Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm nâng cao về tính chất hoá học của axit

678954fbecad8c63c5ba456cc087ff54
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 15 tháng 6 2018 lúc 22:29 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:58 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 347 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ TÍNH CHẤCâu 1. Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đvà một ít phenolphatalein. Hiện tượng quan sát đưA. Màu đỏ mất dần B. Không có sự thay đổi màu C. Màu đỏ từ từ xuất hiện D. Màu xanh từ từ xuất hiện Câu 2. Cho một mẫu giấy quì tím vào dung dta thấy màu giấy quì: A. Màu đỏ không thay đổi B. Màu đỏ chuyển sang dần màu xanhC. Màu xanh không đổi D. Màu xanh chuyển dần sang đỏCâu 3. Cho 300 mol dung dịch HCl 1M vào 300 mol dung ddung dịch sau phản ứng thì quì tím chuyA. Màu xanh B. Không đổi màu C. Màu đỏ D. Màu vàng nhạt Câu 4. Khi trộn lẫn dung dịch chứZ. Dung dịch làm quì tím chuyển sang:A. Màu đỏ B. Màu xanh C. Không màu D. Màu tím Câu 5. Cho phản ứng: BaCOX và lần lượt là: A. H2SO4 và BaSO4 B. HCl và BaCl2 C. H3PO4 và Ba3(PO4)2 D. H2SO4 và BaCl2 Câu 6. Trung hòa 200 ml dung dịch Hphản ứng làm quì tím chuyển sang: A. Đỏ B. Vàng nhạt C. Xanh http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tẤT HÓA HỌC CỦA AXIT (KHÓ)ch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hng quan sát được trong ống nghiệm là: quì tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCln màu xanh ch HCl 1M vào 300 mol dung dịch NaOH 0,5M. Nng thì quì tím chuyển sang ứa mol HCl vào dung dịch chứa 1,5 mol NaOH đưn sang: BaCO3 2X H2O CO2 ch H2SO4 1M bằng 200 gam dung dịch NaOH 10%. Dung Anh tốt nhất! AXIT (KHÓ) ch hỗn hợp gồm HCl HCl vào cho đến khi dư ch NaOH 0,5M. Nếu cho quì tím vào 1,5 mol NaOH được dung dịch ch NaOH 10%. Dung dịch sauTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! D. Không màu Câu 7. Dung dịch có pH vào tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch bari nitrat Ba(NO3)2. Chất là: A. HCl B. Na2SO4 C. H2SO4 D. Ca(OH)2 Câu 8. Thuốc thử dùng để nhận biết: HNO3; Ba(OH)2; NaCl; NaNO3 đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn là: A. Dùng quì tím và dung dịch Ba(NO3)2 B. Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch AgNO3 C. Dùng quì tím và dung dịch AgNO3 D. Dùng dung dịch phenolphtalein và dung dịch Ba(NO3)2 Câu 9. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn: HCl; KOH; NaNO3; Na2SO4 A. Dùng quì tím và dung dịch CuSO4 B. Dùng dung dịch phenolphatalein và dung dịch BaCl2 C. Dùng quì tím và dung dịch BaCl2 D. Dung dung dịch phenolphatalein và dung dịch H2SO4 Câu 10. Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích khí hiđro thu được đktc là: A. 44,8 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít Câu 11. Cho 0,1 mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được là: A. 13,6 B. 1,36 C. 20,4 D. 27,2 Câu 12. Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: A. 2, lít B. 0,25 lít C. 3,5 lít D. 1,5 lít Câu 13. Cho 0,2 mol CaO tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là: A. 2,22 B. 22,2 C. 23,2 gTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! D. 22,3 Câu 14. Hòa tan 16 gam SO3 trong nước thu được 250 ml dung dịch axit. Nồng độ của dung dịch thu được là: A. 0,2M B. 0,4M C. 0,6M D. 0,8M Câu 15. Khi cho 500 ml dung dịch NaOH tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M tạo thành muối trung hòa. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là: A. 250 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 125 ml Câu 16. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là: A. 61,9% và 38,1% B. 63% và 37% C. 61,5% và 38,5% D. 65% và 35% Câu 17. Hòa tan hết 4,6 gam Na vào H2O được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch là: A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml D. 400 ml Câu 18. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là: A. 100 B. 80 C. 90 D. 150 Câu 19. Để trung hòa 112 gam dung dịch KOH 25% thì cần bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuric 4,9% A. 400g B. 500g C. 420 D. 570 Câu 20. Cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng lần lượt là: A. H2SO4 1M và HNO3 0,5 MTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! B. BaSO4 0,5M và HNO3 1M C. HNO3 0,5 và Ba(NO3)2 0,5M D. H2SO4 0,5M và HNO3 1M Câu 21. Hòa tan vừa hết 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M. Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp là: A. và 16 B. 10 và 10 C. và 12 D. 14 và Câu 22. Hòa tan 12,1 hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng là: A. 26,3 B. 40,5 C. 19,2 D. 22,8 Câu 23. Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,8M. Khối lượng kết tủa thu được là: A. 23,30 B. 18,64 C. 1,86 D. 2,33 ĐÁP ÁN 1C 2D 3C 4B 5B 6C 7C 8C 9C 10B 11A 12B 13B 14D 15D 16A 17B 18B 19B 20D 21C 22A 23B