Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Write about your family

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:12

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết về gia đình của bạn).

Hướng dẫn giải

1. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?

I  am eight years old, Mình 8 tuổi.

2. How old is your mother? Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

She is thirty-one years old. Mẹ mình 31 tuổi.

3. How old is your father? Bo bọn bao nhiêu tuổi?

He is thirty-seven years old. Ba mình 37 tuổi.

4. How old is your brother? Em trai bạn bao nhiêu tuổi?

He is six years old. Em ấy 6 tuổi.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm