Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. In pairs, ask and answer the questions in 5. Report your partner's answers to the class.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 9:25

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi trong mục 5. Báo cáo câu trả lời của bạn em trước lớp.)

Hướng dẫn giải

A: Are there two bathrooms in your house?

B: Yes, there are./ No, there aren’t. 

A: Is there a kitchen in your house?

B: Yes, there is./ No, there isn’t. Có. / Không.

Tạm dịch:

A: Có hai phòng tắm trong nhà bạn phải không?

B: Có. / Không.

A: Có một nhà bếp trong nhà bạn phải không?

B:  Có. / Không.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 9:25

Các câu hỏi cùng bài học