Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 8 (SGK trang 81)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau :

a) \(A\left(3;5\right)\)                      \(\Delta:4x+3y+1=0\)

b) \(B\left(1;-2\right)\)                  \(d:3x-4y-26=0\)

c) \(C\left(1;2\right)\)                      \(m:3x+4y-11=0\)

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức:

d(M0 ;∆) = \(\dfrac{\left|ax_0+by_0+c\right|}{\sqrt{a^2+b^2}}\)

a) d(M0 ;∆) = \(\dfrac{\left|4\cdot3+3\cdot5+1\right|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\dfrac{28}{5}\)

b) d(B ;d) = \(\dfrac{\left|3\cdot1-4\cdot\left(-2\right)-26\right|}{\sqrt{3^2+\left(-4\right)^2}}=-\dfrac{15}{5}=\dfrac{15}{5}=3\)

c) Dễ thấy điểm C nằm trên đường thẳng m : C ε m

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 11:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm