Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ 160 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Toán - đề số 46

e9b21eeed75a6c46845e681fe7e00e19
Gửi bởi: Hà Thùy Dương 26 tháng 1 2018 lúc 11:27 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 16:50 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 304 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

046ề THI MINH KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: TOÁNTh gian làm bài: 90 phútờCâu 1: Tìm các giá tr tham ốm hàm ố()3 22 1y mx x= ng bi nồ ếtrên .A. 34m£ B. 334m- £C. 34m£ ho ặ3m³ D. 3m³Câu 2: Tìm giá tr tham ốm hàm sể ố3 22 3y mx x= đi ể1x= .A. 2m=- B. 12m= C. 0m- D. 12;2m m=- =Câu 3: Hình đây là ng bi thiên trong các hàm li kê nẽ ướ ượ ốph ng án A,B,C,D. đó là hàm nào?ươ ốA. 23 10y x= B. 23 28y x= +C. 23 1y x= D. 23 9y x= -Câu 4: Tìm các giá tr tham ốm hàm ố()4 22y mx m= có tr .ự ịA. 2m£ ho ặ0m> B. 0m- Câu 12: Bi ng ng th ng ườ ẳ: 2d x= và th ị( )C hàm ố2 12xyx-=- nhau haiắ ạđi phân bi ệ,M Tính dài đo th ng ẳMN .A. 34MN= B. 2MN= C. 2MN= D. 10MN=Câu 13: Vi ph ng trình ti tuy th hàm ươ ố13 2xyx-=- đi có hoành ng ằ1 .A. 1y x= B. 1y x=- C. x= D. 1y x= -Câu 14: con ng xây ng gi hai thành ph và B, hai thành ph này ngăn cáchộ ườ ượ ịb con sông. Ng ta xây cây qua sông và vuông góc sông. Bi ngở ườ ằthành ph cách sông kho ng ng km, thành ph cách sông kho ng ng 4ố ằkm, kho ng cách gi hai ng th ng đi qua A,B và vuông góc sông là 10 km( hình ). ườ ẽHãy xác nh trí xây ng qu ng ng đi thành ph thành ph là nh nh t.ị ườ ấA. CM 10 km B. CM km C. CM km D. CM 2,5 kmCâu 15: Cho hàm ố3 12 1xyx+=- Kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. th hàm có ti ng là 12y =B. th hàm không có ti nồ ậC. th hàm có ti ngang làồ 32y =D. th hàm có ti ng là 32y =Câu 16: Tính hàm hàm ố()131 3y x= .A. ()2311 3yx¢=-- B. ()2311 3yx¢=- C. ()1311 3yx¢=-- D. ()131 3y x¢= -Câu 17: Tính hàm hàm ố()1 33 1xy e-= .A. 39xy xe-¢= B. ()1 39 6xy e-¢= C. 39xy e-¢=- D. 39xy xe-¢=-Câu 18: Cho th ự0a> và 1a¹ Hãy rút bi th ứ11 532 21 194 12 12a aPa aæ ö-ç ÷è ø=æ ö-ç ÷è .A. 1P a= B. 1P= C. a= D. 1P a= -Câu 19: Gi ph ng trình ươ()1 221log log 42 1xx£ +- .A. 152x< B. 152x£ C. 12x> D. 152x< £Câu 20: Gi ph ng trình ươ2 23 17.3 0x x++ .A. 1x=- B. 1x= C. 2x=- D. 2x=Câu 21: Bác Phúc đã ti ng mình là 100 tri ng vào ngân hàng theoấ ươ ửhình th lãi kép có kỳ tháng(nghĩa là sau tháng, ti lãi tháng đó cứ ượchuy thành ti c). Hi bác đã ngân hàng 20 tháng và rút ti làể ượ ượ ề121,550625 tri ng. lãi su ấr ngân hàng th đi bác Phúc ti là bao nhiêu?ủ ềA. 0, 8%r= /tháng B. 0, 98%r= /tháng C. 1%r= /tháng D. 0, 85%r= /thángCâu 22: Bi ng ph ng trình ươ23 32 log log 0x x+ có hai nghi phân bi ệ1x và 2x Tính giátr bi th ứ1 23 3log logP x= .A. 1P= B. 3P=- C. 1P=- D. 3P=Câu 23: Cho 2log 6x= Tính giá tr bi th ứ2 32 42log log logP x= .A. 6P= B. 62P=- C. 12 11 62P-= D. 11 62P=Câu 24: Gi ph ng trình ươ22 5193x x-æ ö<ç ÷è .A. 2x<- ho ặ12x>- B. 122x- <-C. 122x< D. 12x< ho ặ2x>Câu 25: Tính hàm hàm ố1ln1xyx+=- .A. 221yx¢=-- B. 11xyx-¢=+ C. ()221yx¢=- D. 221yx¢=-Câu 26: Bi ng ph ng trìnhế ươ)13(log1)3(log1224xxx có nghi là ệ);(baS Khi đó22ba ng?ằA. 2139a b+ B. 2265576a b+ C. 26564a b+ D. 2109a b+ =Câu 27: ặ2 10log 15, log 2a b= Hãy bi di ễ8log 75 theo và .A. 81log 753ab bb- += B. 81log 753ab bb- -= C. 81log 753a bb- += D. 81log 753ab bb+ -=Câu 28: Tìm nguyên hàm hàm ố1 2y x= .A. ()1 21 d6x xx C- -- +ò B. ()1 21 d3x xx C- -- =- +òC. ()1 21 d6x xx C- -- =- +ò D. ()1 21 d3x xx C- -- +òCâu 29: Cho 0a> và 1a¹ Ch kh ng nh đúng trong các kh ng nh sau đây?ọ ịA. 1dxxaa Cx+= +ò B. dlnxxaa Ca= +ò C. dx xa C= +ò D. lnx xa C= +òCâu 30: Bi ế()f là hàm liên trên ụ¡ và ()=ò90d 9f Tính ()ò303 df .A. ()303 3f dx=ò B. ()303 4f dx=ò C. ()303 2f dx=ò D. ()303 1f dx=òCâu 31: Bi ế0 1a< Tính tích phân 10dI x= -ò .A. 212I a=- B. 12I a= C. 212I a= D. 1I a= -Câu 32: Tìm nguyên hàm hàm ố()ln 1y x= .A. ()()()221 ln 12ln d4 2x xx xx C+ +-+ +òB. ()()()222ln ln 12x xx C-+ +òC. ()()()221 ln 12ln d4 2x xx xx C- +-+ +òD. ()()()222ln ln 12x xx C-+ +òCâu 33: Tính tích phân ()401 sin dI xp= +ò .A. 28I- p= B. 21 28Ip= C. 21 28Ip= D. 28I+p=Câu 34: Cho 0a¹ Ch kh ng nh đúng trong các kh ng nh sau đây?ọ ịA. lndax bxCax a+= ++ò B. dlnxax Cax b= ++òC. ()2dx aCax bax b=- +++ò D. lndax bxCax b+= ++òCâu 35: ng đi xe máy đang ch ườ 10m/s thì ng lái xe phát hi có cườ ướcách 12 m(tính trí xe trí mép c) vì y, ng lái xe phanh; th đi đóừ ướ ườ ểxe máy chuy ng ch ố()5 10v t=- (m/s), trong đó là kho ng th iả ờgian tính ng giây, lúc phanh. lúc phanh khi ng n, xe máyằ ẳcòn cách mép bao nhiêu mét?ố ướA. 1, B. 2, C. 2, D. 0, mCâu 36: Ch kh ng nh ịsai trong các kh ng nh sau?ẳ ịA. ()()()(). db ba af x=é ùë ûò òB. ()()()d db ba cf x= +ò ớa b< "ììïÛ £í í¢D £- £- £îîïî y, đáp tìm là ầ334m- .Câu Đáp án đúng Ph ng án Aươ gi i: ả+ Hàm ố3 22 3y mx x= xác nh, liên trên ụ¡ và có hàm 1, làạ ượ2 23 2; 2y mx mx ¢¢= ++ Hàm ạ()()2211 02;2 01 221 02 03 0ym mm mx mym mmì¢=ìì=- =+ =ï ï= =-í í¢¢<+ <ïîîï- <î y, giá tr tìm là ầ2.m=- Câu Đáp án đúng Ph ng án Aươ gi i: ả+ ng bi thiên trên là hàm ố3 23 10y x= +Câu Đáp án đúng Ph ng án Dươ gi i: ả+ Tr ng 1ườ 0m= thì hàm có ng hai ậ22y x= nên có trộ ị+ Tr ng 2ườ 0m thì hàm đã cho là hàm trùng ph ng, xác nh, liên trên ươ ụ¡và có hàmạ()()3 24 2y mx mx m¢= ++ 0y x¢= ho ặ222mxm+=- hàm có tr thì ị20 22mmm+- ho 0m hai tr ng ta có đáp tìm là ườ ầ2m£ ho ặ0.m³ Câu Đáp án đúng Ph ng án Bươ gi i: ả+ Ta vi hàm ố24 41 1x xy xx x- += +- -+ Hàm 41y xx= +- xác nh ị1x" và có hàm 1, làạ ượ()()2 34 81 ;1 1y yx x¢ ¢¢= =- -+ ()240 1; 31y xx¢= =- =-+ ớ1x=- thì ()1 0y¢¢- =- nên nó là đi i. ạ+ ớ3x= thì ()3 0y¢¢= nên nó là đi ti u. ể+ y, đi hàm đã cho là ố1x=- và giá tr là ạ()1 3CDy y= =- .Câu Đáp án đúng Ph ng án Aươ gi i: ả+ 241yx¢= 240 2y xx¢= =± Xét trên đo ạ[]1; ta ấ2x= Ta có ()()()131 5; 4; 33y y= y, ậ[]1;3min 4y= .Câu Đáp án đúng Ph ng án Bươ gi i: ả+ ớx a= thì ()3 33 3y a= ++ Ta có 33 3y x¢= góc ti tuy ạM là 23 3k a= Ph ng trình ti tuy th (ươ đi có ng ạ()()2 3: 3d a= Ph ng trình hoành giao di ti tuy th ươ ị()()3 33 3x a+ +()()()()3 23 0x ax aÛ =()()22 2x aÛ =-+ ớ2x a=- thì 38 6y a=- đi ể()32 6N a- .Câu Đáp án đúng Ph ng án Aươ gi i: ả+ Hàm ố4 22 1y mx m= xác nh, liên trênị ụ¡ và có hàm ạ34 4y mx¢= Hàm ng bi trên ế()()()3 21; 0, 1; 1; 2y mx x¢Û " " Nh th y, ấ()1; 2x" thì 21 4x£ nên ể()2, 1; 2m x£ " thì 1m£ ậ1m£ là qu tìm.ế ầCâu Đáp án đúng Ph ng án Bươ gi i: ả+ Hàm ố4 26y x= xác nh, liên trênị ụ¡ và có hàmạ()3 24 12 3y x¢= Ta có ()20 0; 3y x¢> >+ hàm ng bi trên các kho ng ả()3; 0- và ()3;+¥ .Câu 10 Đáp án đúng Ph ng án Cươ gi i: ả+ Hàm ố3 23 2y x=- có th làồ ịCâu 11 Đáp án đúng Ph ng án Bươ gi i: ả+ Ph ng trình ươ4 22 1x m- =+ Xét hàm ố()4 22 1,f x= " Ρ Có ()34 1; 0; 1f x¢= =- =+ ng bi thiên ế+ ng bi thiên ta th ph ng trình có nghi phân bi thì ươ ệ0 1m< .Câu 12 Đáp án đúng Ph ng án Bươ gi i: ả+ Ph ng trình hoành giao đi ươ ể222 12 1; 32 02xxx xx xx¹ì-+ =- =í- =-î các giao đi là ể()1;1M- và ()3; 5N ho ặ()1;1N- và ()3; 5M+ dài đo ạMN là 24 2MN= .Câu 13 Đáp án đúng Ph ng án Dươ gi i: ả+ ớ1x= thì 0y= ti đi là ể() 1; 0M Ta có ()()211 13 2y yx¢ ¢= =- y, ph ng trình ti tuy ươ ế1y x= .Câu 14 Đáp án đúng Ph ng án Cươ gi i: ả+ CM ặx (v ớ0 10x£ thì DN 10x- Khi đó AM 21x+ và BN ()2210 16 20 116x x- ng qu ng ng đi thành ph thành ph là AM MN BNổ ườ