Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 - Đề 3

027ddd0e2fd78b793863172d272d93c3
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 26 tháng 1 2018 lúc 23:48:55 | Được cập nhật: hôm kia lúc 22:44:32 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 429 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

3Ề ỐPhòng GD Tr hố HƯ IỀ ỌN 3Ọ 4M 6ọT tờC mể nh ng ph nào?ạ ậC mể Nh ng đi ki bên ngoài và bên trong nào cho m?ữ ầC mể So sánh quan sinh ng và quan sinh rêu ng ?ơ ưỡ ươ ỉC mể )a. Nêu các vai trò th ng và ví minh a.ủ ọb. Trình bày và hình th dinh ng m.ấ ưỡ ấĐáp án ki tra 45 phút kì môn Sinh 6ề ớC mể )- phôi, ch dinh ng tr (0,5 đạ ưỡ mể )- Phôi m: m, thân m, ch và lá m. (1,0 đễ mể )- Ch dinh ng tr lá ho phôi nh (0,5 đấ ưỡ mể )DOC24.VN 1C mể )- Đi ki ngo nh: c, không khí và nhi thích p.ủ ướ ợ- Đi ki t: ch c, còn phôi, không sâu t.ạ ọC mể )* Gi ng (1ố ,0 mể )- Đã phân hóa thân, lá. Có di c.ễ ụ- Ch có hoa, qu t.ư ạ- Sinh ng bào .ả ử- Th tinh c.ụ ướ* Khác. (2,0 mể )R xư ỉ- gi là nh ng nhễ ỏ- Thân và lá có gi nấ ả- Lá ch có bào, ng gânỉ ườgi aữ- Thân, lá ch có ch nư ẫ- quan sinh nơ ng câyằ ọbào thành iử th t, có nhi lông hútễ ề- Thân và lá có ph pấ ạ- Lá có nhi bào, lá chia thùyề ế- Có ch nạ ẫ- quan sinh nơ lá,ằ ướ bào yử ảm thành nguyên n.ầ ảC ,0 mể Vai trò th ng t:ủ ậ- Cung khí ôxi cho ng hô p. (0,25ấ mể ). VD: him, thú,.... (0,25 mể )- Cung th ăn cho ng (0,25ấ mể ). VD: ăn th ăn cà t... (0,25ỏ mể )- Cung cho ng t. (0,25ấ mể ). VD: nhi loài ki n, i, sóc... trên cây. (0,25ỉ mể )- Cung sinh cho ng t. (0,25ấ mể ). VD: him làm tr ng trên cây (0,25ổ mể )b. (1,5 mể ): và hình th dinh ng m.ấ ưỡ ấ* o:ấ ạ- nh ng không màu (0,25ồ mể )- ít có bào (0,25ộ mể )- Không ch ch di (0,25ứ mể )* Dinh ng:ưỡDOC24.VN 2- ng cách kí sinh (0,25ằ mể )- Ho sinh (0,25ạ mể )- Ho ng sinh (0,25ặ mể )DOC24.VN