Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 LỚP 10

ec4773bfc942bcb809f295f90a7b0944
Gửi bởi: Võ Hoàng 21 tháng 12 2018 lúc 22:26:44 | Được cập nhật: hôm kia lúc 17:10:07 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 457 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

101:AADCDACCCADCADBDABBBABBCBS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA HÌNH 45Ể ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (25 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 101ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hãy ch qu đúng khi phân tích vect ơuuuurAM theo hai véct ơuuurAB vàuuurAC tam giác ủABCv trung tuy ếAM A. 1( )2= +uuuur uuur uuurAM AB AC B. 3= +uuuur uuur uuurAM AB AC C. +uuuur uuur uuurAM AB AC D. 1( )3= +uuuur uuur uuurAM AB AC Câu 02: Tính ng :ổ+ +uuuur uuur uuur uuur uuurMN PQ RN NP QR ta vect :ượ A. uuuurMN B. uuurMP C. uuuurMQ D. uuurMR Câu 03: Trong ph ng ộOxy cho tam giác MNP có ()() 1; 5; 3M và thu tr ụOy,tr ng tâm ọG tam giác trên tr ụOx .To đi ểP là: A. ()2; B. ()0; C. ()2; D. ()0; Câu 04: Trong ph ng ẳOxy cho ()( 2; 1), 3; 2a b= -r ếa b=r thì A. 5, 2m n= B. 5, 2m n= =- C. 35,2m n= =- D. 5, 3m n= =- Câu 05: Cho tam giác ABC có tr ng tâm G. ng th ng (d) kì đi qua các nh AB; ACọ ườ ạc tam giác ABC M; N. Tính ng ượ ượAB ACPAM AN= A. 23P= B. 32P= C. 2P= D. 3P= Câu 06: Trong ph ng Oxy cho hình bình hành ABCD có các nh ỉ(2;1)A (1; 2)B- và (3; 5)C- .Tìm là tr ng tâm tam giác ACọ A. (3; 2)G- B. 3; 2)G- C. (2; 2)G- D. 2; 2)G- Câu 07: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA BI+ =uur uurr B. ếI là trung đi đo ạAB thì AI IB BA+ =uur uur uuur C. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA IB+ =uur uurr D. ếI là trung đi đo ạAB thì 0AI IB+ =uur uurr Câu 08: Cho hai vect ơra và rb không cùng ph ng. ươ Hai vect nào sau đây cùng ph ng?ơ ươ A. 12- -r ra và 2+r ra B. 12+r ra và 2-r ra C. 12-r ra và 12- +r ra D. 3- +r ra và 162- +r ra .Câu 09: Cho tam giác ABC và th ỏ3=uur uurIA IB ng th nào sau đây là ng th đúng?ẳ A. 3= -uur uuur uuurCI CA CB B. 3= -uur uuur uuurCI CB CA C. ()132= -uur uuur uuurCI CB CA D. ()132= -uur uuur uuurCI CA CB Câu 10: Cho ba ự1 2,F Fuur uur và 3Fuur cùng có đi O. ng ườ ủ1Fuur là 30N, ủ2Fuur là 40N, aủ3Fuur là 30N và góc (ạ ở1 2,F Fuur uur ng ằ030 (1 3,F Fuur uur ng ằ0120 (nh hình ). Tìm ng ngư ườ ổh chúng ?ợ ủMã 101ề Trang 3101:AADCDACCCADCADBDABBBABBCB A. 50N B. 50N C. 70N D. 30N Câu 11: Trong ph ng Oxyc ho()()0; 4; 2A Đi mể th ỏ2 0OD DA DB+ =uuur uuur uuur đọ Dlà: A. 52;2æ öç ÷è ø. B. ()8; 2- C. ()3; 3- D. ()8; 2- Câu 12: [TH] Cho đo th ng ẳAB và đi th mãn ỏ3 0+ =uur uur rIB IA Hình nào sau đây mô đúng giả ảthi này? A. Hình 3. B. Hình 2. C. Hình 4. D. Hình 1. Câu 13: Véct có đi uơ ầD đi cu iể ốE kí hi nh th nào là đúng?ượ A. uuurDE B. EDuuur C. DE D. uuurDE Câu 14: [NB] Cho tam giác ABC trung tuy ếAM và tr ng tâm ọG Khi đó =uuurGA A. 23uuuurGM B. 12uuuurAM C. 2uuuurGM D. 23-uuuurAM Câu 15: [VD] Cho tam giác ABCc nh a, cótr ng tâm G. Phát bi nào là đúng?ạ A. 2+ =uuur uuurAB AC B. 3+ -uuur uuur uuur uuurAB AC AB AC C. =uuur uuur uuurGA GB GC D.=uuur uuurAB AC. Câu 16: [NB] Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ A. là tr ng tâm tam giác ABC thì đi ta có ể3OA OB OC OG+ =uuur uuur uuur uuur B. hai véctớ ơ,a br kỳ và ta có: ố()k b+ +r C. là trung đi đo th ng AB thì đi ta có ể2MA MB MI+ =uuur uuur uuur D. 2. 2aa=r Câu 17: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuurr B. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuur C. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB CG+ =uuur uuur uuurr D. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA AG GC+ =uuur uuur uuurr Câu 18: Trong ph ng ẳOxy cho ()()(); ;A CA và tr ng tâm ọG tamủgiác ABC là: A. ;3 3A Cx yG- +æ öç ÷è B. ;3 3A Cx yG+ +æ öç ÷è C. ;2 3A Cx yG+ +æ öç ÷è D. ;3 2A Cx yG+ +æ öç ÷è Câu 19: Cho tam giác ềABC nh ạa nh nào sau đây đúng ?ệ A. AC BC=uuur uuur B. AB a=uuur C. AC a=uuur D. ABuuur cùng ng ướ ớBCuuur Mã 101ề Trang 3101:AADCDACCCADCADBDABBBABBCBCâu 20: [VD] Trong ph ng Oxy cho hai đi mể()()1; 2; 6A B- Đi ểM trên tr ụOy sao choba đi A, B, cùng trên ng th ng thì đi ườ ểM là: A. ()0; 10- B. 100;3æ öç ÷è C. 100;3æ ö-ç ÷è D. ()10; Câu 21: [VD] Cho ABCD Đi mểM th mãn ỏ0MA MB MC+ =uuur uuur uuuur thì đi ểM là: A. nh th hình bình hành nh ậAC và BC làm hai nh.ạ B. nh th hình bình hành nh ậAB và BC làm hai nh.ạ C. Tr ng tâm tam giác ọABC D. nh th hình bình hành nh ậAB và AC làm hai nh.ạ Câu 22: [VD] Trong ph ng ộOxy cho ng th ng đi qua hai đi A(1;2) và đi B(-2;1),ườ ểđ ng th ng tr tung đi K. Ch nh đúng trong các nh sau:ườ A. ()5; 0K- và hai đi A, cùng phía B. 50;3Kæ öç ÷è và hai đi A, hai phía K.ể C. 50;3K-æ öç ÷è và hai đi A, khác phía K.ể D. 30;5Kæ öç ÷è và hai đi A, cùng phía K.ể Câu 23: [TH] Tính AB CD AD+ -uuur uuur uuur qu đúng là:ượ A. BDuuur B. CBuuur C. 0r D. -uuurAD Câu 24: [TH] Trong ph ng ẳOxy cho hai đi ể()()0; 1; 4A Tìm đi ểM th mãnỏ2AM AB=-uuuur uuur là: A. ()3; 5M B. ()1; 4M- C. ()2; 2M- D. ()0; 2M- Câu 25: [TH] Cho tam giác ềABC nh nào sau đây sai ?ệ A. AB BC=uuur uuur B. AB BC=uuur uuur C. AC AB=uuur D. ACuuur không cùng ph ngươBCuuur -----------------------H T----------------------ẾMã 101ề Trang 3102:BDBCACDCAACDABCDBACCBCADBS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA HÌNH 45Ể ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (25 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 102ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: [VD] Các đi ể()2; 3M ()0; 4N- ()1; 6P- là trung đi các nh ượ ạBC CA AB aủtam giác ABC nh ỉA tam giác là:ủ A. ()1; B. ()3; 1- C. ()2; 7- D. ()1; 10- Câu 02: [VD] Cho ()()()2; 2; 1; 3M P- là trung đi các nh ượ ạ, ,BC CA AB ủABCD .T ộB là: A. ()1; 1- B. ()1;1 C. ()1; 1- D. ()1;1- Câu 03: [VC] Trong ph ng Oxy cho tam giácABC có()2; 4C- tr ng tâm ọ()0; 4G trungđi nhể BClà()2; 0M đọ đi mủ ểA vàB là: A. ()()4; 12 6; 4A B- B. ()()4;12 6; 4A B- C. ()()4;12 4; 6A D. ()()4; 12 6; 4A B- Câu 04: [TH] Trong ph ng ộOxy cho đi ể()()()()3; 7;1 0;1 8; 5A D- Kh ngẳđ nh nào sau đây là đúng?ị A. ,AB CDuuur uuur cùng ph ng cùng ng.ươ ướ B. ,AB CDuuur uuur nhau.ố C. ,AB CDuuur uuur cùng ph ng nh ng ng ng. ươ ượ ướ D. A, B, C, th ng hàng. ẳCâu 05: [NB] Trong ph ng Oxy, cho ()(); và ;A BA trung đi ểI đo th ngủ ẳAB là: A. ;2 2A Bx yI+ +æ öç ÷è B. ;2 2A Bx yI- -æ öç ÷è C. ;3 3A Bx yI+ +æ öç ÷è D. ;2 2A Bx yI+ +æ öç ÷è Câu 06: [TH] Cho hình bình hành ABCD tâmO Khi đó OA OB- =uuur uuur A. uuurAB B. +uuur uuurOC OB C. uuurCD D. -uuur uuurOC OD Câu 07: [TH] Cho tam giácABC có th xác nh bao nhiêu vect (khác vect không) có đi vàể ượ ầđi cu là nhể ỉA ,B A. B. C. D. Câu 08: [TH] Cho tam giác ABC ọM là trung đi ủBC và là tr ng tâm tam giác ủABC .Đ ng th vect nào sau đây đúng?ẳ A. 2+ =uuur uuur uuuurAB AC GM B. 32+ =uuur uuur uuurAB AC AG C. 3=uuuur uuurAM AG D. 2=uuuur uuurAM AG Câu 09: [NB] Ch phát bi sai trong các phát bi sau:ọ A. Tích véct là sủ B. Tích véct âm là véct ng ng véct đóủ ượ ướ C. Tích véct ng là véct cùng ng véct đóủ ươ ướ D. Tích véct là véctủ Câu 10: Cho giác ABCD có trung đi hai nh AB, CD ượ( 2; 3)M- (0; 5)N- Tìm đọ ộđi bi nó th mãn ỏ0GA GB GC GD+ =uuur uuur uuur uuurr .Mã 102ề Trang 3102:BDBCACDCAACDABCDBACCBCADB A. 1; 1)G- B. 2; 8)G- C. 2; 2)G- D. (2; 8)G- Câu 11: [NB] Ch phát bi sai A. Ba đi phân bi ệ, th ng hàng khi và ch khi 0= ¹uuur uuurAC BC B. Ba đi phân bi ệ, th ng hàng khi và ch khi 0= ¹uuur uuurAB BC C. Ba đi phân bi ệ, th ng hàng khi và ch khi uuur uuurAB AC D. Ba đi phân bi ệ, th ng hàng khi và ch khi 0= ¹uuur uuurAB AC Câu 12: [VD] ChoG là tr ng tâm tam giác ọABC vuông, nh huy ề12BC cm= dài vect ơ+uuur uuurGB GCb ng:ằ A. 6cm B. 8cm C. 2cm D. 4cm Câu 13: [TH] Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai véc cùng ng thì cùng ph ng. ướ ươ B. Hai vec cùng ph ng thì cùng ng. ươ ướ C. Hai véc cùng ph ng thì có giá song song nhau. ươ D. Hai vec cùng ng thì có giá song song nhau. ướCâu 14: [VD] Cho tam giác ABC đi ểM tho mãn đi ki ệ0- =uuur uuur uuuur rMA MB MC thì ph th aả ỏmãn nh nào?ệ A. là đi sao cho giác ứABMC là hình bình hành. B. là đi sao cho giác ứBAMC là hình bình hành. C. là tr ng tâm tam giác ọABC D. thu trung tr ủAB Câu 15: [VD] Cho hình bình hànhABCD ng th nào sau đây đúng A. =uuur uuur uuurAC AD CD B. =uuur uuur uuurAC BC AB C. 2+ =uuur uuur uuurAC BD BC D. 2- =uuur uuur uuurAC BD CD Câu 16: Cho tam giác AB Đi th mãn th ứ2 3MA MB MC AB AC- +uuur uuur uuuur uuur uuur Ch kh ng nhọ ịđúng. A. Hai véc ơAMuuuur và ACuuur cùng ng. ướ B. Hai véc ơAMuuuur và ABuuur cùng ng. ướ C. Hai véc ơAMuuuur và BCuuur ng ng. ượ ướ D. Hai véc ơAMuuuur và BCuuur cùng ng. ướCâu 17: [VD] Cho tam giác ABC có trung tuy ếBM và tr ng tâmọG Khi đó =uuurBG A. 13+uuur uuurBA BC B. ()13+uuur uuurBA BC C. +uuur uuurBA BC D. ()12+uuur uuurBA BC Câu 18: [NB] Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ng hai véct là véct B. Hi hai véct là C. ng hai véct là D. ng véct khác véct không véct -không là véct không. ơCâu 19: [TH] Trong ph ng Oxycho tam giác ABC có tr ng tâm là ộO hai nh ỉAvà có là ộ() 2; 2A -;()3; 5B nh ỉC là: A. ()1; B. ()3; 5- C. ()1; 7- D. ()2; 2- Câu 20: [NB] Cho ba đi ể, ,A phân bi t. Ch ng th đúng trong các ng th sau:ệ A. BA BC AC- =uuur uuur uuur B. AB BC CA- =uuur uuur uuur C. BA BC CA- =uuur uuur uuur D. BA CB CA- =uuur uuur uuur Câu 21: [TH] Cho hình bình hànhABCD ng các vect ơ+ +uuur uuur uuurAB AC AD là. Hãy ch ng th đúngọ ứtrong các ng th sau:ẳ A. 5uuurAC B. 2uuurAC C. 3uuurAC D. uuurAC Mã 102ề Trang 3102:BDBCACDCAACDABCDBACCBCADBCâu 22: Trong ph ng Oxyc ho()()0; 4; 2A Đi mể th ỏ2 0OD DA DB+ =uuur uuur uuur đọ Dlà: A. ()3; 3- B. ()8; 2- C. ()8; 2- D. 52;2æ öç ÷è ø. Câu 23: Ch kh ng nh đúng.ọ A. Véct là đo th ng có ng. ướ B. Véct là ng th ng có ng. ườ ướ C. Véct là đo th ng không phân bi đi và đi cu i. D. Véct là đo th ng. ẳCâu 24: Cho tam giác ABC vuông là chân ng cao nh tam giác ABọ ườ Kí hi uệ; ;BC CA AB c= =. Ch kh ng nh đúng.ọ A. 2c bAH AB ACa aæ ö= +ç ÷è øuuur uuur uuur B. bAH AB ACa a= +uuur uuur uuur C. cAH AB ACa a= +uuur uuur uuur D. 2b cAH AB ACa aæ ö= +ç ÷è øuuur uuur uuur Câu 25: [TH] Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây đúng ?ẳ A. 0+ =uuur uuur uuur uuur rOA BO CO DO B. 0OA OB OC OD+ =uuur uuur uuur uuur C. 0+ =uuur uuur uuur uuur rAO BO OC DO D. AO OB CO DO- =uuur uuur uuur uuur -----------------------H T----------------------ẾMã 102ề Trang 3103:CCDABCBCADDDDCCCDDDABBADDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA HÌNH 45Ể ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (25 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 103ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: [TH] Cho hình vuông ABCD có nh ng ằa Khi đó +uuur uuurAB AD ng:ằ A. B. 22a C. 2a D. 2a Câu 02: [VD] Cho ABCD Đi mểM th mãn ỏ0MA MB MC+ =uuur uuur uuuur thì đi ểM là: A. nh th hình bình hành nh ậAB và BC làm hai nh.ạ B. nh th hình bình hành nh ậAB và AC làm hai nh.ạ C. nh th hình bình hành nh ậAC và BC làm hai nh.ạ D. Tr ng tâm tam giác ọABC Câu 03: [VD] ọO là giao đi hai ng chéo ườAC và BD hình bình hành ủABCD ng th nàoẳ ứsau đây là ng th sai A. 2- =uuur uuur uuurOB OD OB B. =uuur uuur uuurCB CD CA C. 2=uuur uuuuurAC AO D. 2=uuur uuurDB BO Câu 04: Trong tr Oxy cho tam giác ABC có tr ng tâm G. Bi ế(3; 1); 2; 0)H I- tr cầ ượ ựtâm; tâm ng tròn ngo ti tam giác ABườ Xác nh đi G.ị A. 1;3 3Gæ ö- -ç ÷è B. 1;2 2Gæ ö-ç ÷è C. ()7; 1G- D. 1;3 3Gæ öç ÷è Câu 05: [TH] Cho tam giác ABC có tr ng tâm ọG và trung tuy ếAM Kh ng nh nào sau đây là sai A. 3+ =uuur uuur uuur uuurOA OB OC OG đi mớ ểO B. 2=-uuuur uuuurAM MG C. 0+ =uuur uuur uuur rGA GB GC D. 0+ =uuur uuuur rGA GM Câu 06: [TH] Cho hình ch nh ậABCD bi ế4AB a= và3AD a= thì dài ộ+uuur uuurAB AD A. 7a B. 3a C. 5a D. 6a Câu 07: [TH] Vect ơ() 4; 0a -r phân tích theo hai vect nh th nào?ượ A. 4a =-r r. B. 4a i=-r C. 4a j=- +r D. 4a j=- +r Câu 08: [TH] Trong ph ng ộOxy cho đi mể(2; 1)A- Đi ểB là đi ng ủA qua tr cụhoành. đi ểB là: A. (1; 2)B B. 2; 1)B- C. (2;1)B D. (1; 2)B- Câu 09: [NB] Cho tam giác ABC trung tuy ếAM và tr ng tâm ọG Khi đó =uuurGA A. 23-uuuurAM B. 12uuuurAM C. 2uuuurGM D. 23uuuurGM Câu 10: [VC] Trong ph ng ộOxy cho tam giác MNP có ()()1; 5; 3M N- và thu tr cộ ụOy,tr ng tâm ọG tam giác trên tr ụOx .To đi ểP là: A. ()2; B. ()2; C. ()0; D. ()0; Câu 11: [VD] Cho ()1( 2), 5; 73a xæ ö= =ç ÷è ør Vect ơ4 3c b= -r uur uếMã 103ề Trang 2103:CCDABCBCADDDDCCCDDDABBADD A. 15x=- B. 15x= C. 3x= D. 5x=- Câu 12: [NB] Trong ph ng Oxy Cho đi mặ ể()1; 5A véct ơOAuuur Ch ng th đúng trongọ ứcác ng th sau:ẳ A. ()0; 0OA=uuur B. ()5;1OA=uuur C. ()1; 5OA= -uuur D. ()1; 5OA=uuur Câu 13: Trong tr Oxy cho tam giác ABC có tr ng tâm G. Bi ế( 2; 3); 2; 2)B C- và 1; 3)G- .Xác nh đi bi nó th mãn ỏ3 0MA MB MC BC+ =uuur uuur uuuur uuurr A. ()1; 2M- B. ()1; 2M C. ()1; 2M- D. ()1; 2M- Câu 14: [TH] nh nào sau đây đúng ?ệ A. Có ít nh hai vect cùng ph ng vect ươ B. Có vô vect cùng ph ng vect ươ C. Có duy nh vect cùng ph ng vect ươ D. Không có vect nào cùng ph ng vect ươ ơCâu 15: [TH] Cho tam giác ABC ọM là trung đi ủBC và là tr ng tâm tam giác ủABC .Câu nào sau đây đúng? A. 2+ =uuur uuur uuurGB GC GA B. 2+ =uuur uuur uuurAB AC AG C. 2+ =uuur uuur uuuurGB GC GM D. 3AB AC AM+ =uuur uuur uuuur Câu 16: [VC] Trong ph ng Oxy cho tam giácABC có()2; 4C- tr ng tâm ọ()0; 4G trungđi nhể BClà()2; 0M đọ đi mủ ểA vàB là: A. ()()4; 12 6; 4A B- B. ()()4;12 4; 6A C. ()()4;12 6; 4A B- D. ()()4; 12 6; 4A B- Câu 17: Cho ba ự1 2,F Fuur uur và 3Fuur cùng có đi O. ng ườ ủ1Fuur là 30N, ủ2Fuur là 40N, aủ3Fuur là 30N và góc (ạ ở1 2,F Fuur uur ng ằ030 (1 3,F Fuur uur ng ằ0120 (nh hình ). Tìm ng ngư ườ ổh chúng ?ợ A. 50N B. 70N C. 30N D. 50N Câu 18: [NB] Trên ng th ng ườ ẳMN đi sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi ểP xác nh đúngượ ịtrong hình nào sau đây: A. Hình B. Hình 4. C. Hình D. Hình Câu 19: [NB] Cho đi ể, ,A phân bi t. Khi đó vect ơu BA AD DB= +r uuur uuur uuur ng:ằ A. DA=r uuur B. BD=r uuur C. =r uuuru AD D. 0=r ru Câu 20: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai véct cùng ng và cùng dài thì ng nhau. ướ B. Hai véct cùng ph ng thì ng nhau. ươ C. Hai véct ng ng thì có dài không ng nhau. ượ ướ D. Hai véct cùng ph ng và cùng dài thì ng nhau. ươ ằCâu 21: [VD] Cho ()1; 3K- Đi ể,A Ox OyÎ sao cho là trung đi ểKB đi ểB là: A. ()4; B. ()0; C. 1; 03æ öç ÷è D. ()0; Câu 22: [TH] Đi thích vào (...) nh đúng. Hai véct ng ng thì ...ề ượ ượ ướ A. Cùng dài.ộ B. Cùng ph ng.ươ C. ng nhau.ằ D. Cùng đi u. ầCâu 23: [VD] Cho tam giác ABCc nh a, cótr ng tâm G. Phát bi nào là đúng?ạ ểMã 103ề Trang 2103:CCDABCBCADDDDCCCDDDABBADD A. 3+ -uuur uuur uuur uuurAB AC AB AC B. =uuur uuurAB AC C. 2+ =uuur uuurAB AC D.= =uuur uuur uuurGA GB GC. Câu 24: [VD] Cho tam giác ABC có là trung đi ượ ủ,AB CD ng th nào sau đâyẳ ứđúng? A. 0+ =uuuur uuur uuur rMC MA MB B. 0+ =uuuur uuur uuuur rMC MA BM C. 0+ =uuur uuur uuuur uuuur rMA MB MC MD D. 0+ =uuur uuuur uuur rMA MC MB Câu 25: [NB] Cho các đi phân bi ệ, ,A ng th nào sau đây đúng?ẳ A. AB BC AC= +uuur uuur uuur B. AB BC CA= +uuur uuur uuur C. AB BC CA= +uuur uuur uuur D. AB AC CB= +uuur uuur uuur .Mã 103ề Trang 2104:DCACCDCBDBCBDABBDCCCBADD DS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA HÌNH 45Ể ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (25 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 104ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Trong ph ng Oxyc ho()()0; 4; 2A Đi mể th ỏ2 0OD DA DB+ =uuur uuur uuur đọ Dlà: A. ()8; 2- B. 52;2æ öç ÷è ø. C. ()3; 3- D. ()8; 2- Câu 02: Cho đi ể()()()()1; 0; 3; 1; 8A D- Ba đi nào trong đi đã cho là th ngể ẳhàng? A. ,B D. B. ,A D. C. ,A D. D. ,A C. Câu 03: nh nào sau đây đúng:ệ A. Hai vect cùng ph ng vect th ba khác ươ ứ0r thì cùng ph ng. ươ B. Hai vect cùng ph ng vect th ba thì cùng ng. ươ ướ C. Hai vect ng ng vect th ba thì cùng ng. ượ ướ ướ D. Hai vect cùng ph ng vect th ba thì cùng ph ng. ươ ươCâu 04: Trong ph ng ộOxy cho tam giác MNP có ()()1; 5; 3M N- và thu tr ụOy,tr ng tâm ọG tam giác trên tr ụOx .To đi ểP là: A. ()2; B. ()0; C. ()0; D. ()2; Câu 05: Trong ph ng Oxy cho ()()5; 10; 8A vec ơABuuur là: A. ()15;10 B. () 2; 4. C. ()5; D. () 50; 6. Câu 06: Cho tam giác AB Đi th mãn th ứ2 3MA MB MC AB AC- +uuur uuur uuuur uuur uuur Ch kh ng nhọ ịđúng. A. Hai véc ơAMuuuur và BCuuur ng ng. ượ ướ B. Hai véc ơAMuuuur và ABuuur cùng ng. ướ C. Hai véc ơAMuuuur và ACuuur cùng ng. ướ D. Hai véc ơAMuuuur và BCuuur cùng ng. ướCâu 07: Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ A. là trung đi đo th ng AB thì đi ta có ể2MA MB MI+ =uuur uuur uuur B. là tr ng tâm tam giác ABC thì đi ta có ể3OA OB OC OG+ =uuur uuur uuur uuur C. 2. 2aa=r D. hai véctớ ơ,a br kỳ và ta có: ố()k b+ +r Câu 08: Cho tam giác ABC có tr ng tâm G. ng th ng (d) kì đi qua các nh AB; ACọ ườ ạc tam giác ABC M; N. Tính ng ượ ượAB ACPAM AN= A. 32P= B. 3P= C. 23P= D. 2P= .Câu 09: Tính AB CD AD+ -uuur uuur uuur qu đúng là:ượ A. -uuurAD B. BDuuur C. 0r D. CBuuur Mã 104ề Trang