Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 chương 2

c47350fba187d0b0b2d25dbfd514fce2
Gửi bởi: đề thi thử 16 tháng 8 2017 lúc 22:37:40 | Được cập nhật: hôm qua lúc 23:03:41 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 689 | Lượt Download: 11 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Nguyễn Quốc Tuấn- Bài tập trắc nghiệm chương 2- đại số 10-có đáp án
3x2 khi x  2
Cho hàm số y  
;
1 x khi x  2
hàm số trên
A. D1  {x   ; x  2}, D2  {x   ; x  2}
C. D1  {x   ; x  2}, D2  {x   ; x  2}

Câu 1.

y  x  2 .Gọi D1 ,D 2 lần lượt là tập xác định của 2
B. D1   , D2  {x   ; x  2}
D. D1   , D2  D1

Câu 2. Tập xác định của hàm số y = 2  x  7  x là:
A. (-7;2)
B. [2; +∞);
C. [-7;2];
Câu 3. Hàm số nào sau đây không phải là hàm số chẵn:
A. y  x 1  1  x
B. y  x 1  x 1
D. y  x3  x

C. y  x 2 1  x 2  1
Câu 4.

D. R\{-7;2}.

Cho y  x 1  x  2 và các mệnh đề

1) Hàm số tăng trên 1; 

2) Hàm số không đổi trên 1; 2

3) Hàm số giảm trên  ; 1

4) Hàm số giảm trên 2;  

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
1
Câu 5. Hàm số y  2 x  5 
có TXĐ là M . Khi đó:
11  3 x
11 

5 11 
A. (2;3]  M
B.  ;  M   ; 
3

2 3 
5 11  5 11 
C. 2;   M
D. M   ;    ; 
2 3  2 3 
Câu 6.

Hàm số y   2 x  3 nghịch biến trên khoảng

3
A. ( ,  )
2

Câu 7.

3
B. (  ; )
2

C. 

D. Cả 3 đáp án đều sai

Xét hàm số y  ax  b a,  0 . Hàm số

 b

 b

A. đồng biến trên khoảng  ,   khi a  0
B. nghịch biến trên  ,   khi a  0
 a

 a

b

 b

C. đồng biến trên khoảng  ; khi a  0
D. nghịch biến trên  ;   khi a  0
a

 2a

Câu 8. Xét các hàm số:
x 3
x 3
y  f ( x) 
, y  g (x )  ( x  3)( x 2  2) , y  h(x ) 
2
( x  3)( x  2)
( x  3)( x 2  2)
Gọi D1 ,D D
2 , 3 là tập xác định của f , g ,h . Khẳng định nào đúng:
A. D1  D2  D3
B. D3  D1  D2
C. D2  D3  D1
Câu 9.

Hàm số y =

D. Cả 3 câu trên đều sai

x 1
xác định trên [0; 1) khi:
x  2m  1

1
1
B. m  1
C. m < hoặc m  1
2
2
Câu 10. Cho hàm số y  f ( x)  5 x , kết quả nào sau đây là sai ?

D. m  2 hoặc m < 1.

A. m <

A. f (1)  5 ;

B. f (2)  10 ;

C. f ( 2)  10 ;

Bạn đã tải tài liệu trên Xuctu.com. Vui lòng ủng hộ các sản phẩm của chúng tôi tại:

1
D. f ( )  1
5

Xuctu.com/sach/

1

Nguyễn Quốc Tuấn- Bài tập trắc nghiệm chương 2- đại số 10-có đáp án
Câu 11. Cho hàm số f ( x)  2 x 1 . Hãy chọn kết quả đúng:
A. f (2007)  f (2005)
B. f (2007)  f (2005)
C. f (2007)  f (2005)
D. Cả 3 câu đều sai
Câu 12. Hàm số y  2 là hàm số:
A. Đồng biến
B. Nghịch biến
C. không đồng biến cũng không nghịch biến
D. Đáp án khác
Câu 13. Hàm số y  ( m 1)x  2m  2 là hàm số bậc nhất khi:
A. m  1
B. m  1
C. m  0
D. Kết quả khác.
Câu 14. Giá trị nào của k thì hàm số y  (k 1)x  k  2 nghịch biến trên tập xác định của hàm số.
A. k < 1;
B. k > 1;
C. k < 2;
D. k > 2.
Câu 15. Hệ số góc của đồ thị hàm số y  2 x 1 là:
1
1
A. 2
B. -1
C. 
D.
2
2
Câu 16. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y  2 x 1  3 x  2
A. (2; 6);
B. (1; -1);
C. (-2; -10);
D. Cả ba
điểm trên.
Câu 17. Cho 2 hàm số f ( x)  3x  3 1 và g (x )  3x  3 1 có đồ thị là hai đường thẳng d1và d 2
A. d1cắt d 2
B. d1song song d 2
C. d1trùng d 2
D. d1 và d2
vuông góc.
Câu 18. Hãy cho biết cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau ?
2
A. y = 1 x 1 và y = 2 x  2 ;
B. y = 1 x và y =
x 1 ;
2
2
2

2
C. y =  1 x 1 và y =  
;
x 12
2

Câu 19. Hai đường thẳng (d1): y =
A. d1 và d2 trùng nhau;
C. d 1 và d2 song song với nhau;

D. y =

2 x 1 và y =

2x  7 .1
1
x + 100 và (d2): y = - x + 100 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
2
2
B. d1 và d2 cắt nhau;
D. d1 và d2 vuông góc.

Câu 20. Điểm nào sau đây là giao điểm của đồ thị 2 hàm số y1  2 x 1 và y 2  3x  2
A. 3; 7

B. 3;11

C. 3;5

Câu 21. Hàm số nào sau đây đi qua 2 điểm A(1; 2) vàB (0; -1)
A. y  x 1
B. y  x 1
C. y  3x 1
y  3 x 1

D. 3; 7 
D.

Câu 22. Cho hàm số y = x - |x|. Trên đồ thị của hàm số lấy hai điểm A và B có hoành độ lần lượt là
- 2 và 1. Phương trình đường thẳng AB là:
3x 3
4x 4
A. y =  ;
B. y = 
4 4
3 3
3x 3
4x 4
C. y =
 ;
D. y =   .
4
4
3 3
Câu 23. Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?
y
1

x
-2

-1

1

2

-1

A. y  x 1

B. y  x 1

C. y  x 1

Bạn đã tải tài liệu trên Xuctu.com. Vui lòng ủng hộ các sản phẩm của chúng tôi tại:

D. y  x  1
Xuctu.com/sach/

2

Nguyễn Quốc Tuấn- Bài tập trắc nghiệm chương 2- đại số 10-có đáp án
Câu 24. Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
y
2

1

x
-1

1

2

3

-1

A. y  x

B. y  x 1

C. y  x 1

D. y  x 1

Câu 25. Tìm m để đồ thị 2 hàm số sau không giao nhau y1  2mx  3  m và y2  (m  3) x 1
A. m  1
B. m  0
C. m  3
D. Giá trị
khác
Câu 26. Tìm hàm số bậc nhất đi qua điểm A(2;1) và song song với đường thẳng y  2 x  3
A. y  2 x  3
B. y  2 x  2
C. y  4  2 x
D. y  2  2 x
Câu 27. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?
y
1

x
-2

-1

1

2

-1

A. y = |x|;
B. y = -x;
C. y = |x| với x  0;
D. y = -x với x > 0.
Câu 28. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. y  2( x 1)2  2 x 2
B. y  4( x 1)  2(3  2x)
C. y  2 x 1
D. Cả ba hàm số
Câu 29. Các đường thẳng y = -5(x + 1); y = ax + 3; y = 3x + a đồng quy với giá trị của a là:
A. -10
B. -11
C. -12
D. -13
Câu 30. Đồ thị của 2 hàm số sau có mấy giao điểm: y1  3x 1 và y2  3x-1
A. 0
B. 1
C. 2

D. 3

Câu 31. Cho hàm số y  x  2  x 1 . Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Hàm số đồng biến trên  .

B. Hàm số nghịch biến trên 2;1.

C. Hàm số là hàm hằng trên  ;1

D. Hàm số là hàm hằng trên 1; 

Câu 32. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  1  x là:
A. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất.
C. y  1

B. y  0
D. Giá trị khác.

Câu 33. Cho đồ thị của hàm số như hình vẽ. Nó là đồ thị của hàm số nào?

1
1

A. y  ax 2  bx  c , b  0
C. y  ax 2  bx  c , a  0

B. y  ax 2  bx  c , b  0
D. y  ax 2  bx  c , a  0

Bạn đã tải tài liệu trên Xuctu.com. Vui lòng ủng hộ các sản phẩm của chúng tôi tại:

Xuctu.com/sach/

3

Nguyễn Quốc Tuấn- Bài tập trắc nghiệm chương 2- đại số 10-có đáp án
Câu 34. Cho 2 parabol (P1): y  x 2  3x  4 ;
(P2): y  2 x 2  x 1 .Giao điểm giữa hai parabol
này là:
A. A(-1,2), B(-3,4)
B. A(1,2), B(-3,4)
C. A(1,2), B(-3,22)
D. A(-1,2), B(-3,22)
3
Câu 35. Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất tại x = ?
4
3
A. y = 4x2 - 3x + 1;
B. y = -x2 + x + 1;
2
3
C. y = -2x 2 + 3x + 1;
D. y = x2 - x + 1.
2
Câu 36. Cho parabol (P): y  ax 2  bx  c . Điều kiện để (P) cắt không cắt trục hoành là:
A. b 2  4ac  0
B. b 2  4ac  0
C. b 2  4ac  0
D. b 2  4ac  0
Câu 37. Cho parabol (P): y  x 2  (3  m)x  3  2m .Tìm m để parabol (P) đi qua điểm A(1,3)?
4
4
A. m  
B. m 
C. m  4
D. m  4
3
3
Câu 38. Cho hai hàm số y1  x 2  (m 1)x  n  3 ; y2  2nx  m . Khi đồ thị hai hàm số này có một
điểm chung là (0,1) thì giá trị của m và n lần lượt là:
A. m=1, n=-2
B. m=-1, n=2
C. m=-2, n=1
D. m=2, n=-1
Câu 39. Biết parabol y  ax 2  bx đi qua hai điểm M(1,5) và N(-2,8). Khi đó giá trị của a và b là:
A. a=-9, b=14
B. a=9, b=14
C. a=3, b=2
D. a=3,b=-2
3
Câu 40. Biết rằng parabol y  ax 2  bx  2 có đi qua điểm A(3,-4) và có trục đối xứng là x   .
2
Khi đó giá trị của a và b là:
1
3
A. a=1,b=-3
B. a   , b  
2
2
1
C. a   , b  1
D. Không có a, b thoả điều kiện
3
Câu 41. Biết rằng parabol y  ax2  c đi qua điểm N(-2,0) và đỉnh có toạ độ (0,3). Khi đó giá trị của a
và b là:
3
3
2
2
A. a   , c=3
B. a  , c=3
C. a   , c=-2 D. a  , c=-2
4
4
9
9
Câu 42. Parabol (P) đi qua 3 điểm A(-1,0), B(0,-4), C(1,-6) có phương trình là:
A. y  x 2  3x  4
B. y  x 2  3 x  4
C. y  x 2  3 x  4
D. y  x 2  3x  4
Câu 43. Parabol y = ax 2 + bx + c đạt cực tiểu bằng 4 tại x = - 2 và đồ thị đi qua A(0; 6) có phương
trình là:
A. y = 1 x2 + 2x + 6
B. y = x2 + 2x + 6
2

C. y = x 2 + 6 x + 6

D. y = x2 + x + 4

Câu 44. Biết rằng parabol y  ax 2  bx  c đi qua ba điểm A(0,-1),B(1,-1),C(-1,1). Khi đó giá trị của
a, b và c là:
A. a=-1, b=1, c=-1
B. a=1, b=-1, c=-1
1
1
C. a=-1, b   , c 
D. không có giá trị a, b, c thoả điều kiện.
2
2
Câu 45. Cho M  (P): y = x2 và A(3; 0). Để AM ngắn nhất thì:
A. M(1; 1)
B. M(-1; 1)
C. M(1; -1)
D. M(-1; -1).
Bạn đã tải tài liệu trên Xuctu.com. Vui lòng ủng hộ các sản phẩm của chúng tôi tại:

Xuctu.com/sach/

4

Nguyễn Quốc Tuấn- Bài tập trắc nghiệm chương 2- đại số 10-có đáp án
Câu 46. Cho hai hàm số y1  x 2  (m 1)x  m , y2  2 x  m 1. Khi đồ thị hai hàm số giao nhau tại
hai điểm phân biệt thì m có giá trị là
A. m>0
B. m<0
C. m tuỳ ý
D. không có giá trị nào
Câu 47. Biết rằng parabol y  ax 2  bx có đỉnh là điểm I(2,-2) . Khi đó giá trị của a và b là:
1
1
1
1
A. a  , b  2
B. a   ,b=2
C. a=2, b  
D. a=-2 ,b 
2
2
2
2
Câu 48. Cho hai hàm số y1  x 2  (m 1)x  m ; y2  2 x 2  x  1 .Khi đồ thị hai hàm số này chỉ có
một điểm chung thì m có giá trị là
A. m=0
B. m<0
C. m>0
D. không có giá trị này
Câu 49. Biết rằng parabol y  ax2  bx  c có đỉnh I(1,4) và đi qua điểm D(3,0). Khi đó giá trị của
a,b và c là:
A. a=-1, b=1, c=-1
B. a=-2, b=4, c=6
1
2
C. a=-1, b= 2, c=3
D. a   , b   , c  5
3
3
Câu 50. Cho hai hàm số y1  x 2  3x  2 ; y2 | x 1 |.Đồ thị của hai hàm số này cắt nhau tại….giao
điểm.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Bạn vừa xem xong phần miễn phí trong bộ sách cùng tên của thầy giáo
Nguyễn Quốc Tuấn. Để học những phần còn lại vui lòng mua trọn bộ sách
của chúng tôi để lĩnh hội được tất cả những kiến thức và Phương pháp mới
nhất

TRỌN BỘ SÁCH THAM KHẢO TOÁN 10 MỚI NHẤT

Bạn đã tải tài liệu trên Xuctu.com. Vui lòng ủng hộ các sản phẩm của chúng tôi tại:

Xuctu.com/sach/

5