Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ 160 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Toán - đề số 42

0f92075edd1c69a763fca7f7d7ff07a4
Gửi bởi: Hà Thùy Dương 26 tháng 1 2018 lúc 11:24:29 | Được cập nhật: 14 tháng 5 lúc 18:53:44 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 466 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

042ề THI MINH KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: TOÁNTh gian làm bài: 90 phútờCâu 1. Hàm ố3 2y 3x 1=- là th nào sau đâyồ ịA-55-55xy B-55-55xy C-55-55xy D-55-55xyCâu 2. Cho hàm ốy (x)= có xlim (x) 3®+¥= và xlim (x) 3®- ¥=- Kh ng nh nào sau đây là đúng ?ẳ ịA. th hàm đã cho không có ti ngang.ồ ậB. th hàm đã cho có đúng ti ngang.ồ ậC th hàm đã cho có hai ti ngang là các ng th ng ườ và 3=- .D. th hàm đã cho có hai ti ngang là các ng th ng ườ ẳx 3= và 3=- .Câu 3. Hàm ố4 2y 4x 1=- ngh ch bi trên kho ng nào sau đây ảA. ()2; 0- và() 2; +¥B. ()2; 2- C. 2; )+¥ D. ()()2; 2;- +¥Câu 4. Cho hàm ốy (x)= xác nh, liên trên và có ng bi thiên :ị ếx +¥y’ +y +¥- -3Kh ng nh nào sau đây là đúng ?ẳ ịA. Hàm có đúng tr .ố ịB. Hàm có giá tr ti ng 2.ố ằC. Hàm có giá tr nh ng và giá tr nh nh ng -3.ố ằD Hàm x=0 và ti x=1ố ạCâu 5. th hàm ố4 2y 3x 4x 6x 12x 1= ti ạ1 1M(x ). Khi đó 1x y+ ngằA. B. -11 D. 7Câu 6. Tìm giá tr nh nh hàm ố2x 3yx 1+=- trên đo [2; 4].ạA. 2;4]miny 6= B. 2;4]miny 2=- C. 2;4]miny 3=- D. 2;4]19miny3=Câu 7. đi chung th hàm ố4 2y 7x 6= và th hàm ố3y 13x= là:A. B. C. D. 4Câu 8. Tìm th (C) ủ3 23 4= +y và ng th ng ườ +y mx nhau đi phân ểbi A(-1;0), B, sao cho ΔOBC có di tích ng 8.ệ ằA. m=3 B. m=1 m=4 D. m=2 Câu 9. th hàm ố2x 1yx 2x 3+=+ có bao nhiêu ti nệ ậA.1 B. D. 4Câu 10. Cho nhôm hình vuông nh 18 cm. Ng ta ườ ởb góc nhôm đó hình vuông ng nhau, hình vuôngố ỗcó nh ng (cm), nhôm nh hình bên ph đạ ểđ cái không p. Tìm nh có th tích nượ ượ ớnh t.ấTrang 1A. B. C. D. =Câu 11. Tìm giá tr th tham sao cho hàm ố22x myx m- -=- ng bi trên kho ngồ ả1ln 04æ öç ÷è A. []1; 2mÎ B. 1;2 2mé ùÎ -ê úë C. ()1; 2mÎ [)1 1; 1; 22 2mé ùÎ Èê úë Câu 12. Gi ph ng trình ươ()log 2x- A. 21e- B. 21e+ 101 D. 21p+Câu 13. Tính hàm hàm ố12xy= A. ()21'2xy=- ln 2'2xy= C. 11' .2xy x-æ ö=ç ÷è D. ()2ln 2'2xy=- Câu 14. Gi ph ng trình ươ()13log 0x- A. C. D. 1Câu 15. Tìm xác nh hàm ố()2ln 3y x= A. ()1D= 3;2æ ö- +¥ç ÷è B. 1; 32Dé ù=ê úë C. [)1D= 3;2æ ù- +¥çúè 1; 32Dæ ö=ç ÷è øCâu 16. Cho hàm ố()23 .4x xf x= Kh ng nh nào sau đây sai:ẳ ịA. ()239 log 2f x> B. ()22 29 log log 3f x> >C ()9f x> Û2 log log log 9x x+ D. ()29 ln ln ln 3f x> >Câu 17. Cho th ứ2 27a ab+ =( 0)a b> Kh ng nh nào sau đây là đúngẳ A. 24 log log log6a ba b+= B. ()2 22 log log loga b+ +C. ()2 2log log log3a ba b+= 22 log log log3a ba b+= +Câu 18. Tính hàm hàm ố()22xy e= A. ()2' 2xy e= ()2 2' 2.2 ln 2x xy e= C. 2' 2.2 ln 2x xy e= D. ()2 1' 2xy e-= Câu 19. Gi ta có th ứ()2 27 0a ab b+ th nào sau đây đúngệ ứA. ()2 22log log log b+ 2a b2log log log b3+= +C. ()2 2a blog log log b3+= D. 42 2a blog log log b6+= +Câu 20. Cho =2 3log a; log Khi đó 6log Tính theo và A. 1a aba C. a+b D. 2a b+Câu 21.T ng ên àm 232x dxxæ ö+ -ç ÷è øòA 3343 ln3 3xx C+ B. 3343 ln3 3xx x+ C. 3343 ln3 3xx C+ D. 3343 ln3 3xx C- +Trang 2PNQMCâu 22. ngu ti ki lãi su 8,4% năm và lãi hàng năm đu nh vào n, sau ỏbao nhiêu tháng ng òi đó thu đu đôi ti ban (l giá tr quy tròn) ịA. 96 B. 97 C. 98 99Câu 23. Công th tính di tích hình thang cong gi hai thứ ị()(), ,y b= (a " Î- <ì- >ìç ÷ïï ïÛ <í í- ³£ ³æ öï ïÏîîç ÷ïè øîCh .ọCâu 12. Gi ph ng trình ươ()log 2x- A. 21e- B. 21e+ C. 101 d. 21p+Gi iả Pt 21 10 101x x- .Ch C.ọTrang 8Câu 13. Tính hàm hàm ố12xy= A. ()21'2xy=- B. ln 2'2xy= C. 11' .2xy x-æ ö=ç ÷è D. ()2ln 2'2xy=- Gi y’ ln 22x Ch BọCâu 14. Gi ph ng trình ươ()13log 0x- A. B. C. D. 1Gi Bpt 0x xÛ Ch BọCâu 15. Tìm xác nh hàm ố()2ln 3y x= A. ()1D= 3;2æ ö- +¥ç ÷è B. 1; 32Dé ù=ê úë C. [)1D= 3;2æ ù- +¥çúè D. 1; 32Dæ ö=ç ÷è øGi 212 32x x- Ch ọCâu 16. Cho hàm ố()23 .4x xf x= Kh ng nh nào sau đây sai :ẳ ịA. ()239 log 2f x> B. ()22 29 log log 3f x> >C. ()9f x> Û2 log log log 9x x+ D. ()29 ln ln ln 3f x> >HD Logarit hoá hai theo cùng Ch CọCâu 17. Cho th ứ2 27a ab+ =( 0)a b> kh ng nh nào sau đây là đúngẳ A. 24 log log log6a ba b+= B. ()2 22 log log loga b+ +C. ()2 2log log log3a ba b+= D. 22 log log log3a ba b+= +Gi ảTa có 27a ab+ =()()22 29 log log log loga ab bÛ 22 log log log3a ba b+Û ch DọCâu 18. Tính hàm hàm ố()22xy e= A. ()2' 2xy e= B. ()2 2' 2.2 ln 2x xy e= C. 2' 2.2 ln 2x xy e= D. ()2 1' 2xy e-= ng Áp ng công th ướ ứ()' '. lnu ua a= Ch BọCâu 19. Gi ta có th ứ()2 27 0a ab b+ th nào sau đây đúngệ ứA. ()2 22log log log b+ B. 2a b2log log log b3+= +C. ()2 2a blog log log b3+= D. 42 2a blog log log b6+= +HD: ()2 222 22 27 log log3 3a ba ab ab ab ab+ +æ ö+ =ç ÷è øTrang 92 22 log log log3a ba b+æ öÛ +ç ÷è BÞCâu 20. Cho =2 3log a; log Khi đó 6log Tính theo và A. 1a B. aba C. a+b D. 2a b+HD:6 2.35 51 1log log 51 1log 2.3 log log 3aba ba b= =+ ++ BÞCâu 21.T ng ên àm 232x dxxæ ö+ -ç ÷è øò A; 3343 ln3 3xx C+ B; 3343 ln3 3xx x+ C; 3343 ln3 3xx C+ D; 3343 ln3 3xx C- +HD: ng ên àm 12 223 32 2x dx dxx xæ öæ ö+ -ç ÷ç ÷è øè øò =3343 ln3 3xx C+ +BÞCâu 22. ngu ti ki lãi su 8,4% năm và lãi hàng năm đu nh vào n, sau ỏbao nhiêu tháng ng òi đó thu đu đôi ti ban (l giá tr quy tròn) ịA. 96; B. 97. C. 98; D. 99HD: ngu ti ki lãi su 8,4% năm và lãi hàng năm đu nh vào n, sau bao ỏnhiêu tháng ng òi đó thu đu đôi ti ban u? ầGi i:ảG là ti ban (x>0)ọ ầDo lãi su năm la 8,4% nên lãi su tháng là 0,7%ấ ấS ti sau tháng đâu tiên là: ề1.007xS ti sau năm th là: ứ()21.007xS ti sau năm th là: ứ()1.007nxGi thi ế()()1.007 1.007 99, 33n nx n= DÞCâu 23. Công th tính di tích hình thang cong gi hai thứ ị()(), ,y b= (a