Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập tiếng Anh về thì tương lai gần

fd4a4e8076f002e90c4700df39f4afac
Gửi bởi: Lời Giải Hay 11 tháng 9 2016 lúc 20:26:59 | Được cập nhật: 25 tháng 1 lúc 15:51:29 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2739 | Lượt Download: 53 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnBÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI GẦN TRONG TIẾNG ANHThì tương lai đơn và thì tương lai gần là hai dạng thì có nghĩa diễn đạt gần tương tự nhau, vì vậy để giúpcác bạn phân biệt cấu trúc ngữ pháp và làm bài tập thì tương lai gần đạt VnDoc.com giới thiệu bộ sưu tậpbài tập thì tương lai gần tiếng Anh cực hay dưới đây gồm các câu hỏi tự luận về thì tương lai gần và trắcnghiệm khách quan. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạyvà học môn Tiếng Anh trong chương trình.I. Hãy viết các câu sau thì tương lai gần. “be going to+V”1. My father/go on/ diet.2. He/ not/ drink so much beer.3. What/ you/ do/ tonight?4. you/have/haircut?5. Lan/ tidy/ her bed room.6. she/ copy/ the chapter.7. he/ criticise/ you.8. I/ defend/ my point of view.9. they/ discuss/ the problem.10. he/ reach/ his goal.11. the robber/ rob/ another bank.12. we/ explore/ new territory.13. they/ rescue/ the girl.II. Chia động từ thì Tương lai đơn hoặc tương lai gần.1. “I am not going to play soccer this afternoon.” “What ______ you_____________ (do)?”2. Look at those clouds. It __________________________ (rain)3. feel terrible. think ______________________(be) sick. 4. “Tom had an accident last night.” “Oh! see I_____________ (visit) him”Doc24.vn5. think Li Li ________________ (like) the present we bought for her.6. We ___________________ visit our grand parents this evening.7. “Nam phoned you while you were out.” “OK. ________________(call) him back.”8. am tidy the room. _________________________ (hold) my birthday tonight.9. ____________________ (see) the movie Dream City this evening.10. “Don’t play soccer here again.” “I’m sorry. _______________ (do) that again.III. Hoàn thành bài tập trắc nghiệm1. It (rain). A. Is going to rain B. Are going to C. Rain D. Raining2. They (eat) stew. A. Are going to eat B. Will eat C. Shall eat D. Are eating3. (wear) blue shoes tonight. A. Will wear B. Shall wear C. Are going to wear4. We (not help) you. A. Do not help B. Are not going to help C. Will help D. HelpDoc24.vnIV. Chọn đáp án đúng.1. (have)___________ good time tonight.A. is going to haveB. are going to haveC. am going to have2. Janet (help)___________ me.A. is going to helpB. are going to helpC. am going to help3. (he/ drive)__________ the car?A. is he going to driveB. am he going to driveC. are he going to drive4. We (stay)__________ at home tonight. A. are going to stayB. am going to stayC. is going to stay5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?A. am you going to playB. is you going to playC. are you going to play6. We (watch)________ film tonight.A. am going to watchB. is going to watchC. are going to watch7. (you/ look)_____________ for job?Doc24.vnA. are you going to lookB. is you going to lookC. am you going to look8. (he/ eat out)__________ tonight?A. is he going to eat outB. am he going to eat outC. are he going to eat out9. She (buy)_____________ lot of things for the party.A. is going to buyB. are going to buyC. am going to buy10. They (not/ walk)__________ to the railway station.A. are not going to walkB. am not going to walkC. is not going to walkV. Viết lại các câu hỏi sau với be going to1. Where we eat tonight.2. What he do tomorrow.3. What eat for lunch.4. Who carry the shopping for me.5. What time you phone me.6. When you give me present.7. How much longer it take.8. Where Paul sleep.9. Why people go there.10. How much wine they drink.VI. Chọn đáp án đúng1. think the exam will be very difficult and you are not studying at all.Doc24.vnA. you are not going to fail the examB. you are not passing the examC. you are not going to pass the exam2. Get down off that table. It doesn't look very stable at all.A. you are going to stand on the tableB. you are going fall off the tableC. you are going to fall off the table3. The lion is chasing the deer and the deer has an injured leg.A. the deer is going to escapeB. the lion is going to catch the deerC. the deer is going to catch the lion4. It is raining very hard and Liam is walking in the street without an umbrella.A. Liam is going to get very wetB. it is going to rainC. Liam is going to forget his umbrella5. The wind is blowing very hard and one of the big trees in the garden is making strange creaking noises.A. it is going to rainB. the tree is going to creakC. the tree is going to fall down6. The room is full of dust and John is holding his nose and making strange expression with his face.A. John is going to clean the roomB. John is going sneezeDoc24.vnC. John is going to sneeze7. The Chicago Bulls are winning the basketball match against the Los Angeles Lakers by 98 points to 81. There are only 90 seconds left.A. the LA Lakers going to lose the matchB. the Chicago Bulls will winning the matchC. the Chicago Bulls are going to win the match8. It is raining and the sky is very dark. The temperature is falling very quickly and there are gritting lorries out in the town.A. there is going to be bad weatherB. it is going to snowC. it is going to cold9. Molly is an emotional type. She is watching very sad film and the heroine has just died. Molly is reaching for her tissues.A. Molly is going to cryB. Molly is going to telephone her friendC. Molly is going to watch film10. The fishing boat has hole in its side and the waves are getting higher and higher.A. The fishing boat is going to sinkB. The fishing boat going to sinkC. The fishing boat is going to the home portTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.