Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập hóa học 10 chương 1

7e0e05a7759e6f906a7013d7d8cb01f5
Gửi bởi: Võ Hoàng 29 tháng 8 2018 lúc 21:29:41 | Được cập nhật: 23 tháng 1 lúc 21:48:48 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 377 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTRUNG TÂM VI ĐÀ TỆ ẠGiáo viên ra Th sĩ Vĩnh cề KI TRA TH TI BÀI HÓA 10Ể ỐNăm c: 2018 2019. Ngày thi: 10/8/2018ọTh gian làm bài: 45 phútờCho nguyên kh i:ử 12; 1; 16; 14; Na 23; 39; Ag 108; Cl 35,5; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Al 27; Mg 24; Ca 40.H và tên sinh:……………………………l 10…………………………………….……Mã ề002PH I: TR NGHI MẦ (20 câu:5đ). sinh ch câu tr đúng nh và khoanh tròn đáp án ấvào gi làm bài sinh. câu đúng 0,25đấ ượCâu 1: hóaố cọ là cá ùn :A. kh .ố B. tronơ .C. đi nhân. D. ngổ pố oton và tơ on.Câu 2: Nguyên Al (Z 13). Có th lu ng:ử ằA. electron ngoài cùng nguyên nhôm có electron.ớ ửB. th (l M) nguyên nhôm có electron.ớ ửC. electron ngoài cùng nguyên nhôm có electron.ớ ửD. th (l L) nguyên nhôm có electron.ớ ửCâu 3: electronớ th 3ứ pố là:ớA. 1. B. 2. C. 4. D. 3.Câu 4: le tron đa tố ong là:ớA. B. 18e. C. 32 D. .Câu 5: ec tron li nhân nớ ch nhẽ :A. trongớ B. iữ .C. nớ cù D. sát nớ .Câu 6: Trong dãy kí hi các nguyên sau, dãy ch cùng nguyên hóa c:ệ ọA. 56 5626 27G; B. 14 156 7A; C. 16 178 8C; D. 20 2210 11H; ICâu 7: Trong nhiên brom có hai ng ị79 Br và 81 Br. nguyên kh trung bình Bromế ủlà 79,91 thì hai ng này là:ồ ượA. 35% và 65% B. 45,5% và 55,5% C. 54,5% và 45,5% D. 61,8% và 38,22%Câu 8: ng proton, electron và tron trong nguyên nguyên là 28. kh và uổ ấhình electron nguyên nguyên là:ủ ốA. 18 và 1s 22s 22p 5B. 17 và 1s 22s 22p 5C. 35 và 1s 22s 22p 63s 23p 5D. 19 và 1s 22s 22p 5Câu 9: Nguyên có 3e phân 3d, có hi nguyên (Z) làử ửA. 23. B. 21. C. 25. D. 26.Câu 10: Nguyên nào sau đây có electron ngoài cùng nhi nh tử ấA. Ne (Z=10) B. (Z=8) C. (Z=7) D. Cl (Z=17)Câu 11: Nguyên nguyên có phân electron ngoài cùng là 3pử 4. Phát bi nào sau đâyểkhông đúng?A. có electron ngoài cùng.ở B. là phi kim.C. có electron.ớ D. mang đi nguyên là 32.ố ửCâu 12: Trong các phát bi đây, phát bi ướ ch đúngư là:1. Trong nguyên luôn luôn có prôtôn ng electron ng đi tích nhân.ộ ạ2. ng prôton và electron trong nhân là kh i. ố3. kh là kh ng tuy nguyên ượ ử4. prôton ng đi tích nhân. ạ5. ng là các nguyên có cùng prôton nh ng khác nhau tron.ồ ơKI TRA TH TI CH NG NGUYÊN ƯƠ pg.1A. 2,3 B. 3,4 C. 2,4,5 D. 2,3,4Câu 13: Cho các nguyên có hi ng ng là (Zử ươ ứ1 11), (Z2 15), (Z3 17), (Z4 20), R(Z5 10). Các nguyên là kim lo m:ử ồA. X, T. B. Y, Z, T. C. Y, T, R. D. X, Y, T.Câu 14: vào th năng ng, xét xem các phân nào sau đây sai:ự ượ ớA. 3d 4s B. 3p 3d C. 1s 2s D. 4s 3sCâu 15: Hiđro có ng ị11H 21H và 31H Oxi có ng ị, ,16 17 188 8O phân Hố ử2 khác nhaut ra các lo ng trên làạ ịA. 9. B. 18. C. 32. D. 23. Câu 16: Nguyên nguyên có ng các lo ng 115. Trong đó ng mangử ạđi là 70 t. Kí hi nguyên là:ệ ủA. 3580X B. 3590X C. 3545X D. 35115XCâu 17: ng p, n, trong nguyên nguyên ng 10. Nguyên làổ ốA. (Z 6). B. Be (Z 4). C. (Z 7). D. Li (Z 3).Câu 18: hình electron Mgấ 2+ (Z 12) là:A. 1s² 2s²2p 3s² B. 1s² 2s²2p 3s²3p². C. 1s² 2s²2p 6. D. 1s² 2s²2p 3s²3p 6.Câu 19: ong loử ượ ông so cớ còn i:A. tron.ơ B. oton.C. le tron. D. tron vàơ tro .Câu 20: ng proton, tron, electron trong nguyên 82. kh là 56. Đi tích nhânổ ạc là:ủA. 25+ B. 26+ C. 29+ D. 11+PH II. LU (5đ)Ầ ẬCâu (3,0đ): Nguyên có ng là 48. Trong đó mang đi khôngử ạmang đi n. ệa/ Xác nh electron, proton, tron, đi tích nhân, kh và vi kí hi nguyên Rị ửb/ Vi hình electron nguyên R. là nguyên s, p, hay f? Vì sao?ế ốc/ là kim lo hay phi kim? Cho bi khuynh ng nh ng ho nh electron khi tham giaạ ướ ườ ủph ng hoá c. Gi thích.ả ảCâu (1,0đ): Trong nhiên ng 37Cl chi 24,23% nguyên clo. Tính ph trăm kh ngế ượ37Cl có trong HClO4 (v hidro là ng 1H, oxi là ng 16O). Cho kh ng nguyên trung bìnhố ượ ửc Clo là 35,5.ủ ----------------------------------------------Câu (1,0đ): Oxi có ng ịO168 ,O178 O188 và Cacbon có ng C126 C136. Hãy vi công th cácế ứlo phân cacbonđioxit (COạ ử2 )----------- ----------ẾKI TRA TH TI CH NG NGUYÊN ƯƠ pg.2