Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

2e278948369b1f68646cb5f84c4c7584
Gửi bởi: đề thi thử 14 tháng 5 2017 lúc 17:42 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 4:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 322 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? 1
TR???NG THCS BI?NH GIANG
?? THI HO?C KI? 2 N?M HO?C 2016 - 2017
MN: LI?CH S?? L??P 7
Th??i gian la?m ba?i: 45 phu?t
Cu 1: (1,5 ?i?m) Trnh by nguyn nhn th?ng l?i, ngh?a l?ch s? c?a cu?c kh?i ngh?a Lam S?n.
Cu 2: (2,0 ?i?m) Em hy t??ng thu?t l?i cu?c ti?n qun c?a vua Quang Trung ??i ph qun Thanh vo d?p t?t K? D?u (n?m 1789).
Cu 3: (2,0 ?i?m) Nh Nguy?n lm g ?? l?p l?i ch? ?? phong ki?n t?p quy?n?
Cu 4: (1,5 ?i?m) Em hy cho bi?t cng lao c?a vua Quang Trung ??i v?i ??t n??c.
Cu 5: (3 ?i?m) D?a vo ki?n th?c ? h?c em hy v? s? ?? b? my nh n??c th?i L s?.?p n ?? thi ho?c ki? 2 mn Li?ch s?? l??p 7
Cu
?p n
?i?m
1
* Nguyn nhn:
- Lng yu n??c, ch quy?t tm dnh ??c l?p t? do c?a nhn dn ta.
- S? ?on k?t v ?ng h? m?i m?t c?a nhn dn cho cu?c kh?i ngh?a.
- ???ng l?i chi?n l??c, chi?n thu?t ?ng ??n, sng t?o c?a b? tham m?u, ??ng ??u l L L?i, Nguy?n Tri.
* ngh?a:
- K?t thc 20 n?m ? h? tn b?o c?a nh Minh.
- M? ra m?t th?i k pht tri?n m?i c?a dn t?c - th?i L s?.

0.25
0.25
0.5


0.25
0.25
2

Di?n bi?n cu?c ti?n qun c?a vua Quang Trung ??i ph qun Thanh vo d?p t?t k? d?u (1789):
- 12/1788, Nguy?n Hu? ln ngi Hong ??, l?y nin hi?u l Quang Trung v l?p t?c ti?n qun ra B?c.
- Trn ???ng ?i, ??n Ngh? An v Thanh Ha, Quang Trung ??u tuy?n thm qun.
- T? Tam ?i?p, Quang Trung chia qun lm 5 ??o ti?n ra B?c.
- ?m 30 T?t, qun ta v??t sng Gin Kh?u (sng ?y), tiu di?t ??n ti?n tiu.
- ?m m?ng 3 t?t, h? ??n H H?i (Th??ng Tn - H Ty).
- M? sng m?ng 5 t?t, qun ta ?nh ??n Ng?c H?i v ??n ??ng ?a.
- Tr?a m?ng 5 T?t, Quang Trung cng ?on qun chi?n th?ng ti?n vo thnh Th?ng Long.


0.50

0.25

0.25
0.25

0.25
0.25
0.25

3

Nh Nguy?n l?p l?i ch? ?? phong ki?n t?p quy?n:
- N?m 1802, Nguy?n nh ??t nin hi?u Gia Long, ch?n Ph Xun lm kinh ?, l?p ra tri?u Nguy?n;
- N?m 1806, Nguy?n nh ln ngi Hong ?? - Tr?c ti?p ?i?u hnh m?i vi?c t? trung ??ng ??n ??a ph??ng.
- N?m 1815, ban hnh b? Hong tri?u lu?t l? (lu?t Gia Long)
- Cc n?m 1831-1832, nh Nguy?n chia n??c lm 30 t?nh v 1 ph? tr?c thu?c (Th?a Thin).
- Qun ??i: g?m nhi?u binh ch?ng, xy thnh tr v thi?t l?p h? th?ng tr?m ng?a d?c theo chi?u di ??t n??c.

0.5

0.5

0.25
0.5

0.25
4


Cng lao c?a vua Quang Trung ??i v?i ??t n??c:
- Lnh ??o nhn dn ?nh ?? cc t?p ?on phong ki?n Tr?nh, L, Nguy?n th?ng nh?t ??t n??c?.
- ?nh tan qun xm l??c Xim, Thanh b?o v? ??c l?p dn t?c.
- Ph?c h?i kinh t?, ?n ??nh x h?i, pht tri?n n?n v?n ha dn t?c, t?ng c??ng qu?cphng v ngo?i giao b?o v? ??t n??c.

0.5

0.5
0.5
5

S? ?? b? my nh n??c th?i L s?
1.0

1.0


1.0


?? 2
?? KI?M TRA H?C K II
MN L?CH S? L?P 7
N?M H?C 2016- 2017.

I. M?C TIU ?? KI?M TRA
1. Ki?n th?c:
- Cu?ng c?, n la?i ki?n th??c ?a? ho?c.
- N??m v??ng ki?n th??c ?a? ho?c.
2. K? n?ng:
HS ph?i c cc k? n?ng vi?t bi ki?m tra t? lu?n, k? n?ng trnh by by, k? n?ng l?a ch?n ki?n th?c ?? phn tch, k? n?ng l?p lu?n.
3. Thi ??:
- Nghim tc, c?n th?n trong gi? ki?m tra.
II. THI?T L?P MA TR?N
M?c ??

Tn Ch? ??
Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ng
C?ngTh?p
cao

Ch? ?? 1 :
Gio d?c th?i L s?

- Trnh by cc nguyn nhn gip cho n?n gio d?c th?i L S? pht tri?n

S? cu : 1
S? ?i?m : 2
T? l? 20 %

S? cu:1
S? ?i?m:2S? cu:1
2 ?i?m=20 %
Ch? ?? 2 :
Ty S?n - Nguy?n Hu?
-Nu ???c nn, di?n bi?n, k?t qu?, ngh?a c?a tr?n R?ch G?m - Xoi Mt

Nu ???c cc chnh sch c?a QT, ?nh gi ngh?a c?a cc chnh sch ?


S? cu : 2
S? ?i?m : 8
T? l? 80%
S? cu:1
S? ?i?m:4


S? cu: 1
S? ?i?m :4


S? cu:2
8?i?m=80%
T?ng s? cu :3
T?ng s? ?i?m: 10
T? l? 100 %
S? cu:1
S? ?i?m:4
40%
S? cu:1
S? ?i?m:2
20%
S? cu:1
S? ?i?m:4
40%

S? cu:3
S? ?i?m:10
100%
H? v tn: ....................................... KI?M TRA H?C K II N?M H?C 2016- 2017.
L?p : ..................... Mn: L?ch s? 7
Th?i gian: 45 pht (Khng k? th?i gian giao ?? )
?i?m
Nh?n xt c?a th?y ( c)

?? bi:
Cu 1 (2 ?i?m): V sao gio d?c th?i L s? r?t pht tri?n?
Cu 2 (4 ?i?m): Em hy nu nguyn nhn, di?n bi?n, k?t qu?, ngh?a c?a chi?n th?ng R?ch G?m - Xoi Mt (1785).
Cu 3 (4 ?i?m): Vua Quang Trung ? ?? ra cc chnh sch g ?? xy d?ng ??t n??c? Cc bi?n php ?y c ngh?a g trong s? pht tri?n c?a x h?i lc b?y gi??

Bi lm:

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Cu
?p n
Bi?u ?i?mCu 1 ( 2 ?)
Gio d?c th?i L s? pht tri?n v :
+ Nh n??c quan tm ??n Gio d?c, m? tr??ng h?c ??n cc ??a ph??ng, t?t c? m?i ng??i ??u ???c ??n tr??ng h?c
+ L?y ph??ng th?c thi c? ?? ch?n ng??i ti (tr? ng??i lm ngh? ca x??ng): khng b? st nhn ti cho ??t n??c.
+ C nhi?u bi?n php khuy?n khch nh?ng ng??i thi ?? ??t cao nh?: t? ch?c l? vinh quy bi t?, ban m? o, kh?c tn trn bia ?.

1 ?

1 ?


1 ?Cu 2
(4 ?)

a, Nguyn nhn: Nguy?n nh sang c?u c?u qun Xim.
b, Di?n bi?n:
-N?m 1784 qun Xim ko vo Gia ??nh:
+ Qun thu?: 2 v?n qun ?? b? vo R?ch Gi ( Kin Giang).
+ Qun b?: 3 v?n qun qua Chn L?p ? C?n Th?.
- Thng 1/1785 Nguy?n Hu? ch?n R?ch G?m - Xoi Mt lm tr?n ??a.
- Ngy 19/1/1785, Nguy?n Hu? nh? gi?c vo tr?n ??a.
- ?nh ??ng lo?t vo gi?c.
c, K?t qu?:
-Qun gi?c b? tiu di?t.
-Cu?c khng chi?n th?ng l?i.
d, ngh?a:
-??p tan m m?u xm l??c nh Xim.
-Kh?ng ??nh s?c m?nh c?a ngh?a qun
(0,5 ?)
(2,5 ?)


(0,5 ?)


(0,5 ?)

Cu 3
( 2 ?)
Cc b??n php Quang Trung xy d?ng ??t n??c:
- Nng nghi?p: Ban hnh chi?u Khuy?n nng, gi?m t thu?, chia ru?ng ??t cho nhn dn, khuy?n khch dn phiu tn tr? v? qu s?n xu?t.
- Cng th??ng nghi?p: Gi?m t, m? c?a thng th??ng ch? ba, trao ??i bun bn , ?p ?ng nhu c?u trao ??i hng ho c?a nhn dn.
- V?n ho, gio d?c:
+ Ban hnh chi?u L?p h?c.
+ ?? cao ch? Nm: ch?ng t? v?n ho ring (c ch? vi?t ring) c?a dn t?c. + L?p vi?n Sng chnh: d?ch sch t? ch? Hn sang ch? Nm.
- Qu?c phng, ngo?i giao:
+ C?ng c? qun ??i v?ng m?nh.
+ ??i ngo?i: khn kho. M?m d?o v?i nh Thanh, kin quy?t b?o v? t?ng t?c ??t c?a ??i Vi?t.
+ Ko qun di?t cc th? l?c c m m?u bn n??c (L Duy Ch?)
+ Vi?t h?ch ku g?i, khch l? tinh th?n c?a nhn dn.
* ngh?a c?a cc chnh sch trn: ?n ??nh ??t n??c, t?o n?n mng cho s? pht tri?n v? m?i m?t c?a DT .
Tm l?i: Quang Trung c vai tr quan tr?ng trong s? nghi?p xy d?ng n??c nh th? k? XVIII, Quang Trung m?t ?i l s? m?t mt to l?n c?a c? dn t?c ta.

0,5 ?


0,5 ?

0,5 ?
1,5 ?


1?

V. H??NG D?N CH?M, BI?U ?I?M:
Duy?t c?a Ban gim hi?u: Bi Th?m ngy 11/4/2017


?? 3
?? KI?M TRA H?C K II - MN L?CH S? L?P 7 N?M H?C 2015- 2016.
TH?I GIAN: 90 PHT
I. M?C TIU ?? KI?M TRA
1. Ki?n th?c:
- Nh?m ?nh gi kh? n?ng v?n d?ng linh ho?t cc ki?n th?c c?a h?c sinh. Gip h?c sinh th?y ???c n?ng l?c h?c t?p mn h?c c?a b?n thn ? h?c k? II.
2. K? n?ng: Gip gio vin thu th?p ???c thng tin v? tnh hnh h?c t?p b? mn c?a h?c sinh, t? ? ?i?u ch?nh ph??ng php gi?ng d?y ph h?p.
3. Thi ??: Rn th?c t? h?c v tnh yu v?n h?c c?a cc em.
II.HNH TH?C ?? KI?M TRA
Hnh th?c: T? lu?n
III. THI?T L?P MA TR?N
M?c ??

Tn Ch? ??
Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ng
C?ngTh?p
cao

Ch? ?? 1 :
Gio d?c th?i L s?

-Trnh by cc nguyn nhn gip cho n?n gio d?c th?i L S? pht tri?n

S? cu: 1
S? ?i?m: 2
T? l? 20 %

S? cu:1
S? ?i?m:2S? cu:1
2 ?i?m=20 %
Ch? ?? 2 :

Phong tro Ty S?n
-Nu ???c nn, di?n bi?n, k?t qu?, ngh?a c?a tr?n R?ch G?m - Xoi Mt
Nu ???c cc chnh sch c?a QT, ?nh gi ngh?a c?a cc chnh sch ?S? cu : 2
S? ?i?m : 6
T? l? 60%
S? cu:1
S? ?i?m:3

S? cu: 1
S? ?i?m :3S? cu:2
6 ?i?m=60%
Ch? ?? 3 :
Ch? ?? phong ki?n nh Nguy?n.


Nu ???c cc chnh sch xd ch? ?? pk t?p quy?n nh Nguy?n, ?nh gi v? cc chnh sch ?


S? cu : 1
S? ?i?m : 2
T? l? 20%


S? cu:1
S? ?i?m:2


S? cu:1
2 ?i?m=20%
T?ng s? cu :4
T?ng s? ?i?m: 10
T? l? 100 %
S? cu:1
S? ?i?m:1
30%
S? cu:2
S? ?i?m:6
60%
S? cu:1
S? ?i?m:3
T? l?: 30%

S? cu:4
S? ?i?m:10
100%

IV. BIN SO?N ?? KI?M TRA:

PHNG GD-?T PH QU?C
TR??NG THCS BI TH?M

KI?M TRA H?C K? II
N?M H?C 2015-2016
MN: L?CH S? - L?P: 7
Th?i gian: 90 pht (Khng k? th?i gian giao ??)
Cu 1: V sao gio d?c th?i L s? r?t pht tri?n? (2 ?i?m)
Cu 2: Hy nu nguyn nhn, di?n bi?n, k?t qu?, ngh?a chi?n th?ng R?ch G?m - Xoi Mt (1785).(3 ?i?m)
Cu 3: Quang Trung ? ?? ra cc chnh sch g ?? xy d?ng ??t n??c? Cc bi?n php ?y c ngh?a g trong s? pht tri?n c?a x h?i lc b?y gi?? (3 ?i?m)
Cu 4: Sau khi l?t ?? tri?u ?nh Ty S?n Nguy?n nh ? l?p l?i ch? ?? phong ki?n t?p quy?n nh? th? no? Hy nu nh?ng nh?n xt ?nh gi c?a em v? cc chnh sch ? (3?i?m)

V. H??NG D?N CH?M, BI?U ?I?M
Cu
N?i dung
?i?m
Cu 1
Gio d?c th?i L s? pht tri?n v:
+ Nh n??c quan tm ??n Gio d?c, m? tr??ng h?c ??n cc ??a ph??ng, t?t c? m?i ng??i ??u ???c ??n tr??ng h?c
+ L?y ph??ng th?c thi c? ?? ch?n ng??i ti (tr? ng??i lm ngh? ca x??ng): khng b? st nhn ti cho ??t n??c.
+ C nhi?u bi?n php khuy?n khch nh?ng ng??i thi ?? ??t cao nh?: t? ch?c l? vinh quy bi t?, ban m? o, kh?c tn trn bia ?.


0,5 ?

0,5 ?

0,5 ?
Cu 2
a, Nguyn nhn:
- Nguy?n nh sang c?u c?u qun Xim.
b, Di?n bi?n:
- N?m 1784 qun Xim ko vo Gia ??nh:
+ Qun thu?: 2 v?n qun ?? b? vo R?ch Gi (Kin Giang).
+ Qun b?: 3 v?n qun qua Chn L?p ? C?n Th?.
- Thng 1/1785 Nguy?n Hu? ch?n R?ch G?m - Xoi Mt lm tr?n ??a.
- Ngy 19/1/1785, Nguy?n Hu? nh? gi?c vo tr?n ??a.
- ?nh ??ng lo?t vo gi?c.
c, K?t qu?:
- Qun gi?c b? tiu di?t.
- Cu?c khng chi?n th?ng l?i.
d, ngh?a:
- ??p tan m m?u xm l??c nh Xim.
- Kh?ng ??nh s?c m?nh c?a ngh?a qun.

0,5 ?
1,5 ?


0,5 ?


0,5 ?


Cu 3
Cc b??n php Quang Trung xy d?ng ??t n??c:
-Nng nghi?p: Ban hnh chi?u Khuy?n nng, gi?m t thu?, chia ru?ng ??t cho nhn dn, khuy?n khch dn phiu tn tr? v? qu s?n xu?t.
- Cng th??ng nghi?p: Gi?m t, m? c?a thng th??ng ch? ba, trao ??i bun bn , ?p ?ng nhu c?u trao ??i hng ho c?a nhn dn.
- V?n ho, gio d?c:
+ Ban hnh chi?u L?p h?c.
+ ?? cao ch? Nm: ch?ng t? v?n ho ring (c ch? vi?t ring) c?a dn t?c.
+ L?p vi?n Sng chnh: d?ch sch t? ch? Hn sang ch? Nm.
- Qu?c phng, ngo?i giao:
+ C?ng c? qun ??i v?ng m?nh.
+ ??i ngo?i: khn kho. M?m d?o v?i nh Thanh, kin quy?t b?o v? t?ng t?c ??t c?a ??i Vi?t.
+ Ko qun di?t cc th? l?c c m m?u bn n??c (L Duy ch?)
+ Vi?t h?ch ku g?i, khch l? tinh th?n c?a nhn dn.
* ngh?a c?a cc chnh sch trn: ?n ??nh ??t n??c, t?o n?n mng cho s? pht tri?n v? m?i m?t c?a DT,
Tm l?i: Quang trung c vai tr quan tr?ng trong s? nghi?p xy d?ng n??c nh th? k? XVIII, Quang Trung m?t ?i l s? m?t mt to l?n c?a c? d? t?c ta.

0,5

0,5

0,51 ?

0,5


Cu 4:
- N?m 1802, Nguy?n nh ??t nin hi?u Gia Long, ch?n Ph Xun (Hu?) lm kinh ?.
- Chia n??c thnh 30 t?nh v 1 Ph? tr?c thu?c.
- N?m 1815, ban hnh lu?t Gia Long.
*Qun ??i:
- Nh n??c quan tm, c?ng c?.
*??i ngo?i:
- Th?n ph?c nh Thanh.
0,5

0,25
0,25
0,5

0,5


Bi Th?m, ngy 14 thng 04 n?m 2016.
Duy?t c?a BGH Duy?t c?a t? tr??ng Ng??i ra ??
T?ng Hong Linh.
?? 4
PHNG GD-?T CAM L? ?? KI?M TRA H?C K? II
MN L?CH S? - L?P 7
N?M H?C 2015- 2016
Th?i gian: 45 pht (khng k? th?i gian pht ??)
Cu 1: (2,5 ?i?m) Tm t?t cu?c kh?i ngh?a Lam S?n (1418 -1427) theo m?u sau:
Th?i gian
S? ki?n
Thng 2-1418

Cu?i 1421

Thng 5-1423

Cu?i 1424

Cu?i 1425

Cu?i 1426

Thng 10-1427

Thng 12-1427

Cu 2: (3,0 ?i?m) Trnh by nh?ng nt chnh v? tnh hnh gio d?c khoa c? th?i L s?? V sao gio d?c khoa c? th?i L s? pht tri?n?
Cu 3: (2,0 ?i?m) V sao Nguy?n Hu? ch?n khc sng Ti?n ?o?n t? R?ch G?m - Xoi Mt lm tr?n ??a quy?t chi?n? Nu ngh?a l?ch s? c?a chi?n th?ng R?ch G?m - Xoi Mt?
Cu 4: (2,5 ?i?m) Nu k?t qu? v nguyn nhn th?ng l?i c?a phong tro Ty S?n (1771 - 1789)?
---------------------

PHNG GD&?T CAM L?
H??NG D?N
CH?M MN L?CH S? - L?P 7 - K? II
N?m h?c 2015- 2016

Cu 1: (2,5 ?i?m) Em hy tm t?t cu?c kh?i ngh?a Lam S?n (1418 -1427) theo m?u sau:
Th?i gian
S? ki?n
?i?m
Thng 2-1418
L L?i d?ng c? kh?i ngh?a ? Lam S?n-Thanh Ho
0,5
Cu?i 1421
Qun Minh t?n cng, ngh?a qun rt ln ni Ch Linh
0,25
Thng 5-1423
Ngh?a qun tr? v? c?n c? Lam S?n
0,25
Cu?i 1424
Gi?i phng Ngh? An
0,25
Cu?i 1425
Gi?i phng Tn Bnh, Thu?n Ho
0,25
Cu?i 1426
Chi?n th?ng T?t ??ng -Chc ??ng
0,25
Thng 10-1427
Chi?n th?ng Chi L?ng-X??ng Giang
0,25
Thng 12-1427
H?i th? ?ng Quan. Qun Minh rt qun v? n??c (1/1428). ??t n??c ta s?ch bng qun th
0,5
Cu 2: (3,0 ?i?m) Trnh by nh?ng nt chnh v? tnh hnh gio d?c khoa c? th?i L s?? V sao gio d?c khoa c? th?i L s? pht tri?n?
N?i dung h?i
N?i dung tr? l?i
?i?m
a. Gio d?c khoa c? th?i L s?
- D?ng l?i Qu?c T? Gim, m? nhi?u tr??ng cng ? cc ??o v ph?
0,5

- M? khoa thi ?? tuy?n ch?n quan l?i,?a s? ng??i dn ??u ???c ?i h?c, ?i thi
0,5

- N?i dung h?c t?p, thi c? l cc sch c?a ??o Nho. Nho h?c chi?m ??a v? ??c tn. Ph?t gio v ??o gio b? h?n ch?

0,5

- Th?i L s? (1428 - 1527) t? ch?c ???c 26 khoa thi, ?? 989 ti?n s? v 20 tr?ng nguyn.
0,5
b.V sao
Th?i L s? c nhi?u chnh sch khuy?n khch pht tri?n gio d?c nh?:
- Ng??i thi ??u ???c vinh quy bi t?, ???c x h?i tn vinh, tr?ng v?ng?

0,5

- Ng??i c ti, h?c gi?i th ???c lm quan, ???c h??ng nhi?u b?ng l?c?.
0,5
Cu 3: (2,0 ?i?m) V sao Nguy?n Hu? ch?n khc sng Ti?n ?o?n t? R?ch G?m - Xoi Mt lm tr?n ??a quy?t chi?n? Nu ngh?a l?ch s? c?a chi?n th?ng R?ch G?m - Xoi Mt ?
N?i dung h?i
N?i dung tr? l?i
?i?m
a. V sao
- ?o?n sng t? R?ch G?m - Xoi Mt di kho?ng 6km r?ng h?n 1km c ch? g?n 2km
0,5

- Hai b? sng cy c?i r?m r?p, gi?a c c lao Th?i S?n, ??a hnh thu?n l?i cho vi?c ph?c binh..
0,5
b. ngh?a
- L m?t trong nh?ng tr?n thu? chi?n l?n nh?t trong l?ch s? ch?ng ngo?i xm c?a dn t?c ta.
0,5

- Chi?n th?ng v??t ra kh?i khun kh? m?t cu?c kh?i ngh?a nng dn, v??n ln ??m nhi?m s? m?nh ch?ng gi?c ngo?i xm b?o v? ch? quy?n ??t n??c, ??c l?p c?a dn t?c.
- Kh?ng ??nh s?c m?nh c?a ngh?a qun, thin ti qun s? c?a Nguy?n Hu?.


0,25

- Kh?ng ??nh s?c m?nh c?a ngh?a qun v thin ti qun s? c?a Nguy?n Hu?.
0,25
Cu 4: (2,5 ?i?m): Nu k?t qu? v nguyn nhn th?ng l?i c?a phong tro Ty S?n (1771 -1789)?
N?i dung h?i
N?i dung tr? l?i
?i?m
a. K?t qu?
- L?t ?? chnh quy?n phong ki?n Nguy?n, Tr?nh, L.
0,5

- Xo b? ranh gi?i chia c?t ??t n??c, ??t n?n t?ng th?ng nh?t qu?c gia.
0,5

- Gi? v?ng n?n ??c l?p v lnh th? c?a T? qu?c, m?t l?n n?a ??p tan tham v?ng xm l??c n??c ta c?a ?? ch? qun ch? Xim, Thanh

0,5
b. Nguyn nhn
Nh? ch ??u tranh ch?ng p b?c bc l?t v tinh th?n yu n??c, ?on k?t v hy sinh cao c? c?a nhn dn ta.

0,5

S? lnh ??o ti tnh sng su?t c?a Quang Trung v b? ch? huy ngh?a qun. Quang Trung x?ng ?ng l anh hng dn t?c th? k? XVIII.

0,5

?? 5
H? v tn:??.
L?p: ??S? bo danh:???.......
Tr??ng THCS An Ha
?? KI?M TRA H?C K II
N?M H?C 2014 - 2015
Mn: L?ch s? 7
Th?i gian: 45 pht (khng k? pht ??)

M phch

?i?m
Ch? k v h? tn gim th?
M phch

A. TR?C NGHI?M (3,0 ?i?m )
Hy khoanh trn ch? m?t ch? ci in hoa tr??c cu tr? l?i ?ng.
Cu 1: Cu?c kh?i ngh?a Lam S?n th?ng l?i ? k?t thc bao nhiu n?m ? h? c?a nh Minh?
A. 10 n?m B. 20 n?m C. 30 n?m D. 40 n?m
Cu 2: Vua L Thnh Tng cho bin so?n v ban hnh b? lu?t g?
A. Hnh th? B. Hnh lu?t C. Lu?t H?ng ??c D. Lu?t Gia Long
Cu 3: V sao t? th? k? XVI nh L suy thoi?
A. Thin tai, m?t ma, ?i km x?y ra th??ng xuyn
B. Quan l?i c?y th? h hi?p, bc l?t nhn dn
C. Nh L khng ???c nhn dn ?ng h?
D. Vua quan ?n ch?i xa x?, n?i b? tri?u ?nh chia thnh phe phi, tranh ginh quy?n l?c
Cu 4: Phong tro nng dn Ty S?n bng n? vo n?m no?
A. N?m 1770 B. N?m 1771 C. N?m 1772 D. N?m 1773
Cu 5: Nguy?n Hu? ln ngi Hong ?? l?y hi?u l:
A. B?c Bnh V??ng B. Bnh ??nh V??ng
C. Trung ??ng Hong ?? D. Quang Trung
Cu 6: Quang Trung ch tr?ng xy d?ng qun ??i m?nh l v:
A. Th? l?c phong ki?n: Nguy?n, Tr?nh - L v?n cn m?nh
B. Mu?n m? r?ng lnh th? ??t n??c
C. N?n an ninh v ton v?n lnh th? v?n b? ?e d?a
D. Ch?ng l?i m m?u xm l??c c?a nh Thanh
B. T? LU?N (7,0 ?i?m)
Cu 1 (2 ?i?m): Trnh by di?n bi?n v k?t qu? chi?n th?ng Chi L?ng - X??ng Giang (thng 10 - 1427).
Cu 2 (2,5 ?i?m): Phn tch nguyn nhn th?ng l?i v ngh?a l?ch s? c?a cu?c kh?i ngh?a Lam S?n?
Cu 3 (1,5 ?i?m): Trong qu trnh t?n t?i (t? n?m 1771 ??n n?m 1789), phong tro nng dn Ty S?n ? c nh?ng ?ng gp to l?n no cho l?ch s? dn t?c?
Cu 4 (1 ?i?m): V sao nh Nguy?n r?t ch tr?ng ??y m?nh khai hoang lm t?ng di?n tch canh tc nh?ng v?n cn tnh tr?ng nng dn l?u vong?BI LM PH?N T? LU?N
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
?P N - BI?U ?I?M S? 7
I. Tr?c nghi?m (3 ?i?m)
M?i s? l?a ch?n ?ng ???c: 0,5 ?i?m.

II. T? lu?n (7 ?i?m)
Cu 1 (2 ?i?m): H?c sinh tr? l?i ???c cc n?i dung sau:
- Ngy 8 - 10 - 1427: Li?u Th?ng d?n qun vo n??c ta ? b? ph?c kch v b? gi?t ? ?i Chi L?ng?0,5?
- L??ng Minh ln thay d?n qun xu?ng X??ng Giang nh?ng b? qun ta lin ti?p ph?c kch ? C?n Tr?m, ph? Ct?????????????????????..0,5?
- Bi?t tin Li?u Th?ng ch?t, M?c Th?nh ho?ng s? v?i rt qun v? n??c?????0,5?
- V??ng Thng ? ?ng Quan khi?p ??m v?i xin ha, m? h?i th? ?ng Quan r?i rt qun v? n??c?.0,5?
Cu 2 (2,5 ?i?m): H?c sinh tr? l?i ???c cc n?i dung sau:
- Nguyn nhn th?ng l?i
+ Nhn dn ta c lng yu n??c n?ng nn, ch b?t khu?t, quy?t tm ginh l?i ??c l?p, t? do cho ??t n??c ????????..0,5?
+ T?t c? cc t?ng l?p nhn dn, cc thnh ph?n dn t?c ??u ?on k?t ?nh gi?c, h?ng hi tham gia cu?c kh?i ngh?a???????????.0,5?
+ Nh? ???ng l?i chi?n l??c, chi?n thu?t ?ng ??n, sang t?o c?a b? tham m?u, ??ng ??u l L L?i, Nguy?n Tri????????0,5?
- ngh?a l?ch s?
+ Cu?c kh?i ngh?a Lam S?n th?ng l?i ? k?t thc 20 n?m ? h? tn b?o c?a phong ki?n nh Minh ????????????????????????????....0,5?
+ M? ra m?t th?i k pht tri?n m?i c?a dn t?c th?i L S????0,5?
Cu 3 (1,5 ?i?m): H?c sinh tr? l?i ???c cc n?i dung sau:
- L?t ?? cc chnh quy?n phong ki?n th?i nt Nguy?n, Tr?nh, L, xa b? ranh gi?i chia c?t ??t n??c, ??t n?n t?ng th?ng nh?t qu?c gia?????1?
- ?nh tan qun xm l??c Xim - Thanh, b?o v? n?n ??c l?p v lnh th? T? qu?c. 0,5?
Cu 4 (1 ?i?m): H?c sinh tr? l?i ???c cc n?i dung sau:
Di?n tch ru?ng ??t b? hoang v?n cn nhi?u??????????????..0,5?
Nh n??c khng ng?n ch?n ???c n?n ??a ch?, c??ng ho c??p ?o?t ru?ng ??t c?a nng dn??0,5?MA TR?N
Ch? ??
C?p ??
T?ng

Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ng
Th?p
Cao


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. N??c ??i Vi?t ??u th? k? XV. Th?i L S?
- Kh?i ngh?a Lam S?n ? k?t thc 20 n?m ? h? c?a nh Minh
- L Thnh Tng ban hnh b? lu?t H?ng ??c
- trnh by di?n bi?n, k?t qu? chi?n th?ng Chi L?ng - X??ng Giang
- Phn tch nguyn nhn th?ng l?i v ngh?a l?ch s? c?a cu?c kh?i ngh?a Lam S?n

S? cu
2
1

1
S? cu : 4
5.5 ?i?m = 55 %
S? ?i?m, t? l?
3 ?

2.5?

2. N??c ??i Vi?t ? cc th? k? XVI - XVIII


- T? th? k? XVI nh L suy y?u
- Th?i gian bng n? phong tro Ty S?n
- Hi?u c?a hong ?? Nguy?n Hu?
- Nh?ng ?ng gp c?a phong tro Ty S?n
Gi?i thch ???c t?i sao Quang Trung ch tr?ng xy d?ng qun ??i m?nhS? cu


3
1
1S? cu : 5
3,5 ?i?m = 35 %
S? ?i?m, t? l?


3? ?
0,5 ?3. Vi?t Nam ??u th? k? XIX
Gi?i thch v sao n?n dn l?u vong d??i th?i Nguy?n v?n x?y raS? cu

1


S? cu : 1
1 ?i?m = 10 %
S? ?i?m, t? l?
1?T?ng s? cu
T?ng s? ?i?m
T? l?
3
3 ?i?m
30 %
4
5.5 ?i?m
55 %
2
1.5 ?i?m
15 %


T s? cu: 9
T s? ?i?m: 10,0
T? l?: 100 %