Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Work in groups.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 17 tháng 5 2019 lúc 10:59

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm việc theo nhóm.)

Hướng dẫn giải

- What is the name of the national TV channel?

=> VTV3, VTV1

- When does it broadcast?/ How many hours does it broadcast?/ How long is it on?

=> All day.

- What are the names of any TV programme for children?

=> Doremi, Disney 

- What’s the monthly cost of cable TV?/ How much does cable TV cost per month?

=> 100.000 VND

- What is your favourite TV person?/ Who is your favourite TV person?

=> Tom & Jerry.

Tạm dịch:

Em biết được bao nhiêu về đài truyền hình ở Việt Nam?

Hỏi bạn học những câu hỏi để tìm những thông tin sau:

- Tên kênh truyền hình quốc gia là gì?

VTV3, VTV1

- Khi nào nó phát sóng? / Có bao nhiêu giờ phát sóng? / Bao lâu?

Cả ngày.

- Tên của bất kỳ chương trình truyền hình nào cho trẻ em?

Doremi, Disney

- Chi phí truyền hình cáp hàng tháng là bao nhiêu? / Chi phí truyền hình cáp mỗi tháng là bao nhiêu?

100.000 đồng

- Người truyền hình yêu thích của bạn là gì? / Ai là người truyền hình yêu thích của bạn?

Tom & Jerry.

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 10:59

Các câu hỏi cùng bài học