Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG VẬN ĐỘNG

5124288254c83021160c6669a625dba1
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 11 tháng 5 2018 lúc 22:54:25 | Được cập nhật: 20 tháng 4 lúc 8:42:24 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 443 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI LU CH NG NGẬ ƯƠ Ộ1. Nêu khái quát chung ng?ề ươ ng có ph n: ng u, ng thân và ng chi.ộ ươ ươ ươ ươ ng ng có ng ghép tra ch não. ng ươ ườ ươ ươ ặnh ng hàm th hình thành liên quan các ng ngôn ươ ộng .ữ ng ni ng kh nhau, cong ch thành ch ti ếnhau giúp th ng th ng. Các ng ng và ng ươ ườ ươc thành ng ng tim, ph i.X ng tay và chân có các ph ng ng ươ ươ ứng nhau nh ng phân hóa khác nhau cho phù ch năng ng th ng và ẳlao ng.ộ2. Nêu ch năng ng?ứ ươ Là ph ng th thành khung giúp th có hình ng nh nh, ịđ ng th làm ch bám vì th ng c. ng còn choồ ượ ươ ệcác quan m, sâu trong th kh th ng.ơ ươ3. Nh ng đi khác nhau gi ng ng và ng tay?ữ ươ ườ ươ ng chi trên ng nh ng đai vai, ng chi ươ ươ ươ ướ ộs ng nh ng đai hông. Do th ng th ng và lao ng mà đai vai và đai hông ươ ộphân hóa khác nhau. Đai vai ng đòn, ng Đai hông đôi ng là ng ch u,ồ ươ ươ ươ ươ ậx ng háng và ng ng ng cùng và nhau nên khung ươ ươ ươ ạch ng ch c.ậ ắ ng tay, ng bàn tay, và ng chân, ng bàn chân cũng phân hóa. ươ ươ ươ ươCác kh tay và bàn tay linh ho t. ng chân có ng gót phát tri phía ưở ươ ềsau làm cho di tích bàn chân n, cân ng ng ch cho th ếđ ng th ng. ng bàn chân hình vòm là cho bàn chân có di tích ti xúc ươ ặđ nh di tích bàn chân giúp vi đi dàng n.ấ ơ4. Nêu rõ vai trò ng lo kh p?ủ ớ Kh ng giúp ng thành p, thành kh quan (h sớ ươ ọb não) ho nâng (x ng ch u)ả ươ ậ Kh bán ng giúp ng thành khoang khoang ng c). ngoài ra còn ươ ựcó vai trò quan tr ng vi giúp th trong dáng đi th ng và lao ẳđ ng ph p.ộ ạ Kh ng ho ng linh ho tay, chân.ớ ủ5. Kh năng ng kh ng và kh bán ng khác nhau ra sao? Vì sao cóả ộs khác nhau đó?ự Kh ng có ng linh ho kh bán ng vì kh ng có ộdi kh ng tròn và n, có tr bóng và gi có bao ch ch ươ ịkh p.ớ Di kh kh bán ng ph ng và p.ệ ẹNêu đi kh ng:ặ ộ Có ng gi ng là hình răng khít nhau nên kh ng ườ ươ ộkhông ng c.ử ượ6. Phân bi các lo ng.ệ ươCó lo i:ạ ng dài: hình ng, gi ch tr em và ch vàng ng n: ươ ườ ớx ng ng tay, ng đùi……..ươ ươDOC24.VN 1 ng ng n: kích th ng n, ch ng nh ng ng, ng chân, ươ ướ ươ ươ ổc tayổ ng t: hình t, ng nh ng vai, ng cánh ch u, các ng ươ ươ ươ ươs .ọ7. ng ng và ng dài?ấ ươ ươ Không có hình ng, bên ngoài là mô ng ng, bên trong mô ngấ ươ ươc ng là mô ng nhi nan ng và nhi nh ch .ứ ươ ươ ỏ8. to ra và dài ra ng?ự ươ ng to ra ngang là nh các bào màng ng phân chia ra nh ng tươ ươ ếbào vào trong và hóa ngớ ươ Các bào tăng tr ng phân chia và hóa ng làm ng dài ra. tu ưở ươ ươ ổtr ng thành, sưở ự9. Thành ph hóa ng có nghĩa gì ch năng ng?ầ ươ ươ Thành ph là ch dính và tính đàn ng.ầ ươ Thành ph vô canxi và photpho làm tăng ng ng. Nh ươ ậx ng ng ch c, là tr th .ươ ể10. Gi thích vì sao ng ng thì ?ả ươ ượ ở Khi ng bò, n…….ch giao phân y, vì ng ươ ướ ươth ng sánh và ng i. Ph ng còn là ch vô không còn liên ườ ươ ượ ếb giao nên .ở ở11. và bào ?ấ ơ bao nhi bó Bó nhi trong màng liên ọk t. hai có gân bám ng qua kh p, ph gi phình to là ng cế ươ ơ nhi có lo là: dày có sinh ch và ơm nh tr xen nhau.ả ẽ Ph gi là trúc bào .ầ ơ12. ch ph co ?ơ ơ Khi có kích thích tác ng vào quan th trên th làm xu hi xung ệth kinh theo dây ng tâm trung ng th kinh. Trung ng th kinh phát ướ ươ ươ ầl nh theo dây li tâm làm co. khi co, các nh xuyên sâu vào vùng ảphân dày làm cho đĩa sáng ng i.ố ạ13. ph ho ng co, dãn gi hai (c p) và ba (c du i)ự cánh tay?ở nh cánh tay co nâng ng tay phía tr c. tam co thì du ướ ỗc ng tay ra.ẳ Trong ng th có ph nh nhàng gi các này co ơthì kháng dãn và ng i.ơ ượ ạ14. Có khi nào và du cùng ph th cùng co đa ho ặcùng dãn đa không? Vì sao?ố Không khi nào và du cùng co daả ố và du ph th cùng du đa khi các này kh ảnăng ti nh kích thích do đó tr ng (tr ng ng li t)ế ươ ườ ườ ệ15. Khi đi ho ng, có lúc nào và du ng chân cùng co? Gi ảthích? Khi đi ho ng và du cùng co, nh ng không đa. ốkháng ra th cân ng cho th ng ng chân th ng tr ng tâm th ươ ờvào chân .ế16. Công là gì? ng khi nào?ử ụDOC24.VN 2 Khi co tác ng lên t, làm di chuy n, là sinh ra cung.ơ ứ Công ng vào các thao tác ng và lao ngơ ượ ộ17. Kh ng nh th nào thì công ra nh t?ố ượ ấ Công có tr nh khi co nâng có kh ng thích ượ ớnh co ph iị ả18. Nguyên nhân ?ủ ơ oxi hóa các ch dinh ng do máu mang ra năng ng cung cho ưỡ ượ ấs co ng th sinh ra nhi và ch th là khí cacbonic.ự ả th không cung oxi trong th gian dài tích axit ượ ụlactic .ầ ơ19. Kh năng co ph thu vào nh ng nào?ả ố4 :ế ố Th kinh: tinh th ng khoái, th ng thì co nầ ơ Th tích thì kh năng co nh nể ơ co cự ơ Kh năng dai làm vi lâu iả ỏ20. Nh ng ho ng nào là luy ?ữ ượ ơ Th ng xuyên th bu sáng, th gi gi ,ườ ờ Tham gia các môn th thao nh ch y, nh y, i, bóng chuy n, bóng bàn……ể ềm cách cộ ứ Tham gia lao ng xu phù cộ ự21. Khi làm gì?ị ầ Ngh ng th sâu xoa bóp cho máu thông nhanhỉ ư Sau ho ng ch (khi tham gia th thao) nên đi khi hô tr ạbình th ng ngh ng và xoa bóp.ườ ơ22. Trong lao ng có nh ng biên pháp gì cho lâu và có năng su lao ấđ ng cao?ộ làm ci nh nhàng, cầ ứ có tinh th tho mai, vui vầ ẻ23. Luy th ng xuyên có tác ng ng nh th nào các quan ườ ơtrong th và qu gì th ?ơ ể Tăng th tích cể ơ Tăng co và làm vi dai. Do đó năng su lao ng cao.ự ộ Làm ng thêm ng n, phát tri cân iươ ố Làm tăng năng ho ng các quan khác nh tu hoàn, hô p, bài ấti t, tiêu hóaế Làm cho tinh th ng khoáiầ ả24. Nêu các ph ng pháp luy nh th nào có qu nh t?ươ ấ Th ng xuyên lao ng, th th thao.ườ ểDOC24.VN