Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C1 trang 18 SGK Vật lí 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 20 tháng 5 2019 lúc 10:43:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho một gương phẳng (hình 6.1) và một bút chì.

a) Hãy tìm cách đặt bút chì trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương lần lượt có tính chất sau đây :

- Song song, cùng chiều với vật.

- Cùng phương, ngược chiều với vật.

b) Vẽ ảnh của cái bút chì trong hai trường hợp trên.

Hướng dẫn giải

a) 

- Ảnh song song, cùng chiều với vật: đặt bút chì song song với gương.

- Ảnh cùng phương, ngược chiều với vật: đặt bút chì vuông góc với gương.

b) Vẽ ảnh:

- Ảnh song song cùng chiều với vật :

- Ảnh cùng phương, ngược chiều với vật :

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 10:43:38

Các câu hỏi cùng bài học