Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ 160 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Toán - đề số 133

fdc6e6e7a29fd49ae3c5df114edfb263
Gửi bởi: Hà Thùy Dương 24 tháng 2 2018 lúc 5:55:26 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 20:25:50 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 473 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

13ề THI MINH KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút ờCâu 1: hàm hàm ố23( )3 2y log x= là:A. 22 3' 2xyx x+=+ B. 22 3'( 2) ln3xyx x+=+ -C. 2(2 3) ln3' 2xyx x+=+ D. ' (2 3) ln3y x= +Câu 2: Ph ng trình ươ1 211 log logx x+ =- có nghi là:ậ ệA. {}10; 100 B. 1; 1010ì üí ýî C. {}1; 20 D. ÆCâu 3: Cho tam giác ABC nh quay xung quanh ng cao AH nên hình nón.ề ườ ộDi tích xung quanh hình nón đó là:ệ ủA. 2ap B. 22 ap C. 212 apD. 234 apCâu 4: Cho di ABCD có nh AD vuông góc ph ng (ABC) và nh BD vuôngứ ạgóc nh Bớ C. Khi quay các nh di đó xung quanh tr là nh AB, có bao nhiêuạ ạhình nón thành ?ượ ạA. B. C. D. 4Câu 5: th hình bên là hàm :ồ ốA. 22 1y x=- B. 22 1y x= +C. 22 1y x= -D. =- +4 22 1y xCâu 6: Tìm nh đúng trong các nh sau:ệ ềA. Hàm ốxy a= ớ0 1a< là hàm ng bi trên ế();- +¥ B. Hàm ốxy a= ớ1a> là hàm ngh ch bi trên ế();- +¥C. th hàm xy (0 1)a< luôn đi qua đi 1a D. th các hàm ốxy a= và 1xyaæ ö=ç ÷è (0 1)a< thì ng nhau qua tr tung ụCâu 7: Cho 3alog b= Khi đó giá tr bi th ứabalogb làA. 12 3-- B. 1- C. 1+ D. -+3 13 2Câu 8: Trong các kh ng nh sau, kh ng nh nào sai ?A. 35 0log> B. +<2233 2016 log 2017xxlog C. 414 )3log log> D. 3,0,8 0log< Câu 9: Cho hàm số1xex=+y Mênh nào sau đây là mênh đúng?ề ềA. hàm ạ2'( 1)xeyx=+ B. Hàm 0x C. th hàm có đi ti là (0; l)ồ D. Hàm tăng trên ố{}\\ 1¡ Câu 10: Cho 2a log m= và 8mb log m= iớ0 1m< Khi đó quan gi và là:A. 3aba=- B. 3aba+= C. 3aba-= D. 3aba=+Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân B, AB a, SA 2a và()^SA ABC. Tâm và tính bán kính ngo ti hình chóp S.ABC là:A. là trung đi AC,ể ủ2R a= B. là trung đi AC, ủ22aR=C. là trung đi SC, 62aR= D. là trung đi SC, 6R a=Câu 12: Cho hình ch nh ABCD có nh AB 2a, AD 6a. M, làầ ượtrung đi AB và D. Quay hình vuông ABCD quanh tr MN ta kh trượ ụtròn xoay. Th tích kh tr là:ể ụA. 34 ap B. 32 ap C. 36 ap D. 33 apCâu 13: hình nón ngo ti diên nh ng 2a. Diên tích xung quanhộ ằb ng bao nhiêuằA.22 33ap B. 24 33ap C. 28 33ap D. 25 33apCâu 14: Cho hình chóp tam giác S.ABC có nh đáy ng nh bên đáy tạ ộgóc 60 0, có di tích ngo ti hình chóp làệ ếA.2169ap B. 2129ap C. 243 apD. 2125apCâu 15: Cho hàm số .xy e-= Kh ng nh nào sau đây là sai ?A. Hàm có xác nh B. Hàm sốngh ch bi trên 1; C. th hàm đi 11;eæ öç ÷è D. lim )xf x®+¥=- Câu 16: nghi ph ng trình ươ2(3 2) 2x- là:A. {}1- B. {} C. 12ì ü-í ýî D. 12ì üí ýî Câu 17: ác nh ph ng trình ươ2 22 0xm m-+ có nghi m:ệA. 0m< B. 1m< C. 1m m< D. 1m>Câu 18: Cho ph ng trình ươ()2 113.5 2.5 .5x x- -- Kh ng nh nào sau đây là đúng?ẳ ịA. là nghiêm (*)ủ B. nghiêm (*) là ủ();0- C. nghiêm (*) là ủ{}\\ 0R D. nghiêm (*) là ủ()+¥0;Câu 19: Tìm giá tr ph ng trình ươ19 .3 0x xm m+- có nghi m:ệA. 43m¹ B. 43m>- C. mÎ D. tùy ýCâu 20: Hàm ố2 2ln( 1y x= nh nào sau đây sai ?ệ ềA. Hàm tăng trên kho ng ả(0;)+¥ B. xác nh hàm là ố=D¡ C. Hàm có hàm 2' )(y ln D. Hàm gi trên kho ng ả(0;)+¥Câu 21: Tìm nh đúng trong các nh sau:ệ ềA. th các Hàm ốay log x= và 1ay log x= (0 1)a< thì ng nhau qua tr cố ụhoànhB. Hàm ố=ay log là Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(0;)+¥C. Hàm ốay log x= là Hàm ng bi trên kho ng ả(0;)+¥D. Hàm ốay log x= (0 1)a< có xác nh là Rậ ịCâu 22: Gi ph ng trìnhả ươ25.2 8232 xxlog x-+= là nghi ph ng trình trên.ớ ươV giá trậ 2log xP x= là:A. 64 B. 256 C. D. 128Câu 23: Nghi ph ng trình ươ32.4 18.2 0x x- là:A. 4x< B. 4x< C.4 1x- <- D. 116 2x< Câu 24: Nghi ph ng trình ươ4 143 33 (16)4xxlog log-- là:A.(][);1 ;2x" +¥ B. []1;2x" ÎC. (][)0;12;x" +¥ D. (][)0;12;x" +¥Câu 25: nghi ph ng trình ươ32.4 18.2 0x x- là con p:ậ ậA. (1;4) B. (–4; C. (–3;1) D. (–5; –2)Câu 26: hàm hàmạ ố= -22 )1y sin ln là:A. -' 2)1(y cos ln B. ---2sin2' 21( )xy cos ln xx A.= -2( )' .( )1y cos ln sin ln D. -= ---2sin2( )1' 1y cos ln lnxxx Câu 27: xác nh hàm sậ 31 822( log log (3 log 1)f x= là:A. 3x< B. 1x- C. 3x< D. 1x>Câu 28: Nghi ph ng trình: ươ- =22 2log log log 44 2.3x xx A. 14x B. 10;4x x= C. 0x= D. Vô nghi mệCâu 29: Hình ABCDA’B’C’D’ có đáy là hình thoi hai chéo (ặ ACC’A’ và BDD’B’ )đ vuông góc ph ng đáy, hai này có di tích ng 100 mề ượ 2; 105 vàc nhau theo đo th ng có dài ng 10 m. Khi đó th tích hình đã cho là:ắ ộA. 3235 5m B. 3425m C. 3235 3m D. 3525m Câu 30: Cho hàm sô 52xyx-=- lu nào sau đây đúng ?A. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả( ;2) (2; )- +¥ B. Hàm luôn ng bi trên ng kho ng xác nh nó:ố ủC. Hàm luôn ngh ch bi trên Rố ếD. Hàm luôn ngh ch bi trên ng kho ng xác nh nóố ủCâu 31: Hàm sô 11xyx-=+ có đô th (H). Goi là đi kì và thu (H). Khi đó tíchcác kho ng cách hai ng ti (H) ng:ế ườ ằA. B. C. D. quế ảkhácCâu 32: Kh lăng tr ABC.A’B ’C’ có th tích là V, trung đi AAể ’, BB’; CC’ tầ ượlà I, J, K. Khi đó ta có th tích kh di C’IJK ngằA. 16 B. 14 C. 15 D. 25 Câu 33: Cho hàm ố3sin 4cos 2y x= ớ[]0;2xpÎ a, là giá tr nh t, nh nhị ỏt. Khi đó ng:ằA. 10 B. C. D. 9Câu 34: ọ2 1( :1xM yx+Î =- có tung ng 5. Ti tuy (ộ các tr cắ ụt Ox, Oy ượ và B. Hãy tính di tích tam giác OAB ?A. 1216 B. 1196 C. 1236 D. 1256 Câu 35: Cho hàm 21mx myx +=- giá tr nào thì ng ti ng, ti mườ ệc ngang aậ th hàm cùng hai tr thành hình ch nh có di nồ ệtích ng 8.ằA. 2m B. 12x=± C.4m=± D. 2m¹ Câu 36: Cho hình lăng tr ng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông A, AC a,ACB 60 0. ng chéo ườ BC' bên (BB'C'C) ph ng (ủ AA ' ' tộgóc 30 0. Tính th tích kh lăng tr theo là:A. 34 63aV= B. 36V a= C. 32 63aV= D. 363aV=Câu 37: Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc (ớ ABC ), đáy ABC là tam giácvuông cân có 2AC a= .Kho ng cách (ế SBC ng ằ2a Khi đó th tích aể ủkh chóp SABC ngằA. 363a B. 3318aC. 336aD. 364aCâu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi nh a, BAD 120 0, SA vuônggóc (ớ ABCD ). M, là trung đi ượ BC và SB, góc gi SM và (ABCD)b ng 60ằ 0. Khi đó th tích kh chóp IABCD ngằA. 364a B. 338aC. 332aD. 336aCâu 39: mi ng bìa hình vuông có nh ng 5, ng ta gócừ ườ ắbìa giác ng nhau và ph còn bìa tứ ượ ộkh chóp giác có nh đáy ng (xem hình bên). chi uẽ ềcao kh chóp giác này ng 52 thì ngằA. 1x= B. 2x=C. 3x D. 4x =Câu 40: Cho hàm số12xyx+=- Xác nh ng th ng ườ ẳy m= luôn th hàm sắ ốt hai đi phân bi A, sao cho tr ng tâm tam giác OAB trên ng trònằ ườ2 23 4x y+ A. 3215mm=-éêê=ë B. 3152mm=-éêê=ë C. 2150mmé=êê=ë D. 10mm=-éê=ë Câu 41: Cho hàm số12xyx-=+ nh nào sau đây saiA. th hàm luôn nh đi (–2;1) làm tâm iố ng.ứB. th hàm không có đi tr .ồ ịC. th hàm luôn đi qua đi (0;2)D. Hàm luôn ng bi trên kho ng ả()()- +¥; 2;Câu 42: công ty ng có 50 căn cho thuê. Bi ng cho thuê iộ ỗcăn giá 2.000.000 ng tháng thì căn có ng thuê và tăngộ ườ ứthêm giá cho thuê căn 100.000 ng tháng thì có căn tr ng.ỗ ốH mu có thu nh cao nh thì công ty đó ph cho thuê căn giá baoỏ ớnhiêu tháng.ộA. 2.225.000. B. 2.100.000 C. 2.200.000 D. 2.250.000Câu 43: Ng ta kh ph ng ng kh tám ti pườ ươ ếnó (t là kh có các nh là các tâm các kh ph ng). Bi nh aứ ươ ủkh ph ng ng ươ a. Hãy tính th tích kh tám đó:ể ềA. 38a B. 356 aC. 34aD. 36aCâu 44: Cho hàm số4 2(2 1). 1y mx x= .Tìm các giá tr hàm có tể ộđi i.ể ạA. 102m- B. 12m³ C. 102m- D. 0m ³Câu 45: Hình đây là th hàm nào:ẽ ướ ốA. -= +3 23 2y B. =- +3 23 2y B. =- +-3 23 2y D. -=-3 23 2y Câu 46: ng vun thành hình kh chóp tộ ượ giác có nh đáyề ạl ng m, nh đáy nh ng lm và chi uớ cao ng m. Kh ng (th tích) ngằ ượ ốđ có giá tr nh iấ A. 4,55 3B. 4,65 3C. 4,72 3D. 4,75 3Câu 47: Cho hình ch nh ABCD có AB n.A D. Khi quay hình ch nh ABCD tộvòng quanh nh CD ta kh tr có diên tích toàn ph là Sượ ầ1 khi quay hình chữnh ABCD vòng quanh nh AD ta kh tr có diên tích toàn ph là Sượ ầ2 .Kh ng nh nào sau đây là đúng?ẳ ịA. n.S1 S2 B. S1 nS2C. S1 =(n 1)S2 D. S2 =(n 1)S1Câu 48: Ông vay ti mua nhà và hoàn ngân hàng theo hình th tr gópộ ảv lãi su là r% /tháng trong vòng tháng. ti ông vay là tri ngệ ồthì tháng ông ph tr ti là 34 tri ng, còn ti ông vay là 50tri ng thì tháng ông ph tr ti là 51 tri ng.V giá tr và rl là (Ch qu đúng nh t):ầ ượ ấA. 100 tri và 0,9% B. 100 tri vàệr 1%C. 120 tri và 1% D. 120 tri và 0,9%Câu 49: Công ty ÔNG THỮ chuyên xu các hình tr có th tích ngả ằ314 cm 3. Chi phí nguyên li làm ph là 200đ /cm và chi phí nguyên li uệph bao quanh là 400đầ /cm 2. bán kính đáy là bao nhiêu chiỏ ểphí làm ng là ít nh (L yộ ấ3,14p= )A. 3150R= B. 3100R= C. 3120R= D. 3200R=Câu 50: Ng ta nh ti hành xây ng trung tâm th ng ườ ươ Big trênđ ng qu ườ MN nh hình Hai thôn và cách ng qu cácườ ượkho ng là AM 2km và BN 3km Bi ng dài đo qu MN 10km iỏnên xây ng trung tâm th ng cách ươ Thôn kho ng bao nhiêu ng độ ộdài trung tâm th ng ươ Big thôn và là AC BC ng nh t.ắ ấA.2 5km B. 2,5km C. 3km D. 2kmCâu Ta có: 22 2( 2)' 3'( 2) ln3 2) ln3x xyx x+ += =+ Ch B.ọCâu 2: Điêu ki n: ệ2010; 10xx x->ìí¹ ¹î Ph ng trình đã choươ2 log 2(1 log (1 log )(2 log )x xÛ 24 log log log log 0x xÛ ph ng trình vô nghi m. ươ Ch D.ọCâu 3:2. .2 2xqBC aS rl AB app p= Ch C.ọCâu 4: Có hình nón thành. ượ Ch B.ọ Câu 5: vào th hàm ta có nh xét sau:ự ậ th hàm đi qua đi (0;-1).ồ ể th hàm có hình ng là ch xuôi nên 0. Ch A.ọCâu 6: th hàm ng qua tr tung ta oc xxy aa- ö= =ç ÷è do đó th các ịhàm và 1(0 1)xy aaæ ö= ¹ç ÷è thì ng nhau qua tr tung. Ch D.ọCâu 7: Ta có 22log1 log1 1loglog 23 3log aabaaa ababPbb ba -- -= =-- Ch A.ọCâu 9: Xét hàm ố'2 2( 1) .'1 1) 1)x xe xy yx xæ ö+ -= =ç ÷+ +è Khi đó ()()' 0, 1xy y= là đi ti th hàmể ịs .ốCh C.ọCâu 10 Ta có22aa log m= Suy ra3221 3log log 8.2 .log 2aa amab ma a++= Ch B.ọCâu 11: là trung đi nh huy AC trong tam giácvuông ABC. ng ng th ng qua ườ và song song vói SA, ng th ng này tườ ắSC trung đi SC. Khi đó ta có IA IB IC.M khác IS IC IA nên là tâm ngo ti kh chóp đã cho.ặ ốL có ạ2 262 2SC SA AC SA AB BC aR+ += Ch C.ọCâu 12: Quay hình ch nh ABCD xung quanh MN ta hìnhượtr nh hình ẽKhi đó 62ABr AD a= 3( ). .6 6T dV ap pÞ =. Ch C.ọ