Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 8 Ngôi kể trong văn tự sự (1)

dc5ed03b7831a3eab10f765e6fa35d8a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 14 tháng 7 2017 lúc 21:51:43 | Được cập nhật: 2 tháng 2 lúc 23:09:40 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 439 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CH EM SINHỌKI TRA BÀI CỂ ŨHãy gi thi thân ?ự ảTi 33ếI. Tìm hi chung:ể­ Ngôi là trí giao ti mà ng ng ườ ụkhi chuy n.ể ệĐo 1ạ Vua và đình th ch th ng bé là thông minh ỗl c. Nh ng vua còn mu th a. ữQua hôm sau, khi hai cha con đang ăn công ởquán, ng có nhà vua mang con chim ẻv nh ph thành ba th ăn. Em ứbé nh cha cho mình cái kim may đa ưcho gi o:ứ Ông cái kim này tâu đc vua rèn cho ứtôi thành con dao tôi th chim.ộ Vua nghe nói, đó ph n.ừ Em bé thông minh )­ theo ngôi th ba.ể ứ­ hi u: ng mình các nhân ườ ậb ng tên tên chúng (vua, em bé), không bi ếai nh ng ng có kh i.ể ườ ơĐo 2ạ tôi ăn ng đi và làm vi có ch ng ựnên tôi chóng m. Ch ng bao lâu, tôi đã tr ởthành chàng thanh niên ng tráng. Đôi ườcàng tôi bóng. Nh ng cái vu chân, khoeo ởc ng và nh ho t. Th nh tho ng, mu th ửs nh ng chi vu t, tôi co ng lên, đp ạphanh phách vào các ng Nh ng ng gãy ỏr p, nh có nhát dao lia qua. Đôi cánh tôi, ừtr kia ng ho n, bây gi thành cái áo dài ướ ờkín xu ng ch đuôi. khi tôi vũ lên, đã nghe ỗti ng phành ph ch giòn giã.ế Tô Hoài, Mèn phiêu ưkí )­ theo ngôi th nh t.ể ấ­ hi u: ng ng tôi. ườ ưTi 33ếI. Tìm hi chung:ể­ Ngôi là trí giao ti mà ng ng ườ ụkhi chuy n.ể ệ­ hi nh bi hai ngôi ếk :ể+ Ngôi th nh t: Ng hi di ng tôi.ứ ườ ư+ Ngôi th ba: ng gi mình đi, ng tên chúng.ứ ườ ủĐo 2ạ tôi ăn ng đi và làm vi có ch ng nên tôi chóng m. Ch ng bao lâu, tôi đã tr thành chàng ếthanh niên ng tráng. Đôi càng ườ tôi bóng. Nh ng cái ữvu chân, khoeo ng và nh ho t. Th nh ỉtho ng, mu th nh ng chi vu t, tôi co ng lên, đp phanh phách vào các ng Nh ng ng ỏgãy p, nh có nhát dao lia qua. Đôi cánh tôi tr kia ướng ho n, bây gi thành cái áo dài kín xu ng ch ấđuôi. khi tôi vũ lên, đã nghe ti ng phành ph ch giòn giã.ế Tô Hoài, Mèn phiêu kí )ế ưThay " tôi " ng " Mèn "ằ ế Làm cho ng mình điườ dung không thay đi ổnh ng văn mang tính khách quanư (2), ngạ xờ ng “Tôi” là Mèn hay tác gi (Tô Hoài )?ế ả­> Ng ng “tôi” là Mèn.ườ ếĐo 1ạ Vua và đình th ch th ng bé là thông minh ỗl c. Nh ng vua còn mu th a. ữQua hôm sau, khi hai cha con đang ăn công ởquán, ng có nhà vua mang con chim ẻv nh ph thành ba th ăn. Em ứbé nh cha cho mình cái kim may đa ưcho gi o:ứ Ông cái kim này tâu đc vua rèn cho ứtôi thành con dao tôi th chim.ộ Vua nghe nói, đó ph n.ừ Em bé thông minh )Có th thay ngôi th ba thành ngôi th nh ng tôi đc ượkhông? Vì sao?=> khó, vì khó tìm ng có th có nh ườ ưv y.ậ→ phaûi thay ñoåi moät soá töø ngöõ môùi phuø hôïp lôøi vaên mang tính chuû quan .Ti 33ếI. TÌM HI CHUNG:Ể­ Ngôi là trí giao ti mà ng ng ườ ụkhi chuy n.ể ệ­ hi nh bi hai ngôi ếk :ể- Đc đi ngôi :ặ ể+ theo ngôi th ba: có tính khách quan, có th linh ểho t, do nh ng gì di ra nhân t.ạ ậ+ theo ngôi th nh t: có tính ch quan, có th tr ựti pế nh ng gì mình nghe th y, nhìn th y, mình tr qua, ảcó th tr ti nói ra tình m, suy nghĩ mình.ể ủ* Ghi nhớ :Ti 33ế NGÔI TRONG VĂN SỂ ỰII. LUY PỆ ẬBài Thay đi ngôi trong đo văn thành ngôi th ba ứvà nh xét.ậ Ngày nào cũng y, su bu tôi chui vào trong cùng ổhang, hì đào đt khoét cái làm thành ớm cái gi ng ng sang tr ng. cũng lo xa nh các ườ ưc già trong hàng tôi đào hang sâu sang hai ng ảlàm nh ng con đng t, nh ng sau, nh ng ườ ữngách th ng, phòng khi vi nguy hi m, có th ượ ểthoát thân ra khác.ố (Tô Hoài, Mèn phiêu ưkí )­ Thay tôi ng “ằ Mèn”ế­ Nh xét: Đo văn theo ngôi th ba có thái ắkhách quan.I. TÌM HI CHUNG:Ể