Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập môn toán lên lớp 6 (14)

7efa469db6307a90441683d3216d9a9e
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 8 2018 lúc 22:22:44 | Được cập nhật: 11 giờ trước (22:50:39) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 487 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN CÁC BÀI TOÁN CÓ IẬ ỜBài 1: thu ho ch 165 kg rau xanh. thu làổ ượ ượ ổ42kg nh ng nhi là 15kg. Trung bình thu ho ch cư ượbao nhiêu kg rau xanh?Bài 2: Tr thu mua bò công ty VN xã Nhân thuạ ứho ch c: Trong ngày u, ngày 12000l a. Trong ngày sau,ạ ượ ữm ngày 21000l a.H trung bình ngày thu ho ch bao nhiêu lỗ ượs a?ữBài 3: Quãng ng AB dài 60km. Cùng lúc, ôtô xu phát và xeườ ừmáy xu phát cùng chi C. ôtô là 50km/h. xeấ ốmáy là 30km/h. sau bao lâu thì ôtô đu xe máy? ĐS:3 (gi )ỏ ờBài 4: ng đi xe đi 14 km/h. sau gi 1ng iộ ườ ườđi xe máy cũng di và đu theo ng đi xe p. sau bao lâu ng iừ ườ ườđi xe máy đu ng đi xe p, bi xe máy là 42 km/h.ổ ườ ốBài 5: Trên giá sách có 108 cu sách sách ti ng vi và sách Toán.ố ệBi sách Toán ng 45 sách Ti ng Vi t. trên giá sách có baoố ỏnhiêu quy sách Toán, bao nhiêu quy sách Ti ng Vi t? ệBài 6: hoa hcn có chu vi là 120m, chi ng ng ườ 57 chi dài.ềa) Tính chi dài, chi ng?ề ộb) Ng ta ng ườ 125 di tích hoa làm đi. di tích điệ ườ ốlà bao nhiêu 2? Bài 7: Mua 5m 80000đ. mua 7m đó ba nhiêu ti n?ả Bài 8: Tr bài ki tra môn Toán 5A cô giáo nói '' đi 10ả ểchi 25% đi đi 10 là 6,25%; nh có 18 cế ượđi 10 ho đi 9, sinh trong bài ki tra''. iể ỏl 5A có bao nhiêu sinh. ọBài 9: bay con chim bàng là 96 km/h. Tính th gian đậ ểcon chim bàng bay quãng ng 72 km. ườ Bài 10: ng đi xe nhà lên huy 24 km/h trongộ ườ ốth gian 45 phút. Sau đó quay nhà 30 km/h. Tính th gianờ ờng đó đi huy nhà? ườ ềBài 11: Hai xe ôtô cùng xu phát B. xe đi 45 km/h,ấ ốxe đi ng 45 xe 1. Tính xe đi nậ ếB, bi quãng ng AB dài 108 kmế ườBài 12: Mu nhà, 15 ng ph làm vi trong 12 ngày. iố ườ ỏn ph làm cho xong trong ngày thì bao nhiêu ng (v cế ườ ứđào nh nhau)?ưBài 13: 14 ng làm xong đo ng trong ngày. 35 ng làmườ ườ ườxong đo ng trong bao nhiêu ngày, bi làm vi nh nhau?ạ ườ ưBài 14: Kh tr ng ti có 150 HS, trong đó có 52% làố ườ ọh sinh gái kh tr ng có bao nhiêu sinh trai.ọ ườ ọBài 15: canô đI 6gi 30phút 7gi 45 phút quãng ngộ ượ ườ30km. Tính canô?ậ ốBài 16: xe máy đi lúc 8gi 20 phút 42km/h, lúcộ ế11gi Tính quãng ng AB?ờ ườBài 17: Quãng ng Hà i-Qu ng Ninh dài 180 km. ôtô Hà iườ ộđ Qu ng Ninh 50 km/h, ôtô khác Qu ng Ninh Hàế ềN 40 km/h. xu phát cùng lúc thì sau gi ôtôộ ờg nhau?ặBài 18: Hai ng đI cùng kh hành lúc và ng i.ườ ượ ạNg kh hành 4,2 km/h. Ng đI 4,8ườ ườ ốkm/h. Quãng ng AB dài 18 km. sau gi thì ng nhau?ườ ườ ặCh nhau cách bao nhiêu km?ỗ ặBài 19: Ba vòi cùng ch vào cái không có c. vòi th nh tả ướ ấvà vòi th hai cùng ch trong gi thì 3/4 vòi th hai và vòiứ ứth ba cùng ch trong gi thì 7/12 vòi th nh và vòi thứ ứba cùng ch trong gi thì 3/5 ba vòi cùng ch thì sauả ảbao lâu ?ể ầBài 20: Ba vòi cùng ch vào cái vòi và vòi II cùng ch thìả ả7 gi vòi th II và vòi th III cùng ch thì 10 gi cònờ ểvòi và vòi III cùng ch thì gi ba vòi cùng ch thìả ảsau bao lâu ?ể