Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập ôn thi kì 1 môn Toán lớp 2

e50f567aca755d5bf5f5df0f2ee47d2b
Gửi bởi: Võ Hoàng 28 tháng 10 2018 lúc 4:34:55 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 6:10:43 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 447 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

A. 50. B. 60. C. 70.A. 48. B. 58. C. 68.A. B. C. =A. 35 15 B. 57 27 C. 88 78A. 59 B. 95 C. 90 lA. 42 cây nâ B. 42 cây iô C. 42 câyA. Ngày tháng 12 B. Ngày tháng 12 C. Ngày tháng 12A. 1B. 2. C. 3. ÑIEÅM NH XÉT GIÁO VIÊN ỦTR NG TI PH NG SÔNG TRÍ ƯỜ ƯỜHS …………………………………………..…….L PỚ KI TRA NH KÌ CU KÌ 1/ NH: 2015 2016Ể ỌMÔN TOÁN 2ỚTh gian làm bài: 40 phútờNgày ki traể 23 12 2015 GIÁM TH GIÁM KH TH TỐ ỰPh I: đầ bài đây có kèm theo câu tr A, B, (là đáp tỗ ướ qu tính) Hãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng.ữ ướ tròn ch li sau 55 là :ố ủCâu 1: 0,5đCâu 2: 0,5đ qu phep tính 100 52 ủCâu 3: 0,5đ 27 ….. 29 thích đi vào ch ch là :â âTh tu này là ngày tháng 12 tu sau th là ngày âHình bên có bao nhiêu hình giác Có cây nâ và 25 cây có cây nâ và cây iô là :Chín lăm lít vi là :ươ ươ ếPhep tính nào đây có qu là 10?ướ ướ ảCâu 4: 0,5đCâu 7: 0,5đCâu 8: 0,5đCâu 5: 0,5đCâu 6: 0,5đ32 68 70 54 45 28 90 42 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN TOÁN KTĐK CU KÌ 1/ NH 2015 2016Ố ỌL 2.4ỚPh II: đầĐ tính tính :ă ôa. Tìm b. Tính _- 55 25 38 15 =M hàng ngày th nh bán 47 lít u. Ngày th hai bán ươ ươnhi ngày th nh là 17 lít u. ngày th hai bán bao nhiêu lít ?ề ầBài gi iaVi phep tính có tr ng hi uế êCâu 1: 2đCâu 2: 1đCâu 3: 2đCâu 4: 1đPH Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng ướ đi 0.5đ/câu đúngể 1.B 2.A 3.A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.BPH đi )Ầ ểBài đi )ể* tinh và tinh đúng bài 0,5đ ă* Sai qu ho tinh sai tr 0,5đ/bàiế ừBài đi )ểa. Tìm đúng 0.5đướb.Tinh đúng qu 0.5đế ướa) Tìm b. Tính 55 25 38 15 80 15 25 55 65 80Bài đi )ể gi đúng 1đ Bài gi ia Phép tinh qu đúng 1đ lit ngày th hai bán là :ế Sai qu tr 0,5đế 47 17 64 Thi ĐS ho sai tr 0,5/c bài Đáp 64 lế Bài (1 đi )ểVi đúng phép tinh 0.5đếVi đúng phép tinh 1đếVi 4Th gian phút/ sinh ọ1. Giáo viên cho sinh đo văn (kho ng ….. ti ng) thu trong các văn asau đây: (TV …., trang ….)â- 2. Giáo viên nêu câu dung đo cho sinh tr i.ộ ờTiêu chu cho đi mẩ Đi m(6 đi m)ể ể1. đúng ti ng, đúng ……./3đ2. Ng ngh đúng câu ……./1đ3. ng yêu uườ ……./1đ4. Tr đúng câu do giáo viên nêua ……./1đC ngô ……./6đH ng ki tra ướ ể1. đúng ti ng, (3 đi m) ể- sai ti ng 2,5 đi mể sai 10 12 ti ng đi ể- sai ti ng 2,0 đi sai 12 15 ti ngọ 0,5 đi ể- sai 10 ti ng 1,5 đi sai trên 15 ti ngọ đi ể2. Ng ngh đúng các câu, các rõ nghĩa: đi mể- Không ng t, ngh đúng đúng câuắ 0,5 đi ể- Không ng t, ngh đúng câu tr lên đi mể ÑIEÅM NH XÉT GIÁO VIÊN ỦTR NG TI PH BÌNH ƯỜ ƯỚHS …………………………………………..…….L PỚ KI TRA NH KÌ CU KÌ 1/ NH: 2015 2016Ể ỌMÔN TI NG VI ỚKI TRA THÀNH TI NGỂ ẾNgày ki traể GIÁM TH GIÁM KH TH TỐ Ự3. (1 phút) đi ể- quá th gian phútượ 0,5 đi ể- phút (đánh nhi u) ượ đi ể4. Tr đúng câu do giáo viên nêu: đi ể- Tr ch ho di ch rõ rànga 0,5 đi ể- Tr sai ho không tr ca ượ đi mểI. TH MỌ (30 phút)H sinh bài sau đây làm bài p.ọ âBài c: ÑIEÅM NH XÉT GIÁO VIÊN ỦTR NG TI PH BÌNH ƯỜ ƯỚHS …………………………………………..……L PỚ KI TRA NH KÌ CU KÌ 1/ NH: 2015 2016Ể ỌMÔN TI NG VI ỚKI TRA TH Th gian: 30 phútỂ ờNgày ki traể GIÁM TH GIÁM KH TH TỐ ỰII. TR CÂU IẢ Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng nh ho làm theo yêu uữ ướ âA.B.C.A.B.C.A.B.C.A.B.C.Câu 1… ../ GV ghi câu ỏCâu 2… ../ GV ghi câu ỏCâu 3… ../ GV ghi câu ỏCâu 4… ../ 1đ GV ghi câu ỏCâu 5… ../ GV ghi câu ỏCâu 6… ../ GV ghi câu ỏI. CHÍNH (Nghe vi t) Th gian 15 phút ờBài …………………….. (Sách TV2, 1, trang ……)â sinh vi đo n: “ọ ………………… .” và tên tác gi .a ÑIEÅM NH XÉT GIÁO VIÊN ỦTR NG TI PH BÌNH ƯỜ ƯỚHS …………………………………………..……L PỚ KI TRA NH KÌ CU KÌ 1/ NH: 2015 2016Ể ỌMÔN TI NG VI ỚKI TRA VI Th gian: 40 phútỂ ờNgày ki traể GIÁM TH GIÁM KH TH TỐ Ự…../5đII. LÀM VĂN: Th gian: 25 phút Höôùng daãn chaám chính taû+ Sai loãi tröø 0,5 ñieåm. (Sai phuï aâm ñaàu, vaàn, daáu thanh hoaëc khoâng vieáthoa theo quy ñònh).+ Baøi khoâng maéc loãi chính taû; chöõ vieát roõ raøng, saïch seõ ñieåm.+ Chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ vaø baøi khoâng saïch seõ: tr 0,5 đế n1 ñieåm. sinh vi sai tr leân: m…../5đ