Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

c6554d07e6f269e7099ebe39e982d157
Gửi bởi: Thái Dương 20 tháng 3 2019 lúc 16:59:00 | Được cập nhật: hôm kia lúc 18:09:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 387 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI TH TÍCH KH ĐA DI NẬ ỆCâu 1. Hãy ch (ho cho đây sau khi đi nó vào ch tr ng nhọ ướ ệđ sau là nh đúng: “S nh hình đa di luôn …………..…… aề ủhình đa di y.”ệ ấA. ngằ B. nh ho ngỏ C. nh nỏ nớ ơCâu 2. Hãy ch (ho cho đây sau khi đi nó vào ch tr ng nhọ ướ ệđ sau tr thành nh đúng:ề ề“S nh hình đa đi luôn ……………… nh hình đa di y.”ố ấA. ngằ nh nỏ C. nh ho ngỏ D. nớ ơCâu 3. Trong các nh sau, nh nào sai ?A. Hình ph ng là đa đi iậ ươ ồB. di là đa di iứ ồC. Hình là đa di iộ ồD Hình hai di ghép nhau là đa di iạ ồCâu 4. Cho hình đa di n. Tìm kh ng nh sai trong các kh ng nh sau:ẳ ịA. nh là nh chung ít nh ba nhỗ ạB. nh là nh chung ít nh ba tỗ ặC nh là nh chung ít nh ba tỗ ặD. có ít nh ba nhỗ ạCâu 5. Có th chia hình ph ng thành bao biêu di ng nhau?ể ươ ằA. Hai Vô số C. nố D. SáuCâu 6. nh hình bát di là:ố ềA. Tám B. iườ haiườ D. sáuườCâu 7. nh hình bát di là:ố ềA Sáu B. Tám C. iườ D. haiườCâu 8. nh hình hai là:ố ườ ềA. haiườ B. sáuườ Hai iươ D. Ba iươCâu 9. nh hình hai là:ố ườ ềA. haiườ B. sáuườ C. Hai iươ Ba iươCâu 10. nh hình 20 là:ố ềA. haiườ B. sáuườ C. Hai iươ D. Ba iươCâu 11. Cho (H) là kh lăng tr ng tam giác có các nh ng a. Th tíchố ểc (H) ng:ủ ằA. 32 B. a332 a334 D. a323Câu 12. Cho (H) là kh chóp giác có các nh ng a. Th tích (H)ố ủb ng:ằA. 33 B. a326 C. a334 D. 332Câu 13. Cho di ABCD. B’ và C’ là trung đi AB và AC. Khi đó tứ ượ ỉs th tích kh di AB’C’D và kh di ABCD ng:ố ằA. 12 B. 14 C. 16 D. 18Câu 14. Cho hình lăng tr ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’. A’’, B’’, C’’, E’’ làụ ượtrung đi các nh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’. th tích gi kh lăng trể ụABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ và kh lăng tr ABCDE.A’B’C’D’E’ ng:ố ằA. 12 B. 14 C. 18 D. 110Câu 15. Cho hình chóp giác S.ABCD có th tích ng V. đi A’ trên nh SA saoứ ạcho 'SA SA=13 ph ng qua A’ và song song đáy hình chóp các nh SB, SC,ặ ạSD B’, C’, D’. Khi đó th tích kh chóp S.A’B’C’D’ ng:ầ ượ ằA. V3 B. V9 C. V27 D. V81Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình ch nh tâm AB 2a, BC a. Các nhữ ạbên hình chóp ng nhau và ng ằ2aCâu 16 Ch nh sai trong các nh :ọ ềA. SO không vuông góc đáyớB. 52aOA=C. 5BD a=D. Các nh bên kh chóp mp đáy các góc ng nhau.ạ ằCâu 17 th tích kh chóp S.ABCD là:ể ốA. 332 a333 C. a334 D. qu khác. ảCâu 18 ọa là góc nh bên và đáy kh chóp. Ta có tan là A. 33 B. 53 C. 155 D. qu khác ảCho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông và D. Hai bên SAB vàạ ặSAD cùng vuông góc ph ng đáy. Bi AD DC a, AB 2a, ế3Sa a= .Câu 19 Góc ABC đáy ABCD có đo là: ốA. 030 045 C. 060 D. qu khác ảCâu 20 Ch kh ng nh đúng.ọ ịI. BC SA^ II. BC AC^ III. BC SC^A. B. và II I, II, III đúngề D. và IIICâu 21 th tích kh chóp S.ABCD là:ể ốA. a333 B. a334 C. a336 a332Câu 22. Th tích kh chóp A’B’C’D’.ABCD là:ể ụA. a35 38 B. a338 a37 316 D. qu khác ảCâu 23 hai th tích kh chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD (v A’, B’, C’, D’ nỉ ầl là trung đi SA, SB, SC, SD) là:ượ ủA. 12 B. 14 C. 16 18ĐÁP ÁN1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D,10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18C, 19B,20C, 21D, 22C, 23D.