Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries (Test 1) có đáp án

c701f83aea4b17a1fc980e58db5f5f85
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 18 tháng 9 2017 lúc 16:15 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 11:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 361 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài 1: Tìm không cùng nhóm các khác.ừ ừ1. a. river b. desert c. lake d. sea2. a. beach b. mountain c. forest d. building3. a. tower b. high c. structure d. wall4. a. language b. nationality c. speak d. weather5. a. old b. school c. grade d. nameĐáp án1b 2d 3b 4c 5aBài 2: Ch đáp án đúng hoàn thành câu sau.ọ ể6. Her school is .... than his school.a. small b. smaller c. the smaller d. smallest7. Mexico City is the .... city in the world.a. biger b. bigger c. bigest d. biggest8. Nicole is from Australia. She speaks .... .a. Australia b. Australian c. England d. English9. How .... is she?a. high b. height c. tall d. length10. Ha Noi is the .... of Viet Nam.a. capital b. city c. mountain d. forestĐáp án6b 7d 8d 9c 10aBài 3: Tìm sai.ỗ11. It is one of the higher mountains in the world. D12. This city has population for 6.3 milion. D13. She always go to Hong Kong on summer vacation. D14. The River Nile is 6,437 kilometers length D15. Tomorrow am going to visiting the Tower of London. DĐáp án11c 12d 13a 14d 15cBài 4: Ch đáp án đúng hoàn thành đo văn sau.ọ ạDoc24.vnHi. My name is Lan. I'm from Viet Nam. I'm (16).... My country is very beautiful. We have lots ofmountains. We have great (17).... Like the Red and Mekong River. We have lots of lakes, too. We have lots of rain, so the country is very (18).... We have(19).... foreset and we don't have any ....(20). We have lots of beautiful beaches. It is great country.16. a. Vietnam b. Vietnamese c. France d. China17. a. river b. rivers c. park d. parks18. a. green b. greener c. the greener d. greenest19. a. long b. high c. tall d. big20. a. desert b. deserts c. desert d. desertsĐáp án16b 17b 18a 19d 20d