hy nu quan ?i?m ring c?a mnh v? ngh?a c?a vi?c ??c sch ??i v?i l?p tr? ngy nay. Tr? l?i trong kho?ng 7-8 dng (1,5 ?i?m)
PH?N II. LM V?N. (7,0 ?i?m)

Cu 1. (3.0 ?i?m)
Anh/ch? hy vi?t m?t bi v?n ng?n (kho?ng 600 t?), trnh by suy ngh? c?a mnh v? cu ni sau: "Ph?i bi?t ??c m?, song ??c m? ch? c ngh?a khi n gi?c gi con ng??i hnh ??ng"
Cu 2.(4.0 ?i?m)
C?m nh?n c?a anh/ch? v? ?o?n th? sau:
"Ty Ti?n ?on qun khng m?c tc Qun xanh mu l d? oai hm
M?t tr?ng g?i m?ng qua bin gi?i ?m m? H N?i dng ki?u th?m R?i rc bin c??ng m? vi?n x? Chi?n tr??ng ?i ch?ng ti?c ??i xanh o bo thay chi?u anh v? ??t
Sng M g?m ln khc ??c hnh"
(Ty Ti?n - Quang D?ng)

H??NG D?N CH?M NG? V?N 12 (H3,4,5,6)
PH?N I. ??C HI?U.
Cu 1. (0,5 ?i?m) Hai ph??ng th?c bi?u ??t n?i b?t trong ?o?n th? th? nh?t: Miu t?, bi?u c?m.
Cu 2. (0,5 ?i?m) Xc ??nh ngh? thu?t t??ng ph?n trong ?o?n th? th? nh?t: t??ng ph?n gi?a "L? chng ti... l?n ln" v "b v b?u l?n xu?ng"; trong ?o?n th? th? hai: t??ng ph?n gi?a "L?ng m?... cng d?n xu?ng" v "con ngy m?t thm cao".
Cu 3. 0,75 ?i?m) Hi?u qu? ngh? thu?t c?a php nhn ha trong cu th? "Th?i gian ch?y qua tc m?": Nhn ha "Th?i gian" qua t? "ch?y", cho th?y th?i gian tri qua nhanh lm cho m? gi nua , b?c l? n?i xt xa, th??ng m? c?a ng??i con.
Cu 4. (1,25 ?i?m) Hai ?o?n th? trn c ?i?m gi?ng nhau v? n?i dung: B?c l? ni?m xt xa v lng bi?t ?n c?a con tr??c nh?ng hi sinh th?m l?ng c?a m?; v? ngh? thu?t: ngn ng? t?o hnh, bi?u c?m, bi?n php t??ng ph?n, nhn ha.
PH?N II. LM V?N
Cu 1.
1. Gi?i thch ki?n (0,5 ?i?m)
? Ng??i n?i ti?ng ???c khm ph?c, ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v? ti n?ng v s? thnh cng ? m?t l?nh v?c no ?.
? Ng??i c ch l ng??i ?em l?i l?i ch, gi tr? t?t ??p cho x h?i b?ng nh?ng vi?c lm c? th? c?a mnh
ki?n trn ? kh?ng ??nh gi tr? ?ch th?c c?a m?i c nhn thng qua nh?ng ?ng gp c?a h? ??i v?i gia ?nh v x h?i.
2. Bn lu?n v? ki?n (2,0 ?i?m)
? Kht v?ng tr? thnh ng??i n?i ti?ng l kht v?ng chnh ?ng, nh?ng khng ph?i ai c?ng c n?ng l?c t? ch?t v ?i?u ki?n ?? ??t ???c (0,5 ?i?m)
? N?u c? g?ng b?ng m?i cch ch? ?? n?i ti?ng, con ng??i d? tr? nn m qung, ?o t??ng v? b?n thn, th?m ch gy tc h?i cho x h?i. (0,5 ?i?m)
? M?i c nhn, b?ng nh?ng suy ngh?, vi?c lm bnh th??ng, hon ton c th? kh?ng ??nh ???c gi tr? c?a b?n thn, ?ng gp cho c?ng ??ng, tr? thnh ng??i c ch m

v?n c c? h?i n?i ti?ng; tuy nhin, c ch l ?i?u ki?n ?? n?i ti?ng, v th? tr??c khi thnh ng??i n?i ti?ng hy l ng??i c ch. (0,5 ?i?m)
? Nh?ng ng??i ch? b?ng lng, an ph?n v?i nh?ng g mnh ? c, thi?u ch v kht v?ng th cu?c s?ng s? m?t d?n ngh?a v s? khng cn hy v?ng tr? thnh ng??i n?i ti?ng. (0,5 ?i?m)
3. Bi h?c nh?n th?c v hnh ??ng (0,5 ?i?m)
- C?n xc ??nh r m?c ?ch s?ng, th?c ???c ?i?u quan tr?ng trong cu?c ??i l s? kh?ng ??nh gi tr? c?a b?n thn b?ng nh?ng ?ng gp tch c?c cho x h?i.
- Khng ng?ng nui d??ng kht v?ng v??n ln trong cu?c s?ng.
CU 2 (4 ?i?m)
1. Gi?i thi?u tc gi?, tc ph?m v ?o?n trch (0,5 ?i?m)
2. C?m nh?n v? ?o?n trch (2,75 ?i?m)
3. - K?t c?u ??i ?p: (0,25 ?i?m)
4 cu ??u l l?i ??m h?i ng?t ngo tnh t? c?a ng??i ? l?i, 4 cu sau l ti?ng lng c?a ng??i ra ?i.
K?t c?u ? gp ph?n th? hi?n thnh cng ??o l cch m?ng, c?ng l truy?n th?ng c?a dn t?c u?ng n??c nh? ngu?n, th?y chung v?i qu kh?.
4. - 4 cu ??u: (1,25 ?i?m)
N?i nh? bao trm th?i gian, bao trm khng gian. Bi?u hi?n:
+ ??i t? nhn x?ng: mnh - ta: S? g?n b qu?n qut gi?a k? ?, ng??i ?i
+ Th?i gian m??i l?m n?m ?y su n?ng n tnh. ? l 15 n?m cch m?ng g?n b v?i Vi?t B?c ?? lm nn m?t Vi?t B?c dn ch? c?ng ha.
+ Hnh ?nh ni, ngu?n bi?u t??ng cho Vi?t B?c v ??ng bo chi?n khu. ??ng bo nh?n nh? ng??i Cch m?ng hy lun nh? t?i Vi?t B?c, gi? l?y ??o l t?t ??p c?a dn t?c u?ng n??c nh? ngu?n.
5. - 4 cu sau: (1,25 ?i?m)
S? l?u luy?n b?n r?n c?a ng??i ?i - ng??i ? l?i, c?a ta - mnh:
+ Bng khung: l n?i ni?m nh? th??ng v?i c?nh v ng??i, cu?c s?ng khng chi?n
+ B?n ch?n: b??c chn mang tm tr?ng c?a ng??i v? xui, m?i b??c m?i nh? nhung khng yn.

+ o chm ??a bu?i phn li/ C?m tay nhau bi?t ni g hm nay?
D?u (?) ? cu?i cu l m?t d?u l?ng th? hi?n n tnh su l?ng thi?t tha. Im l?ng ?? l?ng nghe ti?ng ??ng v?ng trong tm h?n mnh.
6. ?nh gi (0,75 ?i?m).
? ?o?n th? th? hi?n tnh c?m th?y chung, son s?t gi?a k? ? - ng??i ?i. Tnh c?m ? tiu bi?u cho ch? nghia anh hng c?a nhn dn trong cu?c khng chi?n ch?ng Php.

? Th? th? l?c bt, cch dng ??i t? nhn x?ng mnh - ta thn m?t, ?i?p t? nh? di?n t? ???c chi?u su cung b?c tm h?n, tnh c?m c?a con ng??i Vi?t Nam ? m?t th?i ?i?m l?ch s? : chia tay v?i mi?n ng??c, v? mi?n xui, chia tay chi?n khu v? v?i th? ?.

?P N THI TH? ??I H?C L?N II N?M H?C 2015-2016 MN : NG? V?N 12 (KH?I D, 12H2)
Ph?n I. ??c hi?u (3.0 ?i?m)
Cu 1. Tr? l?i ?ng theo m?t trong cc cch: Phong cch ngn ng? chnh lu?n/ Phong cch chnh lu?n/ Chnh lu?n. (0,5 ?i?m)
Cu 2. Ghi ?ng cu v?n nu khi qut ch? ?? c?a v?n b?n: "Ni t?i sch l ni t?i tr khn c?a loi ng??i,n l k?t tinh thnh t?u v?n minh m hng bao th? h? tch l?y truy?n l?i cho mai sau." (0,5 ?i?m)
Cu 3. Tr? l?i ?ng theo m?t trong cc cch: Thao tc l?p lu?n phn tch/ Thao tc phn tch/ L?p lu?n phn tch/ Phn tch. (0,5 ?i?m)
Cu 4. Nu ngh?a c?a vi?c ??c sch theo quan ?i?m ring c?a b?n thn,khng l?p l?i c?a tc gi? trong ?o?n trch ? cho.(1,5 ?i?m)
Nh?ng tr??ng h?p sau khng ???c ?i?m:
- Nu ngh?a c?a vi?c ??c sch nh?ng khng ph?i l quan ?i?m ring c?a b?n thn m l?p l?i c?a tc gi? trong ?o?n trch.
- Nu ngh?a c?a vi?c ??c sch theo quan ?i?m ring nh?ng khng h?p l,khng thuy?t ph?c.
- Cu tr? l?i chung chung, khng r , khng thuy?t ph?c.
- Khng c cu tr? l?i.
Ph?n II. Lm v?n (7.0 ?i?m) Cu 1. (3.0 ?i?m)
- Gi?i thi?u v?n ?? v gi?i thch ki?n (0,5 ?i?m)
- Gi?i thi?u v?n ?? (ty theo cch ring c?a m?i th sinh,song c?n st v?i v?n ?? ngh? lu?n)
- Gi?i thch ki?n: ??c m? l nh?ng mong mu?n t?t ??p m con ng??i tha thi?t, khao kht h??ng t?i, ??t ???c.=> Trong cu?c s?ng, con ng??i nn bi?t v c?n ph?i c ??c m?, nh?ng ??c m? c?a con ng??i ch? th?t s? c ngh?a khi n thi thc, khuy?n khch con ng??i c nh?ng hnh ??ng thi?t th?c ?? bi?n ??c m? thnh hi?n th?c.
- Bnh lu?n ki?n (2,0 ?i?m)
- Bn lu?n chung v? ??c m? c?a con ng??i:
+ L nhu c?u, quy?n c?a m?i ng??i.
+ ??c m? c?a m?i ng??i r?t ?a d?ng: C ??c m? l?n lao, c ??c m? bnh d? ??i th??ng...
- ??c m? c?a m?i ng??i ph?n nh r m?c ?ch, l t??ng m ng??i ? h??ng t?i.

- N?u nh?ng ??c m? ?y ch? t?n t?i trong suy ngh? th s? tr? nn v ngh?a, ?i khi cn ??y con ng??i vo nh?ng ?o t??ng vi?n vng, xa r?i th?c t? cu?c s?ng.
- Khi ??c m? gi?c gi con ng??i hnh ??ng, ti?p thm ch ngh? l?c ?? h? v??t ln m?i tr? ng?i, bi?n ??c m? thnh hi?n th?c th ??c m? ?y m?i th?c s? c ngh?a v?i mnh v x h?i. (L?y v d? c? th?).
- Tu?i tr? ngy nay c r?t nhi?u ??c m? v c r?t nhi?u ?i?u ki?n thu?n l?i ?? th?c hi?n ??c m?.
- C r?t nhi?u b?n tr? ? bi?n ??c m? thnh nh?ng hnh ??ng thi?t th?c, say m h?c t?p,rn luy?n ?? chinh ph?c nh?ng ??nh cao tri th?c,h?ng hi tham gia cc phong tro x h?i.
- Nh?ng c khng t nh?ng b?n tr? ?ang s?ng thi?u ??c m?, c nh?ng ??c m? vi?n vng,?o t??ng,s?ng th? ??ng,ng?i ??i m?t v?i nh?ng kh kh?n th? thch... V?i h?,khng ch? nh?ng ??c m? tr? thnh v ngh?a m c? tu?i tr? c?a h? s? tr? nn ph hoi.
- Bi h?c nh?n th?c (0,5 ?i?m)
- Trong cu?c s?ng khng th? thi?u nh?ng ??c m?,tu?i tr? c?n ph?i bi?t xy d?ng nh?ng ??c m? ??p.
- C?n ph?i c b?n l?nh, ch ngh? l?c ?? bi?n ??c m? tr? thnh hi?n th?c.
Cu 2. (4.0 ?i?m)
- M? bi: Gi?i thi?u ???c v?n ?? ngh? lu?n (0,5 ?i?m)
* Thn bi (3,0 ?i?m)
- Khi qut chung v? bt php xy d?ng hnh t??ng ng??i lnh c?a Quang D?ng (0,25 ?i?m)
+ Chn dung ng??i lnh Ty Ti?n ?n hi?n trong su?t bi th?,nh?ng ?o?n th? ny miu t? ??y ?? t? di?n m?o ??n tm h?n,kh phch,thi ?? tr??c s? s?ng v ci ch?t.
+ Quang D?ng ? tinh l?c nh?ng nt tiu bi?u c?a ng??i lnh Ty Ti?n b?ng v? ??p bi trng.
- Ngo?i hnh ng??i lnh Ty Ti?n: (1,0 ?i?m)
+ "khng m?c tc", "Qun xanh mu l" ??Thi?u th?n,gian kh?,?i?u ki?n chi?n ??u,nhi?m v? ??c th c?a ng??i lnh...v? ??p ngang tng,lng m?n.
+ "M?t tr?ng"?? ch,tnh yu qu h??ng trong m?i ng??i lnh Ty Ti?n.
- Ph?m ch?t,tm h?n: (1,0 ?i?m)
+ "d? oai hm"??S?c m?nh,uy l?c nh? c?a loi cha s?n lm.
+ "?m m? H N?i", "g?i m?ng qua bin gi?i" ??Tm h?n lng m?n,yu ??i,m?ng m?, ch m?nh m?,tnh yu qu h??ng tha thi?t.
- S? hy sinh c?a ng??i lnh Ty Ti?n (0,5 ?i?m)

+ Bi th??ng "R?i rc....vi?n x?"
+ ??p ??,nh? nhng "Chi?n tr??ng ?i ch?ng ti?c ??i xanh", t? "v? ??t".
- Ngh? thu?t: S? k?t h?p bt php lng m?n v hi?n th?c,dng t? bi?u c?m... (0,25 ?i?m)
* K?t bi: Khi qut l?i v?n ?? (0,5 ?i?m)
S? GD&?T B?C NINH
TR??NG THPT HN THUY?N


(?? g?m 02 trang)
?? THI TH? THPT QU?C GIA L?N I N?M H?C 2015 - 2016
M?N: NG? V?N - 12
Th?i gian lm bi:180 pht (Khng k? th?i gian pht ??)

I. PH?N ??C HI?U (3.0?i?m)
??c ?o?n trch sau v th?c hi?n cc yu c?u t? Cu 1 ??n Cu 4:
?V? chnh tr?, chng tuy?t ??i khng cho nhn dn ta m?t cht t? do dn ch? no. Chng thi hnh nh?ng lu?t php d man. Chng l?p ba ch? ?? khc nhau ? Trung, Nam, B?c ?? ng?n c?n vi?c th?ng nh?t n??c nh c?a ta, ?? ng?n c?n dn t?c ta ?on k?t.
Chng l?p ra nh t nhi?u h?n tr??ng h?c. Chng th?ng tay chm gi?t nh?ng ng??i yu n??c th??ng ni c?a ta. Chng t?m cc cu?c kh?i ngh?a c?a ta trong nh?ng b? mu.
Chng rng bu?c d? lu?n, thi hnh chnh sch ngu dn.
Chng dng thu?c phi?n, r??u c?n ?? lm cho ni gi?ng ta suy nh??c.
V? kinh t?, chng bc l?t dn ta ??n x??ng t?y, khi?n cho dn ta ngho nn, thi?u th?n, n??c ta x? xc, tiu ?i?u. Chng c??p khng ru?ng ??t, h?m m?, nguyn li?u.
Chng gi? ??c quy?n in gi?y b?c, xu?t c?ng v nh?p c?ng.
Chng ??t ra hng tr?m th? thu? v l, lm cho dn ta, nh?t l dn cy v dn bun tr? nn b?n cng.
Chng khng cho cc nh t? s?n ta ngc ??u ln. Chng bc l?t cng nhn ta m?t cch v cng tn nh?n...".
(Trch Tuyn ngn ??c l?p - H? Ch Minh).
Cu 1: ?o?n v?n trn vi?t theo phong cch ngn ng? no? ( 0.25?) Cu 2: Em hy ??t tiu ?? cho ?o?n v?n? (0.25?)
Cu 3: Ngh? thu?t ??c s?c c?a ?o?n v?n trn ? Nu tc d?ng c?a ngh? thu?t ?y ? (0.5?)
Cu 4: T? n?i dung ?o?n v?n anh ch? suy ngh? v? t?i c c?a th?c dn Php ??i v?i
nhn dn ta (Vi?t ?o?n v?n kho?ng 5-7 dng) (0.5?)
??c ?o?n th? sau v tr? l?i t? Cu 5 ??n Cu 8
Lng Quan h? qu ti Nh?ng ngy bom M? d?i Qun ? d??i g?c ?a Chn nh?p c?u ??t n?i

Pho ln ni Thin Thai Sng tr??ng ln Qun D?c Loan ph??ng v?n ?n xoi V??n xoan ?o v?n m?c

Em ti?n anh ln ???ng ??ng bn b? em ht Mu?n g?i ?i theo anh C? dng sng trong mt
M? mang n??c ln ??i Yu cc con m? ht Bao nhiu my bay r?i Sau mi ??u tc b?c?

Thuy?n thng thuy?n thng ?i C gh v? t?nh B?c
Nghe ti?ng ht qu ti Trn t?m bom ??n gi?c
(Trch Lng quan h?, Nguy?n Phan Hch, theo Tinh tuy?n th? Vi?t Nam 1945-1975 NXBKH v XH, 1978)
Cu 5: Ch? ra ph??ng th?c bi?u ??t c?a ?o?n th? trn ? (0.25?) Cu 6: Nu n?i dung c?a ?o?n th? ? (0.25?)
Cu 7: Hnh ?nh ?lng qu" v ?con ng??i lng qu" ???c miu t? b?ng nh?ng chi t?t
no? Suy ngh? c?a Anh (ch?) v? chi ti?t ?? ( 0.5?)
Cu 8: C?m nh?n c?a Anh( ch? ) v? ti?ng ht xuyn su?t ba kh th? ? (Vi?t ?o?n v?n kho?ng 5-7 dng) ? (0.5?)
II. PH?N LM V?N (7.0 ?i?m)
Cu 1 ( 3.0 ?i?m )
Hi?n nay nhi?u b?n tr? c thi quen nghi?n ch?p ?nh ?t? s??ng" ?? th? hi?n b?n thn, kh?ng ??nh ci ti c?a mnh.
B?ng bi v?n ngh? lu?n kho?ng 600 t? Anh( ch?) hy trnh by v? thi quen ny c?a gi?i tr?.
Cu 2 ( 4.0 ?i?m )
C?m nh?n Anh (ch?) v? hai ?o?n th? sau:
?Ty Ti?n ?on binh khng m?c tc Qun xanh mu l d? oai hm
M?t tr?ng g?i m?ng qua bin gi?i ?m m? H N?i dng ki?u th?m ?
(Trch Ty Ti?n ?Quang D?ng Ng? v?n 12, T?p 1, NXB Gio d?c Vi?t Nam, 2012)

Trong bi Vi?t B?c T? H?u vi?t:
? Nh?ng ???ng Vi?t B?c c?a ta ?m ?m r?m r?p nh? l ??t rung Qun ?i ?i?p ?i?p trng trng
nh sao ??u sng b?n cng m? nan"
(Trch Vi?t B?c ?T? H?u Ng? v?n 12, T?p 1, NXB Gio d?c Vi?t Nam, 2012)
......H?t?..
Th sinh khng ???c s? d?ng ti li?u. Cn b? coi thi khng gi?i thch g thm.
H? v tn th sinh??????????????? S? bo danh??????
S? GD&?T B?C NINH
TR??NG THPT HN THUY?N


(H??ng d?n ch?m g?m 05 trang)
H??NG D?N CH?M
?? THI TH? THPT QU?C GIA L?N I N?M H?C 2015 - 2016
M?N: NG? V?N - 12Ph?n
I

??C HI?U
?i?m


??c v?n b?n v th?c hi?n cc yu c?u
3.0


Yu c?u chung- Cu ny ki?m tra n?ng l?c ??c hi?u v?n b?n c?a th sinh, ?i h?i th sinh ph?i huy ??ng ki?n th?c v k? n?ng ??c hi?u v?n b?n ?? lm bi.
- ?? khng yu c?u ??c hi?u m?i ph??ng di?n c?a v?n b?n, ch? ki?m tra m?t s? kha c?nh. C?m nh?n c?a h?c sinh c th? phong ph nh?ng c?n n?m ???c nh?ng yu c?u s? d?ng ti?ng Vi?t, nh?n ra cc ph??ng th?c bi?u ??t dng trong v?n b?n.Yu c?u c? th?


1
?o?n v?n trn vi?t theo phong cch ngn ng? chnh lu?n
0.25


2
??t tiu ?? ph h?p cho ?o?n v?n: H?c sinh c th? ??t nhi?u tiu ?? khc nhau ph h?p n?i dung.
Tiu ?? c?a ?o?n: T?i c c?a th?c dn Php.
0.25

3
*Ngh? thu?t c?a ?o?n v?n trn:
0.25


- ?i?p t? ?chng", l?p c php cu b?t ??u b?ng t? "chng", bi?n phpli?t k.- Cch s? d?ng t? ng? giu hnh ?nh: t?m, b? mu, d man, tiu ?i?u, x?xc, ngc?.- Cch ??a d?n ch?ng chn th?c, linh ho?t:+ V?a k? v?a lu?n t?i ?chng l?p ba ch? ?? khc nhau ? Trung, Nam,B?c ?? ng?n c?n vi?c th?ng nh?t n??c nh c?a ta, ?? ng?n c?n dn t?cta ?on k?t".+ V?a k? v?a phn tch m m?u v h?u qu? ?chng bc l?t dn ta ??nx??ng t?y, khi?n cho dn ta ngho nn, thi?u th?n, n??c ta x? xc, tiu?i?u"
0.25


*Tc d?ng: Nh?n m?nh, t?o s? m ?nh v? t?i c c?a th?c dn Php gyra cho nhn dn ta. H? Ch Minh ?ang v?ch tr?n lu?n ?i?u x?o tr c?ab?n chng tr??c d? lu?n qu?c t?. Th?c dn Php ni c cng khai hav?n minh cho Vi?t Nam nh?ng th?c ch?t l ?i xm l??c, ?n p, bc l?tnhn dn ta.


4
H?c sinh trnh by theo suy ngh? ring theo nhi?u cch khc nhau nh?ng ph?i h?p l, yu c?u cch vi?t ?o?n v?n ch?t ch?, logic.
0.5

5
?o?n th? vi?t theo ph??ng th?c bi?u ??t t? s?, bi?u c?m.
0.25


6
Hnh ?nh lng qu vng Kinh B?c v con ng??i trong nh?ng n?m thng chi?n tranh b? gi?c ph hu?, v??t ln trn t?t c? l tinh th?n d?ng c?m, kin c??ng chi?n ??u c?a ng??i dn n?i ?y cng v?i ni?m l?c quan v? m?t ngy th?ng l?i.
0.25
7
Hnh ?nh ?lng qu" v ?con ng??i lng qu" ???c miu t? b?ng nh?ng chi t?t: Qun ? d??i g?c ?a, nh?p c?u ??t n?i, pho ln ni, sng ln Qun D?c. ??c bi?t hnh ?nh c gi, ng??i m? ti?n ng??i con trai c?a lng ra tr?n. Nh?ng chi ti?t ? th? hi?n hnh ?nh lng qu b? gi?c tn ph, tc gi? ti hi?n l?i hi?n th?c c?a chi?n tranh, tinh th?n chi?n ??u b?o v? ??c l?p dn t?c.
0.5
8
C?m nh?n c?a Anh( ch? ) v? ti?ng ht xuyn su?t ba kh th?.
H?c sinh trnh by theo suy ngh? ring theo nhi?u cch khc nhau nh?ng ph?i h?p l, yu c?u cch vi?t ?o?n v?n ch?t ch?, logic. Sau ?y l g?i :
-Ti?ng ht l ??c tr?ng c?a qu h??ng quan h?, nui d??ng tm h?n nh?ng chng trai, c gi mi?n quan h?.
-Ti?ng ht bi?u hi?n s? l?c quan, c?a ni?m tin t??ng vo ngy mai chi?n th?ng.
0.5
Ph?n
II

LM V?N
7.0
Cu 1

Suy ngh? v? th i quen nghi?n ch?p ?nh "t? s??ng c?a gi?i tr
3.0


Yu c?u chung-Cu ny ki?m tra n?ng l?c vi?t bi ngh? lu?n x h?i c?a h?c sinh ?i h?i th sinh ph?i huy ??ng hi?u bi?t v? ??i s?ng x h?i, k? n?ng t?o l?p v?n b?n v kh? n?ng by t? quan ?i?m ring khi lm bi.
-Th sinh c th? tri?n khai v?n ?? theo nhi?u cch khc nhau nh?ng ph?i c l l? v c?n c? xc ?ng, ???c t? do by t? quan ?i?m c?a mnh nh?ng ph?i c thi ?? chn thnh, nghim tc, ph h?p v?i chu?n m?c x h?i. D??i ?y ch? l m?t cch h??ng d?n gim kh?o khng b?t bu?c ph?i theo, khuy?n khch bi vi?t sng t?o.Yu c?u c? th?

1
Nu v?n ?? v gi?i thch:
- Ch?p ?nh t? s??ng (ti?ng Anh g?i l selfie) dng ?? ch? thi quen t? ch?p ?nh v c?p nh?t tr?ng thi ??ng t?i ln cc trang m?ng x h?i nh?m thu ht s? ch c?a m?i ng??i.
- Nghi?n ch?p ?nh ?t? s??ng" tr? thnh c?n b?nh d ?i ?u, ? ?u, lm g, trong trang ph?c nh? th? no c?ng c th? ch?p ?nh ? t? s??ng", n?u khng ch?p s? th?y kh ch?u.
0.5

2
Bn lu?n
2.0

a
Th?c tr?ng
- Hi?n nay chng ta b?t g?p hi?n t??ng cc b?n tr? gi? ?i?n tho?i ln ch?p ?nh ?t? s??ng" b?t c? ? ?u, th?m ch c? nh t?m, khi ?i cha, trong cc cu?c h?p h?i ngh? sang tr?ng, trong ?m tang?.b?t c? th?i gian no, h? s n sng ?take and share" (ch?p v chia s?). Sau khi ch?p xong ch?nh s?a v nhi?u ng??i ??ng t?i, chia s? hnh ?nh thng tin trn cc trang m?ng x h?i nh? Fecebook, Twitter, Intasgram?n?i b?n b c th? ?like"(?a thch) v ??a ra nh?ng commet (l?i nh?n xt) v? b?c ?nh thng tin ?. Khi ??ng t?i nh?ng thng tin ny b?n thn ng??i ch?p hy v?ng s? nh?n ???c nh?ng l?i tn d??ng, ng?i khen.
0.5- Nhi?u ng??i nghi?n ch?p ?nh ?t? s??ng" th??ng b? ra nhi?u th?i gian ?? ch?p ???c nh?ng b?c ?nh sao cho hon h?o nh?t khng c b?t c? sai st no.Theo trang tin Daily Mirror ??a tin chng trai tr? ng??i Anh tn l Danny Bowman (19 tu i) ch?p ?nh t? s??ng t? lc 15 tu i. H?ng ngy anh dng t?i 10 ti?ng ch?p b?ng ?i?n tho?i v chia s? ln trang m?ng c nhn v?i 200 b?c ?nh.
( H?c sinh ??a d?n ch?ng minh ho?)
b
H?u qu?
- M?ng x h?i l th? gi?i ?o, nh?ng n?i dung ??ng t?i c tnh ?a chi?u gip chng ta tham kh?o h?c t?p, gi?i tr, nhi?u khi thng tin khng c ?? tin c?y, nh?ng nh?ng ?nh h??ng c?a thng tin ? l th?t. Nhi?u ng??i tin t??ng vo l?i tn d??ng c?a c? dn m?ng t? ? ?o t??ng v? gi tr? b?n thn. Khi nh?n ???c nh?ng l?i nh?n xt c c th? gy ra nh?ng t n th??ng v? tinh th?n.
-Vi?c ham m ch?p ?nh t? s??ng m?t nhi?u th?i gian ?nh h??ng t?i cng vi?c, h?c t?p, b? l? nh?ng c? h?i t?t cho t??ng lai.
-Ch?p v ??ng ?nh selfie c th? lm c?n tr? ng??i xung quanh, gy cho ng??i khc s? phi?n ph?c.
-Nhi?u tr??ng h?p b? k? x?u l?i d?ng l?p ghp, ch?nh s?a, t?ng ti?n gy ra nh?ng t n h?i v? v?t ch?t v tinh th?n.
( H?c sinh ??a d?n ch?ng minh ho?)
0.5c
Nguyn nhn
- M?t s? b?n ch?p ?nh ?t? s??ng" mu?n kh?ng ??nh b?n thn th?c ch?t ?ang mu?n khoe khoang mnh.
- Nghi?n ch?p hnh ? t? s??ng" l m?t lo?i b?nh l, l ch?ng m ?nh, m?c c?m v? ngo?i hnh, ho?c ch?ng b?nh t? yu b?n thn mnh (theo nghin c?u c?a cc nh khoa h?c tr??ng ??i h?c Ohio)
0.5
d
Gi?i php
- M i chng ta c?n th?c ???c vi?c s? d?ng cng ngh? thng tin hi?n ??i th? no cho ph h?p v c th?c v?n ha.
- Ph phn nh?ng ng??i c thi quen nghi?n ch?p ?nh ?t? s??ng"
- Dnh th?i gian ch?p ?nh t? s??ng cho nh?ng cng vi?c khc thi?t th?c h?n, tuyn truy?n m?i ng??i hi?u ???c nh?ng gi tr? chn th?c c?a cu?c s?ng.
0.5

3
Bi h?c : H?c sinh t? rt ra bi h?c cho b?n thn
0.5
Cu 2

C?m nh?n hai ?o?n th?
4.0


Yu c?u chung
- Cu ny ki?m tra n?ng l?c vi?t bi ngh? lu?n v?n h?c c?a th sinh , ?i h?i th sinh ph?i huy ??ng ki?n th?c v? tc ph?m v?n h?c, l lu?n v?n h?c, k? n?ng t?o l?p v?n b?n v kh? n?ng c?m nh?n v?n ch??ng c?a mnh ?? lm bi.
- Th sinh c th? c?m nh?n v ki?n gi?i theo nh?ng cch khc nhau, nh?ng ph?i c l l?, c?n c? xc ?ng, khng ???c thot li v?n b?n tc ph?m.
-Th sinh c th? lm bi theo nhi?u ch khc nhau. D??i ?y l m?t
cch ?? tham kh?o, gim kh?o khng b?t bu?c ph?i theo.Yu c?u c? th?

1
Gi?i thi?u vi nt tc gi? tc ph?m
- Quang D?ng l m?t ngh? s? ?a ti: v?a lm th?, vi?t v?n, v?a v? tranh, so?n nh?c. Quang D?ng tr??c h?t l m?t nh th? mang h?n th? lng m?n, ti hoa. L nh th? c?a ?x? ?oi my tr?ng", th? Quang D?ng giu ch?t nh?c, ch?t ho?. ng r?t thnh cng v?i nh?ng bi th? vi?t v? ng??i lnh, trong ? c bi ?Ty Ti?n". Bi th? ???c vi?t t?i lng Ph L?u Chanh vo n?m 1948. Lc ??u c tn l ?Nh? Ty Ti?n" sau ? i thnh ?Ty Ti?n" in trong t?p ?My ??u ".
- T? H?u l l c? ??u c?a th? ca cch m?ng Vi?t Nam hi?n ??i. Th? T? H?u th? hi?n l? s?ng, tnh c?m cch m?ng c?a con ng??i Vi?t Nam hi?n ??i nh?ng mang ??m ch?t dn t?c, truy?n th?ng. T? H?u c nhi?u t?p th? v?i nhi?u bi th? c gi tr?, trong ? c bi th? ?Vi?t B?c". Sau chi?n th?ng ?i?n Bin Ph?, Mi?n B?c ???c gi?i phng. Thng 10 n?m 1954, c? quan Trung ??ng ??ng v Nh n??c chuy?n t? Vi?t B?c (Th? ? khng chi?n) v? th? ? H N?i. S? l?u luy?n gi?a k? ? v ng??i ra ?i ? kh?i ngu?n c?m xc l?n cho nh th? sng tc "Vi?t B?c".

0.5

2
Phn tch
3.5

a
?o?n th? trong Ty Ti?n:
Th sinh c th? trnh by theo nh?ng cch khc nhau, nh?ng c?n lm n i b?t ???c cc sau:
* Chn dung ng??i lnh Ty Ti?n:
- V?i ngo?i hnh l? lng, in ??m d?u ?n c?a hi?n th?c chi?n tr??ng kh?c li?t ?khng m?c tc, xanh mu l" c th? h? b? s?t rt r?ng ho?c ph?i c?o tr?c ??u ph?c v? cho chi?n ??u. Hnh ?nh th? g?i nh? t?i nh?ng anh ?v? tr?c" trong nh?ng n?m ??u khng chi?n ch?ng Php. Chn dung khc th??ng c?a ng??i lnh Ty Ti?n l do hon c?nh chi?n ??u, do s?t rt.
- Kh phch hin ngang ?d? oai hm". Tinh th?n chi?n ??u kin c??ng b?t khu?t, mang v? ??p c?a ng??i chi?n s? th?i ch?ng Php c?m t? cho t qu?c quy?t sinh: khng ti?c ??i mnh, khng thoi ch s?n lng, khng b? cu?c; ??i s?ng qun ng? gian kh m v?n tr? trung, tinh ngh?ch; l?n l?n tr?n m?c ??y m?t mt hi sinh.
*V ? p tm h n:
- M?t tr?ng g?i m?ng ? l gi?c m?ng l?p chi?n cng, ?nh ?u i gi?c, truy kch gi?c qua bin gi?i k?t h?p v?i t? ?tr?ng" nh? mi s?c tinh th?n c?nh gic v quy?t tm chi?n ??u c?a ng??i lnh. Ng??i lnh Ty Ti?n c l t??ng kht v?ng.
- ?m m? v? thi?u n? H thnh thanh l?ch, m? v? n?i m mnh t?ng g?n b. Tnh yu ??t n??c ho quy?n trong tnh yu ring t?. N i nh? ?y l ngu?n s?c m?nh ??ng vin h? chi?n ??u. V? ??p tm h?n lng m?n ho hoa c?a ng??i lnh Ty Ti?n.
* Ngh? thu?t: bt php hi?n th?c hi ho v?i c?m h?ng lng m?n, nhi?u bi?n php tu t? ??c s?c: t? th?c, ??i l?p, ?n d? lm n i b?t chn
1.5dung ng??i lnh Ty Ti?n v?a l?m li?t oai hng v?a lng m?n, ho hoa.b
?o?n th? trong Vi?t B?c
Th sinh c th? trnh by theo nh?ng cch khc nhau, nh?ng c?n lm n i b?t ???c cc sau:
* B?c tranh ton c?nh qun dn ta ra tr?n:
- ?on qun ra tr?n v?i kh th? ho hng si s?c kh?n tr??ng c?a cu?c khng chi?n v? ??i, tr??ng k ? Nh?ng ???ng Vi?t B?c c?a ta
?m ?m r?m r?p nh? l ??t rung"
?on qun xu?t pht t? nh?ng ng? ???ng, nh?ng con ???ng Vi?t B?c by gi? ??u thu?c s? h?u c?a ta- ni?m t? ho c?a ng??i lm ch? giang s?n. Kh th? xung tr?n t?o nn s?c m?nh t ng h?p, lm rung chuy?n c? tr?i ??t ( r?m r?p, ?i?p ?i?p ?)
- Hnh ?nh b? ??i hnh qun ra tr?n ?ng ??o (?i?p ?i?p trng trng), b??c ?i m?nh m? nh? nh?ng ??t sng dng tro, n?i ti?p t??ng ch?ng ko di v t?n. Cu th? mang ngh?a t? th?c ?on qun ?i trong ?m ??u sng l?p lnh nh sao tr?i. nh sao tr?i hay l nh sng l t??ng ch? ???ng d?n l?i ng??i lnh ?nh ?u i k? th b?o v? ??c l?p, t? do cho T qu?c.
*Ngh? thu?t: ch?t lng m?n hi ha ch?t hi?n th?c (nh sao, ??u sng b?n cng m? nan), th? th? l?c ??m ? tnh dn t?c, m h??ng th? ho hng..
1.5
c
So snh
*T??ng ? ng:
-C? hai ?o?n ??u tiu bi?u cho th? ca khng chi?n, gp ph?n hon thi?n chn dung ng??i lnh Vi?t Nam bu i ??u khng chi?n ch?ng Php: gian kh nh?ng anh d?ng, hin ngang, chi?n ??u d?ng c?m, qun mnh v T qu?c nh?ng tinh th?n v?n l?c quan, tm h?n v?n lng m?n, ho hoa.
-Qua hai ?o?n th? kh?c su tnh c?m c?a hai tc gi? ??i v?i thin nhin v con ng??i trong khng chi?n ? Ty B?c, Vi?t B?c.
*Khc bi?t
-Ty Ti?n m? ??u ? Vi?t B?c k?t thc cu?c khng chi?n ch?ng
Php
-Hnh ?nh ng??i lnh trong Ty Ti?n ???c t ??m ? v? ??p tm h?n v?a ??m ch?t trng s? kiu hng, lng m?n ho hoa v?a ??m ch?t hi?n th?c c?a bu i ??u cu?c khng chi?n cn nhi?u thi?u th?n, gian kh , th? hi?n qua th? th? th?t ngn mang m h??ng v?a c ?i?n v?a hi?n ??i.
- Hnh ?nh ?on qun trong Vi?t B?c ???c nh?n m?nh ? s?c m?nh v?t ch?t v tinh th?n, bi?u t??ng cho s?c m?nh t ng h?p qun dn trong cu?c chi?n ton dn, ton di?n, d?c ton l?c l??ng cho tr?n chi?n, ??a cu?c khng chi?n ??n th?ng l?i cu?i cng, qua th? th? l?c bt ??m ch?t hng ca.
* L gi?i s? t??ng ? ng v khc bi?t
- T??ng ? ng: C? hai bi th? ??u ra ??i trong th?i k khng chi?n ch?ng Php, ??u l ??nh cao th? ca giai ?o?n ny. Quang D?ng v T?
0.5H?u ??u l nh?ng nh th? l?n .
- Khc bi?t: M i nh th? c m?t phong cch ring trong sng tc; m i tc ph?m v?n h?c l s? khm ph v? n?i dung v hnh th?c ngh? thu?t; V?n h?c l?p l?i ng??i khc l ci ch?t cho nn hai ?o?n th? c s? khc bi?t l ???ng nhin.


3
?nh gi chung v? hai ?o?n th?L?u chung
1. ?y l ?p n m?, thang ?i?m khng qui ??nh chi ti?t ??i v?i t?ng nh?, ch? nu m?c ?i?m c?a cc ph?n n?i dung l?n nh?t thi?t ph?i c.
2. Ch? cho ?i?m t?i ?a theo thang ?i?m v?i nh?ng bi vi?t ?p ?ng ??y ?? nh?ng yu c?u ? nu ? m i cu, ??ng th?i ph?i ???c tri?n khai ch?t ch?,di?n ??t l?u lot, c c?m xc.
3. Khuy?n khch bi vi?t c sng t?o. Ch?p nh?n bi vi?t khng gi?ng ?p n, c nh?ng ngoi ?p n, nh?ng ph?i c c?n c? xc ?ng v l l? thuy?t ph?c.
4. Khng cho ?i?m cao ??i v?i nh?ng bi ch? nu chung chung, so r ng. 5.C?n tr? ?i?m l i v? hnh v?n, ng? php v chnh t?.
- H?T -

?? THI KH?O ST CH?T L??NG L?N 1 N?M H?C 2015 - 2016
Mn: Ng? v?n, Kh?i: 12
Th?i gian lm bi: 150 pht (Khng k? th?i gian pht ??) ?? thi g?m: 01 trang


I. PH?N I: ??C HI?U (6,0 ?i?m)
Cho v?n b?n sau:
"?m qua ti nghe T? qu?c g?i tn mnh
B?ng ti?ng sng Tr??ng Sa, Hong Sa d?i vo gh?nh ? Ti?ng T? qu?c v?ng v? t? bi?n c?
N?i bo t? d?p d?n, ch?ng l??i, b?a vy

T? qu?c c?a ti, T? qu?c c?a ti!
B?n nghn n?m ch?a bao gi? ng?i ngh? Th?p ln ng?n ?u?c Ha bnh, bao ng??i ? ng
Mu c?a ng??i nhu?m m?n sng bi?n ?ng

Ngy hm nay k? l? m?t r?p rnh Chng ngang nhin chia c?t ti v T? qu?c
Chng d?m ??p ln dng hnh ??t n??c M?t t?c bi?n c?t r?i, v?n t?c ??t ??n ?au

Sng ch?ng bnh yn d?n l?i nh?ng con tu Sng qu?n ?? mu nh?ng ng??i ? m?t Sng cu?n cu?n t? Nam ch B?c
Chn m??i tri?u mi ng??i thao th?c ti?ng "Vi?t Nam"

Chn m??i tri?u ng??i l?y thn mnh ch? che T? qu?c linh thing ?? gi?c ng? tr? th? bnh yn trong bo t?

Ng?n ?u?c Ha bnh trn tay r?c l?a Ti l?ng nghe
T? qu?c g?i tn mnh!"
(T? qu?c g?i tn - Nguy?n Phan Qu? Mai)

??c v?n b?n trn v th?c hi?n cc yu c?u sau:
1. Xc ??nh n?i dung chnh c?a v?n b?n.
2. Ch? ra ph??ng th?c bi?u ??t c?a v?n b?n.
3. Cho bi?t bi th? ???c vi?t theo th? th? g?
4. Anh/ ch? hi?u nh? th? no v? cu th?: "M?t t?c bi?n c?t r?i, v?n t?c ??t ??n ?au"?
5. Hy vi?t m?t bi v?n (kho?ng 400 t?) tr? l?i cho cu h?i " B?n suy ngh? v hnh ??ng nh? th? no khi t? qu?c g?i tn mnh"?
II. PH?N II: LM V?N (4,0 ?i?m)
Anh/ ch? hy phn tch nh?ng c?m nh?n m?i m? c?a Nguy?n Khoa ?i?m v? hnh t??ng ??t n??c trong ?o?n trch "??t n??c" - trch "Tr??ng ca M?t ???ng kht v?ng"

H?T


Th sinh khng ???c s? d?ng ti li?u. Cn b? coi thi khng gi?i thch g thm.
H? v tn th sinh:???.............................................?.?.?. S? bo danh:???..............

H??NG D?N CH?M
?? THI KH?O ST CH?T L??NG L?N 1 N?M H?C 2015 - 2016
Mn: Ng? v?n, Kh?i: 12
H??ng d?n ch?m g?m: 02 trang


I. H??ng d?n chung

- Gim kh?o c?n n?m v?ng yu c?u c?a H??ng d?n ch?m ?? ?nh gi t?ng qut bi lm c?a th sinh, trnh cch ch?m ??m cho ?i?m.
- Do ??c tr?ng c?a b? mn Ng? v?n nn gim kh?o c?n ch? ??ng, linh ho?t trong vi?c v?n d?ng ?p n v thang ?i?m; khuy?n khch nh?ng bi vi?t c t? duy khoa h?c, l?p lu?n s?c s?o, c kh? n?ng c?m th? v?n h?c v tnh sng t?o cao.
- Sau khi ch?m xong, ?i?m ton bi lm trn ??n 0,25 ?i?m.

II. ?p n v thang ?i?m

Ph?n

N?i dung
?i?m
I.
1.
V?n b?n trn th? hi?n tnh yu c?a tc gi? ??i v?i t? qu?c ??ng th?i gp ti?ng ni kh?ng ??nh v b?o v? ch? quy?n bi?n ??o Vi?t Nam.
1,0

2.
V?n b?n trn s? d?ng ph??ng th?c bi?u c?m.
0,5

3.
Bi th? ???c vi?t theo th? th? t? do.
0,5

4.
Cu th?: "M?t t?c bi?n c?t r?i, v?n t?c ??t ??n ?au" cho th?y bi?n, ??o l b? ph?n lm nn s? ton v?n lnh th? v c?ng l b? ph?n khng th? tch r?i c?a Vi?t Nam. V v?y, "m?t t?c" bi?n b? xm ph?m s? lm cho c? dn t?c c?m th?y "??n ?au".

1,0

5.
Khi t? qu?c g?i tn mnh:
L h?c sinh c?n ph?i c? g?ng h?c t?p, trau d?i tri th?c, tch c?c rn luy?n ?? ti luy?n b?n l?nh.
Trong th?i ha bnh th ra s?c c?ng hi?n, xy d?ng t? qu?c giu ??p. Khi t? qu?c b? ?e d?a th s?n sng hi sinh, s?n sng ha thn vo dng hnh t? qu?c.
M?i ng??i c?n ph?i th?c r v chu?n b? th?t t?t cho hnh trang c?a mnh: m?t s?c kh?e c??ng trng, m?t tr tu? minh m?n, m?t b?n l?nh kin c??ng v m?t ch quy?t tm cao ?? ?? khi "t? qu?c g?i tn mnh", m?i ng??i s? hi?n dng.

1,0

1,0


1,0
II.

Nh?ng c?m nh?n m?i m? c?a Nguy?n Khoa ?i?m v? hnh t??ng ??t n??c:
4,0

1.
Tr??c Nguy?n Khoa ?i?m, cc tc gi? nh?: Ch? Lan Vin, T? H?u, Nguy?n ?nh Thi?c?m nh?n hnh t??ng ??t n??c t? ph??ng di?n l?ch s?. V th?, hnh t??ng ??t n??c th??ng mang v? ??p l?n lao, k? v?. Hnh t??ng

1,0??t n??c g?n v?i v? ??p s? thi v lng m?n. Cc tc ph?m tiu bi?u: T? qu?c c bao gi? ??p th? ny ch?ng?; ??t n??c ( Nguy?n ?nh Thi), Dng ??ng Vi?t Nam?


2.
Khc v?i cc nh th? ?i tr??c, Nguy?n Khoa ?i?m ??a ra m?t cch c?m nh?n m?i m? v? hnh t??ng ??t n??c. ??t n??c ???c c?m nh?n ph??ng di?n v?n ha ??i s?ng. ??t n??c g?n v?i chi?u r?ng c?a khng gian ??a l, chi?u di c?a th?i gian l?ch s? v chi?u su c?a v?n ha ??i s?ng. V v?y, hnh t??ng ??t n??c trong th? Nguy?n Khoa ?i?m khng tr?u t??ng, xa xi m gi?n d?, g?n g?i, thn th??ng v?i ??i s?ng c?a m?i con ng??i.

1,0

3.
Nguy?n Khoa ?i?m cn cho th?y, ??t n??c l s? th?ng nh?t gi?a c nhn v c?ng ??ng, t? ? xc ??nh trch nhi?m c?a m?i ng??i ??i v?i ??t n??c

1,0

4.
??c bi?t, Nguy?n Khoa ?i?m cn nu ln t? t??ng ??t n??c c?a nhn dn. ??t n??c do nhn dn lm ra v xy d?ng nn. ??t n??c ???c lm nn t? s? ha thn k? di?u c?a hng nghn l?p ng??i, nh?ng con ng??i bnh d? v danh, ??t n??c ???c hnh thnh t? nh?ng ??c m?, kht v?ng ???c tch t? nghn ??i c?a cha ng x?a, ??t n??c ???c l?n ln theo s? c?n c trong l?i s?ng v s? anh d?ng trong truy?n th?ng ?nh gi?c gi? n??c c?a dn t?c ta?


1,0


L?u :
- Th sinh c th? trnh by theo nhi?u cch nh?ng ph?i nu ?? cc trn, ??t ???c yu c?u v? k? n?ng v ki?n th?c, di?n ??t r rng th m?i ???c ?i?m t?i ?a.H?T