Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập về tổ hợp

fe6ae4c35c7c8331541d38a87a76ec70
Gửi bởi: Võ Hoàng 23 tháng 11 2018 lúc 21:42 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 11:23 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu 1.Trong ngh sinh gi i, có 12 nam và 10 có ỏbao nhiêu cách ch lên phát bi ?ọ ểA. 12 B. 10 C. 120 D. 22Câu 2: Có cây bút cây bút vàng và cây bút xanh trong bút. ỏcó bao nhiêu cách ra cây bút ?ấ ộA. B. 14 C. 90 D. 21Câu 3: Trong bi có 15 viên bi màu vàng, 10 viên bi màu xanh, viên bi ộmàu vàng. có bao nhiêuỏcách ra viên bi màu khác nhau bi trên ?ấ ộA. 2400 B. 1200 C. 33 D. 15Câu 4: Trong công nhân có 15 nam và 22 có bao nhiêu cách ểch hai ng i: nam vàm ?ọ ườ ữA. 22 B. 15 C. 330 D. 37Câu 5: Trên giá sách có 12 quy Toán, quy Văn và quy Hóa. có baoể ỏnhiêu cách ch quy nsách môn khác nhau ?ọ ủA. 24 B. 210 C. 420 D. 37Câu 6: 11A7 có 21 nam, 21 có bao nhiêu cách ch ọb nam làm tr ng, nn làm phó và khác kia làm ưở ạth qu A. 17640 B. 82 C. 16800 D. 18522ủ ỹCâu 7: Có bao nhiêu cách ch ng cho nam và ng xen ẽnhau trên băng gh dài.ộ ếA. 6!.6! B. 6!.6!.2! C. 12! D. 6!Câu 8: Cho các ch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. có bao nhiêu có ch ượl ra các ch đã cho ?ậ ốA. 2520 B. 28 C. 2401 D. 16807Câu 9: Cho các ch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. có bao nhiêu ch có ch ữs khác nhau ra các ch trên ?ố ượ ốA. 504 B.224 C. 729 D. 252