Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm về bất phương trình mũ

6042d9ff32caa4ed6a09a6a94dd94fcd
Gửi bởi: Võ Hoàng 28 tháng 9 2018 lúc 20:08:22 | Được cập nhật: 2 tháng 4 lúc 6:39:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 600 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TÀI LI ÔN THI THPT QU GIA MÔN TOÁN LÊ NGUYÊN TH CH ẠGI TÍCH 12 CH NG IIẢ ƯƠNgày 16 tháng năm 2018CH 4.7 Tìm tham ph ng trình nghi đúng x.Ủ ươ 1.ứ ộCâu 1. Tìm giá tr ph ng trình ươ2 12 0x xm- -+ có nghi duy nh t.ệ ấA. 3m= B. 3m=- C. 1m= D. 18m =.Câu 2. Ph ng trình ươ29 2.6 0x xm- có hai nghi trái khi:ệ ấA. 1m<- ho ă1m> B. 1m£ C. 1m³ D. ()()1; 0;1mÎ .Câu 3. Tìm các giá tr tham ph ng trình ươ25 0x xm+ -- có nghi th c.ệ ựA. )45 5;é+¥ë B. ()0;+¥ C. (40; 5ùû D. 40; 5é ùë .Câu 4. ọ1 ,x là hai nghi ph ng trình ươ21 15 25x xx x+ -+ Tính giá tr bi th ứ2 21 21 1Px x= A. 6P B. 2P=- C. 6P=- D. 2P .Câu 5. Tìm ph ng trình ươ4 2.2 2x xm- có nghi ệ()1; 2xÎ .A. 10m£ B. 10m£ C. 5104m£ D. 5104m< .Câu 6. Tìm giá tr th tham ph ng trình ươ3 33 3x xx xa--= -+ có nghi duy nh t.ệ ấA. ();aÎ +¥. B. 0a C. 0a D. 1a< .Câu 7. Tìm các giá tr tham ph ng trình ươ25 0x xm+ -- có nghi th c.ệ ựA. )45 5;é+¥ë B. ()0;+¥ C. (40; 5ùû D. 40; 5é ùë .CH 4.7 Tìm tham ph ng trình nghi đúng x.m 2Ủ ươ ộCâu 1. Tìm các giá tr tham th ph ng trình ươ1 12 09 3x xmæ ö- =ç ÷è có nghi ệthu kho ng ả(0;1] A. 14; 29æ öç ÷è B. 14; 29é ùê úë C. 14; 29æ ùçúè D. 14; 29é ö÷êë .Câu 2. Tìm các giá tr th tham ph ng trình ươ()()3 0x xm- có nghi m.ệA. ();1 .mÎ B. ()2; .mÎ +¥ C. [)1; .mÎ +¥ D. 1m= .Câu 3. Tìm cả các giá tr hàm ố3 22x mxy- += ng bi trên ế[] 1, 2. A.8m>- B.13m> C.1m³ D. 13m ³.Câu 5. giá tr th nào thì ph ng trình ươ24 0x xm+- có nghi th phân bi tệ .A. 4m< B. 4m C. 0m D. 0m .Câu 6. Tìm các giá tr th tham ph ng trình ươ2421xxm e+ có nghi th c.ệ ựA. 1m< B. 11me£< C. 0m- D. 20me<£ .Câu 7. Tìm các giá tr hàm ố3 1xmx= có hai nghi phân bi t?ệ ệA. Không m. B. 0ln 3mm>ìí¹î C. 2m³ D. 0m> .Câu 8. Tìm các giá tr th tham ph ng trình ươ4 .2 0x xm m- có hai nghi trái u.ệ ấA. 50;2æ öç ÷è B. 5; 42æ öç ÷è C. ()0;+¥ D. 5;2æ ö+¥ç ÷è .Câu 9. Cho hàm ố3.sin 5xy x= Tính ể6 0y my¢ ¢¢- ọxΡ :A. 34m= B. 30m= C. 34m=-. D. 30m=- .Câu 10. Tìm các giá tr tham th ph ng trình ươ()6 0x xm m+ có nghi thu ộLuy thi THPT Qu gia 2019 -184 ng Lò Chum Thành Ph Thanh Hóaệ ườ 1TÀI LI ÔN THI THPT QU GIA MÔN TOÁN LÊ NGUYÊN TH CH Ạkho ng ả() 0;1. A. () 2; 4. B. () 3; 4. C. [] 3; 4. D. [] 2; 4.Câu 11. Tìm các giá tr tham th ph ng trình ươ()4 0x xm m+ có nghi thu cệ ộ()1;1 .-. A. [)4;mÎ +¥ B. 134;3mé öÎ÷êë C. (][); 4;mÎ +¥ D. 25 13;6 3mæ öÎç ÷è .Câu 12.Tìm ph ng trình ươ2 224 6x xm+- có đúng nghi m?A.ệ2m= .B.2 3m< .C. 3m= .D. 3m> .Câu 13. Có bao nhiêu giá tr nguyên ph ng trình ươ()()1 24 16 8x xm m+ -+ có nghi trên ệ[]0;1 A. B. C. D. 4.Câu 14. Xác nh ph ng trình: ươ4 .2 0x xm m- có hai nghi phân bi t.ệ ệA. 2m- B. 2m C. 2m>- D. 2m .Câu 15. Tìm ph ng trình ươ.9 (2 1).6 .4 0x xm m- nghi đúng ọ[]0,1xÎ .A. 6m³ B. 4m- C. 6m£ D. 4m³ .Câu 16. Ph ng trìnhươ .2 0x xm m- có hai nghi phân bi khi:ệ ệA. 2m> B. fÎ. C. 2m- D. 2m< .Câu 17. Tìm ph ng trình ươ9 2.3 2x xm- có nghi ệ()1; 2xÎ .A. 45m£ B. 13459m< C. 65m£ D. 13659m< .Câu 18. Tìm các giá tr tham th ph ng trình ươ4 .2 0x xm m- có hai nghi mệphân bi t. A. 12mm£ -éê³ë B. 12mm<-éê>ë C. 2m>. D. 1m<- .Câu 19. Xác nh ph ng trình ươ4 .2 0x xm m- có hai nghi phân bi t? Đáp án là:ệ ệA. 2m >. B. mÎ C. 2m D. 2m- .Câu 20. Tìm các giá tr th tham ph ng trình ươ2421xxm e+ có nghi th c.ệ ựA. 1m< B. 11me£< C. 0m- D. 20me<£ .Câu 21. Cho hàm ố3.sin 5xy x= Tính ể6 0y my¢ ¢¢- ọx :A. 34m= B. 30m= C. 34m=-. D. 30m=- .Câu 22. Xác nh các giá tr tham ph ng trình ươ1 12.4 5.2 0x xm- -- =() có hai nghi phân bi t.ệ ệA. 2528m£ B. 2m C. 258m> D. 2528m< .Câu 23 Tìm ph ng trình ươ2 1x xm+ có hai nghi phân bi t.ệ ệA. 10m< B. 13m £. C. 10m> D. 3m£ <.Câu 24. Cho ph ng trình ươ()()()12 0x xxm m++ Tìm các giá tr th tham sao cho ph ng trình đã cho có nghi là ươ ệ(]; 0- A. 12m £. B. 12m< C. 12m£ D.12m<- .CH 4.7 Tìm tham ph ng trình nghi đúng x.Ủ ươ 3.ứ ộCâu 1. Tìm các giá tr tham ph ng trình ươ2 2sin cos cos4 .7x xm+ có nghi m. ệA. 67m³ B. 67m< C. 67m³ D. 67m<- .Câu 2. giá tr nào ph ng trình ươ()9 .3 0x xm m- có nghi đúng th cệ ự?xΡ. A. mÎ B. 2m¹ C. 32m<- D. 32m£ .Câu 3. Tìm các tham ph ng trình ươ2 1xmx= có hai nghi phân bi t?ệ ệA. 0ln 2mm >ìí¹î B. mΡ C. ln 2m³ D. ln 2m< .Luy thi THPT Qu gia 2019 -184 ng Lò Chum Thành Ph Thanh Hóaệ ườ 2TÀI LI ÔN THI THPT QU GIA MÔN TOÁN LÊ NGUYÊN TH CH ẠCâu 4. Có bao nhiêu giá tr nguyên ng tham ươ ph ng trình ươ2 2sin cos cos6 .5x xm+ có nghi m. A. B. C. D. .Câu 5. giá tr nào ph ng trình ươ9 2( 1).3 xm m- có nghi đúng ốth cự x. A. mÎ B. 2m¹ C. 2m=- D. 32m£ .Câu 6. Tìm các giá tr th tham ph ng trình ươ3 3x xm+ nghi đúng ớm ọ(]3; log 5xÎ A. 2m³ B. 4m£ C. 4m³ D. 2m£ .Câu 7. Tìm các tham ph ng trình ươ2 1xmx= có hai nghi phân bi t?ệ ệA. 0ln 2mm >ìí¹î B. mΡ C. ln 2m³ D. ln 2m< .Câu 8. Có bao nhiêu giá tr nguyên ng tham ươ ph ng trình ươ2 2sin cos cos6 .5x xm+ có nghi m. A. B. C. D. .Câu 9. Cho ph ng trình ươ2 25 5.2 2.2x xm m- -+ Tìm ph ng trình có nghi phân bi t.ể ươ ệA. (){}0, \\ 2; 3mÎ B. ()0; 2mÎ C. (){}0, \\ 3; 8mÎ D. ()1 10; \\ ;8 256mì üÎí ýî þ.Luy thi THPT Qu gia 2019 -184 ng Lò Chum Thành Ph Thanh Hóaệ ườ