Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Write your aadvice (Viết lời khuyên của em)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 14:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

He/She should..

He/She shouldn’t...

1. Tony has a bad toothache. Tony bị đau răng nặng.

He should brush his teeth after meals. Cậu ây nên đánh/chải răng sau bữa ăn.

He shouldn't eat zM cream. Cậu ày khonjt nên ăn kem.

2 Quan has a bad cold Quân bị cỏm nặng.

He should keep warm. Cậu ây nên giữ ốm.

He shouldn't go 0~'J Cậu â'y không nên M ro ngoài.

3. Phong has a stomach acheế Phong bị đau bụng.

He should eat heathly foods. Cậu ây nên ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe.

He shouldn't eat tcol much chocolate. CộiẰ ấy không nên ăn QLC1 nhiều sô cô la.

4. Phong has sore throat. Phong bị đou họng.

He should keep warm. Cậu ây nên giử ốm.

He shouldn't eat icel cream He shouldn't! drink ice waterế Cộú 1 ây không nên ỏr kem. Cậu ây không nên uôhq nước đó.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 14:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm