Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Cô bé bán diêm

20954a9ac8f646129ca5d4e5bde2fe44
Gửi bởi: Thái Dương 18 tháng 3 2019 lúc 18:27:27 | Được cập nhật: 31 tháng 3 lúc 4:47:33 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 505 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

THCS Ngô Quy nề Giáo án Ng Văn 8ữNgày so n: 01/10/2018ạ Ti t: 21,22ếNgày 02/10/2018ạ Tu n: 6ầCÔ BÉ BÁN DIÊMI.M TIÊU T:Ụ Ạ1. Ki th c:ế ứ- HS bi “ng chuy tích” An-đéc-xen. ườ Ngh thu chuy n, cách ch các hi th và ng ng trongệ ưởtác ph m.ẩ- HS hi lòng th ng tác gi em bé nhể ươ ạ2.Kĩ năng:- HS th hi thành th o: di m, hi u, tóm tác ph m.ự ượ HS th hi c: Phát bi nghĩ đo truy n.ự ượ Phân tích hình nh ng ph (đ p, nhau, làm tượ ươ ậl nhau)ẫ3. Thái ộ- Xác nh ng nhân ái, yêu th ng và chia ng xung quanhị ươ ườ .4. nh ng phát tri năng c:ị ướ 4.1. Năng chung: năng c, năng gi quy năng ựqu lý thân, năng ng ngôn ng .ả 4.2. Năng chuyên bi t: năng giao ti ti ng Vi t, năng th th ẩmỹ, năng th ng th văn c.ự ưở ọII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINHẨ Ọ1. Chu giáo viênẩ ủ- Thi c: ng đenế ả- li u: Giáo án, SGK, tài liệ u2. Chu sinhẩ ọ- So bài theo câu trong SGKạ .3. ng tham chi các yêu câu i, bài p, ki tra,ả ểđánh giáTên chủđề Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ng caoậ ụCÔ BÉ BÁNDIÊM cắ ượki th vế ềtác gi nghĩaảvà ngh thu tệ ậc văn nủ ra cỉ ượnh ng chi ti tữ ếtiêu bi trongvăn nả hân tích nghệthu ngậ ươph trongảvăn nả Vi tế ượ ộđo văn nêuạsuy nghĩ emủvề nhân vậttrong truyện. III. CH CÁC HO NG Ậ* Ki tra 15 phút (15’)? Câu i:ỏ Câu Tác gi văn “Tôi đi c”ọ là ai (2 đi m)ể1Tr Th Nghiầ Năm 2018-2019ọTHCS Ngô Quy nề Giáo án Ng Văn 8ữCâu “Nh ng ngày th u”ữ Nguyên ng vi theo th lo nào ượ (2 đi m)ểCâu Qua văn Lão Nam Cao, em hãy trình bày suy nghĩ mình ềnhân Lão c? (6 đi m)ể(1) tiêu: Đánh giá ki th HSứ ủ(2) Ph ng pháp/Kĩ thu c: Đàm tho iươ ạ(3) Hình th ch ho ng: Cá nhânứ ộ(4) Ph ng ti c: ươ ng đenả(5) ph m: ẩĐáp án:Câu Tác gi văn “Tôi đi c”ọ là Thanh nhịCâu “Nh ng ngày th u”ữ Nguyên ng vi theo th lo kíủ ượ ồCâu Là ng nông dân nghèo kh dù ng trong hoàn nh kh cùng, cườ ắkhông thoát gi ph ch cao quý, p: nhân u, lòng yêuố ượ ếth ng con, giàu lòng tr ng, th thà, th ng th n,….ươ ắA. KH NGỞ (1’)HO NG 1. Tình hu ng xu phát (m u)ố ầ(1) tiêu: ng HS có nhu tìm hi dung và ngh thu tạ ậc văn Cô bé bán diêm .(2) Ph ng pháp/Kĩ thu c: Đàm tho i, nêu đươ ề(3) Hình th ch ho ng: Cá nhânứ ộ(4) Ph ng ti c: ươ ng đenả(5) ph m: HS có nhu tìm hi dung và ngh thu văn ảCô bé bán diêm .N dung ho ng 1ộ ộN dungộ Ho ng GVạ Ho ngạ ộc HSủ NL hìnhthànhTi 21,22 :CÔ BÉBÁN DIÊM Trên th gi có không nhi nh ng nhàế ữvăn chuyên vi truy và truy ổtích dành riêng cho tr em. Nh ng truy cẻ ổtích do nhà văn Đan ch( Âu) ắAn-đéc-xen sáng thì th tuy i. ờKhông nh ng tr em kh vô cùng ơyêu thích, say mê đón mà ng ườ ớđ tu cũng mãi không ọchán. Hôm nay chúng ta cùng làm quen ớtruy cô gái bán diêm An-đéc-xen.ệ -Nghe, ghitiêu bàiềvào vở -NL cự ọ-NL giaoti TVếB. HÌNH THÀNH KI TH Ứ2Tr Th Nghiầ Năm 2018-2019ọTHCS Ngô Quy nề Giáo án Ng Văn 8ữHO NG 2. Tìm hi chungể (10’)(1) tiêu: Giúp HS tìm hi tác gi An-đéc-xen và tác ph m.ể ượ ẩ(2) Ph ng pháp/Kĩ thu c: Đàm tho i, tác ph mươ ẩ(3) Hình th ch ho ng: Cá nhânứ ộ(4) Ph ng ti c: ng đenươ ả(5) ph m: HS có hi bi tể tác gi An-đéc-xen và tác ph m.ề ượ ẩN dung ho ng 2ộ ộN dungộ Ho ng GVạ Ho ngạ ộc HSủ NL hìnhthànhI. Tìm hi chung:ể Tác gi :ả- An-đéc-xen(1805-1875), là nhà văn ĐanMạch nổi tiếng vớiloại truyện kể cho trẻem.2. Tác ph m: ẩ- Th lo i: Truy nể ệng nắ- PTBĐ: miêuự ựt bi mả ả3. c, tóm tọ GV HDHS tìm hi ho tạđ ngộ 1- Cho HS kĩ chú thích SGKọ? Em hãy trình bày ng nắ ọv An-đéc-xen và tác ph Côẩbé bán diêm.- GV ng HS ướ c. ọ- HS tóm t.GV nh xétắ -Đ cọ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Đ cọ -NL giaoti TV.ế-NL th ngưởth vănứh cọ-NL cự ọHO NG 3. hi văn nọ (43’)(1) tiêu: Giúp HS có hi bi th dung và ngh thu tụ ậc văn nủ Cô bé bán diêm.(2) Ph ng pháp/Kĩ thu c: Đàm tho i, di gi ng, nêu đươ ề(3) Hình th ch ho ng: Cá nhânứ ộ(4) Ph ng ti c: ng đenươ ả(5) ph m: HS có hi bi th dung và ngh thu aể ủvăn Cô bé bán diêm.N dung ho ng 3ộ ộN dungộ Ho ng GVạ Ho tạđ ng aộ ủHS NL hìnhthànhII. hi vănọ ểb n:ả1. Hình nh cô béảbán diêm trong đêmgiao th a:ừ Nhà nghèo, và bàẹn đã ch t, cha luônộ ếđánh p, ng ch i.ậ ử- Ph đi bán diêmả GV HDHS tìm hi ho tể ạđ ng 2ộ? Ph văn cho th yầ ấhoàn nh cô bé nh th nào?ả ế? Em có nh xét gì hoànậ ềc nh cô bé?ả ủ- Đói rét, thi th tìnhế -Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả -NL mảth th mụ ẩmỹ-NL giaoti TVế-NL cự ọ-NL sángt oạ-NL sử3Tr Th Nghiầ Năm 2018-2019ọTHCS Ngô Quy nề Giáo án Ng Văn 8ữki ng.ế ố Th đáng th ng.ậ ươ- Ngh thu -ệ ật ng ph n.ươ ả tình nhổ ảh nghi vàế ệđáng th ng emươ ủbé . cáo hoàn nh xãố ảh lúc gi và tộ ốcáo nh ng ng chaữ ườvô trách nhi m.ệ(H ti 1)ế ế2. Lòng th ngả ươc tác gi :ủ ả- Các ng ng nộ ưở ầl di ra ượ th ng ươ nh.ấ ạ? Hình nh cô bé bán diêmảtrong đêm giao th tácừ ượgi kh ho ng bi phápả ệngh thu gì?ệ ậ- Ngh thu ngệ ươph n.ả? Bi pháp th hi nệ ượ ệnh th nào?ư ế- Tr rét, tuy >< cô béờ ơđ tr n, chân t.ầ ấ- nhà sáng cử ựánh đèn >< ngoài ng iườ ốđen.- Trong ph mùiố ứng ng quay >< em bé ngỗ ụđói.- Ngôi nhà xinh kiaắ ư>< cái xó tăm bây gi .ố ờ- Bà còn ng có tình yêuốth ng >< nay su ngày bươ ịm ng ch i.ắ ử? Tác ng các hình nhụ ảt ng ph y?ươ ấ(H ti 1)ế ế- HS nh ki th đã ứh ti tr cọ ướ? Trong cô n, đói rétỗ ơgi đêm giao th giá rét emữ ừbé đã làm gì?- Tìm ngu sáng và chút iồ ơm qua nh ng que diêm.ấ ữ? Trong truy bao nhiêu nệ ầcô bé qu diêm?ẹ- cô bé qu diêm.ầ ẹ? Nh ng hình nh kì di nàoữ ệxu hi sau em béấ -Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ng ngônụngữ-NL tựqu lýảb thânả4Tr Th Nghiầ Năm 2018-2019ọTHCS Ngô Quy nề Giáo án Ng Văn 8ữtheo th lý: lòứ ợs ưở bàn ăn câythông Nô-en ng iườbà. Th đau kh ,ự ổm ng ng pộ ưở ươ ẹxen kẽ nhauớ- Lòng nhân ái, yêuth ng sâu aươ ủtác gi tr em.ả ẻ- Em bé đã ch gi aế ữs vô tâm iự ọng i.ườ- Đôi môi đang mĩmc i, đôi má ngườ ửh ng.ồ- nh hai bà cháu bayảlên tr i.ờ qu diêm? Theo em vì sao nóẹl xu hi n?ạ ệ- 1: Lò ưở Vì em béđang rét cóng.- 2: Bàn ăn sang tr ng,ầ ọth ăn ngon lành em đangđói.- 3: Cây thông Nô en m vui ch nhơ ướ ượ ưm ng trong đêm giángọ ườsinh.- 4: Hình nh ng bà đãầ ườm xu hi em yêuấth ng bà.ươ- 5: Qu liên cho nầ ếh bao diêm em mu níuốgi bà và đi theo bà.ữ? Cái bi hoá luônế ướđ cái bi cáiố ếth nghi ngã có tác ngự ụgì?- cáo xã nghi tố ệngã vô tình, th tr ngờ ướ ạs ng con ng nh làố ườ ấtr em.ẻ? Thái tác gi ?ộ ả- Yêu th ng, th hi iươ ỗlòng con tr Lòng nhân ái,yêu th ng sâu c.ươ ắ? Thái tình iộ ọng tr cái ch emườ ướ ủbé? ng quá nh lùngọ ườ ạth em bé lúc ngờ ốvà lúc ch t.ế? Đi đó ph nh gìề ềtrong xã i?ộ- xã vô tình, nhả ạlùng tr cái ch tướ ộem bé côi, nghèo kh Cồ ảcha em cũng nghi ngã vôệtình con cái.ớ? Ngh thu đo cu i?ệ ố- p, ng ph (m iố ươ -Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ-Suy nghĩ,tr iả ờ5Tr Th Nghiầ Năm 2018-2019ọTHCS Ngô Quy nề Giáo án Ng Văn 8ữ thông, tình ảyêu th ng tác giươ ảđ em béố ng áp, vui >