Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài kiểm tra định kì cuối học kì II- Năm học 2011-2012

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 2 tháng 1 2020 lúc 14:19:14 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 17:00:53 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 446 | Lượt Download: 0 | File size: 0.02816 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× II- N¨m häc 2011-2012 M«n: §¹o §øc- Líp 5 Thêi gian lµm bµi: 40 phót Hä vµ tªn häc sinh:…………………………………………….. Líp 5…….. Trêng TiÓu häc S¬n Kim -------------------------------------------------------------------------------------------------C©u 1: Em h·y chän mét trong c¸c tõ ng÷ sau: kÕt qu¶,hîp t¸c,häc hái,mäi ngêi ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong mçi c©u díi ®©y cho phï hîp. a)BiÕt………………...trong c«ng viÖc sÏ ®¹t ®îc………………………... tèt. b) Hîp t¸c víi …………………gióp em ……………………………®îc nhiÒu ®iÒu hay. C©u 2: §¸nh dÊu + vµo « trèng tríc ý em cho lµ ®óng. a)ChØ nh÷ng ngêi cã khã kh¨n trong cuéc sèng míi cÇn ph¶i cã chÝ. b)NÕu biÕt cè g¾ng,quyÕt t©m trong häc tËp th× sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao. c)Con trai cã chÝ h¬n con g¸i. d)Con g¸i “ch©n yÕu tay mÒm” ch¼ng cÇn ph¶i cã chÝ. ®)Nh÷ng ngêi khuyÕt tËt dï cè g¾ng trong häc hµnh còng ch¼ng ®Ó lµm g×. e)Cã c«ng mµi s¾t,cã ngµy nªn kim. C©u 3: Nèi mçi ý ë cét A víi mét ý ë cét B ®Ó thµnh mét c©u hoµn chØnh. A B 1.Hoµ b×nh mang Hoµ b×nh mang l¹il¹i a)tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n 2.Mäi trÎ em ®Òu cã quyÒn b)c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ hoµ b×nh 3.B¶o vÖ hoµ b×nh lµ c)cuéc sèng Êm no,h¹nh phóc cho 4.TrÎ em còng cã tr¸ch nhiÖm với d)®îc sèng trong hoµ b×nh C©u 4: Em h·y xÕp c¸c tõ ng÷: ®Êt trång,rõng,c¸t ven biÓn,than ®¸,dÇu má,giã,¸nh n¾ng mÆt trêi,¸nh s¸ng ®iÖn,vên cµ phª,hå níc tù nhiªn,th¸c níc nh©n t¹o,níc ngÇm,xi m¨ng,®¸ v«i,níc m¸y vµo hai nhãm sau cho phï hîp: Nhãm 1:Tµi nguyªn thiªn nhiªn………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. Nhãm 2: Kh«ng ph¶i lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..