Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

bài tập hóa nâng cao HNO3

2ba3a4bd5a87f5211921360e004b408b
Gửi bởi: Võ Hoàng 23 tháng 7 2018 lúc 21:45:34 | Được cập nhật: 20 tháng 4 lúc 22:35:21 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 967 | Lượt Download: 18 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TUY VÔ HAY VÀ KHÓ (PH 1)Ể ẦCâu 1: Cho 30 gam Mg, Al, ZnO và Fe(NOỗ ồ3 )2 tan hoàn toàn trong dung ch ch 0,725ị ứmol H2 SO4 loãng. Sau khi các ph ng ra hoàn toàn, thu dung ch ch ch 90,4 gam mu iả ượ ốsunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Nỗ ồ2 và H2 Bi kh so Hế ớ2 là 337 Tínhkh ng các ch trong X?ố ượ ợ( Trích thi tuy HSG ng nh Qu ng Ninh năm 2015 2016ề ) ng gi iướ ảÁp ng BTKL, ta có: ụ2H O33m 30 0,725 98 90,4 0,175 gam7= 2H 0,5 mol= Áp ng toàn nguyên H, ta có: ố40,725 0,125 0,5 2NH 0,05 mol4+´ ´= =BTNT N¾¾ ¾®3 20,05 0,05 2Fe(NO 0,075 mol2+ ´= BTNT O¾¾ ¾®ZnO 0,5 0,075 0,05 mol= 2Mg molAl mol30 gamZnO 0,05 molFe(NO 0,075 mol=ìï=ïí=ïï=î 40,725 mol SO¾¾ ¾® 232 322442290,4 gamMg molAl molFe Fe (Fe Fe dd YZn 0,05 molSO 0,725 molNH 0,05 molN 0,05 mol ZH 0,125+++ ++-+ì=ï=ïï+ïí=ïï=ïï=î=ìí=î1 {20,5 molH Áp ng toàn mol electron ảÞ nhËn 0,05 10 0,125 0,05 1,15 mol= =V “ớ format ra tác gi thì đây ng gi chúng ta “b bu c” vào hóa thân thành cácề ườ ộ“th bói” đoán xem tác gi mu dung ch ch Feầ 2+; Fe 3+ hay ion. Th ra đây là đả ềcòn khá nhi tranh lu vi đã sinh Hề ệ2 thì áp theo dãy đi hóa thì dung ch không th iể ạFe 3+ c. Theo quan đi cá nhân mình thì vi áp th ph ng theo dãy đi hóa phượ ổthông đây có nh ng ch lý nh sau: ư+ Th 1:ứ vi áp các ch kim lo i, oxit kim lo i, mu kim lo ph ng tuânệ ứtheo th nh nh nào đó là ng nh “không n” vì thân hóa vô không có chứ ườ ếph ng nh hóa nên vi các các ch nh trên tham gia ph ng là nả ỗlo n. (ví th Na, Ba cho vào Hạ ợ2 thì th ph ng làm sao???) ứ+ Th 2:ứ dãy đi hóa ch ng trình ph thông hi hành vào th đi chu nệ ươ ượ ẩE (ph thu vào ng các chuyên bi ph ng trình ượ ươ Nersnt ), nói vui là ki làmểbài này ph th hi nhi phòng máy nh 25ả 0C thì chu n.ớ ẩ+ Th 3:ứ thi đã ng xu hi tr ng nh khi có Hề ườ ư2 thoát ra dung ch ch Feị 2+,Fe 3+ thi Cao ng và minh 2015 i. Chính vì th cá nhân mình nghĩ là thi CHÍNHTH BỘ ra “ẽ quang minh chính iạ ng ng gi tr ng ng quát nh tườ ườ ượ ườ ấch không ph mò th này!ỉ ếCòn bài này, thì chúng ta ph đoán tác gi y! các bài này thì thông th ng sinh ti pở ườ ếc vi gi ch ch Feậ ượ 2+, Fe 3+ ho khi đó xu hi tr ng gi raặ ườ ảnghi m, nghi âm và không ki gi đó qu bài toán.ệ ả+ Tr ng dung ch ch ch Feườ 2+ (yêu tiên tr ng này tr các thi th vì nhi tácườ ướ ềgi thích máy móc hóa Lý thuy ).ả ềKhi đó BT§ dd Y24a 27b 0,05 81 0,075 180 30 gam2a 3b 0,05 0,05 0,075 0,725 mol+ =ìïí¾¾ ¾¾® ´ïî 0,35 molb 0,15 mol=ìí=î Ki tra ớBTE¾¾ ¾® cho nhËn 2a 3b 0,35 0,15 1,15 mol n= Nghi th a!ệ )Câu 2: Cho 66,2 gam Feỗ ồ3 O4 Fe(NO3 )2 Al tan hoàn toàn trong dung ch ch 3,1 molị ứKHSO4 loãng. Sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu dung ch ch ch 466,6 gam mu iả ượ ốsunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí khí, trong đó có khí hóa nâu ngoài không khí. Bi tồ ỉkh so He là ớ2318 Ph trăm kh ng Al trong ượ nh giá tr nào sauớ ịđây?A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 (Đ thi minh kỳ thi THPT Qu Gia năm 2015 GD&ĐT)ề ộ ng gi iướ ảTa có: ZZn 0,45 mol46M9=ìïí=ïî khÝ hãa n©u ngoµi kh«ng khÝ lµ NO¾¾ ¾® ồ2NO 0,05 molH 0,4 mol=ìí=î 23 433 2?22444460,45 2,3 gam9K HSO 3,1 mol466,6 gamNO 0,05 mol ZH 0,4 molFe OK 3,1 mol66,2 gam Fe(NO )AlAl dd Fe OSO 3,1 molNH+++-+´ ===ìí=îìì=ïï¾¾ ¾®íïïïîíï=ïïî1 31 Khi đó áp ng nh lu toàn kh ng, ta có: ượ266,2 3,1 136 466,6 2,3H 1,05 mol18+ -= Áp ng toàn nguyên ốÞ 43,1 0,4 1,05 2NH 0,05 mol4+- ´= Áp ng toàn nguyên ốÞ 20,05 0,05Fe(NO 0,05 mol2+= =Áp ng toàn nguyên ốÞ {{3 2Fe Fe(NO NO O0,05 1,05 0,054n 6n n´+ +14 43Þ 4Fe 0,2 mol= (O/24SO- tri tiêuệnhau)Khi đó theo kh ng X, ta có: ượAl3 2Fe Fe(NO )m 66,2 0,2 232 0,05 180 10,8 gam= =14 43 43Þ AlgÇn nhÊt10,8%m 100 16,31% 15%66,2= ¾¾ ¾® Comment: câu này “r khéo” khi không anh Fe tránh ng “nh cóỞ ảph gây tranh cãi” đó là vi đã sinh Hầ ệ2 thì dung ch không ch Feị 3+. Tuy nhiên ta ra thì ddế ẻY mồ+ -+ ++ +ì= =ï= =íïî24342 3K 3,1 mol SO 3,1 molAl 0,4 mol NH 0,05 molFe Fe Gi dung ch ch Feả 2+ và Fe 3+Þ2 32 3Fe trong XFe FeFe FeBTNT FeBT 0,65 mol2n 3n 1,85 mol+ ++ +ì¾¾ ¾® =ïí¾¾ ¾® =ïî Þ23Fe 0,1 molFe 0,55 mol++ì=ïí=ïî Đây là ví mình mu minh cho các th tr ng có khí Hụ ườ ợ2 thoát ra dung chịv có th ch Feẫ 3+ thi Giáo và Đào ng bài kim lo i, mu i, oxit kimừ ốlo ph ng trong môi tr ng Hạ ườ +, 3NO- Dĩ nhiên bài vi trên mình đã nh nh là xét trênế ạquan đi cá nhân cũng nh ki th ch mình. ki ch ng đi này có làmể ầthí nghi th nghi m, tuy nhiên đi ki và ph thông ta thìệ ướr khó cho ngay các giáo viên và sinh ki ch ng. Thôi thì là sinh, đa đôngấ ốh sinh hi nay thì “H THI” vì th khi nh ng câu ki này thì đôi khi “th cọ ựd ng” hay (tìm cách gi ra đáp bài toán thay vì “lăn tăn” gì đó hay áp ràng bu lýụ ộthuy Dãy đi hóa vào, có khi làm tr nên muôn trùng khó khăn). ởCâu 3: Cho ng Mg vào 500 ml dung ch Hộ ượ ồ2 SO4 1M và NaNO3 0,4M. Sau khi thúcếcác ph ng thu Mg dung ch ch gam mu và th ch bay ra 2,24 lít khí NO (đkc).ả ượ ỉGiá tr là:ị ủA. 61,32 B. 71,28 C. 64,84 D. 65,52H ng gi iướ ả22 44 22343Mg xNa 0, 2H SO 0, molNH OMgNaNO 0, molSO 0, 5NO zNO 0,1mol+++--ìïïï+ìí+ ¾¾®íïîïïî ]+ -¾¾¾® 2x 0, 8+ ]¾¾® 2x 8y 0,1.3- ]¾¾¾® 0,1+ 0, 39y 0, 06z 0, 04=ìïÞ =íï=î 65, 52 gamÞ Câu 4: Cho gam Mg vào dung ch KNOộ ợ3 và H2 SO4 đun nh trong đi ki thích p,ẹ ợđ khi ph ng ra hoàn toàn thu dung ch ch gam mu i, 1,792 lít khí Bế ượ ợ(đktc) hai khí không màu, trong đó có khí hóa nâu ngoài không khí và còn 0,44 gam ch nồ ắkhông tan. Bi kh Hế ớ2 là 11,5. Giá tr là:ị ủA. 27,96 B. 29,72 C. 31,08 D. 36,04H ng gi iướ ả223422 442Mg 0,19KH OKNONH0,19 mol MgH SOSONO 0, 06 molH 0, 02 mol+++-ìïï+íìï+ ¾¾ ¾®íïîîìíî[ ]¾¾® mol ố4NH+ 0,02 (mol)BTNT Nito¾¾ ¾® mol KNOố3 0,08 (mol)[K ]¾¾® mol Kố 0,08 (mol)[ ]+ -¾¾¾® mol ố24SO- 0,24 (mol)=> 31,08 gamCâu 5: Cho 3,9 gam Al, Mg mol tan trong dung ch ch KNOỗ ứ3 và HCl. Sau ph nảng thu dung ch ch ch gam các mu trung hòa và 2,24 lít khí mứ ượ ồNO và H2 Khí có kh so Hỉ ớ2 ng 8. Giá tr giá tr nào nh tầ ?A. 24 B. 26 C. 28 D. 30H ng gi iướ ả322342Al 0,1Mg 0, 05K OKNOAl 0,1NHMg 0, 05HClClNO 0, 05H 0, 05++++-éìêïêïïê+íêììïê+ ¾¾®í íïêîîïêîêìêíêîë 4[ ]NH0,1.3 0, 05.2 0, 05.3 0, 05.2n 0, 01875 (mol)8++ -¾¾® 3[ ]KNOKn 0, 01875 0, 05 0, 06875 (mol)+¾¾¾® ]Cln 0,1.3 0, 05.2 0, 06875 0, 01875 0, 4875 (mol)-+ -¾¾¾® 24, 225 (gam)¾¾® Câu 6: Cho 4,32 gam Mg vào dung ch NaNOị ợ3 và H2 SO4 đun nh khi ph ng raẹ ảhoàn toàn thu dung ch 0,896 lít (đktc) khí có kh ng 0,92 gam khí khôngượ ượ ồmàu có khí hóa nâu trong không khí và còn 2,04 gam ch không tan. Cô th dungộ ậd ch thu gam mu khan. Giá tr là:ị ượ ủA. 18,27 B. 14,90 C. 14,86 D. 15,75H ng gi iướ ả223422 442MgNaH ONaNONHMg 0, 095H SOSONO 0, 03H 0, 01+++-éìêïêï+íêìïê+ ¾¾®íïêîîêêìíêîë 4[ ]NH0, 095.2 0, 03.3 0, 01.2n 0, 01 (mol)8+- -¾¾® 3[ ]NaNONan 0, 01 0, 03 0, 04 (mol)+¾¾® =24[ ]SO0, 095.2 0, 04 0, 01n 0,12 (mol)2-+ -+ +¾¾¾® ==> 14,9 (gam)Câu 7: Cho 31,15 gam Zn và Mg (t mol 1:1) tan trong dung ch mỗ ồNaNO3 và NaHSO4 thu dung ch ch ch ượ gam các mu và 4,48 lít (đktc) pỗ ợkhí Nồ2 và H2 Khí có kh so Hỷ ớ2 ng 11,5. giá tr nào nh tầ ?A. 240 B. 255 C. 132 D. 252H ng gi iướ ả2223442422Zn 0, 35Mg 0, 35dd Na 0, 25 ONaNO 0, 25Zn 0, 35NH 0, 05Mg 0, 35NaHSO xSO xN 0,1H 0,1++++-éìêïêïïê+ +íêììïê+ ¾¾¾®í íïêîîïêîêìêíêîë 4[ ]NH0, 35.2 0, 35.2 0,1.8 0,1.2n 0, 05 (mol)8++ -¾¾® 3[ ]NaNOn 0, 05 0,1.2 0, 25 (mol)¾¾¾® là mol NaHSOặ ố4 ]0, 35.2 0, 35.2 0, 25 0, 05 2x 1, (mol)+ -¾¾¾® => => 240,1 (gam)Câu 8: Cho 5,6 gam Mg và MgO có mol ng ng là tan trong dungỗ ươ ủd ch ch HCl và KNOị ứ3 Sau ph ng thu 0,224 lít khí Nả ượ2 (đktc) và dung ch chị ỉch mu clorua. Bi các ph ng hoàn toàn. Cô th thu gam mu i. Giá tr mứ ượ ủlà:A. 20,51 B. 18,25 C. 23,24 D. 24,17H ng gi iướ ả22432Mg 0,18KH OHClMg 0,1NHKNOMgO 0, 08ClN 0, 01+++-éìêïêï+ììíê+ ¾¾ ¾®í íïêîîïêîêêë 4[ ]NH0,1.2 0, 01.8n 0, 015 (mol)8+-¾¾® 3[ ]KNOKn 0, 015 0, 01.2 0, 035 (mol)+¾¾¾® [+, ]Cln 0,18.2 0, 035 0, 015 0, 41 (mol)--¾¾¾® => 20,51 (gam)Câu 9: Cho 12,56 gam Mg và Mg(NOỗ ồ3 )2 tan trong dung ch ch 0,98ừ ứmol HCl và mol KNO3 Sau ph ng thu dung ch ch ch mu clorua và 0,04 mol khí Nả ượ ố2 .Cô th thu gam mu khan. Bi các ph ng hoàn toàn. Giá tr là:ạ ượ ủA. 46,26 B. 52,12 C. 49,28 D. 42,23H ng gi i:ướ ả2243 32Mg zK xH OMg HCl 0, 9812, 56 gNH 2z 0, 08Mg(NO KNO xCl 0, 98N 0, 04+++-éì+êïêï+ì ìíê+ ¾¾®+ -í íïêî îïêîêêë y, là mol Mg và Mg(NOặ ượ ủ3 )2 .4[ ]NHn 2z 0, 08 (mol)+¾¾¾® ]2( z) 2z 0, 08 0, 98 (1)+ -¾¾¾® [e ]2 8(x 2z 0, 08) 0, 04.10 (2)¾¾® khác 12,56 24y 148z (3)ặx 0, 09y 0, 4z 0, 02=ìï=> =íï=î => 49,28 (gam)Câu 10: Cho Zn vào dung ch HCl, 0,05 mol NaNOớ ồ3 0,1 mol KNO3 Sau khi thúc ph nế ảng thu dung ch ch gam mu i, 0,125 mol khí hai khí không màu, trong đóứ ượ ồcó khí hóa nâu ngoài không khí. kh so Hộ ớ2 là 12,2. Giá tr là:ị ủA. 64,05 gam B. 49,775 gam C. 57,975 gam D. 61,375 gamH ng gi i:ướ ả223432Na 0, 05K 0,1Zn OHClZn NaNO 0, 05NHKNO 0,1ClNO 0,1H 0, 025++++-éìêïêïïê+ìíêïïê+ ¾¾¾®íïêïïêîîêìêíêîë 4[ ]NHn 0, 05 (mol)+¾¾¾® ]Zn0, 05.8 0,1.3 0, 025.2n 0, 375 (mol)2+ +¾¾® ]Cln 0, 05 0,1 0, 375.2 0, 05 0, 95 (mol)-+ -¾¾¾® =V 64,05 (gam)ậCâu 11: Cho 50,82 gam NaNOỗ ồ3 Fe3 O4 Fe(NO3 )2 và Mg tan hoàn toàn trong dung chịch 1,8 mol KHSOứ4 loãng. Sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu dung ch ch ch aả ượ ứ275,42 gam mu sunfat trung hòa và 6,272 lít khí (đktc) khí trong đó có khí hóa nâu trongố ộkhông khí. Bi kh so Hế ớ2 là 11. Ph trăm kh ng Mg trong là:ầ ượ ợA. 25,5% B. 20,2% C. 19,8% D. 22,6%H ng gi i:ướ ảChú ý: Kinh nghi cho th khi có khí có Hệ ấ2 thì 60% 70% ra Fe 2+.22323 441,83 24242MgNaFeNaNO275, 42 OFe OK50, 82 KHSOFe( NO )NHMgSONO 0, 2H 0, 08+++++-éìêïêïêïìïê+íïêïï+ ¾¾®êíïêïïêïïîîêêìêíêîë 2[ ]H O50, 82 1, 8.136 275, 42 0, 2.30 0, 08.2 18.n 0, 78 (mol)¾¾¾® => 4[ ]NH1, 0, 78.2 0, 08.2n 0, 02 (mol)4+- -¾¾¾® 33 4[ ]NNO )Fe O[ ]O )n 0, 22 (mol)0, 98 0, 22.3n 0, 08 (mol)4n 0, 78 0, 0, 98 (mol)-ü¾¾¾® =-ï=> =ý¾¾¾® =ïþ[ ]Mg Mg2.n 0, 08.2 0, 2.3 0, 08.2 0, 02.8 0, 54 (mol)¾¾® => =V %Mg 25,5%ậ Bài này có th x, y, z, là mol các ch trong gi cũng c.ể ượ ượCâu 12: là Mg, NaNOỗ ồ3 và FeO (trong đó oxi chi 26,4% kh ng). Hòa tanế ượh gam trong 2107 gam dung ch Hế ị2 SO4 loãng, ng 10% thu dung ch ch ch mu iồ ượ ốsunfat trung hòa và 11,2 lít (đkc) NO, Hỗ ợ2 có kh so Hỉ ớ2 là 6,6. Cô dung ch sau ph nạ ảng khan và 1922,4 gam Hứ ượ ắ2 O. Ph trăm kh ng FeO trong ượ giá tr nào nh tầ ấd đây?ướA. 50% B. 12% C. 33% D. 40%(Th Nguy Đình 2015)ầ ộH ng gi i:ướ ả2n21, 453 442,15242MgNaFe OMgm (g) NaNO SONHFeOSONO 0, 2H 0, 3++++-éìêïêïïê+ìíêïïê+ ¾®íïêïïêîîêìêíêîë 4[ ]NH2,15.2 1, 45.2 0, 3.2n 0, (mol)4+- -¾¾¾® 3[ ]NaNOn 0, 0, 0, (mol)¾¾¾® ]O trong Xn 1, 45 0, 1, 65 (mol)¾¾¾® => mX 100 (gam)FeO FeO )n 1, 65 0, 4.3 0, 45 (mol)= => %FeO 32,4%Chú ý: Bài này không xác nh có oxi hóa bao nhiêu trong dung ch Y.ầ ịCâu 13: Hòa tan hoàn toàn 15,76 gam Mg, MgO và Mg(NOỗ ồ3 )2 ng dung ch pằ ợch 1,14 mol HCl và mol NaNOứ3 đừ Sau ph ng thu 0,04 mol Nả ượ2 và dung ch ch ch aị ứ3 mu i. Cho NaOH vào thì th có mol NaOH tham gia ph ng. Bi trong ph trăm kh iố ốl ng MgO là 20,30457%. Giá tr là:ượ ủA. 1,0 B. 1,05 C. 1,10 D. 0,98H ng gi i:ướ ả2a mol NaOH ?433 222Mg 0, 08Na xMg yNH 2z 0, 08HCl 1,1415, 76g MgO 0, 08NaNO xCl 1,14Mg( NO zH ON 0, 04++++-éì+ +êïêïìïê+ ¾¾ ¾®ìíïê+ ¾¾®í íïêîïïêîïêîêë 4[ ]NHn 2z 0, 08 (mol)+¾¾¾® ]2( 0, 08) 2z 0, 08 1,14 2z 0, 53 (1)+-¾¾¾® => ]2y 8(x 2z 0, 08) 0, 04.10 8x 2y 16z 0, 24 (2)¾¾® => khác 24y 148z 15,76 0,08.40 => 24y 148z 12,56 (3)ặx 0, 09y 0, 4z 0, 02=ìï=> =íï=î => 1,05 (mol)Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 7,028 gam m: Zn, Feỗ ồ3 O4 ZnO (s mol Zn ng molố ốZnO) vào 88,2 gam dung ch HNOị3 20% thu dung ch và 0,2688 lít khí NO duy nh (đktc). Choượ ất lít dung ch NaOH 1M vào dung ch cho khi ph ng các ch trong thu cừ ượl ng i, nung ng này trong không khí kh ng không thu 7,38ượ ượ ượ ượgam n. Giá tr là:ắ ủA. 0,267 lít B. 0,257 lít C. 0,266 lít D. 0,256 lítH ng gi i:ướ ảo2(1) NaOH3( t2 343 323ZnZnO 2xFe3yFe O2Zn xNH7, 028 gam Fe HNO (0, 28 mol)H OZnO xNONO 0, 012 (mol)+++++-ìïìïïï¾¾ ¾¾®íïïîïìïï í+ ¾¾ ¾®íï+ïïîïïïïî Ta có 65x 232y 81x 7, 028x 0, 013yy 0, 02481.2x 160. 7, 382+ =ì=ìï=>í í=+ =îïî 4[ ]NH0, 01.2 0, 024 0, 012.3n 0, 001 (mol)8++ -¾¾ ¾® =3[ ]NO trong ddn 0, 28 0, 012 0, 001 0, 267 (mol)-¾¾ ¾® ]Hn 0, 01 (mol)++ -¾¾ ¾® NaOH tác ng ớ2 34Zn Fe NH H+ => 0,267 lítCâu 15: Hòa tan hoàn toàn Mg, MgO, Feỗ ồ3 O4 và Fe(NO3 )2 (trong đó oxi chi 29,68%ếtheo kh ng) trong dung ch HCl th có 4,61 mol HCl ph ng. Sau khi các ph ng raố ượ ảxong thu dung ch ch ch 231,575 gam mu clorua và 14,56 lít (đkc) khí NO, Hượ ồ2 cót kh so Hỉ ớ2 là 6913 Thêm dung ch NaOH vào Y, sau ph ng thu Z. Nung Zị ượ ủtrong không khí kh ng không 102,2 gam ch T. Ph trăm kh ng MgOế ượ ượ ượtrong nh giá tr nào sau đây?ầ ịA. 13,33% B. 33,33% C. 20,00% D. 6,80% (th Nguy Đình 2015)ầ ộH ng gi i:ướ ảo22(1) NaOH3( C2 34,61 mol HCl3 44 23 22MgFeMgO (x y)Mg x231, 575 gam Fe(3z t)Fe OMgO y2m (gam)Fe zNH O1, 655 molFe( NO tClNO 0, molH 0, 45 mol++++++-ìïïï+ìïìï¾¾ ¾®í í+ïïï ïî¾¾ ¾®íïïï+ïïîîìíî mO (X) 0,2968m [O] => 2H O0, 2968mn 0, 216= [m] 0, 2968mm 4, 61.36, 231, 575 0, 2.30 0, 45.2 0, 2).1816=> => 100 (gam)=> mol Hố2 1,655 mol mol trong (X) 1,855 molố[H] => 4nNH 0,1+= Ta có: 24x 40y 232z 180t 100y 4z 6t 1, 85540(x y) 80(3z t) 102, 22t 0, 0,1 [N]+ =ìï+ =ïí+ =ïï= +î => 1y 0, 355z 0,15t 0,15=ìï=ïí=ïï=î => %MgO 14,2%Câu 16: Cho 24,06 gam Zn, ZnO và ZnCOỗ ồ3 có mol theo th trên, tanỉ ựhoàn toàn trong dung ch Hị ồ2 SO4 và NaNO3 thu dung ch ch ch mu trung hòa vàượ ốV lít khí (đktc) NO, Nỗ ồ2 O, CO2 H2 (Bi kh so Hế ớ2 là 21815 ). Cho dung chịBaCl2 vào khi các ph ng ra hoàn toàn, thu 79,22 gam a. Còn cho Zư ượ ếph ng NaOH thì ng NaOH ph ng đa là 1,21 mol. Giá tr ượ nh i:ớA. 3,0 B. 4,0 C. 5,0 D. 2,6(Nguy Anh Phong 2016)ễ ầH ng gi i:ướ ả22422 4433222Zn 0, 3Na 0, 07H ONH 0, 01Zn 0,18H SOSO 0, 34ZnO 0, 06NaNO 0, 07NO xZnCO 0, 06N y436MH z15CO 0, 06+++-ìïï+íïìïìïî+ ¾¾ ¾®í íîïìîïï=íïïî 424BaSOSOn 0, 34 (mol)-¯¾¾ ¾® =41,21mol NaOHNHn 1, 21 0, 3.4 0, 01(mol)+¾¾ ¾® =3[ ]NaNONan 0, 34.2 0, 01 0, 3.2 0, 07 (mol)++ -¾¾¾® ]0, 07 2y 0, 01 (1)¾¾® ]0,18.2 0, 08 3x 8y 2z (2)¾¾® =>x 0, 04y 0, 01z 0, 04=ìï=íï=î => 3,36 lít436M1530x 44y 2z 44.0, 06 436(3)x 0, 06 15=+ +¾¾ ¾® =+ Câu 17: Hòa tan 35,4 gam Mg và FeCOế ồ3 trong dung dich HCl loãng thu 20,16ư ượlít khí (đktc). khác cũng hòa tan 35,4 gam trên dùng dung ch ch Hặ ứ2 SO40,25M và HNO3 0,75M đun nóng. Sau khi thúc ph ng thu dung ch ch gam mu vàế ượ ốh khí khí không màu, trong đó có khí hóa nâu ngoài không khí. kh so iỗ ớHe ng 8,8125. Giá tr là:ằ ủA. 152,72 gam B. 172,42 gam C. 142,72 gam D. 127,52 gamH ng gi i:ướ ả23422 4433322Mg 0, 75Fe 0,15dd NH 0,1125H SO xMg 0, 75SO xFeCO 0,15HNO 3xNO 3x 0, 3625H OCO 0,15NO 0, 25+++--éìêïêïïêíêïêììï+ ¾¾ ¾®êí íï-êîîîêëìíî4[ ]NH0, 75.2 0,15 0, 25.3n 0,1125 (mol)8++ -¾¾® 3[ ]NOn 3x 0,1125 0, 25 3x 0, 3625 (mol)-¾¾® ]0, 75.2 0,15.3 0,1125 2x 3x 0, 3625 0, 485 (mol)+-¾¾¾® =>