Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7 Listen to the sentences. Circle the word you hear.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 14:08

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe các câu sau. Khoanh tròn từ em nghe được.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. Did you put oil in the salad?

2. I can see a cow over there.

3. Ouch! You’ve stepped on my toes.

4. She took a bow when she finished her song.

Tạm dịch:

1. Bạn đã bỏ dầu vào salad chưa?

2. Tôi có thể thấy một con bò ở đó.

3. Á! Bạn đã giẫm lên ngón chân tôi rồi.

4. Cô ấy đã cúi chào khi cô ấy hát xong.

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 14:08

Các câu hỏi cùng bài học