Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5b. Work in groups. Add time clauses to yoursentences as the following examples.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 15:47

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo nhóm. Thêm mệnh đề chỉ thời gian cho câu của em như ví dụ.)

Hướng dẫn giải

When I woke up yesterday morning, someone had stolen my bike.

When I got home yesterday, my sister had broken my computer

When I went to school, my bike broke down.

When my teacher came to class, she knew that I had gone to school late.

When my father came home, my mother shouted at me about my study.

Tạm dịch:

Khi tôi dậy vào sáng hôm qua, ai đó đã trộm cái xe đạp của tôi.

Khi tôi về nhà vào hôm qua, em tôi đã làm vỡ cái máy vi tính của tôi.

Khi tôi đến trường, xe đạp của tôi bị hư

Khi giáo viền đến lớp, cô ấy đã biết tôi đi học trễ.

Khi cha tôi về nhà, mẹ đã mắng tôi về việc học.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 15:47

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm