Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án)

f2cb468fbd240b00bc6a022d39cefee1
Gửi bởi: Lời Giải Hay 16 tháng 9 2016 lúc 23:43 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 18:25 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3549 | Lượt Download: 108 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Tr?c nghi?m ph??ng trnh ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s?
Cu 1:H? s? gc c?a ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s? t?i ?i?m c honh ?? x0 = -1 b?ng
A. - 2 B. 2 C. 0 D. ?p s? khc
Cu 2:H? s? gc c?a ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s?t?i giao ?i?m c?a ?? th? hm s? v?i tr?c tung b?ng:
A. - 2 B. 2 C. 1 D. - 1
Cu 3: Ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s?t?i ?i?m c honh ??x0 = 1c ph??ng trnh
A. y = -x - 3 B. y = -x +2 C. y = x - 1 D. y = x + 2
Cu 4:Ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s? t?i ?i?mc ph??ng trnh
A. 2x - 2y = -1 B. 2x - 2y = 1 C. 2x + 2y = 3 D. 2x + 2y = -3
Cu 5:Honh ?? ti?p ?i?m c?a ti?p tuy?n song song v?i tr?c honh c?a ?? th? hm s? b?ng
A.-1 B.0 C. 1 D. ?p s? khc
Cu 6:Ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s?t?i giao ?i?m c?a ?? th? hm s? v?i tr?c tung c ph??ng trnh
A. y = x - 1 B. y = x + 1 C. y = x D. y = -x
Cu 7:Ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s?c h? s? gc k = - 9c ph??ng trnh
A. y = -9x - 43 B. y = -9x + 43 C. y = -9x - 11 D. y = -9x - 27
Cu 8:Cho ?? th? (C) c?a hm s?.Ti?p tuy?n c?a (C) t?i M vung gc v?i ???ng th?ng.Honh ?? c?a M g?n nh?t v?i s? no d??i ?y:
A. 2 B.4 C. 6 D. 8
Cu 9:Ph??ng trnh ti?p tuy?n v?i ???ng cong t?i ?i?m M thu?c (C) vࠠl:
A. B. C. D.
Cu 10:Cho parabol.H? s? gc c?a ti?p tuy?n v?i (P) t?i ?i?m A(1; 3) l
A. 2 B. - 2 C. 3 D. - 3
Cu 11:?? th? hm s?c bao nhiu ti?p tuy?n c tung ?? l 9
A.3 B. 4 C. 2 D. 1
Cu 12:Cho hm s?.G?i A l giao ?i?m c?a ?? th? hm s? v?i tr?c Oy. Khi ? gi tr? m ?? ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s? t?i A vung gc v?i ???ng th?ng
A. B. C. ?p s? khc D.
Cu 13:Cho hm s?c ?? th? (P).N?u ti?p tuy?n t?i ?i?m M c?a (P) c h? s? gc b?ng 8 th honh ?? ti?p ?i?m M l:
A. 12 B. 6 C. -1 D. 5
Cu 14:Cho hm s?.Ti?p tuy?n t?i ?i?m u?n c?a ?? th? hm s? c ph??ng trnh
A. B. C. D.
Cu 15:Cho hm s?.Ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s? t?i ?i?m c honh ?? c h? s? gc b?ng
A. ln2 B. - 1 C. D. 0
Cu 16: Cho hm s?.?? th? hm s? ti?p xc v?i ???ng th?ngkhi
A. B. C. D.
Cu 17:Trong cc ti?p tuy?n t?i cc ?i?m trn ?? th? hm s?.Ti?p tuy?n c h? s? gc nh? nh?t l
A.- 3 B.3 C.- 4 D. 0
Cu 18:G?i M l giao ?i?m c?a ?? th? hm s? v?i tr?c Oy.Ph??ng trnh ti?p tuy?n v?i ?? th? trn t?i M l:
A. B. C. D.
Cu 19:S? ti?p tuy?n ?i qua A(1; -6) c?a ?? th? hm s? l:
A. 1 B. 0 C.2 D.3
Cu 20:Cho hm s? c ?? th? (C). ???ng th?ng no sau ?y l ti?p tuy?n c?a (C) v c h? s? gc nh? nh?t
A. y = -3x + 3 B. y = -3x - 3 C.y = -3x D. y = 0
Cu 21:Cho ?? th? hm s?(C). G?i l honh ?? cc ?i?m M, N trn (C) m t?i ? ti?p tuy?n c?a (C) vung gc v?i ???ng th?ng y = -x + 2017. Khi ?
A. - 1 B. C. D.
Cu 22:???ng th?ngy = 3x + ml ti?p tuy?n c?a ???ng cong y = x3 + 2khi m b?ng:
A. 1 ho?c -1 B. 4 ho?c 0 C. 2 ho?c - 2 D. 3 ho?c - 3
Cu 23:Ti?p tuy?n c?a paraboly = 4 - x2 t?i ?i?m (1; 3) t?o v?i hai tr?c t?a ?? m?t tam gic vung.Di?n tch c?a tam gic vung ? l:
A. B. C. D.
Cu 24:Hai ti?p tuy?n c?a parabol y = x2?i qua ?i?m (2; 3) c cc h? s? gc l:
A.2v 6 B. 1 v 4 C. 0 v 3 D. - 1 v 5
?P N
1
A
6
A
11
C
16
C
21
D
2
B
7
C
12
B
17
A
22
B
3
A
8
D
13
B
18
C
23
A
4
C
9
A
14
A
19
A
24
A
5
A
10
A
15
B
20
D