Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài kiểm tra ngữ văn 11 học kỳ 1

f390f221164be43692f2079c09ab0831
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 9 2018 lúc 19:54:55 | Được cập nhật: 8 tháng 5 lúc 12:35:02 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 425 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr êng THPT M¹c §Ünh ChiM· ®Ò 86Hä vµ Tªn:………………………Líp:…………………………… .. §Ò thi kiÓm tra häc k× khèi 11N¨m häc 2007 2008M«n Ng÷ V¨nThêi gian lµm bµi 90 phótI. PhÇn tr¾c nghiÖm 2,5 Anh(chÞ) h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt theo yªu cÇu cña c¸c c©u hái íi ®©y b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷c¸i ®Çu dßng tr íc c¸c 1, C¸c nh©n vËt mµ «ng Qu¸n th ¬ng trong trÝch ®o¹n LÏ ghÐt th ¬ng) cã ®Æc ®iÓm chung lµ g× ?A. Cã tµi n¨ng C. Kh«ng ®¹t îc së nguyÖnB. Cã chÝ hµnh ®¹o gióp ®êi D. C¶ A, B, C2. Bµi th¬ ¬ng S¬n phong c¶nh ca thuéc thÓ lo¹i nµo?A. Th¬ tù do C. H¸t nãiB. Phó cæ thÓ D. Th¬ song thÊt lôc b¸t.3, T¸c ®éng cña ChiÕu cÇu hiÒn ®èi víi ng êi hiÒn tµi nh thÕ nµo ?A. MÕn phôc vua Quang Trung nªn ra gióp íc B. ThÊy îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi ®Êt íc, víi triÒu ®¹i míi.C. C¶ vµ B.4. Tõ Mòi nµo íi ®©y îc dïng theo nghÜa gèc?A. Mòi dao C. C¸i mòi B. Mòi thuyÒn D. Mòi ®Êt.5, H·y ®iÒn ®óng (®) hoÆc sai (s) tr íc c¸c dßng gi¶i nghÜa tõ nhá nhÎ ?A. Nhá møc ®é võa ph¶i, dÔ B. ChØ søc lùc máng manh, yÕu ít cña c¬ thÓ C. ChØ quan hÖ hÑp hßi khi øng xö. D. ChØ sù ¨n nãi thong th¶, chËm r·i, møc ®é thÊp.6, H·y nèi cét vµ cét ®Ó cã c¸c kh¸i niÖm trong thao t¸c lËp luËn so s¸nhA BBèi c¶nh giao tiÕpréng Lµ hiÖn thùc bªn ngoµi c¸c nh©n vËt giao tiÕp, cã thÓ lµ hiÖn thùc t©m tr¹ngcon ng êi. Nã t¹o nªn ®Ò tµi vµ nghÜa sùviÖc cho c©u nãi.Bèi c¶nh giao tiÕphÑp Lµ n¬i chèn, thêi gian ph¸t sinh c©u nãi cïng víi nh÷ng sù viÖc, hiÖn îng x¶y ra xung quanh.HiÖn thùc îc nãi tíi Lµ toµn bé nh÷ng nh©n tè x· héi, ®Þa lÝ, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, phong tôc, tËp qu¸n Nã t¹o nªn bèi c¶nh v¨n ho¸ cña mét ®¬n vÞ ng«n ng÷, mét s¶nphÈm ng«n ng÷.7, H·y ®iÒn tõ cßn thiÕu vµo ®o¹n v¨n sau TiÓu thuyÕt Sè ®á cña Vò Trong Phông kÓ vÒ cuéc ®êi cña mét ®øa bÐ må c«i tªn lµ Xu©n, th êng gäi lµ …… .(1). Xu©n sèng lay l¾t Hµ Néi b»ng ®ñ mäi nghÒ. Sau khi îc bµ Phã §oan chÊm h¾n b¾t ®Çu ..(2). Nhê trÝ th«ng minh kiÓu con vÑt vµ nh÷ng vËn may liªn tôc ®Õn víi h¾n mµ h¾n îc nhÇm lµ ..(3). Cuèi cïng b»ng nh÷ng thñ ®o¹n, h¾n ®· trë thµnh ......(4), îc th ëng B¾c ®Èu béi tinh .A, BËc vÜ nh©n, anh hïng cøu quèc C. Xu©n tãc ®áB, Gia nhËp x· héi th îng D. Sinh viªn tr êng thuèc, ®èc tê.8. H·y nèi cét vµ cét sao cho lîi Ých tõ c¸i chÕt cña cô tæ phï hîp víi mçi nh©n vËt trong ®o¹n trÝch H¹nh phóc cña mét tang gia ?A BCô cè Hång îc træ tµi chôp ¶nhV¨n Minh îc chøng tá víi thiªn h¹ r»ng m×nh ch háng ®Õn ®é mÊt c¶ ch÷ trinh.C« TuyÕt îc trë thµnh cô cè chÝnh hiÖuCËu Tó T©n C¸i chóc th kia ®· ®i vµo thêi k× thùc hµnh chø kh«ng cßn lÝ thuyÕt viÓn v«ng n÷a.9. Ng÷ c¶nh lµ g× ?A. Lµ kh«ng gian, thêi gian diÔn ra ho¹t ®éng giao tiÕp.B. Lµ bèi c¶nh ng«n ng÷ lµm c¬ së cho viÖc sö dông tõ ng÷ vµ t¹o lËp lêi nãi, ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó lÜnh héi thÊu ®¸o lêi nãi.C. Lµ c¸c vai giao tiÕp gåm cã ng êi nãi (viÕt) vµ ng êi ®äc (nghe).D. Lµ hoµn c¶nh cña ph¸t ng«n.10. H·y ®iÒn ®óng (®) hoÆc sai (s) tr íc c¸c dßng nªu ®Æc tr ngc¬ b¶n cña truyÖn?A, TÝnh chñ quan trong ph¶n ¸nhB, Cèt truyÖn îc tæ chøc mét c¸ch nghÖ thuËtC. Ph¹m vi miªu t¶ kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ kh«ng gian, thêi gian.D. Ng«n ng÷ linh ho¹t, gÇn víi ng«n ng÷ ®êi sèng.II. PhÇn Tù LuËn. (8®) C©u (1,5 ®): Sau khi tï ra, ChÝ PhÌo ®Õn nhµ B¸ KiÕn mÊy lÇn, néi dungcña nh÷ng lÇn ®Õn gÆp ®ã C©u 6® )Ph©n tÝch bi kÞch bÞ cù tuyÖt quyÒn lµm ng êi cña nh©n vËt ChÝ PhÌo trong t¸c phÈm cïng tªn cña nhµ v¨n Nam Cao ?HÕt§Ò thi gåm 02 trang.C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.§Ò nghÞ häc sinh lµm phÇn tr¾c nghiÖm trùc tiÕp vµo ®Ò thi, phÇn tù luËn lµm ra giÊy thi, nhí ghi râ hä vµ tªn, líp.