Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Present your table to the class. Try to include the following information

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 21 tháng 5 2019 lúc 11:21

Lý thuyết

Câu hỏi

(Trình bày bảng của bạn cho cả lớp. Cố gắng bao gồm những thông tin sau:)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

- I usually do gardening at home. I do 4 times a week and 1 hour one time. I plant vegetables and flower in the garden. Each time, I use 275 calories to do.

Tạm dịch:

Tôi thường làm vườn ở nhà. Tôi làm 4 lần một tuần và một giờ một lần. Tôi trồng rau và hoa ở trong vườn. Mỗi lần, tôi sử dụng 275 calo để làm vườn.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 11:21

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm