Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

This is the way we go to school

This is the way we go to school

Go to school, go to school.

 

This is the way we go to school

So early in the morning.

 

This is the way we go to school

Go to school, go to school.

This is the way we go to school

So early in the morning.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đây là con đường chúng tôi đến trường

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Đến trường, đến trường.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Vào buổi sáng sớm.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Đến trường, đến trường.

Đây là con đường chúng tôi đến trường,

Vào buổi sáng sớm.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:21

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm