Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

4950db4c6491e0cd72678b05da5a553c
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như 14 tháng 5 2016 lúc 23:11 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 9:38 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 745 | Lượt Download: 8 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn1. Why are your hands so dirty? …… my bike. A. Repaired B. Have repaired C. Have been repairing D. Has been reparing2. We …… around Scotland for days. A. Traveled B. Have traveled C. Have been travelling D. Has been travelling3. Steve has been driving for hours. A. But he's having barbeque at the moment B. In hours he's going to reach Vermont.4. have been trying to contact him _______ A. but to no avail B. fortunately he picked up the phone.5. The ballon has been soaring 100 meters above us for hours. A. Why can't they land at last? B. But they have landed minutes ago.6. Who has been eating my chocolate bar? A. Soon will have none left. B. There are none left.7. She has been tidying up her office, hasn't she? A. Yes, she has tidied it up already B. Yes, she has C. No, she isn't8. She has been tidying up her office, hasn't she? A. Yes, she has tidied it up already B. Yes, she has C. No, she isn'tTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.