Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 14:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Think about the questions below and write a description of your robot.

(Nghĩ vể những câu hổi bên dưới và viết một đoạn miêu tả vể người máy của em.)

  •  What's its name?
  • What does it look like?
  • What can it do now?
  • What will robots be able to do in the future?

Tạm dịch:

-  Nó tên gì?

-  Nó trông như thế nào?

-  Nó có thế làm gì bây giờ?

-  Trong tương lai nó sẽ có thể làm gì?

 

Hướng dẫn giải

My own robot is named Shiro. It is small like a cat. It can play music, dance to the melody of a song and recognize the name of the song it heard. It also can wake me up every morning. In the future it will be able to broadcast the weather and understand some questions from me.

 Tạm dịch:

Người máy của tôi tên là Shiro. Nó nhỏ như một con mèo. Nó có thể chơi nhạc, nhảy theo giai điệu bài hát và có thể nhận ra được tên bài hát mà nó đã nghe. Nó cũng có thể đánh thức tôi mỗi sáng. Trong tương lai nó có thể dự bảo thời tiết và có thể hiểu được vài câu hỏi của tôi.

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 14:59

Các câu hỏi cùng bài học