Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C3 (SGK trang 77)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 21 tháng 5 2019 lúc 14:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyển nhiệt năng trong thanh đồng AB.

Hướng dẫn giải

Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 15:09

Các câu hỏi cùng bài học