Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập hỗn hợp

ba480e4755d2b9311a67c2037eaff1c7
Gửi bởi: Thành Đạt 30 tháng 9 2020 lúc 12:53 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 13:45 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 303 | Lượt Download: 3 | File size: 0.133843 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài tập hỗn hợp
Câu 1: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Mg, Al vào dung
dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít H2 (đktc).
Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp Mg, Fe vào
400ml dung dịch HCl 1M(vừa đủ). Tính CM mỗi dung
dịch muối thu được.
Câu 3: Hòa tan 7,6g hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3
vào dung dịch H2SO4 dư. Kết thúc phản ứng thu được
dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y
lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không
đổi thu được 8g hỗn hợp rắn A.
a. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong X.
b. Nếu hoàn tan A vào lượng H2SO4 trên thì cần tối thiếu
bao nhiêu lít H2SO4 0,25M.
Câu 4: Khi cho 5,4g Al vào hỗn hợp N gồm kim
loại A(Hóa trị II không thay đổi trong mọi hợp chất) và
Cu thì được hỗn hợp M. Lượng HCl cần hòa tan M gấp 4
lần lượng HCl cần hòa tan N. Cô cạn dung dịch sau khi
cho M vào HCl thu được 50g chất rắn. Tìm A và tính %
theo khối lượng các chất trong M.
Câu 5: Cho x mol Cu và 0,2 mol Fe2O3 vào 250ml
dung dịch HCl dư kết thúc phản ứng thu được dung dịch
chỉ chứa 1 muối duy nhất và 0,64g chất rắn. Tính x và CM
dung dịch muối thu được.
Câu 6: Cho 12g hỗn hợp A gồm Cu và Fe vào dung
dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được 2,24l H2.
Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

Câu 7: Hòa tan hỗn hợp X gồm Cu, Zn vào trong
dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng thấy có 0,02 mol
HCl phản ứng và còn lại 3,2g một chất rắn. Tính khối
lượng hỗn hợp X.
Câu 8: Để điều chế 3,36l khí hidro người ta cho hỗn
hợp gồm Zn, Fe tan hết vào dung dịch H2SO4 loãng 1,5M.
Giả sử trên thị trường dung dịch H2SO4 1,5M có giá trung
bình là 20000đ/1 lít. Hãy tính xem người ta phải tốn bao
nhiêu tiền cho việc mua axit trên để điều chế ra đuợc
lượng hidro nói trên.
Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Fe, FeS có khối lượng
m gam vào 500 ml dd HCl (vừa đủ). Kết thúc phản ứng
thu được hỗn hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với H2 là 9
và dung dịch B chỉ chứa duy nhất 1 muối tan. Đốt cháy A
cần dùng 2,24 lít O2 thu được khí mùi hắc N và hơi nước.
a. Xác định các chất trong X, A, B, N.
b. Tính m.
c. Tính CM các chất trong A.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 11,85g hỗn hợp X gồm
Cu, Zn, Ag trong khí oxi dư. Sau phản ứng thu được
13,45g chất rắn A. Mặc khác nếu cho 11,85g hỗn hợp trên
hoàn tan vào dung dịch HCl dư thì thu được 8.6g chất rắn
không tan B.
a. Xác định các chất có trong A và B.
b. Tính thể tích oxi (đktc)cần dùng để đốt cháy
hoàn toàn X.
c. Tính % khôi lượng mỗi kim loại trong hỗn
hợp X.

Câu 11: Cho hỗn hợp gồm Cu, Ag vào 100ml dung
dịch AgNO3 1M sau phản ứng thu được 21,6g Ag. Tính
C% các chất trong có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 12. Cho 1,42g hỗn hợp Na2O vào Fe2O3 vào
nước dư sau đó tiếp tục cho 200ml dung dịch HCl 1,6M
vừa đủ vào. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m
(g) muối clorua khan. Tính m.
Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn 115,25g hỗn hợp
KMnO4 và KClO3 22,4l O2 (đktc). Tính khối lượng
KMnO4 đã bị nhiệt phân.
Câu 14: Hòa tan 4,28g hỗn hợp gồm Fe, Zn vào
dung dịch chứa 0,2mol HCl. Sau phản ứng thu được dung
dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 9,25g muối khan.
a. Trong dung dịch có những chất nào?
b. Tính thể tích H2 sinh ra (đktc).
Câu 15: Cho 3,6g hỗn hợp gồm CuO, MgO vào
dung dịch chứa 0,2mol HCl. Kết thúc phản ứng thu được
dung dịch A. Cô cạn A thu được 6,9g muối khan. Tính
khối lượng mỗi oxit ban đầu.
Câu 16: Cho 8,3g hỗn hợp T gồm Al, Fe vào dung
dịch chứa 0,6mol HCl. Sau phản ứng chỉ thu được 5,6l H2
(đktc).
a. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam
muối khan.
b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong T.
Câu 17: Cho 2a (g) hỗn hợp gồm Mg, Al tan hết
vào dung dịch chứa 0,25mol H2SO4 vừa đủ. Mặc khác cho

a (g) hỗn hợp trên hòa tan vào dung dịch NaOH dư chỉ
thu được 1,68 lít H2(đktc). Tính a.
Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 19,85g BaCO3, CaCO3
vào dung dịch H2SO4 1M loãng (vừa đủ) thu được 3,36 lít
CO2. Tính thể tích H2SO4 1M và khối lượng muối khan
thu được sau cô cạn dung dịch.
Câu 19: Dẫn hỗn hợp khí gồm x mol Cl2 và O2 qua
22,5g Al thì sau phản ứng hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp
rắn A gồm oxit và muối của clorua. Hoàn tan A vào nước
dư, khuấy đều thu được dung dịch B và chất rắn E. Lọc
lấy chất rắn E đem cân có khối lượng 17g. Tính x và %
theo thể tích các chất trong hỗn hợp khí ban đầu.
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT