Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI KÌ 1 MÔN HÓA 12

89762372b8c337c568a2f947a6d081b6
Gửi bởi: Võ Hoàng 2 tháng 12 2018 lúc 23:15:35 | Được cập nhật: 15 giờ trước (6:24:12) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 474 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 GD ĐT ỞTR NG THPT ƯỜ THI KÌ IỀ ỌMÔN HÓA 12 ỚTh gian làm bài: 45 phútờ (Đ thi có 02 trang)ềMã 102Cho bi t: 12; 1; 16; 14; 32;ếAl 27; Mg 24; Na 23; Ca 40; Ag 108; Zn 65; Fe 56; Cu 64; Cl=35,5G đi tr nghi đi lu nồ Câu 1. Th phân không hoàn toàn tetra peptit ngoài các - amino axit còn thu các đi peptit: ượGly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. đúng làấ ủA. Ala-Val-Phe-Gly. B. Val-Phe-Gly-Ala. C. Gly-Ala-Phe -Val. D. Gly-Ala-Val-Phe. Câu 2. dây ph qu áo dây ng đo dây thép. Hi ng nào sau đây ra ượ ởch hai đo dây khi lâu ngày?ổ ểA. và ng không ăn mònắ B. ng ăn mònồ ịC. và ng ăn mònắ D. ăn mònắ Câu 3. Glucoz lên men thành ancol etylic, toàn khí sinh ra vào dung ch Ca(OH)ơ ượ ị2 tách ra 40 gam ết a, bi hi su lên men 75%. Kh ng glucoz dùng làủ ượ ầA. 48 g. B. 40 g. C. 24 g. D. 50 g. Câu 4. Ph ng đi ch kim lo nào đây thu ph ng pháp nhi luy n?ả ướ ươ ệA. C+CuO® Cu+CO B. Zn+2AgNO3® Zn(NO3 )2 +2AgC. MgCl2® Mg+Cl2 D. 2Al2 O3® 4Al+3O2 Câu 5. ch ng minh glucoz có nhóm ch anđêhit, có th dùng trong ba ph ng hóa c. Trong các ph ng ứsau, ph ng nào không ch ng minh nhóm ch anđehit glucoz ?ứ ượ ơA. Kh glucoz ng Hử ằ2 /Ni, 0. B. Oxi hoá glucoz ng AgNOơ ằ3 /NH3 .C. Lên men glucoz ng xúc tác enzim.ơ D. Oxi hoà glucoz ng Cu(OH)ơ ằ2 đun nóng. Câu 6. Th phân este có công th phân Củ ử4 H8 O2 (có Hặ2 SO4 loãng) thu ph và Y. ượ ừcó th đi ch tr ti ra ng ph ng duy nh t. Tên làể ủA. propyl fomat. B. ancol etylic. C. metyl propionat. D. etyl axetat. Câu 7. Fe ăn mòn đi hoá khi ti xúc kim lo ngoài không khí m.ị làậA. Cu B. Al C. Mg D. Zn. Câu 8. Kim lo nào đây đi nh :ạ ướ ấA. cạ B. ngồ C. Nhôm D. Vàng Câu 9. Ngâm lá Zn trong 50 ml dung ch AgNOị3 0,2M. Gi kim lo ra bám vào lá Zn. Sau khi ph ng yả ảra xong lá Zn ra khô, đem cân, th y:ấ ấA. Kh ng lá tăng 0,215 gam.ố ượ B. Kh ng lá tăng 0,755 gam.ố ượ ẽC. Kh ng lá gi 0,755 gam.ố ượ D. Kh ng lá tăng 0,43 gam.ố ượ Câu 10. Polime có trúc ng không gian (m ng i) làấ ướA. PE. B. amilopectin. C. nh bakelit.ự D. PVC. Câu 11. Kim lo Zn có th kh ion nào sau đây?ạ ượA. +. B. Mg 2+. C. Cu 2+. D. Na +. Câu 12. Cho các kim lo sau: Au, Al, Cu, Ag, Fe. Dãy các kim lo theo chi tăng tính đi ượ ệc các kim lo trên làủ ạA. Fe, Cu, Al, Ag, Au. B. Cu, Fe, Al, Au, Ag. C. Fe, Al, Au, Cu, Ag. D. Au, Fe, Cu, Al, Ag. Câu 13. Nh nh nào sau đây không đúng?ậ ịA. m, bông, cao su, tinh là polime thiên nhiên.ơ ộB. capron, enang, clorin và nilon -6,6 là ng p.ơ ợC. capron, enang, clorin và nilon -6,6 phân trong môi tr ng axit và baz .ơ ườ ơ1ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 D. Ch là li bi ng tác ng nhi áp su và gi nguyên bi ng khi thôi tác ướ ấd ng.ụ Câu 14. đo ch polime có kh ng là 8,4 mg. xích etilen CHộ ượ ắ2 CH2 có trong đo ch đó là:ạ ạA. 1,626.10 23. B. 1,807.10 23. C. 1,626.10 20 D. 1,807.10 20 Câu 15. Kh ng đo ch nilon-6,6 là 27346 đvC và đo ch capron là 17176 đvC. ượ ốl ng xích trong đo ch nilon-6,6 và capron nêu trên làượ ượ A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114. Câu 16. Cho 2,52g kim lo tác ng dung ch Hộ ị2 SO4 loãng ra 6,84g mu sunfat. Kim lo đó làạ ạA. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe. Câu 17. Trong các ph ng gi các ch sau, ph ng nào làm ch polimeả ạA. cao su thiên nhiên HCl 0t B. poli(vinyl clorua) Cl2 0tC. poli(vinyl axetat) H2 0,tOH D. amiloz Hơ2 0,tH Câu 18. Ngâm đinh trong 100 ml dung ch CuClộ ị2 1M, gi thi Cu ra bám vào đinh t. Sau khi ph ngả ứxong đinh ra, khô, kh ng đinh tăng thêmấ ượ ắA. 15,5 gam. B. 0,8 gam. C. 2,7 gam. D. 2,4 gam. Câu 19. Monome dùng đi ch thu tinh (plexiglas) làể ơA. C6 H5 CH=CH2 B. CH2 =C(CH3 )COOCH3 C. CH3 COOCH=CH2 D. CH2 =CHCOOCH3 Câu 20. Kim lo có các tính ch lý chung làạ ậA. Tính đi n, tính nhi t, ánh kim, tính đàn i.ẫ B. Tính o, tính đi n, tính ệd nhi t, ánh kim.ẫ ệC. Tính o, tính đi n, tính khó nóng ch y, ánh kim. D. Tính o, tính đi n, tính nhi t, tính ng.ẻ Câu 21. Ph nả ng nào sau đây không ra?ảA. Al Ag ®B. Fe Fe 3+ ®C. Zn Pb 2+ D. Cu Fe 2+ Câu 22. So sánh tính baz nào sau đây là đúng?ơA. C6 H5 NH2 C2 H5 NH2 B. C6 H5 NH2 >CH3 NH2 NH3 .C. CH3 NH2 NH3 C2 H5 NH2 D. C2 H5 NH2 CH3 NH2 C6 H5 NH2 Câu 23. Dãy các ch dùng ng cao su Buna-S làồ ượ ợA. CH2 =CH-CH=CH2 CH3 -CH=CH2 B. CH2 =CH-CH=CH2 C6 H5 CH=CH2 .C. CH2 =CH-CH=CH2 huỳnh.ư D. CH2 =C(CH3 )-CH=CH2 C6 H5 CH=CH2 Câu 24. Công th chung amin no ch c, ch là:ứ ởA. Cn H2n+3 N. B. Cx Hy N. C. Cn H2n+1 NH2. D. Cn H2n+1 N. Câu 25. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam Mg và Zn trong dung ch HCl th có 0,6 gam khí Hỗ ấ2 bay ra. Kh ngố ượmu ra trong dung ch là bao nhiêu?ố Câu 26. Vi ph ng trình đi phân nóng ch Alế ươ ả2 O3 đi phân dung ch AgNOệ ị3 .2ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 Câu 27. Vi ph ng trùng ng ng nilon 6,6 ph ng trùng PVC, PE.ế Câu 28. Cho 1,86 gam Al và Mg tác ng dung ch HNOỗ ị3 loãng thì thu 560 ml lít khí Nư ượ2 (đktc, ph kh duy nh t) bay ra. Kh ng mu nitrat ra trong dung ch là bao ượ nhiêu ?ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 GD ĐT ỞTR NG THPT ƯỜ THI KÌ IỀ ỌMÔN HÓA 12 ỚTh gian làm bài: 45 phútờ (Đ thi có 02 trang)ềMã 103Cho bi t: 12; 1; 16; 14; 32;ếAl 27; Mg 24; Na 23; Ca 40; Ag 108; Zn 65; Fe 56; Cu 64; Cl=35,5G đi tr nghi đi lu nồ ậCâu 1. Trong dãy đi hóa kim lo i, trí oxi hóa-kh nh sau: Alệ ượ 3+/Al; Fe 2+/Fe; Ni 2+/Ni; Cu 2+/Cu; Fe 3+/Fe 2+ ;Ag +/Ag; Hg 2+/Hg. Trong các kim lo Al, Fe, Ni, Ag, Cu, Hg, kim lo nào tác ng mu ủFe(III)? A. Al,Fe,Ni,Hg B. Al,Fe,NiCu,Hg C. Al, Fe, Ni,Cu D. qu khácế Câu 2. Cho các ch sau: (1) Glucoz (2) Mantoz (3) Fructoz (4) Saccaroz (5) Tinh t, (6) Xenluloz Nh ng ch ấkhông cho ph ng th phân là:ả ủA. (2), (4), (5) B. (1), (4). C. (1), (3). D. (5), (6). Câu 3. ng phân đipeptit có phân glyxin và alanin làố ửA. 3. B. C. 2. D. 4. Câu 4. Cho 9,3 gam anilin (C6 H5 NH2 tác ng axit HCl. Kh ng mu thu là ượ ượA. 11,95 gam. B. 12,95 gam. C. 12,59 gam. D. 11,85 gam. Câu Trong các lo sau: visco nilon-6,6 axetat capron enang Nh ngố lo nào thu ộlo nhân ?ạ ạA. và enang. B. visco và nilon-6,6. ơC. nilon-6,6 và capron. D. visco và axetat.ơ Câu 6. Kim lo ki đi ch trong công nghi theo ph ng pháp nào sau đây?ạ ượ ươA. Nhi luy B. Th luy ệC. Đi phân nóng ch D. Đi phân dung ch. Câu 7. Có các kim lo sau ti xúc nhau Al-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe lâu trong không khí m. mà ịăn mòn là :A. Chi có Al-Fe B. Chi có Zn-Fe C. Chi có Sn-Fe D. Sn-Fe và Cu-Feặ Câu 8. Có dd FeSO4 ch là CuSOẫ ấ4 lo CuSOể ỏ4 ta dùng:A. dd HNO3 B. .ộ C. nhôm .ộ D. NaOH .ừ Câu 9. Nguyên chung đi ch kim lo i?ắ ạA. Th hi quá trình cho nh proton Th hi quá trình kh các kim lo iự ạB. Th hi quá trình oxi hóa các kim lo Th hi quá trình kh các ion kim lo iự Câu 10. Cho các ch tỗ ZnO, Al2 O3 HgO ta ng H́ ớ2 nhi phù thì thuư nh ng ch gìượ A. Mg, Zn, Hg Zn, Al2 O3 Hg C. ZnO, Hg, Al ZnO, Al2 O3 Hg Câu 11. Câu nào sau đây không đúng:A. electron ngoài cùng nguyên kim lo th ng ít (1 electron)ố ườ ếB. electron ngoài cùng nguyên phi kim th ng có electronố ườ ếC. Trong cùng chu kì, nguyên kim lo có bán kinh nh nguyên phi kimử ửD. Trong cùng nhóm, electron ngoài cùng các nguyê th ng ng nhauố ườ Câu 12. Th phân hoàn toàn mol peptit ch thu mol alanin; mol glyxin; mol valin. khác, khi ượ ặth phân không hoàn toàn peptit thì thu đipeptit là Ala-Gly và Val-Ala và Ala-Ala công th Xủ ượ ủlà:A. Ala-Gly-Val-Ala B. Val-Ala-Ala-Gly C. Ala-Ala-Gly-Val D. Gly-Ala-Ala-Val Câu 13. Cho Na vào dung dịch FeCl3 Hiện tượng nào sau đây đúng nhất?A. Fe Na ra kh mu iị B. Có khí thoát ra và Na tan trong cướC. Có khí thoát ra, ng th có nâu đồ ỏD. Có khí thoát ra, có nâu sau đó tan nế Câu 14. Phát bi nào sau đây không đúng ?4ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 A. Tính ch lí chung kim lo là do các electron do trong ng tinh th kim lo gây nênấ ạB. Al, Fe, Cr th ng trong Hị ộ2 SO4 ngu và HNOặ ộ3 ngu iặ ộC. Al và Fe khi ph ng clo và dung ch Hả ị2 SO4 loãng theo cùng lệ ệD. Khi đun nóng lòng tr ng tr ng ra hi ng đông proteinắ ượ Câu 15. Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 thành các monome ng ng làượ ươ ứA. CH2 =CH-COOCH3 và H2 N-[CH2 ]6 -COOH.B. CH2 =C(CH3 )-COOCH3 và H2 N-[CH2 ]6 -COOH.C. CH3 -COO-CH=CH2 và H2 N-[CH2 ]5- COOH.D. CH2 =C(CH3 )-COOCH3 và H2 N-[CH2 ]5 -COOH. Câu 16. Ch nào sau đây không tham gia ph ng trùng p?ả ợA. CH2 CH CH CH2 B. CH2 CH Cl.C. H2 NCH2 COOH D. CH3 COO CH CH2 Câu 17. Một loại nhựa PVC có phân tử khối là 35.000 đvC. Hệ số trùng hợp của polime này là:A. 560 B. 506 C. 460 D. 600 Câu 18. Khử hoàn toàn 37,6g hỗn hợp Fe, FeO, FeO3 cần 4,032 lít CO điều kiện chuẩn. Khối lượng sắt thu được là:A. 11,2g B. 6,72g C. 34,72g D. 31,72g Câu 19. Khi cho lu ng khí hiđro (có đi qua ng nghi ch Alồ ứ2 O3 FeO, CuO MgO, Na2 nung nóng khi ếph ng ra hoàn toàn Ch còn trong ng nghi :ả ồA. Al,Fe,Cu,Mg,Na B. Al2 O3 ,Fe,Cu,MgO,Na2O C. Al2 O3 ,Fe,Cu,MgO,NaOH D. Al,Fe,Cu,MgO,NaOH Câu 20. Đi phân 100ml dung ch CuSOệ ị4 0,2M ng dòng đi chi là 9,65A trong th gian 200 giây. ườ ờKh ng Cu bám ượ vào catôt bình đi phân là:ệA. 0,32g B. 0,64g C. 1,28g D. 1,32g Câu 21. Cho 10 gam Fe và Cu tác ng dung ch Hỗ ị2 SO4 loãng (d ). Sau ph ng thu 2,24 lít khí ượhiđro đktc), dung ch và gam ch không tan. Giá tr là ủA. 6,4 gam. B. 3,4 gam. C. 5,6 gam. D. 4,4 gam. Câu 22. Cho gam Cu và Al vào dung ch HCl thu 3,36 lít Hỗ ư2 đktc. Ph trăm Al theo kh ng ượ ởh là: ầA. 27%. B. 51%. C. 64%. D. 54%. Câu 23. Dãy nào sau đây ch các polime có trúc không phân nhánh?ỉ ấA. polibutadien, caosu hoá, amiloz xenluloz .ư ơB. PVC, poli isopren, amiloz xenluloz poli stiren.ơ ơC. PVC,polibutadien,xenluloz nh bakelit.ơ ựD. polibutadien, poliisopren, amilopectin, xelulozơ Câu 24. Khi đi phân dung ch mu nitrat trong 10 phút đã thu 1,08 gam âm. ng dòng đi nạ ượ ườ ệlà: A. 1,6A B. 1,8A C. 16A D. 18A.ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 Câu 25. Hoà tan hoàn toàn ng vào dung ch HNOộ ượ ị3 loãng thu khí 0,015 mol Nượ ồ2 và 0,01 mol NO. ng đã hoà tan làượ bao nhiêu Câu 26. Vi ph ng trình đi phân nóng ch yế ươ NaCl, đi phân dung ch Cu(NOệ ị3 )2 Câu 27. Vi ph ng trùng ng ng lapsan, trùng olon (nitron).ơ Câu 28. Nhúng thanh nhôm ng 50g vào 400ml dung ch CuSOộ ị4 0,5M. Sau th gian thanh nhôm ra cân ấn ng 51,38g. Kh ng Cu thoát ra làặ ượ bao nhiêu ?6ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 GD ĐT ỞTR NG THPT ƯỜ THI KÌ IỀ ỌMÔN HÓA 12 ỚTh gian làm bài: 45 phútờ (Đ thi có 02 trang)ềMã 104Cho bi t: 12; 1; 16; 14; 32;ếAl 27; Mg 24; Na 23; Ca 40; Ag 108; Zn 65; Fe 56; Cu 64;G đi tr nghi đi lu nồ ậCâu 1. Este vinyl axetat có công th làứA. CH3 COOCH3 B. CH3 COOCH=CH2 C. CH2 =CHCOOCH3 D. HCOOCH3 Câu 2. Khi thu phân trong môi tr ng axit tristearin ta thu ph làỷ ườ ượ ẩA. C15 H31 COONa và etanol. B. C17 H35 COOH và glixerol.C. C15 H31 COOH và glixerol. D. C17 H35 COONa và glixerol. Câu 3. Cho dãy các ch t: glucoz xenluloz saccaroz tinh t, fructoz ch trong dãy tham gia ph ng tráng ứg ng làươ :A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 4. Cho dãy các ch t: Cấ6 H5 NH2 (anilin), H2 NCH2 COOH, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 NH2 C6 H5 OH (phenol). ch ấtrong dãy tác ng dung ch HCl làụ ượ ịA. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Câu Quá trình nhi phân nh (monome) nhau thành phân (polime) ng th gi phóng nh ng ữphân là ph ngử ướ ứA. nhi phân. B. trao i. C. trùng p. D. trùng ng ng.ư Câu 6. monome nào sau đây có th đi ch poli(vinyl ancol)?ừ ượA. CH2 =CH-COOCH3 B. CH2 =CH-OCOCH3 C. CH2 =CH-COOC2 H5 D. CH2 =CH-CH2 OH. Câu 7. Trong các polime sau đây; m, bông, len, enang, visco, nilon 6-6, axetat. Lo có ngu ốxenluloz là:ơA. m, bông, nilon 6-6. B. bông, len, axetat. ơC. bông, len, nilon 6-6. D. visco, nilon 6-6, axetat. Câu 8. Polime có phân kh 280000 đvC và trùng 10000. là ậA .Polietilen (PE) B. Polivinylclorua (PVC)C .Polistiren (PS) D. Polivinylaxetat (PVAc) Câu 9. Cừ ấ2 H4 có ch 30% ch có th đi ch bao nhiêu PE (Bi hi su ph ng là 90%)ứ ứA. 2,55 B. 2,8 C. 2,52 D. 3,6 Câu 10. Phát bi nào sau đây là đúng?ểA. visco là ng p.ơ ợB. Trùng ng ng buta-1,3-đien acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N.ư ượC. Trùng stiren thu poli(phenol-fomanđehit).ợ ượD. Poli(etylen terephtalat) đi ch ng ph ng trùng ng ng các monome ng ng.ượ ươ Câu 11. Nguyên Al có 13, hình Al làử ủA. 1s 22s 22p 63s 23p 1. B. 1s 22s 22p 63s 3. C. 1s 22s 22p 63s 23p 3. D. 1s 22s 22p 63s 23p Câu 12. Cation có hình electron ngoài cùng 2sấ 22p làA. Rb +. B. Na +. C. Li +. D. +. Câu 13. Kim lo nào sau đây có nhi nóng ch cao nh trong các kim lo i?ạ A. Vonfam. B. t. C. ng. D. m.ẽ Câu 14. Hai kim lo ph ng dung ch Cu(NOạ ị3 )2 gi phóng kim lo Cu làả ạA. Al và Fe. B. Fe và Au. C. Al và Ag. D. Fe và Ag. Câu 15. Dãy các kim lo theo th tính kh tăng trái sang ph làồ ượ ảA. Mg, Fe, Al. B. Fe, Mg, Al. C. Fe, Al, Mg. D. Al, Mg, Fe. Câu 16. Khi đi phân NaCl nóng ch (đi tr ), catôt raệ ảA. kh ion Clự -. B. oxi hoá ion Clự -. C. oxi hoá ion Naự +. D. kh ion Naự +. Câu 17. Cho lu ng khí Hồ2 (d qua các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhi cao. Sau ph ng ỗh còn là:ợ ạÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. C. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO Câu 18. 13 gam và 5,6 gam tác ng dung ch axit sunfuric loãng Th tích khí hidro ể(đktc) gi phóng sau ph ng là. ượ ứA. 2,24 lit. B. 4,48 lit. C. 6,72 lit. D. 67,2 lit. Câu 19. Cho 4,05 gam Al tan trong dung ch HNOế ị3 thu lít N2 (đkc) duy nh t. Giá tr là ịA. 2,52 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 1,26 lít. Câu 20. Cho 3,08 gam Fe vào 150 ml dung ch AgNOị3 1M, kắ cho khi ph ng ra hoàn toàn thu gamế ượch nấ Giá tr là:ị ủA. 11.88 B. 16,2 C. 18,2 D. 17,96 Câu 21. Ngâm lá trong 100 ml dung ch AgNOộ ị3 0,1M. Khi ph ng thúc, kh ng lá tăng thêmả ượ ẽA. 0,65 gam. B. 1,51 gam. C. 0,755 gam. D. 1,3 gam. Câu 22. Đi phân 300ml dung ch CuSOệ ị4 0,2M ng dòng đi là 3,86A. Kh ng kim lo thu catotớ ườ ượ ượ ởsau khi đi phân 20 phút là :A. 1,28 gam B. 1,536 gam C. 1,92 gam D. 3,84 gam Câu 23. Khi cho dòng đi chi I=2A qua dung ch CuClệ ị2 trong 10 phút. Kh ng ng thoát ra catod là ượ ởA. 40 gam. B. 0,4 gam. C. 0,2 gam. D. gam. Câu 24. Đi phân 400 ml dung ch CuSOệ ị4 0,2M ng dòng đi 10A trong th gian thu 0,224 lít khí ườ ượ(đkc) anot. Bi đi đã dùng là đi tr và hi su đi phân là 100%. Kh ng catot tăng là ượ :A. 1,28 gam. B. 0,32 gam. C. 0,64 gam. D. 3,2 gam. Câu 25. Vi ph ng trình đi phân nóng ch yế ươ NaOH, đi phân dung ch Pb(NOệ ị3 )2 Câu 26. Vi ph ng trùng cao su isopren, trùng PP, PS.ợ Câu 27. Cho lu ng khí CO qua ng ng gam CuO, Feồ ồ2 O3 FeO, Al2 O3 nung nóng thu ượ ỗh có kh ng 16 gam. toàn khí thoát ra vào bình ng vôi trong thu 15 gam ượ ướ ượ ủtr ng. Giá tr làị bao nhiêu ?8ÔN THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 12 Câu 28. Khi clo hóa PVC ta thu lo clorin ch 63,96%. Trung bình phân clo tác ng bao nhiêu ượ ớm xích PVC?ắ