Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 13 tháng 11 2020 lúc 10:46:42 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 11:39:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 519 | Lượt Download: 6 | File size: 1.001984 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP 5
ĐỀ 1
Phần I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:
Chữ số 5 trong số thập phân 94,057 thuộc hàng nào?
A. Hàng đợn vị

B. Hàng chục

C. Hàng phần mười

D. Hàng phần trăm,

Câu 2: Nối số thập phân và phân số thập phân có giá trị bằng nhau:

Câu 3: Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống gồm 5 đơn vị 6 phần trăm được viết là:

Câu 4: Viết vào chỗ chấm :
Một hình chữ nhật có diện tích 250cm2, chiều rộng 5cm. Như vậy hình chữ nhật có
chu vi là ……………m.
Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 6kg 9g = …………kg

b) 73 yến = ……………tấn

c) 7km2 5hm2 = ……….km2

d) 32km2 7ha = ……….km2

Câu 2:
a) Tìm x, biết x là số tự nhiên và 47,84 < x < 48,74
b) Tìm y, biết y là số tự nhiên tròn trăm và 312,4 > y > 298,2.
Câu 3: Một người đi xe máy cứ 15 phút đi được 6000m. Hỏi trong 1 giờ người đi xe máy đó
đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài giải
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Câu 4: Gia đình bác Tuấn có 4 người, bình quân thu nhập hàng tháng là 1 000 000 một
người. Nếu có thêm 1 thành viên nữa thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi
người giảm đi bao nhiêu tiền? Biết rằng tổng thu nhập của nhà bác Tuấn không thay
đổi.
Bài giải
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Câu 5: ( Dành cho học sinh giỏi )
Tính nhanh :

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP 5
ĐỀ 2
Phần I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp :
Ta thấy 0,3 = 0,30 vì ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: Nối các số đo có giá trị bằng nhau:

Câu 4:
Một sân bóng hình chữ nhật được vẽ
theo tỉ lệ và kích thước như sau:
Hãy nhẩm tính diện tích của sân bóng rồi
khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
A. 54000 m2
B. 3200 m2
C. 7400 m2

Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân:

Câu 2: Viết các số thập phân 53,206; 53,62; 53,26; 53,026 theo các thứ tự:
a) Từ lớn đến bé:
b) Từ bé đến lớn:
Câu 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều rộng bằng
trồng ngô và khoai trên thửa đất đó, biết

chiều dài. Người ta

diện tích đất được trồng ngô, diện tích đất còn lại

được trồng khoai. Hỏi diện tích trồng khoai là bao nhiêu mét vuông?
Bài giải
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Câu 5: ( Dành cho học sinh giỏi )
Tìm a, biết :

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP 5
ĐỀ 3
Phần I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Trong các số 615,42 ; 516,28 ; 982,15 ; 876,51 số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là:
A. 615,42

B. 516,28

C. 982,15

D. 876,51

Câu 2: Khoanh vào số lớn nhất:

Câu 3: Nối phân số và số thập phân có giá trị bằng nhau:

Câu 4: Đánh dấu x vào ô trống sau kết quả đúng của bài toán :
Hai số có trung bình cộng bằng 98, số thứ nhất hơn số thứ hai 28 đơn vị. Hai số đó là :
a) 112 và 84

b) 63 và 35

Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: a) Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm dưới dạng phân số thập phân:

b) Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân:

Câu 2: Tìm chữ số x, biết :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Câu 3: Chuyển số thập phân thành hỗn số:

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài hơn chiều rộng 20 m, chiều rộng bằng
chiều dài.
a) Tính chiều rộng, chiều dài của thửa ruộng.
b) Người ta sử dụng

diện tích thửa ruộng để đào ao cá. Tính diện tích đất còn lại trên

thửa ruộng.
Bài giải
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Câu 5: ( Dành cho học sinh giỏi )
Tính nhanh:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP 5
ĐỀ 4
Phần I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
a) Chữ số 5 trong 47,253 có giá trị là:
A.

B.

C.

D.

C. 3

D. 30

b) Chữ số 3 trong 97,032 có giá trị là:
A. 0,3

B. 0,03

Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống sau kết quả đúng:
Tổng của

là:

Câu 3:Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Cho

, giá trị của

là:

Câu 4:
Viết số đo diện tích thích hợp vào chỗ chấm :
Diện tích phần có gạch chéo là:

Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: Tìm x và viết x dưới dạng hỗn số:

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị mét vuông:

Câu 3: Người ta dùng loại gạch men hình vuông để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có
chiều dài 8m và chiều rông 60dm. Hỏi phải cần bao nhiêu tiền mua gạch để lát kín căn
phòng đó, biết rằng 1m2 gạch là 195.000 đồng? (phần vữa không đáng kể ).
Bài giải
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 4: Tính diện tích hình sau theo đơn vị đề-xi-mét vuông.
Bài giải

Câu 5: (Dành cho học sinh giỏi )
Không tính tổng. Hãy so sánh giá trị hai biểu thức A và B:

Bài giải
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................