Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI TẬP NÂNG CAO ĐẦU NĂM TOÁN LỚP 7 Mã đề 03

1407818d72b13cc04cd80295ccf3f344
Gửi bởi: Võ Hoàng 4 tháng 8 2018 lúc 0:26:34 | Được cập nhật: hôm qua lúc 12:01:45 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 398 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT KẮTR NG THCS NGUY NHƯỜ KI TRA CH NG IỂ ƯƠ NĂM CỌ 2018 2019MÔN TOÁN Th gian làm bàiờ 45 Phút có 20 câuề )(Đ có trang)ềH tênọ ............................................................... báo danhố ................... Mã đề 003Câu 1: Trong hình H.3 thì đo góc ng:ố ằA. 41 B. 140 C. 40 D. 39 0Câu 2: Xem hình bi MN= cm. đo đo th ng MC?ẽ ẳA. cm B. cm C. cm D. 1,5 cmCâu 3: Trong các kh ng nh sau, kh ng nh nào sai ?ẳ ịA. // và // thì // bếB. ế^ và thì // bC. ế^ và thì D. // và // thì ế^ Câu 4: Tiên clít phát bi u: ượ ể“ Qua đi ngoài ng th ng ....”ộ ườ ẳA. Có ít nh ng th ng song song a. ườ ớB. Có hai ng th ng song song a.ườ ớC. Có vô ng th ng song song a.ố ườ ớD. Có duy nh ng th ng đi qua và song song a.ấ ườ ớCâu 5: ng th ng nhau đi thìế ườ thành bao nhiêu góc nh.ạ ỉA. p. B. Hai p. ặC. Ba p. D. p.ố ặCâu 6: cế^ và b^ thì:A. // B. a^ C. // D. c^ Câu 7: ho ba ng th ng phân bi ườ Câu sau đây Sai”A. thì B. // // thì // cếC. aế // thì D. thì // cCâu 8: Hai ng th ng ườ ẳxx¢ và yy¢ nhau đi thành góc.T ng các gócắ ặđ nh (không góc t) là:ố ẹA. pặ B. ặTrang /3C. D. ặCâu 9: Cho đi ngoài ng th ng d:ể ườ ẳA. Có vô ng th ng đi qua đi và song song ng th ng dố ườ ườ ẳB. Có ít nh ng th ng đi qua và song song ng th ng dấ ườ ườ ẳC. Có và ch ng th ng đi qua và song song ng th ng dộ ườ ườ ẳD. Có duy nh ng th ng song song ng th ng dấ ườ ườ ẳCâu 10: ng trung tr đo th ng AB là: ườ ẳA. ng th ng vuông góc đo AB ườ ạB. ng th ng vuông góc AB a. ườ ạC. ng th ng đi qua trung đi ABườ ủD. ng th ng vuông góc AB trung đi ABườ ủCâu 11: Góc hai ng th ng vuông góc có đo là:ạ ườ ốA. 60 B. 80 C. 45 D. 90 0Câu 12: Cho ng th ng hai đu ng th ng a, và trong các góc thành có gócườ ặso le trong ng nhau thì:ằA. a B. bắC. a D. a//b Câu 13: hai ng th ng song song thì:ế ườ ẳA. góc ng bù nhau ịB. góc trong cùng phía bù nhau ặC. các trên đi đúngấ ềD. góc soletrong ng nhauặ ằCâu 14: có hai ng th ng:ế ườ ẳA. Vuông góc nhau thì nhau.ớ ắB. nhau thì vuông góc nhau. ắC. nhau thì thành góc ng nhau.ắ ằD. nhau thì thành góc nh.ắ ỉCâu 15: ·xBy có đo ng 70ố 0. Góc nh ớ·xBy có đo là:ốA. 90 B. 70 C. 140 D. 150 0Câu 16: Trong hình H.2 thì kh ng nh nào sau đây là saiẳ ịA. µ3A =¶4B B. µµ1 1A B= C. µ¶03 2180A B+ D. ¶¶4 2A B= Câu 17: Góc xOy có đo là 100ố .Góc nh góc xOy có đo là:ố ốA. 50 B. 100 C. 80 D. 120 Câu 18: Trong các phát bi sau phát bi nào đúng dung tiên -clit:ể ƠA. Qua đi ngoài ng th ng a, có vô ng th ng đi qua và song song aể ườ ườ ớTrang /3B. Có duy nh ng th ng song song ng th ng cho tr ườ ườ ướC. Qua đi ngoài ng th ng, ch có ng th ng song song ng ườ ườ ườth ng đó.ẳD. Qua đi ngoài ng th ng có ít nh ng th ng song song ng ườ ườ ườth ng đó.ẳCâu 19: Trong nh lí phát bi ng u…thì thì ph gi thi ng :ị ươ ướ ởA. qu khácộ B. Sau “thì” ừC. Tr “n u” ướ D. Tr “thì” ướ ừCâu 20: Cho ba ng th ng m, x, bi ườ ế x, thì: A. B. C. yắ D. // y------ ------ẾTrang /3