Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề cảm thụ văn học lớp 4

8ca1a020d594931981257c7af610d10e
Gửi bởi: 1544 28 tháng 8 2016 lúc 19:20:15 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 0:50:42 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 664 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

C¶m thô v¨n häc líp 4C¶m thô v¨n häc líp Bài 1:“Nòi tre đâu chịu mọc congChưa lên đã nhọn như trông là thường Lưng trần phơi nắng phơi sươngCó manh áo cộc tre nhường cho con”( Tre Việt Nam Nguyễn Duy)Đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả cây tre? Trong đoạn thơ trên hình ảnh nào em cho là đẹp nhất Vì sao ?Bµi lµm:B»ng biÖn ph¸p nh©n ho¸, nhµ th¬ NguyÔn Duy ®· béc lé îc phÈm chÊt cao ®Ñp cña c©y tre ViÖt nam.Th«ng qua ®ã, t¸c gi¶ muèn béc lé phÈm chÊt cao quý cña con ng êi ViÖt nam. H×nh ¶nh ®ã gîi cho ta thÊy sù kiªu h·nh, hiªn ngang, ngay th¼ng, kiªn -êng, bÊt khuÊt, tr íc mäi nguy nan cña d©n téc ViÖt Nam:“Nòi tre đâu chịu mọc congChưa lên đã nhọn như trông là thường”Cao ®Ñp vµ tù hµo h¬n ®ã lµ sù d·i dÇu, chÞu ®ùng mäi khã kh¨n gian khæ trong cuéc sèng, biÕt yªu th ¬ng nh êng nhÞn, che chë ®ïm bäc cho con cña c©y tre “Lưng trần phơi nắng phơi sươngCó manh áo cộc tre nhường cho con”Qua ®ã, t¸c gi¶ muèn béc lé phÈm chÊt cao quý, truyÒn thèng ®¸ng tù hµo cña con ng êi ViÖt Nam ®ã lµ truyÒn thèng yªu íc th ¬ng nßi cña d©n téc ViÖt Nam.Bài “Đây con sông như dòng sữa mẹ Nước về xanh ruộng óa vườn câyTr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 1C¶m thô v¨n häc líp 4Và ăm ắp như lòng người mẹ Chở tình thương trang trải đêm ngày”( Vàm Cỏ Đông Hoàng Vũ )Đọc đoạn thơ trên em cảm nhận được vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hương như thế nào ?Bµi lµm:B»ng biÖn ph¸p so s¸nh, t¸c gi¶ Hoµng Vò ®· béc lé îc vÎ ®Ñp ®¸ng quý cña con s«ng quª ¬ng. §iÒu ®ã îc thÓ hiÖn Con s«ng ngµy ®ªm hiÒn hoµ, cÇn mÉn íc vµo ®ång ruéng ®Ó íi t¾m cho ruéng lóa, ên c©y thªm tèt ¬i nh ng êi mÑ hiÒn mang dßng s÷a nãng ®Õn cho con th¬:“Đây con sông như dòng sữa mẹ Nước về xanh ruộng óa vườn cây”Vµ con s«ng còng nh lßng ng êi mÑ, lu«n chan chøa t×nh yªu th ¬ng, lu«n s½n sµng chiasÎ, lo l¾ng cho con, cho tÊt c¶ mäi ng êi: “Và ăm ắp như lòng người mẹ Chở tình thương trang trải đêm ngày”VÎ ®Ñp Êm ¸p ®ã cµng lµm cho ta cµng thªm yªu quý con s«ng quª ¬ng.Bài 3: Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớpXem chúng em học bài”( Cô giáo lớp em Nguyễn Xuân Sanh)Em hãy cho biết Khổ thơ trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì nổi bật Biện pháp nghệ thuật đó giúp em thấy được điều gì đẹp đẽ các bạn học sinh ?Bµi lµm:B»ng biÖn ph¸p nh©n ho¸, t¸c gi¶ ®· béc lé îc tinh thÇn häc tËp ch¨m chØ cña c¸c b¹nhäc sinh.Sù ham häc cña c¸c b¹n ®· lµm cho n¾ng gièng nh nh÷ng ®÷a trÎ tung t¨ng Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 2C¶m thô v¨n häc líp 4®ïa vui, ch¹y nh¶y ghÐ qua cöa líp ®Ó xem c¸c b¹n häc bµi: Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”Qua ®ã, t¸c gi¶ muèn ca ngîi tinh th©n hiÕu häc cña c¸c b¹n häc sinh.Bài Viêt Nam đất nước ta ơi !Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều .”( Việt Nam thân yêu Nguyễn Đình Thi )Đoạn thơ trên em cảm nhận được những điều gì về đất nước Việt Nam Bµi lµm:T¸c gi¶ muèn ca ngîi ®Êt íc vµ con ng êi ViÖt Nam th©n yªu.Bëi lÏ ®Êt íc cã nh÷ng c¶nh vËt ®Ñp ®éc ®¸o.H×nh ¶nh biÓn lóa mªnh m«ng” gîi cho ta niÒm tù hµo vÒ sù giµu ®Ñp trï phó cña ®Êt íc. H×nh ¶nh Cánh cò bay lả rập rờn thËt gi¶n dÞ mµ t¹o nªn bøc tranh sinh ®éng vÒ ®Êt íc ViÖt Nam.§Êt íc cßn mang niÒm tù hµo vµ kiªu h·nh bëi vÎ ®Ñp hïng vÜ cña ®Ønh Tr êng S¬n cao vêi vîi sím chiÒu m©y bao phñ.TÊt c¶ vÎ ®Ñp ®éc ®¸o vµ nªn th¬ cña ®Êt íc ViÖt Nam ®· ®i vµo c¶m xóc cña t¸c gi¶ métc¸ch gÇn gòi mµ s©u l¾ng.Bài :“ Ngôi nhà thuở Bác thiếu thờiNghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưaChiÕc gi êng tre qu¸ ®¬n s¬Vâng gai ru m¸t nh÷ng tr n¾ng hÌ”( Về thăm nhà Bác Nguyễn Đức Mậu )Em hãy cho biết đoạn thơ giúp ta cảm nhận được điểu gì đẹp đẽ, thân thương.Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 3C¶m thô v¨n häc líp 4Bµi lµm :§o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ ®· cho ta c¶m nhËn îc cuéc sèng gi¶n dÞ, ®¬n s¬ cña B¸c thuë thiÕu thêi.§ã lµ mét cuéc sèng b×nh dÞ nh cuéc sèng cña bao ng«i nhµ lµng quª B¸c:“ Ngôi nhà thuở Bác thiếu thờiNghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa”Mét cuéc sèng rÊt gÇn gòi, gi¶n dÞ mµ còng rÊt th©n th ¬ng ®ã lµ: ChiÕc gi êng tre qu¸ ®¬n s¬Vâng gai ru m¸t nh÷ng tr n¾ng hÌ”Qua ®ã, nhµ th¬ muèn béc lé ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c tõ thuë thiÕu thêi. Sèng trong ng«i nhµ ®ã B¸c îc lín lªn trong t×nh yªu th ¬ng th©n thiÕt cña gia ®×nh, cña bµ con quª B¸c.Bài Trong bài thơ Con cò nhà thơ Chế Lan Viên có viết :Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.Hai câu thơ trên đã giúp em cảm nhận được những gì về lòng mẹ .Bµi lµm:B»ng hai c©u th¬ méc m¹c, ch©n thµnh vµ gi¶n dÞ, t¸c gi¶ gióp em c¶m nhËn îc t×nh mÑ thËt bao la vµ réng lín kh«ng cã g× s¸nh îc.Dï con ®· kh«n lín tr ëng thµnh, dï con ®· ®i hÕt ®êi” nh ng t×nh th ¬ng cña mÑ ®èi víi con vÉn cßn sèng m·i víi thêi gian.MÑ “vÉn theo con” ®Ó quan t©m lo l¾ng, che chë cho con, tiÕp thªm søc m¹nh cho con ®Ó con ¬ng ®Çu víi cuèc sèng.Cã thÓ nãi mÑ lµ tÊt c¶ cña con.Bài 7: Quê hương là cánh diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 4C¶m thô v¨n häc líp Êm đềm khua nước vên sông .”(Quê hương Đỗ Trung Quân )Hãy ghi lại vài dòng cảm nhận t¸c gi¶ vÒ quª ¬ng qua đoạn thơ trên .Bµi lµm:V× yªu quª ¬ng tha thiÕt- n¬i ch«n rau c¾t rèn cña m×nh nªn t¸c gi¶ ®· kÕt nªnnh÷ng vÇn th¬ giµu nh¹c ®iÖu, giµu chÊt tr÷ t×nh:“ Quê hương là cánh diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng”Qu¶ thËt, nh÷ng h×nh ¶nh rÊt gÇn gòi vµ rÊt th©n th ¬ng ®· g¾n bã vµ in ®Ëm trong t©mhån cña t¸c gi¶ tuæi Êu th¬ trªn quª ¬ng.§ã lµ h×nh ¶nh c¸nh diÒu biÕc” th¶ trªn®ång. §ã lµ h×nh ¶nh Con ®ß nhá”khua íc trªn s«ng víi ©m thanh nhÑ nhµng, ªm®Òm mµ s©u l¾ng.Cã thÓ nãi nh÷ng sù vËt gÇn gòi vµ th©n quen trªn quª ¬ng ®· trëthµnh nh÷ng kØ niÖm khã quªn trong kÝ øc tuæi th¬ cña t¸c gi¶.Qua ®ã ta c¶m îc t×nhc¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª ¬ng v« cïng s©u nÆng.Bài :Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm .Thương nhau tre chẳng riêng Lũy thành từ đó mà nên hỡi người .” Tre Việt Nam Nguyễn Duy )Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng cácg nói gì để ca ngợi những phẩm chất tốtđẹp của tre: sự đùm bọc đoàn kết? .Cách nói này hay chỗ nào Bµi lµm:B»ng biÖn ph¸p nh©n ho¸, t¸c gi¶ ®· béc lé îc phÈm chÊt cao ®Ñp cña c©y tre ViÖt nam: Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm”Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 5C¶m thô v¨n häc líp 4PhÈm chÊt ®ã cµng îc béc lé râ nÐt ®ã lµ sù ®oµn kÕt, ®ïm bäc, yªu th ¬ng che chë, quÊn quýt bªn nhau:“Thương nhau tre chẳng riêng Lũy thành từ đó mà nên hỡi người .”Qua ®ã, t¸c gi¶ muèn ca ngîi truyÒn thèng yªu íc, th ¬ng nßi cña d©n téc ViÖt Nam.Bài :“ .....Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời .” Mẹ Trần Quốc Minh )Theo em hình ảnh nào góp phần nhiều nhấtlàm nên cái hay của đoạn thơ trên Vìsao ?Bµi lµm :B»ng biÖn ph¸p nh©n ho¸, t¸c gi¶ béc lé t×nh c¶m cña mÑ ®èi víi con thËt lµ s©unÆng.MÑ lu«n mang ®Õn cho con bao ®iÒu tèt ®Ñp mµ kh«ng ph¶i ai còng lµm îc.MÑyªu con v« bê bÕn, kh«ng cã t×nh yªu nµo s¸nh nçi, kÓ c¶ sao trêi còng kh«ng s¸nhnçi :“ .....Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con”MÑ lóc nµo còng lo l¾ng vµ yªu th ¬ng con hÕt mùc, lu«n ®em ®Õn cho con niÒm sung íng trong giÊc ngñ ngon vµ niÒm vui v« tËn tõ ®¸y lßng mÑ: “Đêm nay con ngủ giấc tròn Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 6C¶m thô v¨n häc líp 4Mẹ là ngọn gió của con suốt đời .”Cã thÓ nãi, mÑ lu«n lµ tÊt c¶ cña ®êi con. Cã mÑ, ®êi con íng vui. Cã mÑ ®êi con Êm lßng vµ h¹nh phóc suèt ®êi .Bài 10 Trong bài Trong lời mẹ hát của nhà thơ Trương Nam Hương có đoạn viết :Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao Lưng mẹ cứ còng dần xuốngCho con ngày một thêm cao .Bài thơ có những hình ảnh nào đáng nhớ Gợi cho em những suy nghĩ gì ?Bµi lµm:§o¹n th¬ cho ta c¶m nhËn îc t×nh th ¬ng cña mÑ kh«ng g× s¸nh nçi.Thêi gian tr«i ®i,tãc mÑ mçi ngµy thªm b¹c, bëi th¸ng n¨m mÑ vÊt v¶, tÇn t¶o, ch¾t chiu ®Ó nu«i con.“Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao”L ng mÑ mçi ngµy mét cßng ®i ®Ó cho con îc kh«n lín chÊp c¸nh bay cao bay xa Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao” Cã thÓ nãi, mÑ ®· hi sinh trän ®êi m×nh ®Ó cho con lín kh«n vµ v÷ng íc vµo ®êi .Bài 11 Cuối bài thơ Tiếng vọng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có đoạn Đêm đêm tôi vừa chợp mắt Cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ Tiếng lăn như đá vỡ trrên ngàn Theo em, vì sao tác giả lại băn khoăn day dứt về cái chết của chim sẻ .Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 7C¶m thô v¨n häc líp 4Bµi lµm:Nh÷ng h×nh ¶nh ®Ó l¹i Ên îng s©u s¾c trong t©m trÝ em ®ã lµ: TiÕng ®Ëp c¸nh cña conchim sÎ nhá nh muèn kªu cøu sù gióp ®ì trong ®ªm b·o tè gi«ng vÒ gÇn s¸ng:“Đêm đêm tôi vừa chợp mắt Cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh” H×nh ¶nh nh÷ng qu¶ trøng trong tæ kh«ng cã chim mÑ Êp sÏ m·i m·i kh«ng bao giê në thµnh chim con îc:“Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ Tiếng lăn như đá vỡ trrên ngàn”TÊt c¶ nh÷ng h×nh ¶nh ®ã ®· lµm nªn TiÕng väng” khñng khiÕp trong giÊc ngñ vµ trëthµnh nçi b¨n kho¨n,day døt,©n hËn kh«n ngu«i trong t©m hån t¸c gi¶ v× c¸i chÕt cña chim sÎ. Bài 12 :Về thăm nhà Bác ,làng SenCó hàng râm bụt thắp lên lửa hồng Có con bướm trắng lượn vòng Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời Nguyễn Đức Mậu )Trong đoạn thơ trên em hiểu nghĩ cụm từ Thắp lên lửa hồng như thế nào ?.Hìnhảnh nhà Bác Hồ được tả có gì đặc biệt ?Bµi lµm:Nhµ th¬ ®· ®em ®Õn nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong khu ên nhµ B¸c thËt lµ sinh ®éng. §ãlµ “Hµng r©m bôt th¾p lªn löa hång”. ®©y t¸c gi¶ muèn chØ s¾c ®á cña hoa r©m bôtnë ré nh îc th¾p löa lªn.§ã lµ “Con ím th¾m în vßng,chïm æi chÝn vµng ong.Víic¸ch dïng tõ hay vµ s¸ng t¹o t¸c gi¶ lµm cho khu ên cña B¸c thËt lµ nªn th¬,khiÕncho ng êi ®äc thÊy thó vÞ vµ muèn îc tËn ëng tr íc c¶nh ®Ñp cña khu ên nhµ B¸c ëlµng Sen.Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 8C¶m thô v¨n häc líp 4Bài 13 Trong bài Rừng mơ của nhà thơ Trần Lê có đoạn “Có người bạn xa nước Yêu sông núi chúng ta Mùa xuân cũng trẩy hộiGửi mơ về quê nhà”Theo em từ ngữ nào trong đoạn thơ trên em cho là hay nhất Vì sao ?Bµi lµm :§o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ gióp em c¶m nhËn îc rõng m¬ ®Ñp hoµ quÖn gi÷a khung c¶nhcña thiªn nhiªn kÕt thµnh mét bøc tranh tuyÖt t¸c. vÎ ®Ñp vµ ¬ng th¬m cña m¬ ¬ngS¬n ®· khiÕn cho du kh¸ch thËp ph ¬ng vÒ trÈy héi vµo mïa xu©n còng say ®¾m lßngbëi s¾c hoa quyÕn rò.V× thÕ, hä muèn göi mét chót quµ m¬ ¬ng S¬n th¬m m¸t vÒlµm quµ cho ng êi th©n sau nh÷ng chuyÕn du xu©n dµi ngµy.Cã thÓ nãi tõ hay nhÊttrong ®o¹n th¬ ®ã lµ Göi m¬ vÒ quª nhµ”.Nhµ th¬ muèn thÓ hiÖn sù ng ìng mé cñadu kh¸ch tr íc vÎ ®Ñp quyÕn rò cña m¬ ¬ng S¬n. Bài 14 Trong bài Mẹ vắng nhà ngày bão có đoạn Thế rồi cơn bão qua Bầu trời xanh trở lại Mẹ về như nắng mới Sáng ấm cả gian nhà" Em hãy nêu cảm xúc về người mẹ qua đọan thơ trên Bµi lµm:B»ng biÖn ph¸p so s¸nh, t¸c gi¶ cho ta c¶m nhËn îc vai trß cña ng êi mÑ trong gia ®×nh v« cïng quan träng.MÑ vÒ quª mÊy ngµy còng lµ lóc b·o ®Õn. V¾ng mÑ, c¶ ba bè con thËt lµ lóng tóng v× cuéc sèng bÞ ®¶o lén.Nay mÑ vÒ còng lµ lóc b·o ®· tan, c¨n nhµ trë nªn Êm cóng bëi cã bµn tay ch¨m sãc, yªu th ¬ng, lo l¾ng cña mÑ ®èi víi gia ®×nh:“ Thế rồi cơn bão qua Bầu trời xanh trở lại Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 9C¶m thô v¨n häc líp 4Mẹ về như nắng mới Sáng ấm cả gian nhà” Qua ®©y, t¸c gi¶ muèn ®Ò cao vai trß cña ng êi mÑ thËt lín lao vµ cao c¶ tuyÖt vêi trongmçi gia ®×nh.Bµi 15: §Ò 1- BDTV5) Trong bµi Mïa thu míi, nhµ th¬ Tè H÷u viÕt Yªu biÕt mÊy, nh÷ng dßng s«ng b¸t ng¸tGi÷a ®«i bê dµo d¹t lóa ng« nonYªu biÕt mÊy, nh÷ng con êng ca h¸tQua c«ng tr êng míi dùng m¸i nhµ son!Theo em, khæ th¬ trªn ®· béc lé c¶m xóc cña t¸c gi¶ tr íc nh÷ng vÎ ®Ñp g× trªn ®Êt íc chóng ta ?Bµi lµm :Khæ th¬ béc lé c¶m xóc cña t¸c gi¶ tr íc nh÷ng vÎ ®Ñp cña ®Êt íc.§ã lµ vÎ ®Ñp høa hÑn mét cuéc sèng Êm no, ®ñ ®Çy cña ng êi d©n trªn ®Êt íc ta:“ Yªu biÕt mÊy, nh÷ng dßng s«ng b¸t ng¸tGi÷a ®«i bê dµo d¹t lóa ng« non”§ã lµ sù vui ¬i phÊn khëi, h¹nh phóc cña nh©n d©n tr íc nh÷ng con êng ch¹y qua c«ng tr êng ®ang x©y dùng nh÷ng m¸i nhµ ngãi míi: Yªu biÕt mÊy, nh÷ng con êng ca h¸tQua c«ng tr êng míi dùng m¸i nhµ son!”Cã thÓ nãi ®ã lµ cuéc sèng vui ¬i, h¹nh phóc cña ng êi d©n tr íc sù ®æi thay cña ®Êt -íc.Bµi 16: §Ò 3- BDTV5) .Trong cuèn Håi kÝ B¸c Hå, hai nhµ v¨n Hoµi Thanh vµ Thanh TÞnh ®· t¶ phong c¶nh Quª ¬ng B¸c nh sau: Tr íc m¾t chóng t«i, gi÷a hai d·y nói lµ nhµ B¸c víi c¸nh ®ång quª B¸c. Nh×n xuèngc¸nh ®ång cã ®ñ c¸c mµu xanh, xanh pha vµng cña ruéng mÝa, xanh rÊt ît cña lóa chiªm ¬ng thêi con g¸i, xanh ®Ëm cña nh÷ng rÆng tre; ®©y ®ã mét vµi c©y phi lao xanh biÕc vµ nhiÒu mµu xanh kh¸c n÷a. §äc ®o¹n v¨n trªn, em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng nh÷ng tõ ng÷ chØ mµu xanh C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy ®· gãp phÇn gîi t¶ ®iÒu g× vÒ c¶nh vËt trªn quª B¸c?Tr êng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2013 2014 10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.