Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7 (SGK trang 29)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các phương trình sau :

a) \(\sin3x-\cos5x=0\)

b) \(\tan3x.\tan x=1\)

Hướng dẫn giải

Bài 7. a) sin 3x - cos 5x = 0 ⇔ cos 5x = sin 3x ⇔ cos 5x = cos ( - 3x) ⇔

b) tan 3x . tan x = 1 ⇔ . Điều kiện : cos 3x . cos x # 0.

Với điều kiện này phương trình tương đương với

cos 3x . cos x = sin 3x . sinx ⇔ cos 3x . cos x - sin 3x . sinx = 0 ⇔ cos 4x = 0.

Do đó

tan 3x . tan x = 1 ⇔

⇔ cos 2x = ⇔ cos 4x = 0Update: 14 tháng 5 2019 lúc 11:51

Các câu hỏi cùng bài học