Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài giảng số phức

36f6805a6990e20a5f22c569334576d1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 4 2017 lúc 2:38 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 9:59 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 304 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN THAM DỰ THAO GIẢNGTiết 109 §1. SỐ PHỨC GV: DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNGLỚP: 12A3KIỂM TRA BÀI CU Em hãy liệt kê các tập hợp số đã học Trong các tập số đó, tập số nào là lớn nhất? Các tập hợp số đã học là:Tập hợp số tự nhiên NTập hợp số nguyên ZTập hợp số hữu tỉ Tập hợp số vô tỉ ITập hợp số thực R Trong các tập số trên thì tập số thực là tập số lớn nhất.Liệu có tập số nào lớn hơn tập số thực ko?CH NG IV: PH CƯƠ Ư§1. SỐ PHỨC§2. CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC§3.PHÉP CHIA SỐ PHỨC§4.PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰCTiết 109 §1. SỐ PHỨC.1. Số Vi 1u Giaûi phöông trình: Giaûi:Ta có:Vaäy phöông trình khoâng coù nghieäm thöïc. V mong mu ng th ñeå moïi ựphöông trình baäc ñeàu coù nghieäm, ngöôøi ta ñöa ra moät soá môùi, kyù hieäu laø vaø coi noù laø moät nghieäm cuûa ph ng trình treân. Nhö vaäy:ươ21 0x+ =2 211 0x x= -+ Û21i= -2. nh nghĩa ph cị •Định nghĩa:Soá phöùc coù daïng: a+b VôùiV ph z=ớ i.Ta nói: •a Phần thực của z.•b Phần ảo của z.•i: Đơn vị ảo.•Ví duï 2: Tìm phaàn thöïc vaø phaàn aûo cuûa caùc soá phöùc sau: Câu ph cố Ph âth cư Ph âoaa)z=2+3ib)z=5-ic)z=-3id)z=4 325-10 -340Số thuần ảoSố thực •Chuù yù: Tâ ập hợp các số phức kí hiệu là Cho số thực a, ta viết: iVậy mỗi số thực cũng là một số phức?Số phức gọi là số thuần ảo.2,1a RiÎìí= -îR CÞ Ì0D 0E05 08 01a Định nghĩa:Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo tương ứng của chúng bằng nhau.ac=bd=3. ph ng nhauố :=Ví dụ Tìm số thực x, sao cho :( y+1 (1) GI I:AVậy x=6 y= -4Û ìíî4 2(1)1 3+Ûí- == -ìîyx64=ìÛí= -îxy4. Bi di hình ph cể Định nghĩa: Trong hệ tọa độ Oxy, điểm M( được gọi là điểm biểu diễn của số phức .xyO MbTruïc thöïc Truïc aûoMặt phẳng phứca·4. Bi di hình ph cể 0AC3yx-1-2-3 12321-3 -2-1BĐiểm biểu diễn số phức Điểm biểu diễn số phứcĐiểm biểu diễn số phức Ví dụ Các đi A, B, bi di các ph nào?ể ứGiải :2 i-23 i= +zabiM(a;b)···yxMabhay Ví dụ Tính môđun của số phức sau: Cho số phức được biểu diễn bởi điểm M( trên mặt tọa độ.Vậy5. Môđun ph củ Độ dài của vectơ được gọi là môđun của số phức và kí hiệu là |z|Đ nh nghĩaị :a b?Giải :0·z OM= =uuuur2 2a abib+ +32i-=()2232+-13=OMuuuur2 2ab+32-i